Rozkopírovanie číselníkov - Číselníky

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Přehled Rozkopírování číselníků, který najdete ve stromové struktuře hlavní nabídky pod nabídkou Číselníky, slouží k možnosti kopírovat vybrané číselníky systému HELIOS Orange z jednoho místa (přehledu) mezi jednotlivými databázemi (firmami). Kromě možnosti rozkopírovat hromadně samotné číselníky umožňuje také rozkopírování související nastavení, práv apod.

BID1811

Súbor:Rozkopirovani ciselniku prehled.png
Přehled číselníků pro rozkopírování


Je zde možnost automatického rozkopírování, některé číselníky je však možné rozkopírovat pouze ručně (postupně, nelze v daném případě najednou). Pro automatické rozkopírování je možné nastavit příslušnou úlohu v automatu.

Upozornění Rozkopírování je také možné provádět ručně přímo v některých přehledech.


Seznam číselníků pro rozkopírování je pevně daný, bude ale průběžně doplňován na základě požadavků a zkušeností. Je ovlivněn také licencí u uživatele (nezobrazují se číselníky, ke kterým není licence).


Rozkopírování číselníků - editor

Volbou Oprava můžete otevřít editor pro rozkopírování příslušného číselníku a nastavit parametry pro následné rozkopírování:

Súbor:Rozkopirovani ciselniku editor.png
Editor rozkopírování číselníku - Účetní kódy


Záložka 1 - Nastavení rozkopírování

Definované filtry

Je možné využít pro výběr záznamů filtr (podmínku) z přiřazené sestavy.


Rozkopírovat záznamy

Je možné rozkopírovat záznamy:

  • Všechny
  • Označené


Záznamy v cílových databázích

  • Neexistující záznamy doplnit - v případě, že kopírovaný záznam v číselníku není, bude do něj doplněn (pokud záznam v cílovém číselníku již je, bude ingnorován)
  • Existující záznamy přepsat - v případě, že je daný záznam v číselníku obsažen, bude jeho záznam aktualizován z kopírovaného záznamu (chybějící záznamy nebudo v daném případě doplněny)
  • Záznamy doplnit nebo přepsat - kombinace předchozích dvou variant, buď údaj doplní nebo aktualizuje nastavení


Rozkopírovat i podřízené číselníky

Zatržením určujete, že se mají spolu s vybraným číselníkem rozkopírovat i číselníky podřízené - doporučujeme atribut nastavit.

Upozornění Nejprve se rozkopírují podřízené číselníky, tj. například číselník Měny (číselník cizích měn), teprve následně je rozkopírován hlavní číselník, tj. například Účtový rozvrh (číselník účtů).


V případě, že neexistuje vazba na podřízený číselník

Nastavujete, jak se má program zachovat v případě, že neexistuje vazba hlavního číselníku na nějaký podřízený (např. neexistuje příslušná cizí měna, která je nastavena na účtu v Účtovém rozvrhu, v číselníku Měny).

  • Nerozkopírovat - záznam nebude rozkopírován (tj. účetní účet nebude v cílovém číselníku obsažen)
  • Rozkopírovat bez vazby - záznam bude rozkopírován, ale nebude na něm nastav údaj z návazného číselníku (tj. účetní účet bude v cílové databázi založen, ale nebude na něm nastavena odpovídající měna)


Rozkopírovat položky

Některé číselníky mohou obsahovat také položky (např. číselník Účetní kódy, resp. kontace). Zatržením atributu můžete nastavit, že se mají rozkopírovat i tyto položky (tj. v případě Účetních kódů budou rozkopírovány i řádky kontace) - toto nastavení doporučujeme.


Záložka 2 - Databáze pro rozkopírování automatem

Můžete zde přes volbu Přidat nastavit seznam databází pro automatické rozkopírování pro vybraný číselník.

Upozornění Informace o tom, že k číselníku je přiřazený jiný seznam databází pro rozkopírování než je v přehledu všech databází pro rozkopírování, je vidět v přehledu Rozkopírování číselníků ve sloupci InDB.


Rozkopírování číselníků - pás karet - karta Akce

Skupina Základní

Nastavení rozkopírování

Výběrem volby Nastavení rozkopírování se zobrazí editor pro specifikaci období pro rozkopírování:

Súbor:Rozkopirovani ciselniku obdobi.png
Editor nastavení období pro rozkopírování


Období pro rozkopírování číselníků

Můžete nastavit Aktuální období. Pokud nenastavíte Aktuální období (např. v případě rozdílných definic účetních období), můžete vyplnit Datum pro rozkopírování číselníků, kterým bude období pro rozkopírování určeno.


Mzdové období pro rozkopírování číselníků

V případě mzdových číselníků je možné nastavit mzdové období pro rozkopírování.


Mazat chybový protokol před spuštěním rozkopírování číselníků

Pokud bude položka zatržena, dojde před samotným rozkopírováním číselníku ke smazání chybového protokolu v přehledu Protokol rozkopírování.


Rozkopírování číselníků - automatem

Volbou spustíte automatické rozkopírování označených číselníků do označených databází.

Upozornění Proces rozkopírování probíhá bez zobrazení nějakých hlášek či upozornění. Informace o proběhlém rozkopírování jsou k dispozici v Protokolu rozkopírování.


Rozkopírování číselníků - ruční

Volbou spustíte ručně rozkopírování označeného číselníku. Po spuštění volby jste vyzváni k výběru databází pro rozkopírování. Následně po provedení rozkopírování je zobrazen protokol rozkopírování.


Zobrazit číselník

Volbou zobrazíte pro označený záznam v přehledu Rozkopírování číselníků vlastní číselník v návazném přehledu. Při otevření přehledu je respektován filtr, který je dané definici pro rozkopírování přiřazen.

Jednotlivé záznamy číselníku lze v tomto přehledu opět označit pro rozkopírování (označení se uloží), na kartě akce návazného přehledu vyberete volbu Rozkopírování - Označení pro rozkopírování (přes volbu Nastav je možné si zobrazit sloupec Označeno pro rozkopírování).

Upozornění Toto nastavení slouží pro automatické rozkopírování.


Skupina Označení

Označení pro rozkopírování automatem

Volbou můžete označit číselníky pro automatické rozkopírování, toto označení se uloží (nastavení se v přehledu projeví zatržením sloupce OAuto).


Zrušení označení pro rozkopírování automatem

Volbou zrušíte označení číselníků pro automatické rozkopírování, toto označení se uloží (nastavení se v přehledu projeví ve sloupci OAuto - zruší se zatržení).


Skupina Přehledy

Databáze pro rozkopírování

Zobrazí se seznam databází pro automatické rozkopírování.

Upozornění Ve stromové struktuře hlavní nabídky pod přehledem Rozkopírování číselníků je přehled Databáze pro rozkopírování. Je zde zobrazen seznam všech databází odpovídající licenci uživatele (kromě zdrojové databáze, ve které se nacházím), do kterých má daný uživatel přístup. Volbou Označení databází pro aotomatické rozkopírování můžete označit databáze pro automatické rozkopírování.


Protokol rozkopírování

Protokol se naplní po spuštění automatického rozkopírování. Přehled zobrazuje informace o již realizovaných rozkopírováních, počet rozkopírovaných záznamů pro jednotlivé číselníky, počet chybných záznamů apod.

Súbor:Rozkopirovani ciselniku protokol.png
Protokol po rozkopírování číselníkz účetních kódů


Zobrazení detailů pro označené záznamy

Zobrazí se detailní informace (o chybách) jednotlivých záznamů protokolu (např. může dojít k chybě při nastavení různých legislativ ve zdrojové a cílové databázi v případě rozkopírování číselníku systetických účtů).


Smazat chybový protokol

Volba umožňuje smazání chybového protokolu (automatické promazávání protokolu lze zajistit zatržením volby ve editoru Období pro rozkopírování číselníků, který vyvoláte z přehledu Rozkopírování číselníků přes volbu pásu karet Nastavení rozkopírování.)

Skupina Nástroje

Import konfigurace rozkopírování

Lze importovat aktuální strukturu pro rozkopírování. Po potvrzení volby se otevírá adresář System vaší instalace Helios Orange, kde jsou soubory ROZKOP_XXXX.TXT. Vyberte aktuální verzi dle roku (např. ROZKOP_201901 pro rok 2019). Jakou verzi máte aktuálně zjistíte, pokud si přes volbu Nastav zobrazíte sloupec Verze importu.

Tip Než začnete rozkopírovávat číselníky, zkontrolujte, že máte aktuální verzi importu.


1300px


Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail

Kategorie:Číselníky