Aktuálne uvoľnené mobilné aplikácie nebude možné prevádzkovať s tzv. self-signed certifikátmi - viac informácií TU.Kategória:Banka

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanieBankové výpisy

Do prehľadu bankových výpisov vstúpite zo stromovej štruktúry a vyberiete Banka – Bankové výpisy. V prehľade bankových výpisov je možné importovať bankové výpisy z vašeho bankového ústavu alebo zadávať bankové výpisy ručne. Na hlavičke i na riadkoch je atribút Spôsob vzniku, ktorý hovorí, akoým boli výpisy zadané - Importom, Ručne či Kombinovane. Všetky výpisy je možné pozerať a tlačiť a automaticky zaúčtovať do modulu Účtovníctvo.

Voľby miestnej ponuky


Oprava

Voľba Oprava, ktorú zvolíte z miestnej ponuky alebo vyberiete pomocou tlačítka Oprava z panela nástrojov, slúži k oprave bankového výpisu. Môžete tu uskutočňovať opravu údajov, ktoré zaúčtovanie bankového výpisu podrobnejšie špecifikujú (zakázka, nákladový útvar apod.) a ďalej tu môžete priamo určovať, ako bude bankový výpis zaúčtovaný v prípade, že Príprava zaúčtovania nedohľadá potrebné údaje nutné pre zaúčtovanie. Po potvrdení tejto ponuky sa dostanete do detailu bankového výpisu.

Bankový výpis je tvorený hlavičkou bankového výpisu, kde sú dotiahnuté základné údaje o bankovej operácii. Tieto údaje sú prístupné k editácii len pokiaľ je výpis nezaúčtovaný. V prípade, že je výpis zaúčtovaný alebo čiastočne zaúčtovaný, môžete ho len prezerať. Druhá časť bankového výpisu je tvorená riadkami bankového výpisu.

Pokiaľ sa nastavíte na konkrétny riadok bankového výpisu a stlačíte tlačítko Oprava, dostanete sa na záložku Riadok bankového výpisu. Táto záložka je tvorená jednak údajmi, ktoré nie je možné opravovať a ďalej údajmi, ktoré sú prístupné editácii. Všeobecne platí, že polia, ktoré sú v prehľade šedé meniť nie je možné, polia, ktoré sú biele, je možné opravovať. Údaje v oblasti 4 - Účtovanie sa týkajú zaúčtovania do modulu Účtovníctvo . Po vykonaní Príprava účtovania výpisu tu budú predvyplnené údaje, ktoré boli dohľadané. Pred zaúčtovaním, sú tieto údaje prístupné a máte možnosť ich zmeniť a doplniť. Po zaúčtovaní budú údaje neprístupné. Posledná oblasť Poznámka je volne prístupná k editácii a slúži k zaznamenávaniu poznámok týkajúcich sa danej bankovej operácie.

Nový

Voľba Nový, ktorú zvolíte z miestnej ponuky alebo vyberiete pomocou tlačítka Nový z panela nástrojov, slúži k ručnému zadaniu bankového výpisu. Po jej potvrdení sa zobrazí nový formulár bankového výpisu. Pokiaľ máte viac bankových spojení, otvorí sa najskôr prehľad bankových spojení a po stlačení tlačítka Prenos na vybranom bankovom spojení sa otvorí formulár bankového výpisu.

Zrušit

Pomocou voľby Zrušit je možné mazať bankové výpisy. V prehľadoch bankových výpisov sa nastavíte na vybraný bankový výpis, ktorý chcete zrušiť a potvrdíte tlačítko Zrušit. Objaví sa hláška:

Dotaz nebo informativní hláška Naozaj si prajete zmazať aktuálny záznam?

Pokiaľ stlačíte tlačítko Áno, bankový výpis bude zrušený. Stlačením tlačítka Nie alebo Storno zostane bankový výpis v prehľade zachovaný.

Pokiaľ sa pokúšate zmazať bankový výpis, ktorý už bol zaúčtovaný, popr. boli zaúčtované niektoré riadky bankového výpisu, objaví sa po stlačení tlačítka Áno hláška:

Varování nebo chybová hláška Na záznam sú naviazané ďalšie údaje – nemožné zmazať !

Táto hláška vás informuje o tom, že sa snažíte zmazať bankový výpis, ktorý už má vytvorenú väzbu v module Účtovníctvo. Pokiaľ by ste tento výpis skutočne chceli zmazať, najskôr je nutné previesť akciu Odúčtovanie výpisu z účtovníctva.

Tlač

Voľba Tlač slúži k vytlačeniu bankového výpisu a k vytlačeniu opisu bankových výpisov, ktoré môžete prostredníctvom ponuky Nastav usporiadať na základe vašich požadaviek (viď kap. Nastav).

Import bankových výpisov

Táto voľba slúži k importu bankových výpisov pomocov tzv. skriptu. Viac o importoch bankových výpisov nájdete tu.

Účtovanie

Pod touto voľbou je zoskupených niekoľko funkcií súvisiacích s účtovaním bankových výpisov. Popis jednotlivých funkcií nájdete v samostatnej kapitole Účtovanie bankových výpisov - Banka.

 • Príprava účtovania výpisu
 • Test účtovania výpisu
 • Účtovanie výpisu
 • Pohľad do účtovníctva
 • Zrušiť prípravu účtovania
 • Odúčtovanie výpisu z účtovníctva
 • Zrušenie príznaku účtovania
Riadky a úhrady

Riadky aktuálneho výpisu/Riadky označených výpisov/Riadky všetkých výpisov

Po potvrdení ponuky Riadky... sa zobrazí nové okno, kde je prehľad riadkov bankového výpisu:

 • na ktorom bol nastavený kurzor (v prípade R. aktuálneho bankového výpisu)
 • všetkých bankových výpisov, ktoré boli označené (v prípade R. označených výpisov)
 • všetkých bankových výpisov bez ohľadu na aktuálny filter prehľadu (v prípade R. všetkých bankových výpisov)
Upozornění Pri potvrdení ponuky ...všetkých výpisov... sú zobrazené riadky za všetky obdobia.


V tomto prehľade máte možnosť jednotlivé riadky opravovať a tlačíť alebo si zobraziť pohľad do účtovníctva, ako bol vybraný riadok zaúčtovaný. Prehľad akcií, ktoré máte možnosť v tomto prehľade využívať nájdete v menu miestnej ponuky (pravé tlačítko myši).

Úhrady aktuálneho výpisu/Úhrady označených výpisov/Úhrady všetkých výpisov

Po potvrdení ponuky Úhrady... sa zobrazí nové okno, kde je prehľad úhrad bankového výpisu:

 • na ktorom bol nastavený kurzor (v prípade Ú. aktuálneho bankového výpisu)
 • všetkých bankových výpisov, ktoré boli označené (v prípade Ú. označených výpisov)
 • všetkých bankových výpisov bez ohľadu na aktuálny filter prehľadu (v prípade Ú. všetkých bankových výpisov)

Úhrady v tomto prehľade sa týkajú záväzkov a pohľadávok z modulu fakturácia, teda bez ohľadu nato, či sú zaúčtované. Prehľad úhrad máte možnosť tlačiť. Prehľad akcií, ktoré máte možnosť v tomto prehľade využívať nájdete v menu miestnej ponuky (pravé tlačítko myši).

Riadky a úhrady spoločne aktuálneho výpisu/Riadky a úhrady spoločne označených výpisov/Riadky a úhrady spoločně všetkých výpisov

Po potvrdení ponuky Riadky a úhrady... sa zobrazí nové okno, kde je prehľad riadkov a úhrad bankového výpisu:

 • na kterom bol nastavený kurzor (v prípade aktuálneho bankového výpisu)
 • všetkých bankových výpisov, ktoré boli označené (v prípade označených výpisov)
 • všetkých bankových výpisov bez ohľadu na aktuálny filter prehľadu (v prípade všetkcýh bankových výpisov)

V tomto prehľade máte možnosť prehľad riadkov a úhrad tlačiť. Prehľad akcií, ktoré máte možnosť v tomto prehľade využívať nájdete v menu miestnej ponuky (pravé tlačítko myši).

Automatické přiřazení úhrad

Automatické přiřazení úhrady řádku bankovního výpisu nebo přiřazení faktury a vygenerování úhrady.

Upozornění Pokud spustíte automatické přiřazení úhrad před přípravou účtování, bude účetní účet přiřazen na úhradě.

Kredit a storno kredit nejprve hledá v pohledávkách (faktury vydané, dobropisy přijaté) a pokud nic nenajde, tak hledá i v závazcích (faktury přijaté, dobropisy vydané, např. vrácení přeplatku). Debet a storno debet zase hledá naopak - nejprve v závazcích a pokud se nic nenajde, tak i v pohledávkách.

Na začátku hledání se převezme z detailu (popř. z řádku výpisu) organizace – je potom použita u některých podmínek jako doplňkové kritérium. Pokud není organizace na úhradě, vezme se z řádku. Dále se vytvoří druhý variabilní symbol – vezme se zadaný na úhradě, popř. řádku výpisu a pokud je kratší jak 9 znaků, doplní se nulami zleva na délku 9. Jestliže není variabilní symbol na úhradě, NEpřebírá se z řádku! Další hledání potom pracuje s oběma variabilními symboly – jak se zadaným, tak i s doplněným. Doplněný se používá pro případy, kdy na řádku BV je VS s ořezanými nulami zleva a číslo faktury obsahuje vodící nuly – např. pro faktury v řadě 010.
V případě hledání ve fakturách se variabilní symbol zadaný porovnává s číslem dodavatelské faktury a variabilní symbol vypočtený pak s atributem párovací znak (řada dokladů + číslo faktury).


Postup pro hledání v pohledávkách (kredit, storno kredit):

1. hledání v detailech inkasních příkazů – pouze při prvním průchodu a pokud nejsou žádné úhrady na řádku bankovního výpisu. Pokud je příkaz nalezen, přesypou se detaily z řádku příkazu na řádek bankovního výpisu a hledání končí. Hledací hlediska: oba VS, SS, KS, kód banky, číslo účtu, částka transakce, měna transakce, hledá se v příkazech s alespoň jednou vazbou do faktur.
2. hledání ve vydaných fakturách a přijatých dobropisech – hledací hlediska: oba variabilní symboly, kód banky, číslo účtu a SS, hledá se podle bankovního spojení organizace navázané na faktuře.
3. v bodě 2 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.
4. pokud nebylo nic nalezeno, opakuje bod 2, popř. bod 3 ale bez SS.
5. stále nic nenalezeno – důvodem může být např. nezadané bankovní spojení u odběratele. V tom případě se hledá pouze podle obou variabilních symbolů a organizace (pokud je zadaná).
6. v bodě 5 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.
7. stále nic nenalezeno – systém zkouší hledat ještě v účetním deníku (např. zákazník platí na jiný párovací znak než je číslo faktury), hledá se v záznamech, na které jsou navázány faktury a to podle obou variabilních symbolů a organizace (pokud je zadaná).


V průběhu procesu akce Automatické přiřazení úhrad je také kontrolováno přeplacení vydané faktury (přijatého dobropisu) a v případě přeplatku je informace zobrazena. Kontrola je prováděna pouze u řádků bankovního výpisu typu Kredit vůči vydané faktuře (přijatému dobropisu). Částka řádku výpisu se porovnává s částkou, kterou by systém vrátil při generování inkasního příkazu. Zda je přeplacená faktura přiřazena nebo ne záleží na nastavení globální konstanty "Při automatickém přiřazení úhrad přiřazovat úhrady i na již uhrazené faktury".

Postup pro hledání v závazcích (debet, storno debet):

1. hledání v detailech tuzemských platebních příkazů – pouze při prvním průchodu a pokud nejsou žádné úhrady na řádku bankovního výpisu. Pokud je příkaz nalezen, přesypou se detaily z řádku příkazu na řádek bankovního výpisu a hledání končí. Hledací hlediska: oba VS, SS, KS, kód banky, číslo účtu, částka transakce, měna transakce, hledá se v příkazech s alespoň jednou vazbou do faktur.
2. hledání v detailech zahraničních platebních příkazů – pouze při prvním průchodu a pokud nemám žádné detaily na řádku bankovního výpisu. Pokud je příkaz nalezen, přesypou se detaily z řádku příkazu na řádek bankovního výpisu a hledání končí. Hledací hlediska: oba VS, kód banky, číslo účtu, částka transakce, měna transakce, hledá se v příkazech s alespoň jednou vazbou do faktur.
3. hledání v přijatých fakturách a vydaných dobropisech – hledací hlediska: oba VS, kód banky, číslo účtu a SS, hledá se podle bankovního spojení navázaného na faktuře.
4. v bodě 3 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.
5. pokud nebylo nic nalezeno, opakuje bod 3, popř. bod 4 ale bez SS.
6. stále nic nenalezeno – důvodem může být např. ručně vystavený platební příkaz. V tom případě se hledá pouze podle obou variabilních symbolů a organizace (pokud je zadaná).
7. v bodě 6 nalezeno více faktur – pak se přidají další 2 hlediska: částka a měna transakce.

Na závěr se zkontroluje organizace na bankovním výpisu s organizací na dohledané faktuře. Pokud nejsou shodné, je ohlášena chyba.


AKO NA TO:
Ako nato

Průběh procesu automatického párování je zapisován a u každé položky zobrazen. Snadno tedy zjistíte, jak párování proběhlo a pokud vznikl problém, ve kterém kroku k němu došlo. V procesním oknu akce Automatické přiřazení úhrad můžete použít tlačítko Oprava... a tak okamžitě vstoupit do řádku bankovního výpisu a udělat potřebné úpravy.


Dotaz nebo informativní hláška Akce "Automatické přiřazení úhrad" vynechává z hledání veškerá blokovaná bankovní spojení. Stejně tak i volba "Příprava účtování".


Tip Pokud máte ručně vytvořenou úhradu přímo na faktuře, je zde možnost zaškrtnout volbu Párovat s bankou. Tzn., že jakmile spustíte Automatické přiřazení úhrad (nebo úhradu přiřadíte v bankovním výpisu ručně), tato ručně vytvořená úhrada na faktuře se spáruje s úhradou v bankovním výpisu. Saldo faktury bude nulové.
Pokud ale máte toto zaškrtávátko nevyplněné, pak se k faktuře přiřadí úhrady dvě, jedna ruční, druhá z bankovního výpisu. Saldo dokladu bude vykazovat přeplatek.


Tip

Na hlavičce a na řádcích bankovních výpisů můžete pro kontrolu stavu automatického párování použít nový sloupec "Stav přiřazení úhrad".
Na hlavičce nabývá těchto hodnot:

 • Nepřiřazeno
 • Přiřazeno částečně
 • Přiřazeno

Na řádku nabývá těchto hodnot:

 • Nepřiřazeno
 • Přiřazeno
 • Přiřazeno z leasingu


Automatické přiřazení úhrad - debet bez bank. spojení

Při importu bankovních výpisů se (z různých důvodů) nedoplňuje bankovní spojení. Požaduje se variantně zachovat i možnost, dohledávat faktury přijaté bez bankovních spojení. Při použití této akce se u debetních operací při párování úhrad nekontroluje vyplněnost čísla účtu.

Sloučení označených výpisů

Zde můžete sloučit několik označených výpisů do jednoho, pokud jsou splněny následující podmínky:

 • žádný výpis nesmí být účtován
 • na žádný řádek vypisů není navázána úhrada
 • všechny výpisy mají stejné číslo účtu, kód banky, měnu
 • výpisy na sebe musí navazovat - datum výpisu a hodnota zůstatku staršího výpisu (starší podle data výpisu) se musí rovnat datu a hodnotě starého zůstatku výpisu mladšího

Po spuštění akce se objeví stejný přehled, ale zafiltrovaný za označené výpisy. Zde vyberete výpis s požadovaným výsledným číslem pomocí tlačítka Přenos.

Akce sloučí výpisy do jednoho s vybraným číslem a nastaví mu odpovídající datum a hodnotu starého zůstatku dle nejmladšího výpisu. Při slučování je dodrženo pořadí řádků podle pořadí výpisů dle data výpisu.

Akce je určena hlavně pro případ, kdy má zakazník např. týdenní výpisy a jeden výpis se mu rozdělí na několik výpisů se stejným číslem a různým datem výpisu.

Kontrola celistvosti číselné řady

Tato funkce kontroluje číselnou řadu výpisů za jednotlivé bankovní účty. Pokud je nalezena chyba, objeví se tabulka s informací s číslem účtu, kódem banky a číslem výpisu, který nebyl nalezen v číselné řadě.

Generování bankovního spojení

Pro možnost generování bankovního spojení musí být splněny následující podmínky:

 • Musí být zaúčtováno.
 • Musí být zadáno bankovní spojení na řádku výpisu - kód banky i číslo účtu.

(jedná se o bankovní spojení, které se naimportuje nebo zadá ručně, ne to, které se potom případně automaticky dotáhne nebo zadá přes <Ctrl><Enter>

 • Musí být zadán variabilní symbol.
 • Na odpovídajícím řádku v deníku (vznikl zaúčtováním řádku výpisu) musí být zadána organizace.
 • Musí se jednat o saldokontní zápis.
 • Saldo musí být vyrovnané.
 • Bankovní spojení nesmí již existovat. Po splnění těchto podmínek se vytvoří nové bankovní spojení.
Dokumenty

K bankovnímu výpisu je možné navázat libovolný soubor, který může být uložen v databázi systému Helios Orange a může figurovat ve společném číselníku Dokumenty. V tomto případě se může jednat například o naskenovanou podobu bankovního výpisu.

Zprávy

Tato volba slouží k importu bankovních výpisů pomocí tzv. pluginu. Více o importech bankovních výpisů naleznete zde

další

Šablóna:Sign16

Podkategórie

Táto kategória má nasledovnú podkategóriu.

B