Účtovné obdobie - Číselníky

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prehľad (číselník) Účtovné obdobie, do ktorého sa dostanete zo stromovej štruktúry hlavnej ponuky Číselníky, Ďalšie, slúži na vytvorenie jednotlivých účtovných období v zmysle zákona o účtovníctve. V číselníku účtovných období je možné zadať obdobie 12 po sebe idúcich kalendárnych mesiacov (napr. od 01.05. daného roku do 30.04. nasledujúceho roku). Pre prechod medzi kalendárnym a hospodárskym rokom je možné zadať obdobie kratšie ako 12 mesiacov.


Pri prvom otvorení tohto číselníka bude prednastavené obdobie od 01.01. do 31.12. aktuálneho roku.

Skôr ako budete zadávať jednotlivé účtovné doklady, je potrebné zadať Obdobia, do ktorých sa tieto doklady budú zadávať.

Účtovné obdobie

Editor Obdobie

Nové obdobie zadáte výberom voľby Nový, ktorú nájdete na páse kariet prehľadu na karte Prehľad alebo stlačením klávesy <F2>. Zobrazí sa editor pre vytvorenie nového období.

 • [1] Obdobie

Názov obdobia Zadávate názov obdobia. Je to textový, max desaťmiestny údaj.

 • [2] Od - do

Počiatok obdobia (dátum prvého dňa účtovného obdobia) a Koniec obdobia (dátum posledného dňa účtovného obdobia) budú prednastavené automaticky programom.

Koniec obdobia môžete stlačením tlačidla Dátum v editore Obdobie zmeniť, pokiaľ po tomto dátume neboli zatiaľ zaevidované doklady.

 • [3] Majetok

Uplatniť daňové odpisy Zo zoznamu vyberáte požadované percento uplatnenia daňových odpisov:

 • 0%
 • 50% - časť zdaňovacieho obdobia
 • 100%
 • 50% - pokračovanie v odpisovaní
 • 50% - po fúzii
Príklad V prípade mimoriadnej uzávierky z dôvodu fúzie je nutné vykonať tieto kroky:

V číselníku Období bude zadané: obdobie napr. 1.1.-30.6., Majetok - 50% časť zdaňovacieho obdobia obdobie 1.7.- xx, Majetok - 50% pokračovanie v odpisovaní

V okamihu rozdelenia obdobia nesmú existovať žiadne doklady s vyšším dátumom než je koniec prvého obdobia (v príklade 30.6.), a to vo všetkých prehľadoch, v ktorých sa nachádza voľba výberu obdobia.

 • [4] Nastavenie

Farba pre stavový riadok V danom poli môžete nastaviť farbu pre časť stavového riadku v poli, kde je v prehľade zobrazené účtovné obdobie.

Workflow Začiarknutím políčka vyberiete obdobie pre zobrazenie v stromčeku pre definované workflow. Obdobie bez tohto začiarkávacieho políčka sa nebude vo workflow zobrazovať.

 • Tlačidlo Dátum

Tlačidlo sprístupní pole obdobie. Pokiaľ zadávate prvé obdobie, bude po stlačení tohto tlačidla prístupný dátum počiatku aj dátum konca obdobia. Pokiaľ zadávate druhé a ďalšie obdobia, bude po stlačení tohto tlačidla prístupné iba pole Koniec obdobia, pole Počiatok obdobia bude automaticky vyplnené dátumom naväzujúcim na predchádzajúce obdobie.

Po stlačení tlačidla bude zobrazený najnižší/najvyšší dátum na dokladoch a doklad, na ktorom bol dátum nájdený.

Stlačením tlačidla OK sa dané obdobie vygeneruje. Zároveň dôjde v danom období k preneseniu niektorých číselníkov.

Pás kariet - karta Akcie

Nové predchádzajúce obdobie

Táto voľba slúži na založenie nového obdobia (roku), ktoré bude z časového hľadiska predchádzať najstaršiemu obdobiu. Ďalší priebeh je analogický s akciou založenia nového obdobia s tým, že sa z časového hľadiska ponúkne obdobie nižšie, ako najstaršie zadané obdobie. Doplníte Názov obdobia a obdobie uložíte stlačením klávesy <Enter> alebo tlačidla OK.

Uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh

Táto voľba slúži na vytvorenie účtovných zápisov otvorenia a uzatvorenia účtovných kníh. Prenášajú sa doklady vo fáze rozpracovanosti účtované a uzavreté.

Uzatvorenie účtovných kníh sa vykoná v uzatváranom období v prehľade druhu dokladu, ktorý má nastavený uzávierkový charakter Uzatvorenie účtovných kníh, prípadne Uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh. Pri uzatvorení účtovných kníh dôjde:

 1. k preúčtovaniu zostatkov súvahových účtov na účet Konečný účet súvahový ( pre podnikateľské subjekty účet 702).
 2. k preúčtovaniu zostatkov výsledovkových účtov na účet Účet ziskov a strát ( pre podnikateľské subjekty účet 710). Zostatok účtu ziskov a strát bude preúčtovaný na konečný účet súvahový.
 3. Pokiaľ účtujete na podsúvahové účty, budú zostatky podsúvahových účtov prevedené na účet Účet uzatvorenia podsúvahových účtov alebo na Účet uzatvorenia a otvorenia podsúvahových účtov. Všetky uvedené účty musia byť v uzatváranom období zadané v účtovom rozvrhu. Pokiaľ neúčtujete na podsúvahové účty, tak sa nezadávajú ani uzávierkové podsúvahové účty .

Otvorenie účtovných kníh sa vykoná v otváranom období v prehľade druhu dokladu, ktorý má nastavený uzávierkový charakter Otvorenie účtovných kníh, prípadne Uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh. Pri otvorení účtovných kníh dôjde k zaúčtovaniu počiatočných zostatkov súvahových účtov z účtu, ktorý je označený ako Počiatočný účet súvahový (pre podnikateľské subjekty účet 701). Zostatok účtu ziskov a strát bude preúčtovaný na účet, ktorý je označený ako Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní(pre podnikateľské subjekty účet 431). Pokiaľ účtujete na podsúvahové účty, budú zostatky podsúvahových účtov zaúčtované z účtu, ktorý je označený ako Účet otvorenia podsúvahových účtov alebo ako Účet uzatvorenia a otvorenia podsúvahových účtov. Všetky uvedené účty musia byť v otváranom období zadané v účtovom rozvrhu. Pokiaľ neúčtujete na podsúvahové účty, tak sa nezadávajú ani uzávierkové podsúvahové účty .

Akciu uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh vykonáte takto: V prehľadu Účtovné obdobie označíte obdobie, v ktorom chcete vykonať uzávierku. V páse kariet v prehľade z karty Akcie vyberiete voľbu Uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh. Program si vypýta globálne heslo. Zadané heslo potvrdíte stlačením klávesy <Enter> alebo tlačidla OK. Ponúkne sa dialógové okno:

Nastav uzav obd.png


Tu je nutné vybrať, či si prajete vykonať:

 • Uzávierka po útvaroch

Musíte vybrať jednu z volieb (Nie je), Áno alebo Nie. Pri voľbe Áno sa vykoná akcia Otvorenie účtovných kníh tak, že pre súvahové a podsúvahové účty (ktoré majú nastavenú voľbu Uzávierka po útvaroch na Áno) budú počiatočné stavy rozdelené podľa útvarov, ktoré vykazovali ku koncu uzatváraného roku nenulový zostatok na danom účte. Pri voľbe Nie toto rozdelenie nebude vykonané.

 • Uzávierka po zákazkách

Musíte vybrať jednu z volieb (Nie je), Áno alebo Nie. Pri voľbe Áno sa vykoná akcia Otvorenie účtovných kníh tak, že pre súvahové a podsúvahové účty (ktoré majú nastavenú voľbu Uzávierka po zákazkách na Áno) budú počiatočné stavy rozdelené podľa zákaziek, ktoré vykazovali ku koncu uzatváraného roku nenulový zostatok na danom účte. Pri voľbe Nie toto rozdelenie nebude vykonané.

 • Uzávierka po nákladových okruhoch

Musíte vybrať jednu z volieb (Nie je), Áno alebo Nie. Pri voľbe Áno sa vykoná akcia Otvorenie účtovných kníh tak, že pre súvahové a podsúvahové účty (ktoré majú nastavenú voľbu Uzávierka po n. okruhoch na Áno) budú počiatočné stavy rozdelené podľa n. okruhov, ktoré vykazovali ku koncu uzatváraného roku nenulový zostatok na danom účte. Pri voľbe Nie toto rozdelenie nebude vykonané.

 • Uzávierka po vozidlách

Musíte vybrať jednu z volieb (Nie je), Áno alebo Nie. Pri voľbe Áno sa vykoná akcia Otvorenie účtovných kníh tak, že pre súvahové a podsúvahové účty (ktoré majú nastavenú voľbu Uzávierka po vozidlách na Áno) budú počiatočné stavy rozdelené podľa vozidiel, ktoré vykazovali ku koncu uzatváraného roku nenulový zostatok na danom účte. Pri voľbe Nie toto rozdelenie nebude vykonané.

 • Uzávierka po organizáciách (pole bude prístupné iba v prípade zakúpenia modulu Výkazy pre Príspevkové organizácie).

Musíte vybrať jednu z volieb (Nie je), Áno alebo Nie. Pri voľbe Áno sa vykoná akcia Otvorenie účtovných kníh tak, že pre súvahové a podsúvahové účty (ktoré majú nastavenú voľbu Uzávierka po organizáciách na Áno) budú počiatočné stavy rozdelené podľa organizácií, ktoré vykazovali ku koncu uzatváraného roku nenulový zostatok na danom účte. Pri voľbe Nie toto rozdelenie nebude vykonané.

Upozornění V otváranom období budú rozúčtované počiatočné zostatky účtov podľa vybraných hľadísk iba v prípade, že pri jednotlivých účtoch je nastavené, že chcete vykonať uzávierku podľa vybraného hľadiska.
 • Zoskupovať

Ďalší parameter Zoskupovať určuje, ako bude vyzerať zápis na uzávierkových účtoch. Pokiaľ bude parameter nastavený na Áno, bude zápis na uzávierkových účtoch (701, 702, 710) jednoriadkový. Pri nastavení Nie bude na uzávierkových účtoch samostatný riadok pre každý uzatváraný a otváraný účet.

 • Mimoriadna uzávierka

Parameter Mimoriadna uzávierka je možné použiť u každej spoločnosti, ktorá potrebuje vykonať mimoriadnu uzávierku v priebehu obdobia (keď je nutné v HELIOS Orange rozdeliť Obdobie na 2 obdobia a je požiadavka do druhého Obdobia preniesť aj zostatky na jednotlivých výsledovkových účtoch). Na vybranom období musí byť v poli Dátum do zadaný dátum, do ktorého potrebujete uzávierku vykonať a musí existovať ďalšie nadväzujúce obdobie. Mimoriadna uzávierka neprenáša výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a miesto toho sa prenesú jednotlivé výsledovkové účty (so zostatkom v uzatváranom období) oproti počiatočnému účtu ziskov a strát (keď toto pole označíte, musíte povinne vybrať počiatočný účet ziskov a strát, prostredníctvom ktorého sa v otváranom Období otvoria zostatky na jednotlivých výsledkových účtoch). Rešpektuje sa nastavenie Zoskupovať Áno alebo Nie.

Kontroly vykonania uzávierky

Začiarknutím políčka Kontroly vykonania uzávierky dôjde ku kontrole, či sú nastavenia v poriadku a uzávierka môže bez problémov prebehnúť. Prebiehajú nasledovné kontroly:

 • Kontrola nastavenia povahy účtov medzi uzatváraným a otváraným obdobím.
 • Kontrola existencie účtu ziskov a strát v uzatváranom období
 • Kontrola existencie konečného účtu súvahového v uzatváranom období
 • Kontrola existencie počiatočného účtu súvahového v otváranom období
 • Kontrola existencie účtu hospodárskeho výsledku v otváranom období
 • Kontrola vyrovnanosti bilancie v uzatváranom období (suma zostatkov všetkých výsledovkových a súvahových účtov musí byť rovná nule)
 • Kontrola účtovania na súvahové účty v uzatváranom období – musí byť zaúčtovaný minimálne jeden doklad so súvahovým účtom.

Potom príde k akcii uzatvorenia a otvorenia účtovných kníh. Koniec akcie je ukončený hlásením:

Dotaz nebo informativní hláška Uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh bolo úspešne vykonané.

Aby bolo možné vykonať akciu, je nutné mať zadané otvárané obdobie (obdobie nasledujúceho roku).Pokiaľ nadväzujúce otvárané obdobie nebude zadané, program vás upozorní hlásením:

Dotaz nebo informativní hláška Neexistuje nadväzujúce obdobie.
Upozornění Akcia uzatvorenia a otvorenia účtovných kníh môže trvať dlhšiu dobu.

Stĺpec Uzávierka

Stĺpec v prehľade, kde bude zobrazený dátum a čas, kedy bolo uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh vykonané.

Zrušenie uzavretia a otvorenia účtovných kníh

Voľba Zrušenie uzavretia a otvorenia účtovných kníh je opačnou voľbou k voľbe uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh. V uzatváranom období dôjde ku zrušeniu všetkých účtovných záznamov, ktoré majú stav Konečný stav. V otváranom období dôjde ku zrušeniu všetkých účtovných záznamov, ktoré majú stav Počiatočný stav.

Zrušenie uzavretia a otvorenia účtovných kníh vykonáte takto: V prehľade Účtovné obdobie označíte uzatvárané obdobie. V páse kariet z karty Akcie vyberiete voľbu Zrušenie uzavretia a otvorenia účtovných kníh. Na vykonanie akcie je nutné zadať globálne heslo.

Zadané heslo potvrdíte stlačením klávesy <Enter> alebo tlačidla OK.

O dokončení akcie budete informovaný hlásením:

Dotaz nebo informativní hláška Uzavretie a otvorenie účtovných kníh bolo úspešne zrušené.

Voľby Uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh a Zrušenie uzavretia a otvorenia účtovných kníh môžete vykonať viackrát. To znamená, že môžete vykonať predbežnú uzávierku, predovšetkým za účelom nastavenia počiatočných stavov v otváranom období, môžete ďalej účtovať v obidvoch obdobiach a za účelom upresnenia počiatočných stavov vykonáte akciu zrušenie uzavretia a otvorenia účtovných kníh a následne akciu uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh. Tento postup je možné opakovať viackrát.

Zrušenie a obnovenie uzavretia a otvorenia účtovných kníh

Táto voľba v sebe obsahuje obe vyššie popísané akcie. Najprv sa uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh zruší a potom obnoví. Všetky nastavenia a potvrdenia sa vykonávajú na začiatku po výbere voľby. Voľbu je oprávnený spustiť len ten používateľ, ktorý má právo na obe jednotlivé akcie.

Parametre uzatvorenia a otvorenia úč.kníh (podľa útvarov, podľa zákaziek, zoskupovať..) sa uložia v tabuľke období. Pri každom opätovnom spustení uzavretia a otvorenia úč.kníh sú načítané a nastavené do obrazovky zadávania parametrov. Parametre je možné zobraziť v prehľade období, jedná sa o stĺpce "Uz.útvary", "Uz.zákazky" a "Zoskupovať".

Uzatvorenie účtovného obdobia

Voľba Uzatvorenie účtovného obdobia znamená uzatvorenie všetkých účtovných dokladov v danom období (roku). Po uzatvorení účtovného obdobia nie je možné v tomto období opravovať, rušiť a zadávať nové účtovné doklady. Jedinou výnimkou je úprava Období DPH pri daňových dokladoch na vstupe, kde doposiaľ nebol uplatnený nárok na odpočet DPH. Toto obdobie DPH je možné v rozmedzí danom zákonom o DPH ľubovoľne voliť. Podrobnosti nájdete v kapitole Obdobie DPH.

Akciu Uzatvorenie účtovného obdobia vykonáte takto: V prehľade Účtovné obdobia označíte obdobie, ktoré chcete uzatvárať. Z pásu kariet z karty Akcie vyberiete voľbu Uzatvorenie účtovného obdobia. Na vykonanie voľby je nutné zadať heslo. Zadané heslo potvrdíte stlačením klávesy <Enter> alebo tlačidla OK.

Môžu nastať dva prípady:

 • Pokiaľ nebola vykonaná akcia uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh, ponúkne sa ozázka:
Dotaz nebo informativní hláška Nebolo vykonané uzavretie a otvorenie účtovných kníh, chcete ho vykonať?

Pokiaľ stlačíte tlačidlo Áno, tak sa vykoná akcia uzatvorenia a otvorenia účtovných kníh a následne akcia uzatvorenia účtovného obdobia. Pokiaľ stlačíte tlačidlo Nie, tak sa vykoná akcia uzatvorenia účtovného obdobia a akcia uzatvorenia a otvorenia účtovných kníh sa nevykoná. Stlačením tlačidla Storno nedôjde k žiadnej akcii.

 • Pokiaľ bola už v minulosti vykonaná akcia uzatvorenie a otvorenie účtovných kníh, obdobie sa uzavrie.

Pokiaľ od posledného uzavretia a otvorenia účtovných kníh došlo v uzatváranom období ku zmenám, je potrebné pred uzatvorením obdobia spustiť akciu Zrušenie a obnovenie uzavretia a otvorenia účtovných kníh.


Stĺpec Uzavreté (U)

Stĺpec v prehľade hovorí, či sa jedná o uzatvorené účtovné obdobie. Do takto označeného obdobia už nie je možné evidovať ďalšie doklady, opravovať ich alebo rušiť.

Otvorenie účtovného obdobia

Voľba Otvorenie účtovného obdobia je opačnou voľbou k voľbe Uzatvorenie účtovného obdobia. Znamená otvorenie všetkých účtovných dokladov v danom období (roku). Dôjde k odblokovaniu všetkých účtovných záznamov v danom období.

Akciu otvorenie účtovného obdobia vykonáte takto: V prehľade Účtovné obdobia označíte obdobie, ktoré chcete otvárať. Z pásu kariet z karty Akcie vyberiete voľbu Otvorenie účtovného obdobia. Na vykonanie akcie je nutné zadať globálne heslo. Zadané heslo potvrdíte stlačením klávesy <Enter> alebo tlačidla OK.


Ďalšie akcie
 • Nastaviť stavy do režimu ON-LINE pre označené obdobia

Táto voľba nastaví režim nápočtu stavov ON-LINE, kedy sa stavy aktualizujú automaticky po zaúčtovaní každého účtovného dokladu. Prepnutie tohto režimu vyžaduje spustenie nápočtu stavov. Preto budete po potvrdení tejto akcie upozornení hlásením:

Dotaz nebo informativní hláška Režim stavu ON-LINE vyžaduje spustenie nápočtu stavov. Spustiť?

Pokiaľ potvrdíte hlásenie kliknutím na Nie, nevykoná sa prepnutie režimu. Pokiaľ hlásenie potvrdíte kliknutím na Áno, budete najprv vyzvaní na zadanie globálneho hesla. Po potvrdení hesla bude prebiehať nápočet stavov. Táto akcia môže byť časovo náročná (v závislosti od počtu dokladov)!

Online Stĺpec v prehľade informuje, či sa jedná o účtovné obdobie v režime ON-LINE. Pokiaľ nie je začiarknuté, je obdobie v režime OFF-LINE.


 • Nastaviť stavy do režimu OFF-LINE pre označené obdobia

Pri režime OFF-LINE sa stavy nepočítajú pri účtovaní dokladov, ale až na vyžiadanie používateľa. Po potvrdení tejto voľby bude nastavený režim OFF-LINE.

Používateľské obdobie

Prehľad Používateľské obdobie (obdobie stavu) slúži na vytvorenie používateľsky definovaných období stavu (napr. mesiaca) v rámci jedného účtovného obdobia (roku). Na rozdiel od Účtovného obdobia (roku) nie je povinnosť používateľské obdobia definovať. Pokiaľ definované budú, bude možné na jednotlivé účtovné doklady zadávať naviac príslušné používateľské obdobie a podľa tohto obdobia záznamy v HELIOS Orange vyhodnocovať. Používateľské obdobia si môžete definovať podľa vašich požiadaviek na sledovanie a vyhodnocovanie predovšetkým výnosov a nákladov. Ako Obdobia stavu môžete mať jednotlivé kalendárne mesiace roku, alebo kvartál, dekády a pod. Každé obdobie je definované určitým časovým intervalom.

Upozornění Pokiaľ by na zaevidované záznamy v systému HELIOS Orange malo byť zadávané Obdobie stavu zodpovedajúce presne dátumu zaevidovania, ev.dátumu prípadu, potom nemá zmysel ich zakladať, a ich vypĺňanie na dokladoch kontrolovať.

Prehľad Používateľské obdobie otvoríte v stromovej štruktúre hlavnej ponuky pod ponukou Číselníky, Ďalšie, Účtovné obdobie.

Pouz obdobie.png


Editor Obdobia stavu

Nové používateľské obdobie založíte výberom voľby Nový, otvorí sa editor pre zadanie obdobia:

Obdobie stavu.png

 • Názov obdobia stavu

Pole pre zadanie názvu obdobia, napr. jednotlivé kalendárne mesiace roku, alebo kvartál, dekády a pod.

 • Počiatok obdobia stavu
 • Koniec obdobia stavu

Polia pre zadanie dátumu prvého a posledného dňa daného obdobia stavu. Napr. pre obdobie mesiac to môže byť prvý a posledný kalendárny deň mesiaca. V prípade následnej fakturácie (napr. fakturácie služieb na základe vyhodnotenia skutočnosti za predchádzajúci mesiac) môže byť dátum Počiatok i Koniec obdobia stavu o niekoľko dní posunutý za účelom priradenia tržieb, príp. nákladov do obdobia stavu, s ktorým vecne súvisia.

Pre jednotlivé obdobia stavu v rámci jedného obdobia platí, že sa rozmedzie ich intervalov Počiatok obdobia stavu až Koniec obdobia stavu nesmú prekrývať (program nedovolí uložiť obdobie stavu, ktorého interval Počiatok obdobia stavu až Koniec obdobia stavu by zasahoval do intervalu iného obdobia stavu). Počiatok obdobia stavu až Koniec obdobia stavu jednotlivých období stavu na seba nemusia nadväzovať.

Počiatok obdobia stavu a Koniec obdobia stavu sa nezadávajú pre Stav Počiatočný stav a Koncový stav.

 • Stav

Pole so zoznamom, kde je možné vyberať z volieb:

 • Bežný
 • Počiatočný stav
 • Koncový stav

Všetky účtovné doklady (faktúry, pokladničné doklady, výpisy z banky, interné doklady atď.) budú zadané do obdobia označeného Stav – Bežný. Iba účtovné zápisy otvorenia účtovných kníh budú zadané do obdobia označeného Stav - Počiatočný stav a účtovné zápisy uzatvorenia účtovných kníh budú zadané do obdobia označeného Stav - Koncový stav.

Všetky údaje uložíte stlačením tlačidla OK.

Pás kariet - karta Akcie

Uzavretie obdobia stavu

Uzavretie obdobia stavu slúži k uzavretiu účtovných dokladov daného Obdobia stavu, doklady spadajúce do daného Obdobia stavu nebude už možné editovať ani rušiť.

Otvorenie obdobia stavu, Uzavretie obdobie stavu

Po otvorení obdobia stavu bude možné doklady opäť editovať a rušiť.

Generovanie obdobia

Voľba vygeneruje obdobia stavu podľa jednotlivých mesiacov.

Upozornění Právo na generovanie obdobia stavu sa riadi nastavením práva pre voľbu Nový.

Kalendárne obdobie

Prehľad Kalendárne obdobie slúži na vytvorenie používateľsky definovaných úsekov jedného účtovného obdobia (napr. mesiaca, kvartálu a pod). Opäť nie je povinnosť kalendárne obdobia definovať. Pokiaľ definované budú, bude možné tieto kalendárne obdobia uzatvárať. Po uzávierke nie je možné doklady spadajúce do tohto obdobia, t.j. ktorých dátum vytvorenia, ev. dátum prípadu spadá do definovaného intervalu, editovať a ani nie je možné do tohto obdobia zaevidovať nový doklad.

Upozornění Ak potrebujete napr. mesačné uzávierky účtovníctva, nie je treba zakladať číselník Používateľské obdobia (obdobia stavu) a udržovať údaj obdobia stavu na všetkých dokladoch, stačí použiť číselník Kalendárne obdobia.

Prehľad Kalendárne obdobia otvoríte v stromovej štruktúre hlavnej ponuky pod volbou Číselníky, Ďalšie, Účtovné obdobia.


Pás kariet - karta Akcie

Uzavretie kalendárneho obdobia

Uzavretie obdobia vykonáte voľbou z pása kariet z karty Akcie.

Otvorenie kalendárneho obdobia

Otvorenie obdobia vykonáte voľbou z pása kariet z karty Akcie.

Generovanie obdobia

Voľba vygeneruje obdobia stavu podľa jednotlivých mesiacov.

Upozornění Právo na generovanie kalendárneho obdobia sa riadi nastavením práva pre voľbu Nový.
Za obsah tohto článku zodpovedá Martina Vojecká, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail