Inštalácia MS SQL Server - Spoločné kapitoly

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Príprava inštalácie

Pre správne fungovanie systému HELIOS Orange je treba mať sprevádzkovanú podporovanú verziu Microsoft SQL Serveru. Podporu jednotlivých verzií si môžete skontrolovať v článku Minimálna konfigurácia.

Inštalátor pre testovaciu verziu a bezplatnú edíciu Express môžete získať na stránkach spoločnosti Microsoft. V prípade zakúpenia licencie získate od predejcu odkaz k stiahnutiu.

Po spustení inštalátoru vyberte možnosť Custom, ktorá umožňuje stiahnutie inštalačných súborov do počítača. Prednastavená je cesta C:\SQL20XX - tu môžete v prípade potreby znovu spustiť inštaláciu pomocou súboru SETUP.exe.

Inštalácia

Po stiahnutí inštalačných súborov môžete pristúpiť k samotnej inštaláci. Po otvorení súboru SETUP.exe vyberte možnosť New SQL Server stand-alone installation.


V prvom kroku inštalácie je potrebné zadať Váš licenčný klúč. U edície Express je tento krok vynechaný a zobrazí sa priamo stránka s licenčnými podmienkami. Po ich odsúhlasení prebehne kontrola systému, ktorá overí pripravenosť systému na inštaláciu. Môže byť vyžadovaný reštart počítača - po reštarte sa k inštalácii môžete vrátiť spustením súboru SETUP.exe. Tak isto sa môže objaviť upozornenie na nastavenie firewallu:


V prípade, že budete používať SQL server na sieti, je potrebné sprístupniť SQL serveru príslušné porty v nastavení firewallu. O nastavení hovorí článok na stránkach spoločnosti Microsoft.


Po úspešnej kontrole systému nasleduje výber funkcií k inštalácii. Pre fungovanie programu HELIOS Orange je potrebné zaškrtnúť položky Database Engine Services a Client Tools Connectivity.


Na ďalšej stránke potom máte možnosť zvoliť názov Vášho servera, v ďalšom kroku je potom potrebné nastaviť služby a koláciu. Pre automatické spustenie nastavte služby SQL Server Database Engine a SQL Server Browser do režimu Automatic:


Radenie - Collation - doporučujeme pre správne fungovanie programu HELIOS Orange nastaviť triedenie Czech_CI_AS.


Tato voľba znamená, že:

  • je použitá Česká znaková sada (kódová stránka Windows 1250)
  • je nastavený parameter Case Insensitive - SQL v dotazoch nerozlišuje malé a VEĽKÉ písmená
  • je nastavený parameter Accent Sensitive - SQL v dotazoch rozlišuje diakritické znamienka


Upozornění Pre korektnú funkčnosť systému Helios Orange odporúčame používať totožné triedenie (collation) pre vlastný SQL Server a všetky databázy systému. V prípade nastavenia rozdielnych triedení nemôžeme vylúčiť výskyt prípadného konfliktu triedení, ktorý by sme mohli riešiť len v niektorej z nasledujúcich verzií alebo aplikáciou záplaty.


V ďalšom kroku inštalácie je potrebné nastaviť užívateľské prístupy na server. Pre prístup cez systémový účet sa je potrebné nastaviť Mixed Mode zvoliť pre tento účet heslo. Pre možnosť overenia prístupu cez prihlásenie do užívateľského účtu Windows (NT authentication) je treba pridat súčasného užívateľa tlačidlom Add Current User, alebo iných užívateľov pomocou tlačídla Add.


V ďalších krokoch inštalátor overí konfiguráciu a SQL Server sa nainštaluje.

Service Pack

Pre SQL Server a SQL Server Express je vhodné mať nainštalovaný aktuálny Service Pack (SP) a Cumulative Update (CU). Tieto aktualizácie môžete overiť a stiahnuť na webu spoločnosti Microsoft.

Upozornění Bez inštalácie Service Pack pre SQL môže byť prevádzka systému Helios Orange problematická.

Konfigurácia SQL Servera pre sieťovú prevádzku

Po inštalácii MS SQL Servera skontrolujte správne nastavenie služieb a sieťových knižníc.

Spustite konfiguračný nástroj SQL Server Configuration Manager (napr. Windows zvoľte Hľadať, napíšte SQL Server Configuration Manager a potvrďte; Windows dohľadajú a ponúknu aplikáciu k spusteniu). SQL Server Configuration Manager se nachádza na týchto umiesteniach:

  • pre SQL Server 2017 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager14.msc
  • pre SQL Server 2016 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager13.msc
  • pre SQL Server 2014 - C:\Windows\SysWOW64\SQLServerManager12.msc


Sekce - SQL Server Services
Zkontrolujte a případně spusťte služby SQL Server a SQL Server Browser.


Sekcia - SQL Server Network Configuration – Protocols for <NazevInstance>
Povoľte sieťové protokoly Shared Memory, TCP/IP, prípadne Named Pipes.

Upozornění Všetky zmeny nastavenia sieťových knižníc sa prejevia až po reštartování služby SQL Server.


Windows Server – Nastavenie služieb SQL do výnimiek v Bráne Windows Firewall
Služby SQL Server a SQL Server Browser musia byť na serveri zadané do výnimiek Brány Windows Firewall, inak nebude možné se pripojiť z sieťových staníc. Windows novej generácie (Windows Vista a vyšší) majú Firewall s rozšíreným nastavením - u programov je potrebné určiť v ktorých profiloch se majú výnimky uplatniť (doménová sieť, privátna sieť, verejná sieť).

Súbory služieb se obvykle nacházejú tu (implicitné hodnoty MS, je treba overiť aktuálny stav na dané inštalácii):

SQL Server Browser

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

SQL Server 2014

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.<NazevInstance>\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

SQL Server 2016

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL13.<NazevInstance>\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

SQL Server 2017

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL17.<NazevInstance>\MSSQL\Binn\sqlservr.exe


Tip Vyčerpávajúce informácie k nastaveniu služby Firewall pre MS SQL Server nájdete na webe firmy Microsoft: Configuring the Windows Firewall to Allow SQL Server Access
Za obsah tohto článku zodpovedá Milan Trulík, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail

ďalší