Měny - Číselníky

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie


Číselník Meny slúži k zadávaniu cudzej meny a v prípade mien štátov Európskej menovej únie (EMU) aj k zadaniu výmenného koeficientu danej meny voči mene Euro (EUR). Do číselníka mien vstúpite zo stromovej štruktúry hlavnej ponuky pod ponukou Číselníky, Konštanty a číselníky, Meny.

V tomto prehľade môžete opravovať už zadané údaje mien, tlačiť ich, zadávať nové, prípadne údaje zmazať. Všetky voľby pre prácu s prehľadom sú súčasťou pásu kariet prehľadu Meny. Popis základných volieb nájdete v spoločnej kapitole Pás kariet (Ribbon).


Editor - nový kód meny

Editor pre zadávanie novej meny do prehľadu vyvoláte voľbou Nový z pásu kariet z karty Prehľad. Editor má v záhlaví posuvné tlačítka, ktorými se pohybujete po riadkoch prehľadu jednotlivých mien.

Mena editor.png


Informácie v editore sú rozdelené do niekoľkých sekcií:

[1] Základné údaje

ISO kód

Kód cudzej meny vo forme trojmiestneho kódu ISO, napr. FRF, DEM, EUR, CZK apod. Systém kontroluje, či už neexistuje mena s týmto kódom a neuloží duplicitný kód.


Názov

Pomenovanie zadanej meny, napr. Koruna česká, Euro, Americký dolár apod.


Násobok

Nastavujete najnižšiu hodnotu meny, napr. pri EUR je najnižší používaný podiel – cent (čo je 0.01 EUR) a nastaví sa pre tento prípad 1/100. Kliknutím na pomocné tlačítko rozviniete zoznam:

 • 1/1000
 • 1/100
 • 1/10
 • 1
 • 10
 • 100
 • 1000

Výberom hodnoty nastavíte počet desatinných miest pre výsledný prepočet (tj. pre EUR zvolíte 1/100, pretože pre menu EUR je najmenšia minca cent, čo je stotina meny).


Hlavná mena

Zaškrtávacie pole pre stanovenie hlavnej účtovnej meny. Ak pri konkrétnej mene toto pole zaškrtnete, na zadaných a nových menách bude táto položka neprístupná.


[2] Saldo

Účet kurzových ziskov
Účet kurzových strát

Pole s náväzným číselníkom, kde je možné zadať účet kurzových ziskov a účet kurzových strát za účelom automatického účtovania kurzových rozdielov (viz kapitola Účtovný doklad, modul Účtovníctvo).

Účty zadáte buď priamo z klávesnice alebo stlačením tlačítka Tri tecky.png otvoríte prehľad účtovný rozvrh a účet kurzových ziskov alebo účet kurzových strát označíte a prenesiete voľbou Prenos.


Sledovať saldo

Označením tohoto zaškrtávacieho poľa nastavíte sledovanie salda v tejto cudzej mene a hodnotu salda v tejto mene môžete vytlačiť pomocou voľby Nastav v module Účtovníctvo – v prehľade Saldokonto vo voľbe Stav saldokonta. Rovnako tak bude mať vpliv na sledovanie pokladne v cudzej mene.

Pokiaľ nebude toto pole zaškrtnuté, bude v ponuke Nastav pri príslušných položkách iba skratka CM, ak bude pri niektorej mene zaškrtnuté, bude v ponuke Nastav pri príslušných položkách kód meny. Napr. Zostatok pokladne (CM) alebo Zostatok pokladne (EUR), Saldo 1 CM, Saldo 1 EUR. Hodnoty sa potom zobrazujú len v týchto stĺpcoch a nie v univerzálnom stĺpci s označením CM.


[3] Zaokrúhlenie

Vydané faktúry

Určujete, ako sa majú v danej mene zaokrúhľovať vydané faktury.

 • stotiny meny
 • desatiny meny
 • jednotky meny
 • desiatky meny
 • stovky meny
 • tisíce meny


Pokladničný predaj

Určujete, ako sa majú v danej mene zaokrúhľovať účtenky v pokladničnom predaji. Vyberáte z rovnakých možností ako pri zaokrúhlení vydaných faktúr.


Mzdy

Určujete, ako sa majú zaokrúhľovať čiastky mzdy vyplácené v tejto mene.


[4] Bank.spojenie vlastnej organizácie pre platobné príkazy

Názov spojenia

Z náväzného číselníka vyberáte pomocou tlačítka Tritecky.jpg bankové spojenie, ktoré sa má použiť pri generovaní inkasných a platobných príkazov (tuzemských a zahraničných) z faktúr a saldokonta v danej mene.

[5] Bank.spojenie vlastnej organizácie pre faktúry vydané, upomienky, penalizácie

Názov spojenia

Z náväzného číselníka vyberáte pomocou tlačítka Tritecky.jpg bankové spojenie, ktoré sa má použiť pri vytváraní príslušných dokladov.

[6] Riadenie peňažných tokov

Tolerancia

Nastavujete hranicu pre čiastku saldokonta v konkrétnej cudzej mene. V prípade, že saldo v CM neprekročí v absolútnej hodnote túto hranicu, saldokontný prípad sa považuje z hľadiska peňažných tokov za uhradený.

Upozornění Toleranciu pre cudziu menu je možné nastaviť aj globálne pre všetky meny naraz v Konštantách modulu Riadenie peňažných tokov. Ale hodnota vyplnená tu na konkrétnej mene má vo vyhodnotení peňažných tokov prednosť pred toleranciou nastavenou v konštantách PT.


[7] Úhrady

Tolerancia pre posudzovanie úhrad

Nastavujete hranicu pre posudzovanie úhrad v konkrétnej mene.

Pás kariet - karta Akcie

Nastav hlavnú menu

Pre správnu funkciu programu je potrebné prednastaviť jednu menu ako hlavnú menu, v ktorej je vedené účtovníctvo a k nej sa vzťahujú kurzové rozdiely cudzích mien. Hlavnou menou bude vo väčšine prípadov Euro (EUR). Hlavnú menu je možné nastaviť k mene len vtedy, ak ešte nie sú zadané väzby na doklady v príslušnej mene.


Definícia mincovky platidiel

BID692

Definujete mincovku platidiel v danej mene, tj. hodnoty bankoviek a mincí.


Zablokovanie vybraných záznamov

Pomocou voľby môžete vybrané meny zablokovať. Cez voľbu Nastav je potom možné v prehľadoch zobraziť príznak Blokované a použiť daný stĺpec do zostáv a filtrov.


Odblokovanie vybraných záznamov

Pomocou voľby môžete vybrané meny odblokovať. Cez voľbu Nastav je potom možné v prehľadoch zobraziť príznak Blokované a použiť daný stĺpec do zostáv a filtrov.


Rozkopírovanie

Voľba slúži k rozkopírovaniu mien do ďalších databáz v inštalácii HELIOS Orange.

Za obsah tohto článku zodpovedá Katarína Šimková, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail