Pomocné texty - Číselníky

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Do prehľadu pomocných textov vstúpite zo stromovej štruktúry hlavnej ponuky a vyberiete Číselníky, Konštanty a číselníky, Pomocné texty. V číselníku pomocných textov zadávate texty, ktoré použijete pri vystavovaní účtovných dokladov, pokladničných dokladov a tuzemských i zahraničných platobných príkazoch. BID36

Přehled Pomocné texty


Editor - nový text

Pomocný text

Pre vystavenie nového pomocného textu vyberiete z pásu kariet prehľadu z karty Prehľad voľbu Nový alebo použijete klávesu <F2>. Otvorí sa editor pre zadanie textu:

Editor pomocného textu
Pomocne texty zalozka1.png

Záložka 1 - Pomocný text

[1] Moduly
Označíte, v ktorých moduloch sa má text ponúkať.

[2] Pomocný text
Skupina

30 miestny údaj, podľa ktorého je možné filtrovať a triediť texty.


Pomocný text

Zadávate vlastný text. Max. 255 znakov.

Záložka 2 - Pokladňa

Prednastavený účet

Cez pomocné tlačítko Soubor:tri_tecky.png môžete vstúpiť do účtovného rozvrhu a preniesť požadovaný účet. Ak sa v konfigurácii pokladne zaškrtne pre predvyplnenie dát varianta 'Účet podľa účtu pri popise' a 'Sadzba DPH podľa sadzby DPH pri popise', pri výbere textu sa zároveň prenesie aj číslo účtu a sadzba DPH z rovnakého riadku (a prípadne prepíše predchádzajúci). Ak je zároveň zaškrtnutá aj varianta 'Prenášať popis medzi riadkami', pri prenose textu popisu z hlavičky na prvú položku dokladu sa dohľadá podľa textu aj prípadné číslo účtu.

Prednastavená sadzba DPH Atribút 'Pokladňa - prednastavená sadzba DPH' je možné na vytvorených textoch meniť či nastaviť hromadne. Akcia pre hromadné nastavenie je prístupná nad zoznamom pomocných textov cez pás kariet v prehľade na karte Akcie.


Kód daňového kľúča, Názov daňového kľúča

Cez pomocné tlačítko Soubor:tri_tecky.png môžete vstúpiť do prehľadu Daňové kľúče a preniesť požadovaný daňový kľúč.

Záložka 3 - Účtovníctvo

Prednastavený účet Cez pomocné tlačítko Soubor:tri_tecky.png môžete vstúpiť do účtovného rozvrhu a preniesť požadovaný účet.

Prednastavený účet DPH - ostatné

Atribút 'Pokladňa - prednastavená sadzba DPH' je možné na vytvorených textoch meniť či nastaviť hromadne. Akcia pre hromadné nastavenie je prístupná nad zoznamom pomocných textov cez pás kariet v prehľade na karte Akcie.

Záložka 4 - Banka

Prednastavený text Text sa bude ponúkať v riadku bankového výpisu v časti Účtovanie/Text.

Pás kariet - karta Akcie

Hromadná zmena sadzby DPH

Voľba je určená pre hromadné nastavenie sadzby DPH pre označené texty pre pokladňu a je prístupná nad zoznamom pomocných textov cez pás kariet v prehľade na karte Akcie.


Sadzby DPH

Voľbou Sadzby DPH v prehľade Pomocné texty na páse kariet na karte Akcie vyvoláte prehľad Druhy sadzieb DPH pre pomocné texty. Tu je možné zadať Sadzbu DPH podľa druhu s určením Štátu, Smeru (Vstup/Výstup), Platnosti (Od a Do). V závislosti na nastavení konfigurácie Druhu pokladni (Sadzbu DPH podľa sadzby DPH pri popise) je potom nastavený Druh sadzby DPH využitý pre dohľadanie platnej sadzby DPH (podľa DUZP, Štátu a smeru Vstup/Výstup), ktorá je v takom prípade použitá pre prenos na položku pokladničného dokladu, a to prednostne pred nastavenou Sadzbou DPH v Pomocnom texte.

Za obsah tohto článku zodpovedá Katarína Šimková, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail

Kategorie:Číselníky