Update Helios Orange - Spoločné kapitoly

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Tento článok je určený predovšetkým administrátorom, ktorí vykonávajú pravidelné aktualizácie HELIOS Orange. Aktualizácia všetkých súčastí systému HELIOS Orange je komplexná operácia zasahujúca do oblasti servera, zdieľaných prostriedkov, užívateľských staníc a prípadne aj HW periférií.

Článok si kladie za cieľ popísať vhodnú postupnosť jednotlivých krokov, možností a tiež aj známe úskalia spojené s aktualizáciou. Nie je a ani nemôže byť vyčerpávajúcim zdrojom popisujúcim všetky možné okolnosti.

Tip V článku sú uvádzané informácie o umiestnení súborov aplikácie HELIOS Orange.

Pre zjednodušenie je v článku ďalej používaný relatívny názov adresára programu ako ..\APLIKACIA.
Aplikácia býva obvykle na serveri umiestnená v jednom z týchto adresárov, ale umiestnenie môže byť rôzne, skutočné cesty je potrebné upraviť podľa konkrétnej inštalácie.

C:\Program Files\Asseco Solutions\Helios (východzia cesta u novších licencií)
C:\Program Files\LCS International\HELIOS IQ (východzia cesta u starších licencií)
Upozornění Aktualizácie HELIOS Orange sú uložené na webových stránkach výrobcu, odkiaľ sa prostredníctvom systému HELIOS Orange sťahujú.


Čo je potrebné vykonať pred aktualizáciou

Rozšírenie inštalácie

V prípade dokúpenia nových modulov, ktoré vyžadujú zadanie rozširujúceho licenčného kódu, je doporučené ho previesť Rozšírenie inštalácie pred samotnou aktualizáciou. Niektoré moduly totiž vyžadujú inštaláciu ďalších programových súborov, ktoré sa do systému doinštalujú práve aktualizáciou, na základe novej licencie.

Záloha dát (databáz)

Zálohu databáz prevediete buď pomocou nástrojov MS SQL serveru, alebo v systému HELIOS Orange. Cez aplikačné tlačidlo HELIOS vyberiete ponuku Možnosti, Konfigurácia a v stromovej štruktúre zvolíte ponuku Zálohy. Podrobný popis vytvorenia zálohy databázy nájdete tu.


AKO NA TO:
Ako nato

 • Plné edície MS SQL (vyššie ako Express) umožňujú zálohy vykonávať pravidelne a automatizovane pomocou vlastných nástrojov MS SQL (služba SQL Server Agent, SQL Server Management Studio - Management - Maintenance Plans.
 • Existujú aj alternatívne možnosti automatického zálohovania pre MS SQL Express, viz. napr. Znalostní databáze HELIOS Orange.

Záloha aplikácie

Všetky potrebné súbory aplikácie HELIOS Orange sú umiestnené v adresári, z ktorého spúšťate aplikáciu, t.j. kde sa nachádza súbor Helios.exe. Vykonajte zálohu celého adresára obyčajnou kópiou. Aplikácia nemá v registroch zápisy, ktoré by boli životne dôležité pre beh programu. Vlastný program je teda možné preniesť a spustiť z iného umiestenia kópie adresára.

Upozornění Vykonanie zálohy je nutné pre prípad, že by sa proces aktualizácie nepodarilo dokončiť. V tomto prípade potrebujete mať možnosť sa vrátiť k pôvodnej verzii aplikácie a po obnovení záloh databáz pokračovať v stave, ktorý bol pred aktualizáciou.

Práva

Práva v databázach

Užívateľ, ktorý prevádza aktualizáciu, musí mať SQL databázovou rolu db_owner, aby mohol meniť objekty a ich vlastnosti. Táto rola je pre užívateľa HELIOS Orange implicitná. Nemusí však byť nastavená, ak používate napr. Aplikační role.


Práva v aplikácii

Aktualizáciu systému môže vykonávať len užívateľ, ktorý má v HELIOS Orange nastavené právo na Sťahovanie novej verzie z webu. Nastavenie vykonávate cez aplikačné tlačidlo HELIOS a ponuku Možnosti, Konfigurácie v ponuke Užívatelia. Nad daným užívateľom vykonáte povolenie k vykonaniu stiahnutia verzie na karte Akcia na páse kariet cez ponuku Ďalšie práva, Špeciálne systémové práva zatrhnutím voľby Sťahovanie novej verzie z Webu. Pre povolenie políčko zatrhnite.


Práva vo Windows

Z hľadiska práv operačného systému je potrebné, aby užívateľ, ktorý aktualizáciu vykonáva mal plné práva v adresári v ktorom je aplikácia nainštalovaná, vrátane podadresářov. Proces aktualizácie tu zapisuje, presúva a mení súbory.

Upozornění Práva zapisovania do adresára môžu byť tiež obmedzené Windows nástrojom Riadenie užívateľských účtov (UAC). Odporúčame systém pri aktualizácii spúšťať pomocou pravého tlačidla myši, voľbou Spustiť ako správca.
Upozornění Niektoré špecifické riešenia (napr. plugin Creditcheck) beží na serveri vo forme služby Windows. Pokiaľ služba beží v inštalačnom adresári aplikácie, užívateľ inštalujúci aktualizáciu musí mať práva k prípadnému zastaveniu a spustenie služby.
Upozornění Rozširujúce moduly typu plugin (*.dll) vyžadujú oprávnenia zápisu do registru na lokálnych Windows. Ideálne je pri inštalácii prístup užívateľa s právami administrátor.


Prístup na web

Na proxy/firewall musí byť povolený prístup na adresu http://extra.lcs.cz [port:80] a umožnené sťahovanie dát z tohto webu.

Prihlásení užívatelia

V priebehu aktualizácie je nutné zaistiť, aby v systéme nikto nepracoval. Kontrolu prihlásených užívateľov vykonáte tak, že cez aplikačné tlačidlo HELIOS vyberiete ponuku Správa systému, Monitor. Po stlačení voľby Monitor sa zobrazí zoznam užívateľov prihlásených k MS SQL Serveru. V stĺpci Program Name vidíte, kto má spustenú aplikáciu HELIOS Orange.

AKO NA TO:
Ako nato

Pokiaľ chcete zabrániť prístupu užívateľov do aplikácie a databázy v priebehu prípravy aktualizácie, môžete napr.:

 • dočasne ukončiť zdieľanie adresára s aplikáciou, tak aby nikto nemohol program okrem Vás spustiť; program potom spustíte priamo na ploche servera
 • zdieľaný adresár skopírovať inam a v pôvodnom premenovať súbor Helios.exe (napríklad na Helios.ex_) tak aby program nemohol spustiť užívateľ; potom aktualizáciu vykonať v skopírovanom adresári na serveri a nakoniec aktualizované súbory do zdieľaného adresára prekopírovať
 • pozastaviť službu SQL Server (SQL Server Configuration Manager - Services - SQL Server - PAUSE) - táto funkcia znemožní prihlásenie novým užívateľom, zároveň zachová existujúce pripojenia; pred prevedením PAUSE je teda treba byť v HELIOS Orange prihlásený a ostatných užívateľov informovať, aby program ukončili

Prístupy mimo HELIOS

Niektoré špecifické riešenia tretích strán môžu pristupovať do databázy, aplikácie, alebo aj využívať súbory vlastnej aplikácie. Tieto riešenia, pokiaľ bežia môžu blokovať vykonanie aktualizácie. Je potrebné tieto riešenia a podmienky ich prevádzky konzultovať s dodávateľom riešenia a prípadne ich v dobe aktualizácie pozastaviť.

Příklad Jedným z takých riešení sú napr. Stacionární terminály (výrobce Gatema).

Aktualizácia HELIOS Orange

Aktualizácia prebieha postupne v týchto krokoch:

 1. Stiahnutie aktualizácie
 2. Inštalácie nových súborov
 3. Spustenie zmenových skriptov
 4. Import aktualizovaných číselníkov (tlačové formuláre, výkazy ...)
 5. Stiahnutie a inštalácia rozširujúcich modulov


Stiahnutie aktualizácie

Pre aktualizáciu systému HELIOS Orange zvolíte priamo v systéme HELIOS Orange cez aplikačne tlačidlo HELIOS voľbu Helios Store a ponuku Helios Store.


Súbor:Helios store verze.png
Aktualizace Helios Orange


Tip Helios Store slúži k informáciám o verziách a inštaláciám nových verzií HELIOS Orange a doplnkových riešení. Pomocou Helios Store je možné dokupovať voliteľné doplnky a napríklad aj formuláre, externý atribúty, externé akcie a iné. Rovnako tak je možné z Store stiahnuť všetky úpravy na mieru, ktoré pro Vás pripravujú konzultanti.


V tomto okne na záložke 1-Helios Orange vidíte aktuálnu nainštalovanú verziu HELIOS Orange a verziu k stiahnutiu na webe. Pokiaľ je inštalovaná verzia nižšia ako je na webe, je možné zaškrtnúť pole "Stiahnuť novú verziu". Zaškrtnutím tohto poľa sa aktivuje tlačidlo "Inštalovať". Pokiaľ sú v danej inštalácii HELIOS Orange prihlásení ďalší užívatelia, je v okne viditeľné tlačidlo "Monitor".

V dolnej časti okna sú zverejňované dôležité technické informácie k danej inštalácii. Napríklad informácie k MS SQL a iné. Prípadne je tu upozornenie, pokiaľ užívateľ nemá k aktualizácii práva.


Upozornění Niektoré rozširujúce moduly a doplnky na ostatných záložkách sa dajú stiahnuť výhradne z aktuálnej verzie HELIOS Orange.


Potvrdením inštalácie sa spustí sťahovanie súboru IQUpdate.exe z webu. Ten sa najskôr uloží do CACHE internetu na danom počítači a potom je kopírovaný do adresára systému, kde naďalej zostáva uložený. IQUpdate.exe je naskriptovaný archív, ktorý si sám riadi ďalšiu inštaláciu.

AKO NA TO:
Ako nato

Inštaláciu nových súborov môžete previesť v inom čase než ihneď po stiahnutí IQUpdate.exe. V okamihu keď sa ukončí aplikácia a začne prebiehať rozbaľovanie súborov je možné túto akciu prerušiť a tým proces update ukončiť. Súbor IQUpdate.exe je potom možné znovu ručne spustiť. IQUpdate.exe je jednotný pre všetky licencie, je možné ho kópiou distribuovať aj do ostatných prevádzkovaných licencií HELIOS Orange, bez nutnosti ho opakovane sťahovať. Toto je riešenie pro tzv. distribuované inštalácie.

ZNÁME CHYBY:
Známe chyby

Varování nebo chybová hláška Licencia je blokovaná!

Spustená licencia HELIOS Orange má aktuálne zablokovanú možnosť stiahnutia novej verzie. Dôvody zákazu môžu byť rôzne, je potrebné sa spojiť s dodávateľom licencie a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

Varování nebo chybová hláška Nadá sa rozpoznať názov, alebo adresa servera. -URL:http://extra.lcs.cz/...
Varování nebo chybová hláška Dokument XML musí obsahovať element na najvyššej úrovni Line 0.

Z aktuálneho počítača nie je možné prostredníctvom HELIOS Orange pristúpiť na web s aktualizáciami. Je potrebné si overiť nastavenie lokálnej siete a bezpečnostných prvkov (antivírus, firewall, proxy server ...).

Varování nebo chybová hláška Web je dočasne zastavený! Prevádzka bude obnovená dd.mm.rrrr.

Sťahovanie verzií je globálne pozastavené z dôvodu údržby webu výrobcu. Je uvedený čas kedy bude sťahovanie obnovené.

Popis chybových hlásení je uvedený ZDE.

Inštalácia nových súborov

Po stiahnutí IQUpdate.exe tento ukončí spustenú aplikáciu Helios.exe a rozbalí sa v adresári TEMP na stanici z ktorej bola aktualizácia spustená. Prevedie zálohu súborov z adresára ..\APLIKACIA a skopíruje ich do adresára ..\APLIKACIA\SYSTEM\SysBack. Nakoniec nahradí pôvodné programové súbory novými a znovu spustí Helios.exe.

ZNÁME CHYBY:
Známe chyby

Varování nebo chybová hláška CRC failed in souborXXX. Unexpected end of archive.
Varování nebo chybová hláška Podozrivo malý súbor.

V priebehu sťahovania môže dôjsť k technickým problémom a súbor sa nestiahne kompletný, to sa prejaví týmito hláškami pri rozbaľovaní. V takomto prípade je vhodné zmazať samotný súbor IQupdate.exe, vymazať CACHE (dočasné súbory) internetu a stiahnuť aktualizáciu znovu.

Varování nebo chybová hláška Nepodarilo sa presunúť súbor HeXXX.bpl. Proces nemá prístup k súboru, lebo ho práve používa iný proces.

Hláška sa objaví po rozbalení, v priebehu inštalácie nových súborov. Proces aktualizácie nemôže presunúť/premenovať jeden, alebo viac programových súborov aplikácie HELIOS Orange. Uvedený stav sa môže vyskytnúť aj v prípade, že bol prihlásený len užívateľ, ktorý vykonáva aktualizáciu. V niektorých prípadoch Windows stále deteguje, že sa s daným súborom pracuje (po skúsenostiach sa domnievame, že je to neošetrená chyba operačného systému).
Je potrebné vo Windows tieto súbory zavrieť, alebo ich v krajnom prípade presunúť ručne, viz. https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=167 a potom znovu spustiť IQUpdate.exe

Aktualizácia "distribuovanej" inštalácie HELIOS Orange

Distribuovaná inštalácia = každá klientská stanica má aplikačné súbory HELIOS skopírované na svojom lokálnom disku,
ale pristupuje k rovnakému MS SQL serveru a databáze. Týmto je možné riešiť napr. pomalý prístup k zdieľanému umiesteniu aplikácie.

Pre distribuované inštalácie systému HELIOS Orange sú dve možnosti prevedenia aktualizácie celého systému:

 • Rozkopírovanie celého aktualizovaného adresára s aplikaciou
 • Distribúcia aktuálneho súboru IQUpdate.exe a jeho spustenie na každej stanici
AKO NA TO:
Ako nato

Pre tieto potreby odporúčame vytvoriť takzvanú master inštaláciu.
Jedná sa o východziu stanicu, ktorá bude aktualizovaná vždy ako prvá a vždy sa z nej prevedie tiež aktualizácia databázy. Z tejto stanice je potom možné distribuovať jednotlivé súbory aktualizáciou na ostatné stanice.
Pre ďalší postup sa predpokladá, že master inštalácia je už aktualizovaná.

Rozkopírovanie "master inštalácie" na ostatné stanice

V tomto postupe vezmeme celý adresár ..\APLIKACIA, ktorý je umiestnený v master inštalácii a prekopírujeme ho na jednotlivé stanice (prepíšeme pôvodné súbory).

Upozornění Vzhľadom k veľkosti systému môže byť toto riešenie časovo náročnejšie.
Distribúcia aktuálneho súboru IQUpdate.exe

V tomto postupe sa na jednotlivé stanice kopíruje len súbor IQUpdate.exe, ktorý sa následne na stanici spustí. Vlastný priebeh aktualizácie je rovnaký ako v bode Inštalácia nových súborov.

Tip Po prevedení aktualizácie odporúčame z master inštalácie skopírovať súbory HeKonfig.dll a RegPlugin.ini pre správnou funkčnosť systému.

Spustenie zmenových skriptov

Po prvom spustení aplikácie po aktualizácii súborov sa zobrazí okno s voľbou databázy.

Upozornění V tomto okamihu je potrebné novú verziu ako prvú spustiť do tzv. nultej databázy, t.j. databáza, ktorá sa ponúka ako prvá v poradí, s poradovým číslom 0.

Ďalej sa objaví otázka na prevedenie zmien v štruktúre databázy, ktoré je potrebné vykonať pre správnu funkčnosť novej verzie aplikácie. V túto chvíľu máte poslednú možnosť vykonať odporúčanú zálohu databáz. V prípade, že máte zálohy databáz už vykonané, skontrolujte zaškrtnutie políčok pre kontrolu konzistencie databázy a prevedenie údržby databázy. Prevedenie zmien spustíte kliknutím na tlačidlo Vykonať. V okne informujúcom o zmenách pri prechode na novú verziu je zaškrtávacie políčko "Uložiť zoznam zmien do súboru". Pokiaľ je zaškrtnuté, je užívateľovi po stlačení tlačidla Vykonať položená otázka na názov súboru. Do daného súboru sa potom pridá informácia o prevádzaných zmenách. Nejedná sa o logovanie prebiehajúcich zmien, ale skutočne len o informatívny zoznam čo sa pri prechode na novú verziu HELIOSu bude vykonávať.

Upozornění Aby bol proces aktualizácie dokončený kompletne, je potrebné novú verziu HELIOS Orange spustiť postupne do všetkých používaných databáz a zaistiť týmto prevedenie potrebných zmien.


AKO NA TO:
Ako nato

Prevedenie zmenových skriptov môže byť časovo náročnejšie, zvlášť v prípade viac dátových licencií (napr. účtovné firmy). Aktualizáciu databáz je možné previesť aj samoobslužne pomocou dávkového príkazu a vopred pripravených skriptov. V rámci dávky je možné importovať tiež aktualizované formuláre, výkazy a ďalšie distribučné číselníky. Problematika automatických dávok je popísaná tu: https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=75


ZNÁME CHYBY:
Známe chyby

Varování nebo chybová hláška Vstupný bod procedúry @XXX sa nepodarilo v dynamicky prepojenej knižnici XXX.bpl nájsť.
Varování nebo chybová hláška HeXXX.bpl nie je navrhnutá na spustenie v systéme Windows, alebo obsahuje chybu. ...
Varování nebo chybová hláška Can’t load package HeXXX.bpl. %1 nie je platná aplikácia typu Win32.

Hlášky sa objavia po spustení Helios.exe. Inštalácia aktualizácie neprebehla korektne, programové súbory Helios Orange nemajú jednotnú verziu. Je potrebné znovu spustiť súbor IQUpdate.exe a nechať vykonať inštaláciu nových súborov. Viz. tiež https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=331.

Dôvod týchto hlásení môže byť tiež na lokálnom počítači, ktorý spúšťa HELIOS zo siete. Súbory spustené zo servera môžu Windows uložiť do lokálnej cache a pracovať s touto kópiou aj keď je v sieťovom adresári už novšia verzia. V takomto prípade môže pomôcť reštart lokálnej stanice, cache sa uvoľní a zo siete sa načíta aktuálna verzia súboru.

Varování nebo chybová hláška Zmenový skript na verziu NNN nebol aplikovaný úspešne.

Z dôvodu nekonzistencie systémového katalógu nie je možné previesť dielčie zmeny v databáze. V prípade tejto chyby kontaktujte hotline HELIOS Orange tel. 244 104 155, hotline.orange@assecosol.com.

Tip V prípade, že prevádzate kontrolu konzistencie a údržbu databázy v rámci pravidelnej údržbovej politiky, nie je nutné zaškrtávať príslušné políčka v okne detekcia zmeny štruktúry databázy a celý proces tak urýchliť.

Import aktualizovaných číselnikov

Pokiaľ v priebehu aktualizácie aplikácia zistí dostupné najnovšie verzie distribučných súborov k automatickému importu (tlačové formuláre [*.HFMX], účtovné výkazy [*.HIC], povinné prílohy [*.HLE] apod.), ponúkne možnosť importu týchto súborov. Zobrazí se tabuľka, kde je možné u detegovaných súborov zaškrtnúť, alebo odškrtnúť voľbu importu (východzie je zaškrtnuté). Tento import nahradí staré distribučné číselníky. Formuláre, zostavy apod., ktoré si vytvorili užívatelia, zostanú bez zmeny. Pokiaľ nevykonáte import v tuto chvíľu, máte možnosť ho vykonať neskôr ručne. Súbory sú uložené v adresári ..\APLIKACIA\System\.

Pokiaľ je tabuľka ukončená tlačidlom Nie, nič se neimportuje, ale pri daľšom spustení systému se opakovane ponúkne voľba pre import. Pokiaľ je tabuľka ukončená tlačidlom Áno a súbor poúnuknutý k importu nebol zaškrtnutý, je možné vykonať import len ručne z adresára ..\APLIKACIAE\System\ danej inštalácie HELIOS Orange.

AKO NA TO:
Ako nato

Spomenuté možnosti automatizovaného importu nových distribučných súčastí pomocí definičného súboru *.HIM
viz. https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=75.
Najčastejšie sú aktualizované definované formuláre [TiskForm.HFMX].
Je možné vykonať aktualizáciu na jednej (najlepšie nultej) databáze ručne, zistiť ktoré číselníky sú nové a nasledne upraviť súbor *.HIM podľa situácie.


ZNÁME CHYBY:
Známe chyby

Varování nebo chybová hláška Duplicitné označenie - nie je možné vložiť záznam! Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ__TabFormDef__GUID'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TabFormDef'.

Toto upozornenie sa môže objaviť pri importe nových definovaných formulárov. Problém je v duplicite atribútu GUID, rovnaká hodnota se vyskytuje na importovanom formulári a zároveň na inom formulári v databáze. Informáciu a riešenie nájdete tu: https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=533

Aktualizácia doplnkov a rozšírení

Manažérske rozhranie

Modul Manažérske rozhranie si ukladá niektoré súbory na lokálne počítače. Tieto súbory je vždy treba po aktualizácii celého systému nakopírovať aj na stanicu, ktorá modul používa. O to se stará utilita RunIQMR.exe, ktorá je uložená v adresári ..\APLIKACIE. Tu je potrebné vždy po aktualizácii nanovo spustiť. Pred spustením programu je nutné na danej stanici ukončiť MS Excel. Detaily viz príručka k modulu Manažérske rozhranie.

Upozornění podobne ako v prípade aktualizácie môžu byť obmedzené práva do lokálnych adresárov nástrojom Riadenie užívateľských účtov (UAC). Doporučujeme RunIQMR.exe spúšťať pomocou pravého tlačidla myši voľbou Spustiť ako správca.


Nasledujúce informácie popisujú aktualizáciu súčastí, ktoré sú k dispozícii v ponuke Helios Store.
Osobitne sú spomenuté doplnky, ktoré se vymykajú štandardnej inštalácie.

Rozširujúce moduly (pluginy)

Tzv. pluginy, sú uložené obvykle vo forme dynamických knižníc (súbory *.dll) a napojené do systému HELIOS Orange. U týchto pluginov musí dôjsť k registrácii COM objektu do registra Windows a to na každej stanici, ktorá funkcie pluginu bude používať. Zápis do registru musí prebehnúť pred prvým použitím pluginu. Zápis do registru zaistí HELIOS Orange pri spustení sám, pokiaľ je už plugin stiahnutý a nainštalovaný a užívateľ má dostatočné práva.

V ponuke Helios Store je možné zvoliť jeden, alebo i viac doplnkov, ktoré si prajete nainštalovať na dostupných záložkách. Sťahovať je potrebné len tie, ktoré majú stiahnutú verziu (Store - Vaša verzia) nižšia ako je verzia aktuálna (Store - Verzie na webe). Súhrn zvolených potom uvidíte na záložke Vybrané. Voľbou Inštalovať sa vykoná stiahnutie archívov (*.ZIP) s pluginmi z webu do TEMP adresára Windows a následne ich umiestnenie do adresára ..\APLIKACIE. Potom se spustí vlastná inštalácia v HELIOS Orange, objaví se okno s výberom databáz a môžete zvoliť do ktorých chcete stiahnuté pluginy nahrať. Do zvolených firiem se nainštalujú potrebné objekty (tabuľky, procedúry, definované prehľady, akcie...), ktoré sú súčasťou pluginu a prevedie sa zápis pluginu do registrov.

AKO NA TO:
Ako nato

Problematika registrácie pluginov je bližšie riešená v týchto článkoch:
https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=189


ZNÁME CHYBY:
Známe chyby

Varování nebo chybová hláška Databáza XXX je vo verzii NNN (aktuálna verzia aplikácie je NNNN). Žiadne balíčky nemôžu byť do tejto databázy nainštalované.

Inštalácia pluginu do databázy je možná len pokiaľ už databáza prešla aktualizáciou (bola na nej spustená nová verzia HELIOS Orange a boli prevedené zmenové skripty). Táto chyba se môže objaviť, pokiaľ vyberiete viac firiem pre hromadnú inštaláciu pluginu a niektorá z firiem nie je ešte aktualizovaná.

Varování nebo chybová hláška Chyba pri registrácii pluginu (pre registráciu je potrebné mať administrátorske práva). Nešpecifikovaná chyba.

Účet Windows nemá oprávnenie zapísať COM objekt pluginu do registrov. Je treba spustiť HELIOS Orange s právami lokálneho administrátora.

Plugin Creditcheck

Špecifický plugin, ktorý okrem dynamickej knižnice obsahuje aj program, bežiaci ako služba (service) vo Windowse.
Tato služba je spustená na serveri (tam kde je MS SQL Server).
Pokiaľ je služba nainštalovaná priamo v adresári aplikácie, pred prevedením aktualizácie pluginu je potrebné službu zastaviť, vykonať stiahnutie a inštaláciu novej verzie pluginu a potom službu opäť spustiť.
Z tohoto dôvodu odporúčame službu inštalovať radšej do podadresára, kde táto nutnosť odpadá.
Viz Aktualizácia pluginu Creditcheck.

RwEasyMAPI64

Špecifický doplnok, opäť vo forme programu (*.exe), podpora pre emailovanie na MS Outlook x64.
Je potrebné vykonať aktualizácie v každej novej verzii programu HELIOS Orange. Zápis COM objektu do registra sa vykoná automaticky len na stanici, ktorá vykonala inštaláciu. Na ostatných staniciach je potrebné registráciu vykonať ručne.

Viace viz Podpora pre Outlook 2010 64 bit.

Za obsah tohto článku zodpovedá Milan Trulík, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail