Prvé spustenie systému Helios Orange - Spoločné kapitoly

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie


 • Systém HELIOS Orange spustíte otvorením súboru Helios.exe z adresára, do ktorého ste systém nainštalovali.
 • Môžete tiež použiť zástupcu Helios z vytvorenej programovej zložky Helios v ponuke Štart.
 • Zástupca Helios je tiež vytvorený na Ploche Windows užívateľa, ktorý inštaláciu vykonal.
AKO NA TO:
Ako nato

 • V prípade sieťovej prevádzky (LAN) je doporučené adresár aplikácie zdieľať a jednotlivým klientom v sieti vytvoriť zástupcu súboru Helios.exe na Ploche.
 • Zástupcu v sieti LAN je doporučené vytvárať cez tzv. UNC cesty (t.j. v tvare \\server\adresár\Helios.exe), radšej než cez namapované sieťové disky Windows, s ktorými bývajú spojené rôzne komunikačné problémy.
 • V prípade prevádzky HELIOS Orange v režimu RDP (Remote Desktop, t.j. Vzdialená plocha) je doporučené adresár aplikácie umiestniť priamo na disk vlastného Terminál Serveru.

Iné varianty prevádzky HELIOS Orange je vhodné vopred konzultovať s dodávateľom systému.


Spustenie systému prebieha v nasledujúcich krokoch.

Načítanie konfigurácie

Program ako prvý krok prevedie načítanie konfigurácie zo súboru Helios.ini, ktorý se musí nachádzať v rovnakom adresári ako súbor Helios.exe. Helios.ini obsahuje základné parametre konfigurácie, dôležité pre prevádzku systému HELIOS Orange.


Ukážka súboru Helios.ini

[SQLServer]
Server=tcp:HeliosServer\SQL2017 - meno SQL Servera, vrátane nastavenia protokolu TCP/IP
SystemDB=Helios001 - názov systémovej databázy
LoginMode=2 - spôsob prihlasovania užívateľov, tu konkrétne pomocou doménových účtov (NT autentizácia)
Collate=SQL_Czech_CP1250_CI_AS - nastavenie vlastného triedenia pre nové databázy (inak platí CZECH_CI_AS)

[Application]
LoadHeCEA=1 - načítanie dynamickej knižnice modulu Výroba v čase štartu celého programu

Popis parametrov

Parametre spustenia sú rozdelené do sekcií konfiguračného súboru.

Názov sekcie je údaj uvedený v hranatých zátvorkách, takto:

[Sekcia]

Sekcie sú v konfiguračnom súboru dve. Parametre je vždy potreba uviesť do správnej sekcie.

Každý parameter se uvádza na samostatnom riadku a formát zápisu je (bez medzier):

NázovParametra=hodnota

Tu je výpis parametrov podľa jednotlivých sekcií:

[SQLServer] - sekcia, ktorá upravuje pripojenie k MS SQL.

 • Server - meno, pod akým bol SQL Server nainštalovaný (býva zhodné se menom počítača, v prípade pomenovanej inštancie doplnené o meno tejto Inštancie). Môže tu byť aj IP adresa počítača. Pokiaľ je SQL Server len lokálny, je použitý znak "."(bodka). Pred menom servera môže byť tiež uvedený sieťový protokol (tcp: pre TCP/IP alebo np: pre Named Pipes) tento sa uvádza vždy bez medzier a s dvojbodkou pred vlastným menom SQL Serveru. Prípadný port na ktorom inštancia komunikuje sa špecifikuje na záver, oddelený čiarkou.
 • SystemDB - databáza, tzv. nultá (alebo riadiaca/master), v ktorej sú základné informácie o inštalácii HELIOS Orange (počet firiem, uživateľia apod). Do tejto databázy sa systém prvotne prihlási, zistí typ inštalácie (z príslušných súborov vzniknutých inštalácií) a prípadne ponúkne užívateľovi výber firmy.
Upozornění V názve systémovej a ostatných databází HELIOS Orange je povolené používať výhradne alfanumerické znaky (bez diakritiky), prípadne v kombinácii so znakom podčiarkovník! Názov databázy nesmie začínať číslom! HELIOS Orange pri generovaní databázy konvenciu názvu skontroluje a nesprávne pomenovanú databázu odmietne založiť.

* Protocol – výber komunikačného protokolu.

Upozornění Tento parameter bol funčkný len u SQL verzie 7.0

 • LoginMode – spôsob prihlásenia užívateľa do systému.
  • 0 = Ponúkne užívateľovi meno, ktorým je prihlásený do Windows (základné nastavenie)
  • 1 = Ponúkne užívateľovi meno počítača na ktorom spustil HELIOS Orange
  • 2 = Windows NT autentizácia (neponúka se prihlásenie, užívateľský prístup je automaticky overovaný prostredníctvom doménového účtu WINDOWS NT voči MS SQL)
  • 3 = ponúkne prázdnu prihlasovaciu obrazovku
 • Collate – triedenie (Collation) pre novo generované databázy systému. Je možné nastaviť triedenie iné než východzie (CZECH_CI_AS). Zadáva sa presný SQL názov daného triedenia.
Upozornění Parameter se povoľuje len vo výnimočných prípadoch. Zmenu nastavenia konzultujte s dodavateľom systému HELIOS Orange.
 • LoginTimeout – možnosť zväčšiť časový interval pre pripojenie k MS SQL. Pokiaľ dochádza v sieti k časovému oneskoreniu pri spojení s MS SQL (prejavuje se chybou vypršania timeoutu), je potrebné interval zvýšiť. Doporučené hodnoty sú medzi 30 až 60. Číslo uvádza počet sekúnd, po ktorom bude trvať pokus o pripojenie k MS SQL z klientskej stanice. Tento parameter nie je v súbore běžne uvádzaný, je treba ho prípadne doplniť ručne.
 • ConsistencyCheck - konštanta, ktorá umožňuje centrálne potlačiť kontrolu databázy. Môže nadobúdať dve hodnoty: '0' ,alebo '1'. Pokiaľ je nastavená hodnota '1', aplikácia HELIOS Orange bude vždy kontrolovať konzistenciu. Pokiaľ je nastavená hodnota '0', bude se kontrola konzistencie preskakovať. Jedná se o rovnaké chovanie ako riadkový parameter kk+ ,alebo kk-. Na tento stav je užívateľ vždy pri štarte aplikácie HELIOS Orange upozornený info hlásením, pretože zapnutie tohto parametre je podstatné a môže mať vplyv na fungovanie aplikácie. Pozor, zvlášť voľba '0' môže spôsobiť neočakávané chovanie aplikácie HELIOS Orange. Príkazový riadok má prednosť pred nastavením v súbore ini.
 • NativeClientVersion - vynútená verzia SQL Native Client. Z dôvodu kompatibility operačných systémov a MS SQL je možné vynútiť použitie konkrétnej verzie SQLNCLi. Aktuálne podporované hodnoty sú '2008' alebo '2012'. Pokiaľ nie je parameter uvedený, automaticky je použitá verzia SQLNCLi 2012.

[Application] - sekcia, ktorá upravuje spustenie a prevádzku vlastnej aplikácie HELIOS Orange.

Tip Nasledujúce tri parametre upravujú zavedenie dynamických knižníc niektorých modulov už v okamihu štartu celého programu. Toto môže zamedziť problému pri načítaní funkcií vo vybraných moduloch. Bežne se tieto knižnice totiž zavádzajú ad-hoc až v okamihu potreby a v niektorých prípadoch toto chovanie spôsobuje výrazné časové oneskorenie.
Upozornění Je pravdepodobné, že zapojenie týchto parametrov se prejaví pomalším spustením programu.
 • LoadHeCEA - možnosť načítania knižnice modulu Výroba ihneď pri spustení celej aplikácie (LoadHeCEA=1).
 • LoadHeIST - možnosť načítania knižnice modulov Špedícia a Doprava ihneď pri spustení celej aplikácie (LoadHeIST=1).
 • LoadHeIC - možnosť načítania knižnice modulu Účtovných výkazov ihneď pri spustení celej aplikácie (LoadHeIC=1).
Tip Parametre helios.ini sa dajú nahradiť aj riadkovými parametrami súboru Helios.exe. Spustením Helios.exe s parametrom -?, a objaví nápoveda všetkých dostupných parametrov. Podrobnosti nájdete v Znalostnej databáze - Riadkové parametre Helios.exe

Prihlásenie do systému

Ďalším krokom prvého spustenia je pokus o prihlásenie (spojení s MS SQL). Ak je v Helios.ini nastavená NT autentizácia, prebieha automatický pokus o prihlásenie, pomocou účtu aktuálneho užívateľa Windows. Pokiaľ je v Helios.ini nastavený iný mód prihlásenia, objaví sa prihlasovacia obrazovka, kam je treba zadať prihlasovacie meno a heslo. Po zadaní správnych údajov prebieha prihlasovací proces.

Upozornění Prvé prihlásenie do systému musí proviesť užívateľ, ktorý je na MS SQL zaradený do serverovej role System Administrator (sysadmin). V prípade prihlasovania pomocou NT autentizácie to býva obvykle skupina lokálnych, alebo doménových administrátorov. V prípade spôsobu prihlasovania zadávaním mena a hesla musíte zadať prihlasovacie meno sa (východzí užívateľ na MS SQL) a heslo zvolené v priebehu inštalácie HELIOS Orange.


Vytvorenie databázy

Systém HELIOS Orange skontroluje existenciu databázy a prípadne ponúkne jej vytvorenie.

Upozornění Novú databázu je nutné vždy zakladať výhradne prostrednictvom HELIOS Orange! Iba tak budú správne vytvorené všetky výchozie databázové objekty a číselníky!


Dotaz nebo informativní hláška Databáza HeliosNNN na serveri SERVER\INSTANCIA neexistuje!
Prejete si ju vygenerovať ?


V prípade, že existujú iné databázové súbory systému HELIOS Orange (v ceste, kde se nová databáza generuje) ktorých názov zodpovedá systémovej databáze v konfiguračnom súbore, a pokiaľ tieto súbory nie sú na MS SQL registrované ako platná databáza, zobrazí systém ponuku pre pripojenie týchto dátových súborov.

Dotaz nebo informativní hláška Súbory, zodpovedajúce databáze HeliosNNN, už v adresári C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.MSSQLSERVER\MSSQL\Data\ (na serveri) existujú.
Prejete si ich pripojiť ako databázu HeliosNNN?

Potvrdením voľby generovať alebo pripojiť databázu, si otvorí systém tzv. Procesné okno, v ktorom sú zobrazované informácie o priebehu akcií.


Po úspesnom založení alebo pripojení databázy a prihlásení do systému sa objaví základné okno s pracovnou plochou a hlavnou ponukou systému HELIOS Orange.

Upozornění Pokiaľ máte multilicenciu s viac legislatívami (česká, slovenská), musíte pri vytváraní novej databázy túto legislatívu pre danú databázu zvoliť (zaškrtnúť v ponúkanom zozname).
Upozornění Databázy vygenerované Heliosom majú zapnutý Auto Shrink. Odporúčame túto voľbu vypnúť v Management Studiu: vo vlastnostiach databázy (viz obrázok nížšie) nastavte hodnotu Auto Shrink na "False".

Soubor:InstalShrink.png

Viac dátová inštalácia

V případě viac dátovej (viac firemnej) inštalácia se všetky firmy (databázy) negenerujú naraz. Každá firma se generuje zvlášť a to vo chvíli, keď do nej vstupujete. Pravidla pre vytvorenie ostatných firiem v inštalácii sú rovnaké ako v prípade prvej (systémovej) databázy. Najskôr sa generuje systémová databáza, potom po ukončení a ďalšom spustení systému se ponúkne okno s výberom firiem.

Výber firiem


Tip Helios.exe je možné spustiť s riadkovým parametrom -F a číslom databázy (firmy) napr. ...\Helios.exe -F3 otvorí systém HELIOS Orange rovno do firmy č. 3, bez otázky. Firmy sú v zozname číslované od nuly!

Zmena jazyka

V priebehu prihlasovánia máte možnosť zmenit jazyk - viz. predchádzajúci obrázok.

Jazyk je možné zmeniť v týchto oknách:

 • okno pre zadanie užívateľského mena a hesla
 • okno s výberom legislatívy (generovanie nové databáze)
 • okno s výberom databázy (v prípade viac dátovej licencie)
 • okno s informmáciami o zmene štruktúr

Jazyk zvolený v hore uvedených oknách je platný v priebhu celého prihlasovacieho procesu. Ak se ale užívateľ prihlási do danej databázy, preberá sa nastavenie jazyka z užívateľských konštánt.

V prípade, ža se jedná o generovanie novej databázy, bude danému užívateľovi do jeho užívateľských konštánt nastavený aktuálne zvolený jazyk.

Za obsah tohto článku zodpovedá Milan Trulík, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail

V dalšej kapitole je popísaný zpôsob prevedenia Update systému HELIOS Orange.