Mzdy - Prechod na euro (SK)

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Obsah

MZDY ZA MZDOVÉ OBDOBIE 12/2008

Výpočet mzdy

Samotný výpočet miezd za mzdové obdobie 12/2008 bude prebiehať v mene SKK, t. j. po starom.

Duálne zobrazovanie

Každý záznam zrušený prípadne pridaný do prehľadu Výpočet mzdy PO zmene hlavnej meny na EUR (tzn., že systém duálneho zobrazovania čiastok meny bol už prepnutý do fázy EUR, bližšie info: Zmena hlavnej meny na euro - Prechod na euro (SK) spôsobí nesúlad hodnôt duálneho zobrazenia, napríklad:

Eur dual zobr 1208.jpg

O tejto fáze Vás bude systém upozorňovať nasledovným oznamom po vybratí daného mzdového obdobia:

Eur konv mzdy nedok.jpg

Pre zjednotenie zobrazenia je potrebné spustiť akciu Aktualizácia duálneho zobrazenia (cesta: Mzdové obdobie/akcia Aktualizácia duálne zobrazovanie).

Úhrada miezd a odvodov s dátumom vystavenia a splatnosti do 31. 12. 2008

Po spustení štandardnej akcie Generovanie platobných príkazov (cesta: Definícia platobných príkazov) budú položky vygenerovaných platobných príkazov v mene SKK.

Úhrada miezd a odvodov s dátumom vystavenia a splatnosti od 1. 1. 2009

Pre generovanie platobných príkazov za mzdové obdobie 12/2008 je potrebná verzia číslo 1.0.2009.0104. Pri spustení akcie Generovanie platobných príkazov (cesta: Definícia platobných príkazov) je nutné, aby užívateľ zadal dátum splatnosti 31.12.2008. Následne priamo nad prehľadom Tuzemské platobné príkazy (cesta: Vygenerované platobné príkazy/Tuzemské platobné príkazy) spustí novú akciu Konverzia čiastok PP SKK EUR nad označenými záznamami, ktorá následne ponúkne zmenu dátumu splatnosti. Táto konverzia je jednorázová a nevratná. V prípade, že užívateľ bude chcieť vrátiť čiastky z meny EUR na menu SKK, zmaže vygenerované platobné príkazy štandardným spôsobom a vygeneruje ich znovu.

Upozornění NEZABUDNITE, ak užívateľ odosiela platobné príkazy v elektronickej forme (cesta: Vygenerované platobné príkazy/Tuzemské platobné príkazy/akcia Prenos do banky - export) musí zadať do formulára, v ktorom špecifikuje, ktoré platobné príkazy majú byť vyexportované a kde má byť exportný súbor uložený, do políčka "Vystavené od" dátum: 31.12.2008.

Výplata mzdy v hotovosti

Akcia Dobierky (cesta: Výpočet mzdy) je rozšírená o možnosť zobrazenia čiastok a mincoviek v mene SKK alebo v mene EUR, podľa voľby a potreby užívateľa.

Doplnkové dôchodkové poistenie

Nad prehľadom Odvody do poisťovní bola rozšírená akcia eDDS na 2 samostatné akcie:

Rozpis SKK

Rozpis EUR

Zaúčtovanie miezd

Zaúčtovanie miezd bude prebiehať po starom, t. j. všetky čiastky budú vygenerované a zaúčtované do účtovného denníka v mene SKK.

Evidenčné listy dôchodkového poistenia

Údaje o vymeriavacích základoch za roky 2008 a predošlé (2007, 2006 atď.) sa uvádzajú len v SKK.

Údaje o vymeriavacích základoch za roky 2009 a nasledujúce (2010, 2011 atď.) sa uvádzajú len v EUR.

Výstupy za mzdové obdobia 2008 a predošlé

Všetky výstupy za tieto obdobia budú zachované v mene SKK.

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ ZA BEŽNÉ MZDOVÉ OBDOBIE 1/2009

Registračné listy FO

Štandardne má užívateľ v module Mzdy otvorené dve mzdové obdobia a to:

Aktuálne

Bežné

Táto možnosť aj pri prechode z roku 2008 do roku 2009 zostáva. Užívateľ bude môcť ešte pred uzavretím mzdového obdobia 12/2008 (aktuálne) zakladať kartu zamestnanca ako aj jeho mzdovú kartu do mzdového obdobia 1/2009 (bežné) pre účely splnenia oznamovacej povinnosti pre Sociálnu poisťovňu a to formou RLFO. Po ročnej uzávierke roku 2008, kedy mzdové obdobie 1/2009 sa stane aktuálnym bude možné taktiež zakladať kartu zamestnanca ako aj jeho mzdovú kartu.

Upozornění Pri výbere obdobia 1/2009 pokiaľ nebola úspešne ukončená konverzia meny upozorní:

Eur ciastky pred konveziou.jpg

Upozornění Z toho vyplýva, že do doby pred spustením konverzie čiastok sa prípadné čiastky zadávajú aj do mzdového obdobia 1/2009 v mene SKK. Do voľby Počiatočné hodnoty (cesta: Mzdové údaje/zál. Dovolenka/tlačítko Poč. hodnoty) sa na zál. Ročné mzdové zložky zadávajú čiastky v jednotnej rovnakej mene. T.j. ak hoci len jeden štvrťrok spadá do roku 2008, tak všetky 4 políčka musia byť v mene SKK. Ak začínajú až v roku 2009, tak sa zadávajú v prípade potreby všetky 4 políčka a to len v mene EUR.

Po konverzii sa tieto čiastky prepočítajú konverzným kurzom. Užívateľ si musí všetky čiastky po konverzii skontrolovať, prípadne upraviť podľa vlastných potrieb.

Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa na verejné zdravotné poistenie

Štandardne má užívateľ v module Mzdy otvorené dve mzdové obdobia a to:

Aktuálne

Bežné

Táto možnosť aj pri prechode z roku 2008 do roku 2009 zostáva. Užívateľ bude môcť ešte pred uzavretím mzdového obdobia 12/2008 (aktuálne) zakladať kartu zamestnanca ako aj jeho mzdovú kartu do mzdového obdobia 1/2009 (bežné) pre účely splnenia oznamovacej povinnosti pre Zdravotné poisťovne a to formou Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa na verejné zdravotné poistenie. Po ročnej uzávierke roku 2008, kedy mzdové obdobie 1/2009 sa stane aktuálnym bude možné taktiež zakladať kartu zamestnanca ako aj jeho mzdovú kartu.

Upozornění Pri výbere obdobia 1/2009 pokiaľ nebola úspešne ukončená konverzia meny systém upozorní:

Eur ciastky pred konveziou.jpg

Upozornění Z toho vyplýva, že do doby pred spustením konverzie čiastok sa prípadné čiastky zadávajú aj do mzdového obdobia 1/2009 v mene SKK (napr. základná mzda, paušály a pod.). Po konverzii sa tieto čiastky prepočítajú automaticky konverzným kurzom. Užívateľ si musí všetky čiastky skontrolovať, prípadne upraviť podľa vlastných potrieb.

PREDSPRACOVANIE V BEŽNOM OBDOBÍ 1/2009

Upozornění Neodporúčame zadávať do prespracovania údaje pred konverziou meny.

ZMENA HLAVNEJ MENY na EUR

Upozornění Až po zmene hlavnej meny z SKK na EUR bude môcť užívateľ spustiť konverziu čiastok v module Mzdy v mzdovom období 1/2009.

Nastavenie hlavnej účtovnej meny EUR vykoná užívateľ modulu Mzdy LEN, ak metodika k ostatným modulom systému, ktoré má nainštalované, tomuto úkonu nebráni.

Samotné vykonanie zmeny je popísanú tu:

Základné informácie - Prechod na euro (SK)

Zmena hlavnej meny na euro - Prechod na euro (SK)

Upozornění Tento proces je nevratný a môže ho vykonať len 1 užívateľ naraz pre všetky moduly. Počas spustenia tohto procesu nebude možné pracovať v systéme.

KONVERZIA K 1. 1. 2009

Zálohovanie

Pred samotným spustením Ročnej uzávierky a následnej konverzie meny SKK na EUR odporúčame vykonať zálohovanie databázy.

Ročná uzávierka za rok 2008 a Konverzia počiatočných stavov k 1. 1. 2009

Ročná uzávierka roku 2008 bude prebiehať štandardným spôsobom, t.j. užívateľ nad mzdovým obdobím 12/2008 spustí akciu Ročná uzávierka. To znamená, v prípade potreby bude možné ročnú uzávierku štandardným spôsobom zrušiť a vykonávať prípadne ešte zmeny v rámci roku 2008. Po vybratí mzdového obdobia 1/2009 sa zobrazí hláška:

Eur ciastky pred konveziou.jpg

Konverziu meny SKK na EUR je možné nad mzdovým obdobím 1/2009 spustiť ako osobitný proces, ktorý je NEVRATNÝ. Samotnú konverziu meny SKK na menu EUR môže užívateľ spustiť akciou Konverzia meny SKK EUR … (cesta: Mzdové obdobie/akcia Konverzia meny SKK EUR …). Systém užívateľovi najprv oznámi, že dôjde k aktualizácii duálneho zobrazenia doteraz nezkonvertovaných tabuliek modulu Mzdy, po kliknutí na OK sa aktulizácia spustí v procesnom okne:

okno „Aktualizácia duálneho zobrazenia“:

Eur akt dual zobr.jpg

a následne sa zobrazí výzva k samotnej konverzii:

Eur konverzia.jpg

Ak užívateľ zvolí ÁNO, spustí sa konverzia meny SKK na menu EUR, celý proces prebehne v procesnom okne:

  • okno „Konverzia meny SKK EUR“:

Eur konverzia meny.jpg

Konverziu je možné zastaviť, príp. je ošetrená situácia prerušenia procesu.

Upozornění Ak nedobehne konverzia úspešne dokonca, tak mzdová karta bude uzamknutá (t.j. stav stĺpca „Uzavreté“ nadobudne hodnotu „Uzavreté (iný stav)) a zároveň nedoporučujeme vykonávať akékoľvek zásahy v údajoch miezd dokedy nebude proces úspešne dokončený.

Po spustení nedokončenej konverzie je umožnené spustiť konverziu opakovane, konverzia bude pokračovať.

Po úspešnom ukončení konverzie sa systém spýta na spustenie štandardnej akcie Aktualizácie mzdových konštánt platných od mzdového obdobia 1/2009. Odporúčame aktualizáciu spustiť, vzhľadom k novým hodnotám konštánt v mene EUR.

Ak užívateľ používa vlastné vzory sociálneho poistenia, príp. má nastavené poistenie pre konateľov, štatutárov, cudzích štátnych príslušníkov a pod. musí si tieto nastavenia dôkladne skontrolovať, tie nie sú súčasťou štandartnej aktualizácie mzdových konštánt.

Následne dôjde k nutnému uzavretiu systému:

Zmena meny EUR.gif

Po opätovnom spustení systému je možné nad prehľadom Mzdové obdobie nad obdobím 1/2009 pomocou novej akcie Priebeh procesu konverzia meny skontrolovať úspešnosť konverzie :

Eur log konv.jpg

Ak tento priebeh obsahuje posledné dva záznamy (viď obrázky hore), tak konverzia bola úspešne dokončená.

Konverzia prepočítala VŠETKY čiastky SKK od mzdového obdobia 1/2009 konverzným kurzom SKK 30,1260/EUR a zaokrúhli na €C matematicky. Hodinové sadzby zaokrúhli na 4 desatinné miesta.

V module Personalistika dôjde k celkovej konverzii VŠETKÝCH čiastok z meny SKK na menu EUR.

Upozornění Od tohto momentu nie je možné zrušiť Ročnú uzávierku za rok 2008.

Mzda v cudzej mene

Ak bola používaná do 31. 12. 2008 mzda v cudzej mene, ktorou bola mena EUR, tak konverzia čiastku v mene EUR presunie z políčka čiastka v cudzej mene do políčka čiastka v hlavnej mene.

Ročné zostavy

Prehľady:


1. Mzdové údaje – pohľad cez roky

2. Mzdové zložky – pohľad cez roky

3. Odvody do poisťovní

4. Priemerný zárobok pre bankové účely


Upozornění Údaje sú zobrazené cez roky tzn., že do mzdového obdobia 12/2008 sú tieto údaje v mene SKK a od mzdového obdobia 1/2009 v mene EUR. Nad prehľadom Priemerný zárobok pre bankové účely je k dispozícii tlačový formulár (EUR) Priemerný zárobok na bankové účely, ktorý zobrazí všetky čiastky v mene EUR bezohľadu na vybrané mzdové obdobia.

VÝPOČET MZDY OD MZDOVÉHO OBDOBIA 1/2009

Výpočet

Výpočet mzdy od mzdového obdobia 1/2009 bol prispôsobený pravidlám zaokrúhľovania v zmysle príslušných vyhlášok.

Likvidácia nezlikvidovaných pracovných neschopností z roku 2008

Ak potrebuje užívateľ zlikvidovať pracovné neschopnosti, ktoré vznikli v roku 2008 v mzdovom období 1/2009 a viac, systém použíje DVZ platné v roku 2008 prekonvertovaný na 4 desatinné miesta.

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA ROK 2008

Výpočet

Výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2008 prebehne štandardným spôsobom v mene SKK.

Duálne zobrazovanie

Čiastky zadané do prehľadov RZD po zmene hlavnej meny na EUR je nutné pre duálne zobrazenie zaktualizovať. Aktualizáciu duálnych hodnôt užívateľ vykoná akciou Aktualizácia duálneho zobrazenia (cesta: Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Aktualizácia duálneho zobrazenia).

Prenos výsledkov do období roku 2009

Čiastky vypočítaných preplatkov a nedoplatkov budú pri použití akcie Prenes preplatky do miezd ... roku 2009 prekonvertované z meny SKK na menu EUR.

ROČNÉ ZÚČTOVANIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA ZA ROK 2008

Výpočet

Výpočet ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2008 prebehne štandardným spôsobom v mene SKK.

Duálne zobrazovanie

Čiastky zadané do RZP po zmene hlavnej meny na EUR je nutné pre duálne zobrazenie zaktualizovať. Aktualizáciu duálnych hodnôt užívateľ vykoná akciou Aktualizácia duálneho zobrazenia (cesta: Ročné zúčtovanie poistenia/akcia Aktualizácia duálneho zobrazenia).

Prenos výsledkov do období roku 2009

Čiastky vypočítaných preplatkov a nedoplatkov budú pri použití akcie Prenos výsledkov RZZP do miezd/Prenes preplatky do miezd ... roku 2009 prekonvertované z meny SKK na menu EUR.

Generovanie platobného príkazu z prehľadu Vyúčtovanie 12/2008

Čiastky výsledkov preplatkov a nedoplatkov za zamestnávateľa oznámené zamestnancom alebo iným zamestnávateľom za rok 2008 v mene SKK budú automaticky pri vygenerovaní platobného príkazu nad mzdovými obdobiami roku 2009 prekonvertované z meny SKK na novú menu EUR.

Generovanie predkontácií z prehľadu Vyúčtovanie 12/2008

Pri generovaní predkontácií čiastok v mene SKK z prehľadu Vyúčtovanie do mzdových období roku 2009 budú čiastky predkonvertované z meny SKK na novú menu EUR.

DUÁLNE ZOBRAZOVANIE PO KONVERZII MENY

Tlačové formuláre

Duálne zobrazovanie je povinné do 31. 12. 2009, distribučné tlačové formuláre sú prispôsobené zobrazovať Mzdu na účet a Mzdu v hotovosti aj v mene SKK s uvedenou hodnotou konverzného kurzu.

Prehľady

Zobrazenie čiastok nad prehľadom pomocou tlačítka Nastav (funkčná kl. F4) je prispôsobené hlavnej účtovnej mene.

VYGENEROVANÁ DATABÁZA PO 31. 12. 2008

Nebude možné založiť mzdové obdobia pred rok 2009. Pokiaľ užívateľ by chcel spracovávať mzdy za rok 2008, musí sa obrátiť na hotline systému Helkos Orange.

Taktiež nebude povolené nastaviť dopočítavané obdobie pred rok 2009.