Účtovné kódy - kontácie - Číselníky

Z WikiOrange
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Účtovné kódy, tiež nazývané kontácie, slúžia v jednotlivých agendách ekonomického systému HELIOS Orange (Obeh tovaru, Fakturácia, Pokladňa atď.) na označenie jednotlivých prvotných dokladov (príjemky, výdajky, faktúry, pokladničné doklady, atď.) účtovným predpisom, pomocou ktorého je následne prvotný doklad zaúčtovaný do účtovného denníka v module Účtovníctvo. Ide o predpis, ako jednotlivé položky prvotného dokladu účtovať na jednotlivé účty, na aký druh účtovného dokladu a akým spôsobom.

Z hlavnej ponuky vyberte voľbu Číselníky, Účtovné kódy - kontácie. Zobrazí sa prehľad všetkých definovaných účtovných predpisov pre všetky moduly systému.

V prehľade máte k dispozícii všetky štandardné akcie pása kariet karty Prehľad. Pridávate nové kontácie, opravujete, rušíte a pod. Tiež si nastavujete zobrazenie prehľadu, tlačíte opis kontácií a pod. Na karte Akcie sú špecifické akcie tohto prehľadu.

Obsah

Pás kariet - karta Akcie

Kontacie akcie.png


Kópia kontácie

Táto akcia slúži na vytváranie nových kontácií kopírovaním a úpravou (napr. zmenou účtu) už existujúcich kontácií. Kontáciu, ktorú chcete kopírovať, označíte v prehľade kontácií, a zvolíte akciu Kópia kontácie.

V poli Nový názov kontácie sa ponúkne názov pôvodnej kontácie doplnený o slovo „ – kópia“. Tento názov je možné prepísať. Zmenu názvu uložíte stlačením tlačidla OK.

V poli Druh pohybu môžete prípadne zmeniť druh pohybu, ale len v rámci pohybu - napr. Faktúra vydaná a Dobropis vydaný.

V editore kópie kontácie je ďalej na výber položka Spôsob kópie:

 • Jednoduchá kópia - štandardná kópia bez zmien
 • Obrátené znamienka - kópia obráti príznak "Záporne" z Áno na Nie resp. opačne
 • Otočiť strany - kópia otočí strany

Kontácia sa skopíruje vrátane nastavenia položiek Zákazka, Nákladový okruh, Vozidlo, Zamestnanec.


Doplnenie údaja Príjmy a výdaje z predchádzajúceho obdobia

Akcia je určená Príspevkovým organizáciám, ktoré spracovávajú výkaz Príjmy a výdaje. Akciou môžete preniesť nastavenie údaju Príjmy a výdaje z predchádzajúceho obdobia.


Doplniť daňové kľúče

Akcia doplní do vybranej kontácie daňové kľúče.


Zablokovanie účtovnej kontácie

Slúži na označenie kontácie príznakom zablokovaná. Táto kontácia bude označená v stĺpci B – Blokované.

Kontacie blok.png


Odblokovanie účtovnej kontácie

Slúži na zrušenie označenia kontácie príznakom zablokovaná, v stĺpci B – Blokované nebude táto kontácia označená.


Riadky aktuálnej kontácie, Riadky označených kontácií, Riadky všetkých kontácií

Po potvrdení vybranej akcie sa zobrazí nové okno, kde je prehľad riadkov kontácie, na ktorej bol nastavený kurzor alebo označených kontácií alebo všetkých kontácií nezávisle na označení. Tu uvidíte napr. ktoré účty sú použité na kontácii (kontáciách), bez nutnosti otvárať príslušnú kontáciu.


AKO NA TO:
Ako nato

Túto funkciu využijete napríklad na kontrolu nastavenia jednotlivých riadkov kontácií. Pre lepšiu prehľadnosť je možné prehľad zoskupiť napr. podľa čísla kontácie. Rýchlo vidíte, ako sú jednotlivé riadky nastavené. Parameter, ktorý si na kontáciách chcete kontrolovať, si zobrazíte pomocou tlačidla Nastav.

Saldo riadky.png

Skupiny účtovných kódov

Akcia otvorí číselník Skupiny kontací, ktorý je súčasťou kontácií. Je určený na „združovanie“ kontácií do skupín. Môžete ho použiť pre prácu s kontáciami v module Sklady. Ďalšie informácie o tomto číselníku sú v kapitole (Skupiny účtovných kódov).

Rozkopírovanie

Akcia rozkopírovanie slúži na prenos kontácií do iných databáz HELIOS Orange.

Upozornění Pri rozkopírovaní kontácií systém neprenesie náväzné hodnoty z kontácií, ktoré nie sú v cieľovej databáze, (vyplní NULL) a je nutné tieto hodnoty ručne doplniť. O tejto situácii je použivateľ informovaný informatívnym hlásením na konci procesu rozkopírovania, ktoré obsahuje aj zoznam čísel databáz, v ktorých je nutné ručné doplnenie údajov.

Jedná sa o tieto číselníkové údaje:

 • na hlavičke kontácie : DUD (druh účtovného dokladu), rad dokladov (obeh tovaru, sklady)
 • na riadku kontácie : sadzba DPH, účet, účet DPH, účet recyklácie, útvar, organizácia, zákazka, nákl.okruh, vozidlo a zamestnanec''

Editor Kontácie

Editor pre údaje kontácie je rozdelený na dve časti. Na časť Hlavička kontácie a pod ňou je prehľad Riadky kontácie.

Kontacie editor.png


Pás kariet karta Prehľad

Nový

Akciou Nový otvoríte editor pre zaevidovanie údajov novej kontácie. Kontácia ako taká je definovaná:

 • pre druh pohybu - čo je napr. pre modul Pokladňa Príjem do pokladne alebo Výdaj z pokladne,
 • pre druh pohybu a rad dokladov pre modul Sklady napr. Výdaj, rad dokladov 150.

Priradenie kontácie pre konkrétne použitie urobíte v danom module. Napriklad:

 • pri module Pokladňa priradíte kontáciu k pokladni alebo pokladničnému dokladu.
 • pri module Sklady priradíte kontáciu buď ku kmeňovej karte, alebo ku skladovej karte, alebo ku skupine tovaru, alebo k pohybovému dokladu.
 • Alebo priradíte kontáciu k vydanej faktúre pri module Fakturácia.

Hlavička kontácie

Číslo kontácie

Povinný, číselný, max. deväťmiestny údaj označujúci danú kontáciu. Systém nepovolí uložiť kontáciu s rovnakým číslom kontácie, aké už je v prehľade kontácií zadané.

Názov kontácie

Textový, max. štyridsaťmiestny údaj, slovný popis kontácie. Odporúčame zadať výstižný názov, aby bolo možné kontácie ľahko vyhľadať.

DUD

Druh účtovného dokladu - Zadávate číslo druhu účtovného dokladu v účtovníctve, do ktorého sa budú doklady s danou kontáciou účtovať. Toto číslo môžete zadať buď z klávesnice alebo stlačením kombinácie kláves <Ctrl><Enter>. Otvoríte prehľad Druhy účtovných dokladov (Účtovníctvo - Konštanty a číselníky - Druhy účtovných dokladov). Tam si požadovaný Druh účtovného dokladu vyberiete a prenesiete do formulára pre nový záznam (kliknutím myši, stlačením kombinácie kláves <Ctrl><Enter>, alebo stlačením tlačidla Prenos na danom riadku prehľadu).

Názov druhu úč dokladu

Druh pohybu

Pole zo zoznamom, v ktorom si môžete vybrať z nasledujúcich volieb pre účtovanie rôznych druhov dokladov v systéme HELIOS Orange:

 • Príjem na sklad (Obeh tovaru - Príjemky)
 • Storno príjmu (Obeh tovaru – Príjemky - storno príjemky)
 • Výdaj zo skladu (Obeh tovaru - Výdajky)
 • Storno výdaja (Obeh tovaru - Výdajky - storno výdajky, dodacieho listu)
 • Výdaj v evid. cene (Obeh tovaru – Výdajky - výdajka v evidenčných cenách)
 • Faktúra vydaná (Fakturácia – faktúra odberateľská)
 • Dobropis vydaný (Fakturácia – dobropis odberateľovi)
 • Výdaj z pokladne (Pokladňa – výdajový pokladničný doklad)
 • Príjem do pokladne (Pokladňa – príjmový pokladničný doklad)
 • Faktúra prijatá (Fakturácia – faktúra dodávateľská)
 • Dobropis prijatý (Fakturácia – dobropis dodávateľský)
 • Majetok - účtovné pohyby (Majetok – pohyby majetku vrátane účtovných odpisov)
 • Účtovný denník (Účtovníctvo - Účtovný denník - predpis pre rozúčtovanie)
 • Mzdy
 • Majetok - umiestnenie
 • Saldokonto - kurz. rozdiel k faktúram (Účtovníctvo - Saldokontá - Stav saldokonta - Účtovanie - Kurz. rozdiel k faktúram)
 • Saldokonto - kurz. rozdiel k bil. dňu (Účtovníctvo - Saldokontá - Stav saldokonta - Účtovanie - Kurz. rozdiel k bil. dňu)
 • Pokladničný predaj (Pokladničbný predaj)
 • RV - Výdaj materiálu
 • RV - Výdaj polotovaru
 • RV - Evidencia oper. kmeň. strediska
 • RV - Evidencia oper. iného strediska
 • RV - Evidencia kooperácii
 • RV - Ostatné priame náklady
 • RV - Odvedenie na sklad
 • RV - Odvedenie vedľajšieho produktu
 • RV - Odvedenie do zmätkov
 • RV - Odvedenie do úbytkov
 • RV - Príjem do nadriadeného výr. príkazu
 • RV - Odvedenie z podriad. výr. príkazu
 • RV - Inventúrne narovnanie
 • Saldokonto - dorovnanie stotín meny (Účtovníctvo - Saldokontá - Stav saldokonta - Účtovanie - Dorovnanie stotín)
 • Stav účtu - kurzový rozdiel (Účtovníctvo - Číselník účtov -Stav účtu - kurzový rozdiel)
 • Penalizačné faktúry (Účtovníctvo - Penalizačné faktúry - Účtovanie)
 • Timesheet
 • Expensheet
 • Kartové centrum (Banka - Kartové centrum - Účtovanie)
 • Obdobie DPH (Účtovníctvo - Číselník období DPH - Účtovanie)
 • Zádržné (Vydané/Prijaté faktúry - Zádržné - Uvoľnené zádržné - Účtovanie)
 • Opravné položky (Účtovníctvo - Saldokontá - Stav saldokonta k dátumu - Opravné položky - Účtovanie)
 • Saldokonto - preúčtovanie (Účtovníctvo - Saldokontá - Stav saldokonta - Účtovanie - Preúčtovanie)
 • Leasing
 • MOSS
 • Saldokonto - úhrada faktúry
 • saldokonto - zrážková daň
 • Proj - výkaz práce
 • Proj - výkaz nákladov, nepers. zdroj
 • Proj - výkaz nákladov, mat.zdroj
 • Proj - Odvedenie nákladov
 • Proj - Odvedenie do úbytku


Tip Pokiaľ novú kontáciu vytvárate v číselníku kontácií, tak nezabudnite najprv vybrať správny druh pohybu. Po založení prvého riadku kontácie sa druh pohybu už nedá zmeniť.

Druh dokladu

Pokiaľ definujete kontáciu pre druh dokladu k modulu Sklady alebo Fakturácia, vyberáte z číselníka Druhy dokladov pohybu tovaru rad dokladov, pre ktorú daná kontácia platí.

Pokiaľ definujete kontáciu pre druh pohybu k modulu Pokladničný predaj, vyberáte z číselníka Rady účteniek rad účteniek, pre ktorý daná kontácia platí.


Tip Pokiaľ Druh dokladu nevyberiete, bude kontáciu možné použiť na všetkých radoch daného typu dokladu, napr. na všetkých radoch faktúr. Pokiaľ rad vyberiete, tak sa kontácia nebude ponúkať pri iných radoch, len pri rade, pri ktorom bola zadaná Zadaním radov je možné vhodne obmedziť výber kontácií na dokladoch pri účtovaní a predchádzať omylom.

Spôsob výpočtu dane

Pokiaľ definujete kontáciu pre druh pohybu Účtovný denník, bude zobrazené aj toto pole. Volíte z možností:

 • nie je
 • Zo základu dane
 • Z čiastky vrátane dane


Prededitácia

Nastavujete, či v okamihu účtovania dokladu s touto kontáciou

 • bude možnosť navrhnutý účtovný zápis prezerať a ešte editovať (napr. meniť číslo účtu, útvaru apod.) voľba Áno.
 • Pokiaľ chcete, aby sa doklady účtovali priamo, vyberte voľbu Nie.

Toto pole sa nenachádza pri druhoch pohybu: Majetok, Mzdy, Účtovný denník, Riadenie výroby.


Tip Pokiaľ nastavujete novú kontáciu, odporúčame prededitáciu nastaviť na ÁNO. Pri účtovaní dokladu máte optickú kontrolu, ako bude doklad zaúčtovaný. Až keď máte overené, že kontácia robí presne to, čo potrebujete a máte ju vyskúšanú, je možné pre urýchlenie procesu účtovania prededitáciu nastaviť na hodnotu NIE.


Nezoskupovať rovnaké riadky

Tento atribút bude zobrazený na kontáciách:

 • pre pokladničné doklady,
 • doklady obehu tovaru,
 • saldokonto - KR k faktúram
 • saldokonto dorovnanie stotín meny,
 • pokladničný predaj,
 • riadenie výroby,
 • opravné položky,
 • faktúry a
 • leasing.

Pokiaľ nie je atribút začiarknutý, tak sa kontácia zoskupuje.

Pokiaľ je začiarknutý, tak nedochádza k žiadnemu zoskupovaniu a sčítavaniu riadkov, ale každý riadok je účtovnom doklade toľkokrát, koľkokrát sa vyskytuje na príslušnom doklade. V prípade nezoskupovania riadkov sa ako text do účtovného dokladu naplňuje popis položky.


Zakázať automatické dotiahnutie účtov

Tento atribút nájdete iba na kontácii s druhom pohybu Faktúry..., Dobropis... a Pokladničný predaj. Jeho začiarknutie spôsobí, že účet na riadku kontácie bude mať vždy prednosť pred účtom dohľadaným štandardným mechanizmom v skupine kontácií zadanej v Sklade.

Pokiaľ nie je atribút začiarknutý, má prednosť účet zo skupiny kontácií v Tovar a služby, v Stave skladu alebo Skupine tovaru (pokiaľ je v jednom z troch uvedených miest skupina kontácií nastavený).


Účtovať zoskupene za hlavné osobné číslo

Začiarkávacie pole je prístupné na kontácii pre druh pohybu Mzdy. Ak je toto pole začiarknuté a zároveň je začiarknutá globálna konštanta pre mzdy Zoskupiť zamestnancov za rodné čísla, systém pri generovaní predkontácií naplní stĺpce PZ Účto a Zam.účto hodnotami, v ktorých použije miesto osobného čísla "hlavné" osobné číslo.

Tieto hodnoty budú zaúčtované spustením akcie Účtovanie. Ak je na daných kontáciách nastavené dotiahnutie párovacieho znaku ako Číslo zamestnanca alebo Rok + osobné číslo zamestnanca alebo Rok + mesiac + osobné číslo zamestnanca alebo Priezvisko a číslo, je párovací znak zostavený z hodnôt dotiahnutých k hlavnému osobnému číslu (zo základnej karty zamestnanca).


Dátum prípadu (prípadne aj dátum úhrady) podľa dátumu poslednej úhrady

Začiarkávacie pole je prístupné iba pri kontácii pre druh pohybu Saldokonto - kurz.rozdiel k faktúram a to len v prípade, ak je súčasne nastavený aj atribút Nezoskupovať rovnaké riadky.

Riadky kontácie

V spodnej časti formulára, pod hlavičkovými údajmi, nájdete prehľad Riadky kontácie. Zadávate jednotlivé riadky účtovného predpisu (kontácie). Nastavujete čo a ako sa bude z prvotného dokladu s danou kontáciou účtovať.

Nový riadok kontácie vytvoríte akciou Nový… z miestnej ponuky prehľadu.

V páse kariet na karte Akcie nájdete veľmi dôležitú akciu Zmena strany. Podľa potreby prepnete tu stranu „účtovného zápisu“, pre ktorú riadok definujete.


Číslo

Poradové číslo riadku kontácie. Systém ponúka čísla vo vzostupnom číselnom rade začínajúc číslom 1, v prípade potreby za účelom zmeny poradia riadkov môžete prepísať. Systém kontroluje, či sa v jednej kontácii nevyskytujú dva riadky s rovnakým číslom. Poradie jednotlivých riadkov kontácie môžete zmeniť kurzorovou šipkou nahoru a dolů stisknutou v kombinaci (zároveň) s klávesou <Ctrl>.


Druh riadku

Pole so zoznamom, po ktorého otvorení sa ponúkne, ktoré položky z formulára prvotného dokladu je možné účtovať. Položky zoznamu, z ktorých vyberáte, sú závislé na tom, čo ste vyplnili v poli Druh pohybu v hlavičke kontácie. Základnú hodnotu (nie je) je potrebné zameniť za niektorú z nasledujúcich volieb:


Pre Druh pohybu - Príjem na sklad, Storno príjmu, Výdaj zo skladu, Storno výdaja a Výdaj v evid. cene:
 • Evidenčná cena na doklade - suma evidenčných (nákupných, skladových) cien na doklade. Dokladový symbol, jedná sa o sumáciu jednotlivých položiek dokladu.
 • Evidenčná cena na položke (1, 2 alebo 3) - sumácia jednotlivých evidenčných (nákupných, skladových) cien položiek na doklade. Použite pre rozkontovanie podľa jednotlivých položiek dokladu. Nezáleží na tom, či použijete druh riadku Evidenčná cena na položke 1, 2 alebo 3, všetky 3 symboly budú mať rovnakú hodnotu. Rozlíšenie číslicou slúži iba pre možnosť opakovaného použitia rovnakej hodnoty na viacerých riadkoch (napríklad pre zaúčtovanie nedokončenej výroby).
 • Dopravné
 • Clo
 • Poistné
 • Súvisiace náklady
 • Celkové súv. nákl. za doklad
 • Výroba - materiál
 • Výroba - materiálová réžia
 • Výroba - kooperácia
 • Výroba - mzda
 • Výroba - réžia strediska
 • Výroba - réžia prevádzky
 • Výroba - réžia pracovisko
 • Výroba - náklady na pracovisko
 • Výroba - OPN
 • Výroba - Výnos z vedľajších produktov
 • Výroba - opotrebovanie náradia
 • Výroba - nešpecifikované náklady
 • Celkové súv. nákl. za položku (1, 2 alebo 3) - prenesie informácie o zamestnancovi z prvotného dokladu


Pre Druh pohybu - RV (riadenie výroby):
 • Výroba - materiál
 • Výroba - materiálová réžia
 • Výroba - kooperácia
 • Výroba - mzda
 • Výroba - réžia strediska
 • Výroba - réžia prevádzky
 • Výroba - réžia pracovisko
 • Výroba - náklady na pracovisko
 • Výroba - OPN
 • Výroba - Výnos z vedľajších produktov
 • Výroba - opotrebovanie náradia
 • Výroba - nešpecifikované náklady
 • Výroba - celková cena


Pre Druh pohybu - Faktúra vydaná, Dobropis vydaný, Faktúra prijatá, Dobropis prijatý, Príjem do pokladne a Výdaj z pokladne:
 • Čiastka k úhrade (hlavička) – čiastka, ktorá sa bude uhrádzať, Čiastka celkom po odpočítaní prípadnej Čiastky zálohy
 • Čiastka celkom (hlavička) – čiastka, ktorá je súčtom všetkých základov dane, čiastok dane, odchýlok dane a zaokrúhlenia, inak povedané, čiastka k úhrade a prípadná čiastka zálohy.
 • Zaokrúhlený zisk (hlavička) – rozdiel zo zaokrúhlenia, z titulu zaokrúhlenia Čiastky celkom alebo Čiastky k úhrade na doklade celkom, pokiaľ sú tieto čiastky po zaokrúhlení vyššie ako súčet jednotlivých položiek.
 • Zaokrúhlenie strata (hlavička) – rozdiel zo zaokrúhlenia, z titulu zaokrúhlenia Čiastky celkom alebo Čiastky k úhrade na doklade celkom, pokiaľ sú tieto čiastky po zaokrúhlení nižšie ako súčet jednotlivých položiek.
 • Základ DPH – základ dane z pridanej hodnoty pre jednotlivé sadzby DPH z Prehľade DPH. Pokiaľ budete zadávať Základ dane pre základnú, zníženú a nulovú sadzbu DPH, musíte tento riadok kontácie zadať trikrát s tým, že na položke DPH vyplníte postupne sadzby základnú, zníženú a 0%. Súčet všetkých základov dane danej sadzby na doklade.
 • Čiastka DPH - čiastka dane z pridanej hodnoty pre jednotlivé sadzby DPH z Prehľadu DPH. Pokiaľ budete zadávať čiastku dane pre základnú, zníženú a nulovú sadzbu DPH, musíte tento riadok kontácie zadať trikrát s tým, že na položke DPH vyplníte postupne sadzby základnú, zníženú a 0%. Súčet všetkých čiastok dane danej sadzby na doklade. Po výbere príslušnej sadzby dane pre riadok kontácie, je výber účtov už zafiltrovaný na účty s príslušnou sadzbou.
 • Čiastka vrátane daní
 • Ostatné čiastky - druh riadku pre položky, ktoré nie sú základom žiadnej sadzby dane DPH.
 • Záloha prijatá
 • Záloha vydaná
 • Záloha - čiastka celkom
 • Zaokrúhlený zisk (položka) - podľa nastavenia tohto riadku kontácie dôjde k zaúčtovaniu čiastok "Čiastka zaokrúhlenia HM" a "Čiastka zaokrúhlenia valuty" pre jednotlivé položky pokladničného dokladu.
 • Zaokrúhlenie strata (položka) - podľa nastavenia tohto riadku kontácie dôjde k zaúčtovaniu čiastok "Čiastka zaokrúhlenia HM" a "Čiastka zaokrúhlenia valuty" pre jednotlivé položky pokladničného dokladu.


Pre Druh pohybu - Faktúra vydaná, Dobropis vydaný, Faktúra prijatá, Dobropis prijatý Ďalej ešte symboly
 • Základ dane sum.zľavy, Čiastka dane sum.zľavy, Ostatné čiastky sum.zľavy a Čiastka vr.dane sum.zľavy - tieto druhy sa používajú v spojitosti so sumačnými zľavami na doklade.
 • Základ dane - korekcia (hlavička), Čiastka dane - korekcia (hlavička), Čiastka vr. dane - korekcia (hlavička), Ostatné čiastky - korekcia (hlavička) - symboly sa používajú pre zaúčtovanie korekcie DPH vzniknutej napr. pri zaokrúhlení faktúry na päťdesiathaliere v CZ legislatíve
 • Základ DPH (hlavička), Čiastka DPH (hlavička), Čiastka vrátane daní (hlavička), Ostatné čiastky (hlavička)
 • Záloha - čiastka celkom, Záloha - základ DPH, Záloha - čiastka DPH, Záloha - ostatné čiastky - symboly sa používajú pri rozúčtovaní zálohy na základ a daň. Pri účtovaní riadku Záloha - čiastka celkom faktúr je možné zadať druh dátumu úhrada ako "Dátum úhrady (párovanie splatné)". Pri tomto nastavení systém dátum párovania nedohľadáva v salde, kde ešte daná saldokontná zložka nemusí existovať, ale dátum párovania sa nastaví ako dátum splatné.
 • Záloha - korekcia čiastka DPH, Záloha - korekcia základ DPH, Záloha - korekcia tržieb
 • Záloha - zaokrúhlenie zisk, Záloha - zaokrúhlenie - strata
 • Záloha - kurz. rozdiel základ dane, Záloha - kurz. rozdiel čiastka dane, Záloha - kurz. rozdiel ostatné čiastky, Záloha - kurz. rozdiel čiastka celkom, Záloha - kurz. rozdiel doklad celkom - symboly pre účtovanie kurzového rozdielu zálohovej faktúry. Pokiaľ pri riadku Záloha – kurz. rozdiel čiastka celkom nie je účet vyplnený, doplní sa pri účtovaní účet prednastavený pri kóde cudzej meny, pre stranu MD účet kurzové straty, pre stranu Dal účet kurzového zisku
 • Základ bez daní, Čiastka SD - symboly sa používajú pri samostatnom účtovaní čiastky spotrebnej dane
 • Zádržné - symbol pre účtovanie čiastky zádržného
 • Skonto maximálne, Skonto aktuálne, Skonto reálne - symboly pre účtovanie čiastok skonta
 • Samozdanenie DPH - pre zaúčtovanie samozdanenia či PDP (prenesenie daňovej povinnosti) v súvislosti s použitím položkových kontácií (tj. pri nutnosti rozlišovať analytické účty pre samozdanenie pri účtovaní
 • Samozdanenie (hlavička) - pre zaúčtovanie samozdanenia či PDP
 • Samozdanenie - korekcia (hlavička) - pre zaúčtovanie samozdanenia či PDP
 • Samozdanenie - nie je nárok - pre zaúčtovanie samozdanenia, kde nie je na vstupe nárok na odpočet DPH, pre tento riadok je príznak CM na pevno nastavený na NIE

V editore riadkov kontácie položiek faktúr a dobropisov je k dispozícii nová záložka 3 - Náväzné údaje FA / DOB - pri druhu riadkov Základ DPH, Čiastka DPH, Čiastka vrátane daní, Ostatné čiastky, Základ bez daní, Čiastka SD. Tu je možné nastaviť, akou hodnotou náväznej informácie bude naplnený účtovný riadok (platí pre zákazku, nákladový okruh, vozidlo a zamestnanca).

Možné voľby sú :

 • Nie je - údaj nebude vyplnený
 • Z položky - údaj bude dotiahnutý z položky dokladu (aj v prípade, keď nie je vyplnený)
 • Z dokladu - údaj bude dotiahnutý z dokladu
 • Z položky príp. z dokladu - údaj bude dotiahnutý z položky, ale v prípade, že nie je na položke vyplnený, potom z dokladu.


Pre Druh pohybu - Účtovný denník:
 • Základ DPH – základ dane z pridanej hodnoty pre jednotlivé sadzby DPH z Prehľadu DPH.
 • Čiastka DPH - čiastka dane z pridanej hodnoty pre jednotlivé sadzby DPH z Prehľadu DPH.
 • Čiastka vrátane daní - čiastka vr. dane z pridanej hodnoty pre jednotlivé sadzby DPH z Prehľadu DPH.
 • Riadok účtovného denníka - bežný riadok účtovného denníka.
Pre Druh pohybu - Stav účtu - kurzový rozdiel:
 • Riadok účtovného denníka
 • Kurzový zisk
 • Kurzová strata


Pre Druh pohybu - Saldokonto - kurz. rozdiel k faktúram, Saldokonto - kurz. rozdiel k bil. dňu, Saldokonto - dorovnanie stotín meny:
 • Vyrovnanie zisk
 • Vyrovnanie strata
 • Saldokontný riadok


Pre Druh pohybu - Saldokonto - preúčtovanie:
 • Saldokontný riadok
 • Preúčtovanie


Pre Druh pohybu - Majetok - účtovné pohyby:
 • Cena - zmena - pri tomto druhu riadku účtujete čiastku účtovného pohybu zadanú v položke Cena - Zmena.
 • Zostatok ceny - zmena - pri tomto druhu riadku účtujete čiastku pohybu zadanú v položke Zostatková cena - Zmena.
 • Oprávky - zmena - pri tomto druhu riadku účtujete čiastku pohybu zadanú v položke Oprávky - Zmena.
 • Do limitu TZ


Pre Druh pohybu - Majetok - umiestenie:
 • Cena - stav
 • Zostatok ceny - stav
 • Oprávky - stav
Pre Druh pohybu - Mzdy:
 • Mzda - účtovanie čiastky zo mzdovej zložky
Pre Druh pohybu - Pokladničný predaj:
 • Čiastka celkom (hlavička)
 • Zaokrúhlenie zisk (hlavička), Zaokrúhlenie strata (hlavička)
 • Základ DPH, Čiastka DPH, Čiastka vrátane daní, Ostatné čiastky
 • Základ dane - korekcia (hlavička), Čiastka dane - korekcia (hlavička), Čiastka vr.dane - korekcia (hlavička), Ostatné čiastky - korekcia (hlavička)
 • Čiastka bez daní, Čiastka SD
 • Zaokrúhlenie zisk (úhrady), Zaokrúhlenie strata (úhrady)
 • Spôsob úhrady 1 - Hotovosť
 • Spôsob úhrady 2 - Platobná karta
 • Spôsob úhrady 3 - Poukážky
 • Spôsob úhrady 4 - Záloha
Pre Druh pohybu - Penalizačné faktúry:
 • Čiastka celkom (hlavička)
Pre Druh pohybu - Timesheet, Expensheet:
 • Čiastka bez DPH
Pre Druh pohybu - Kartové centrum:
 • Zúčtovanie s terminálom
 • Zúčtovanie s bankou
 • Poplatok banky
Pre Druh pohybu - Obdobie DPH:
 • Zaokrúhlenie zisk (hlavička), Zaokrúhlenie strata (hlavička)
 • Kurzový zisk, Kurzová strata
 • Daňový účet
 • Daňová povinnosť (odpočet)
 • Odpočet dane (koef.)
 • Úprava odpočtu dane
 • Vyrovnanie odpočtu dane
 • Vrátenie dane
 • Vysporiadanie dane na výstupe
Pre Druh pohybu - Zádržné:
 • Zádržné
Pre Druh pohybu - Opravné položky:
 • Daňová opravná položka
 • Nedaňová opravná položka
 • Opravná položka celkom
 • Daňový odpis pohľadávky
 • Nedaňový odpis pohľadávky
 • Odpis pohľadávky celkom
Pre Druh pohybu - Leasing:
 • Základ DPH
 • Čiastka DPH
 • Čiastka vrátane daní
 • Ostatné čiastky
 • Zaokrúhlenie
 • Časové rozlíšenie
 • K úhrade
 • Odkupná hodnota - základ dane
 • Odkupná hodnota - čiastka dane
 • Odkupná hodnota - čiastka celkom
 • Odkupná hodnota - zaokrúhlenie
 • Odkupná hodnota - ostatné čiastky
 • Úrok
 • Úmor
 • Odpis
 • Oprávky
 • Čiastka celkom na predmete - podľa nastavenia polí Kumulácia a Záloha a ich vzájomné kombinácie je do denníkovej čiastky dotiahnutá hodnota z príslušného poľa, to isté platí pre čiastku v cudzej mene
 • Hodnota úroku základ dane
 • Hodnota úmoru základ dane

DPH

Pole so zoznamom, kde si vyberiete pre druh riadku Základ dane príslušnú sadzbu DPH


DSN

Iba pre riadky týkajúce sa súvisiacich nákladov module Obeh tovaru. Vyberáte z možností:

 • Pohyby DSN - atribúty nákladový okruh, zamestnanec, vozidlo, zákazka, organizácia sa prenášajú z príjemiek a výdajok, na ktoré sa DSN rozpúšťajú. Ako párovací znak sa použije vybraný atribút z príjemky/výdajky
 • Zdrojový doklad - atribúty sa prenášajú z dokladu, ktorý je na doklade dodatočných súvisiacich nákladov zaradený na záložke 1-Zdrojové doklady.


V spodnej časti formulára Riadku kontácie sa zadávajú údaje, ako daný riadok účtovať. Jedná sa o tieto položky:


Číslo účtu

Číslo účtu, na ktorý sa bude príslušná položka dokladu účtovať. Číslo účtu zadáte buď priamo alebo vyberiete z účtového rozvrhu. Pokiaľ nezadáte číslo účtu, doplní sa po uložení symbolom "XXXXXX". Znamená to, že sa bude hľadať účet inde (pri pokladne, pri skupine tovaru a pod.). Pokiaľ sa nepodarí dohľadať, systém vypíše hlásenie

Dotaz nebo informativní hláška Nenájený účet pre riadok kontácie (4)
Upozornění Pri type riadku Čiastka dane musíte mať číslo účtu vyplnené vždy a to aj v prípade, že sa na doklade táto daň nenachádza.


Cudzia mena

Pole so zoznamom, kde volíte, či budete alebo nebudete účtovať aj cudziu menu (hodnoty sú Áno, Nie). Ak je na riadku kontácie nastavený parameter Cudzia mena na hodnotu Áno, dôjde k prenosu čiastky v cudzej mene z dokladu do účtovníctva (k príslušnému účtovnému účtu).


Zdroj dotiahnutia účtu Pre zjednodušené účtovanie skladov, kedy nevypĺňate účet tu v kontácii, ale na inom mieste v skladoch. Viď. detailný popis nižšie.

Záporne

Nastavujete pole so zoznamom, či budete alebo nebudete účtovať daný riadok záporne (hodnoty sú Áno, Nie).

Príklad Použijete napr. v prípade, kedy sa účtovaná čiastka má prejaviť na opačnej strane (MD/D), ale to z nejakého dôvodu nechcete, teda účtujete stále po nastavenej strane, ale mínusom. Napr. odpočet prijatej úhrady z účtu 311 nebudete mať nastavený na strane Dal, ale na strane Má dať a Záporne Áno.


Párovací znak

Pole so zoznamom, kde je možné vybrať, ktorá položka z formulára dokladu sa bude prenášať ako párovací znak. Možnosti sa líšia podľa prvotného dokladu, ktorý volíte na hlavičke kontácie pomocou položky Druh pohybu.

 • (nie je) – žiadny párovací znak sa neprenáša
 • Číslo dokladu – ako párovací znak sa prenáša číslo dokladu
 • Číslo zálohového dokladu – ako párovací znak sa prenáša číslo zálohového dokladu
 • Číslo dodávateľskej faktúry – ako párovací znak sa prenáša položka Dodávateľská faktúra
 • Číslo pôvodného dokladu - ako párovací znak sa prenáša číslo pôvodnej faktúry
 • Popis – ako párovací znak sa prenáša popis – text na dokladu
 • Číslo organizácie – ako párovací znak sa prenáša číslo organizácie
 • Číslo zákazky – ako párovací znak sa prenáša číslo zákazky
 • Automaticky - systém má „prednastavené“, ako bude vypĺňať párovací znak. Závisí na hodnote položky Druh dokladu v hlavičke kontácie.
 • Párovací znak na dokladu
 • Číslo zamestnanca
 • Nákladový okruh
 • Číslo vozidla
 • Číslo útvaru
 • Číslo karty (majetku)
 • Párovací znak na pohybe (majetku)
 • Číslo zál. dod. faktúry - ako párovací znak sa prenáša položka Dodávateľská faktúra zo zálohovej faktúry
 • Číslo pôv. dod. faktúry - ako párovací znak sa prenáša položka Dodávateľská faktúra z pôvodnej faktúry
 • Popis dodávky - pre doklady modulov Obeh tovaru a Fakturácia, ako párovací znak sa prenáša hodnota položky Popis dodávky na záložke 1-Hlavička
 • Objednávka - pre doklady modulov Obeh tovaru a Fakturácia, ako párovací znak sa prenáša hodnota pole Objednávka na záložke 1-Hlavička
 • Číslo zamestnanca (z miezd)
 • Rok + mesiac (z miezd)
 • Na mzdovej zložke (z miezd)
 • Definícia platobného príkazu (z miezd)
 • Na mzdovej zložke + rok + mesiac (z miezd)
 • Rok + osobné číslo zamestnanca (z miezd)
 • Priezvisko a meno (z miezd)
 • Rok + mesiac + osobné číslo (z miezd)
 • Číslo karty (z kartového centra)
 • Číslo sumáru (z kartového centra)
 • Číslo transakcie (z kartového centra)
 • (z obdobia DPH - priznania)
 • RRRRMM (rok a mesiac) (z obdobia DPH)
 • DPH-RRRRMM (DPH-rok a mesiac) (z obdobia DPH)
 • Ručné zadanie (z obdobia DPH)
 • Zo salda (z opravných položiek)
 • Číslo zmluvy (leasing)
 • Číslo zmluvy/Poradie (leasing)
 • Číslo predmetu (leasing)
 • Používateľský stĺpec - pre využitie je nutné nadefinovať používateľský stĺpec nad príslušnou tabuľkou dokladov (TabDokladyZbozi, TabPokladna, TabMaKar, TabUctenkaH, TabPohybyNV, TabPenFakHlavicka, TabPrjTimeSheet, TabPrjExpenseSheet, tabKartoveCnetrum, TabObdobiDPH, TabUvolneneZadrzne, TabSTDLeaPohyb) se systémovým názvem "_ParZnakUziv"
 • použív.stĺpec-položka, Použív.stĺpec-položka TXT - pre využitie je nutné nadefinovať používateľský stĺpec nad príslušnou tabuľkou položiek (TabPohybyZbozi, TabOZTxtPol, TabKartoveCentrumP) so systémovým názvom "_ParZnakUziv"


Dátum salda

Pole so zoznamom, kde je možné vybrať, čo sa prenesie do účtovného dokladu do položky Dátum salda.

 • Nie je dátum
 • Dátum splatnosti
 • Dátum úhrady
 • Automaticky - bližšie informácie o automatickom doťahovania dátumu pre jednotlivé druhy pohybu si zobrazíte pri položke Druh dátumu cez tlačidlo s otáznikom
 • Saldo bez dátumu - iba na riadkoch kontácie pre faktúry, dobropisy, zádržné
 • Dátum úhrady (dátum zálohy) - iba pri Druhu riadku Záloha - čiastka celkom, Záloha - základ DPH a Záloha - ostatné čiastky na kontáciách pre faktúry a dobropisy - doťahuje sa primárne dátum splatnosti zálohové faktúry, pokiaľ nie je, dátum splatnosti realizačnej faktúry - pre druh dátumu Dátum úhrady.
 • Dátum úhrady (splatnosť faktúry) - iba pri Druhu riadku Záloha - čiastka celkom, Záloha - základ DPH a Záloha - ostatné čiastky na kontáciách pre faktúry a dobropisy - ako dátum párovania pre denník bude dotiahnutie dátum splatnosti realizačnej faktúry - pre druh dátumu Dátum úhrady.
 • Dátum splatnosti faktúry - iba pri Druhu riadku Záloha - čiastka celkom, Záloha - základ DPH a Záloha - ostatné čiastky na kontáciách pre faktúry a dobropisy - ako dátum párovania pre denník bude dotiahnutý dátum splatnosti realizačnej faktúry - pre druh dátumu Dátum splatnosti.

Dátum pre účtovanie

Na riadku účtovnej kontácie pre príjemky a výdajky je možné v prípade nastavenia "Druhu dátumu" na "Dátum splatné" alebo "Dátum úhrady" alebo "Automaticky" zadať, ktorý dátum sa má použiť pre zaúčtovanie - či "Dátum účtovania" (tj. východzie nastavenie) alebo "Dátum realizácie". Pri účtovaní je potom do účtovného denníka prenesený príslušný dátum.


Text do účta

Pole so zoznamom, kde je možné vybrať, ktorá položka z dokladu sa bude prenášať ako text do účtovného dokladu. Možnosti sa líšia podľa prvotného dokladu, ktorý volíte na hlavičke kontácie pomocou položky Druh pohybu.

 • Nič
 • Párovací znak
 • Popis dodávky
 • Poznámka z hlavičky
 • Dodávateľské číslo
 • Dátum účtovania
 • Číslo karty (majetku)
 • Číslo a názov karty (majetku)
 • Názov druhu pohybu (majetku)
 • Názov druhu pohybu a číslo karty (majetku)
 • Poznámka z položky
 • Číslo tovaru
 • Názov tovaru
 • Vlastný text
 • Identifikátor príjemcu (kartové centrum)
 • Číslo sumára (kartové centrum)
 • Zadaný text
 • Názov operácie (výroba)
 • Číslo zmluvy a názov (leasing)
 • Používateľský stĺpec - pre využitie je nutné nadefinovať používateľský stĺpec nad príslušnou tabuľkou dokladov (TabDokladyZbozi, TabPokladna, TabMaKar, TabUctenkaH, TabPohybyNV, TabPenFakHlavicka, TabPrjTimeSheet, TabPrjExpenseSheet, tabKartoveCnetrum, TabObdobiDPH, TabUvolneneZadrzne, TabSTDLeaPohyb) so systémovým názvom "_TextDoUctaUziv"
 • Použív.stĺpec-položka - preberá sa hodnota z použivateľského stĺpca sa systémovým názvom _TextDoUctaUziv v tabulce TabPohybyZbozi
 • Použív.stĺpec položka TXT - preberá sa hodnota z používateľského stĺpca so systémovým názvom _TextDoUctaUziv v tabulce TabOZTxtPol
 • (priznanie k DPH)
 • Popis zdroj.pol.DSN - popis z položky dokladu, ktorý je na doklade dodatočných súvisiacich nákladov zaradený na záložke 1-Zdrojové doklady
 • Popis z hlavičky (pokladničné doklady)
 • Mzdové obdobie (mzdy)
 • Číslo/názov mzdovej zložky (mzdy)
 • Číslo zmluvy a názov (leasing)

Sklad

Pre druhy pohybu modulu Obeh tovaru (Fakturácia) volíte z poľa so zoznamom, čo sa zaúčtuje ako útvar k danému účtu riadku kontácie.


Uplatniť DPH

Pokiaľ ako Druh riadku vyberiete hodnotu Základ dane, Čiastka dane alebo Čiastka vrátane daní, volíte, či sa uplatní DPH.

Áno - pri účtovaní sa kontroluje existencia riadku s účtom DPH pre príslušnú sadzbu. Riadok základu bude označený príslušným účtom DPH, oba riadky (základ aj DPH) budú obsahovať Dátum DDPP aj Období DPH.

Nie - nebude sa kontrolovať pri účtovaní, či existuje pre daný základ v príslušnej sadzbe DPH aj riadok s účtom pre DPH. Účtovný riadok nebude mať po zaúčtovaní vyplnené ani Dátum DDPP ani Obdobie DPH. Nebude teda v zozname daňových dokladov (Účtovníctvo, prehľad Číselník období DPH, voľba miestnej ponuky Daňové doklady).

Pokiaľ ste zadali potrebné údaje k riadku kontácie, tlačidlom OK riadok zapíšete.

Prepočet

 • Účtovný - kurz faktúry - východzie nastavenie
 • Daňový - kurz pre účely DPH
 • Kurzový rozdiel

Platí: Kurzový rozdiel = Čiastka prepočítaná účtovným kurzom - Čiastka prepočítaná kurzom pre účely DPH.

Tip Viac k použitiu prepočtu v Poradni [Daňové kurzy - Poradňa CZ]


Recyklačný príspevok

Pokiaľ ako Druh riadku vyberiete hodnotu Základ dane (faktúry, dobropisy) alebo Evidenčná cena (skladové pohybové doklady), určujete spôsob zaúčtovania recyklačného poplatku. Vyberáte z možností:

 • Ignorovať - recyklačný príspevok bude ignorovaný
 • Odpočítať - od čiastky riadku bude odpočítaný recyklačný príspevok a do účtovného zápisu bude vložený riadok s čiastkou recyklačného poplatku a účtom zadaným do poľa Účet pre recyklačný príspevok
 • Neodpočítať - čiastka riadku sa nezmení, do účtovného zápisu budú vložené dva riadky s čiastkou recyklačného poplatku a účtom zadaným do poľa Účet pre recyklačný príspevok. Po prvé záporne na účet riadku, po druhé kladne na účet zadaný v poli Účet pre recyklačný príspevok.


Účtovať náklady

Pokiaľ ako Druh riadku vyberiete hodnotu RV .. vyberáte, ako účtovať náklady. Volíte z možností:

 • Náklady celkové
 • Náklady priame
 • Náklady z polotovarov


S rozpadom za útvary

Položka je viditeľná len pri druhu pohybu Obdobie DPH a pri riadkoch Daňový účet a Vrátenie dane.

Dátum brať z

Položka je zobrazená iba pri druhu pohybu Zádržné pri riadku Zádržné. Je možné zvoliť:

 • Dokladu
 • Zádržného
 • Uvoľnenia


Dodržať stranu

Položka je zobrazená iba pre druh pohybu Saldokonto pre druh riadku Saldokontný riadok.


Kumulácie

Položka je zobrazená iba pre druh pohybu Leasing pre druhy riadku Čiastka DPH, Základ DPH, Čiastka vrátane daní, Ostatné čiastky, Zaokrúhlenie, Časové rozlíšenie, K úhrade, Čiastka celkom na predmetu. Vyberáte z možností:

 • Bez kumulácie
 • Kumulácie
 • Stav


Záloha

Položka je zobrazená iba pre druh pohybu Leasing pre druhy riadku Čiastka DPH, Základ DPH, Čiastka vrátane daní, Ostatné čiastky, Zaokrúhlenie, Časové rozlíšenie, Čiastka celkom na predmetu. Vyberáte z možností:

 • Bez zálohy
 • Celkom
 • Záloha


Druh organizácie

Položka je zobrazená iba pre druh pohybu Leasing pre druhy riadku Čiastka DPH, Základ DPH, Čiastka vrátane daní, Ostatné čiastky, Zaokrúhlenie, Časové rozlíšenie, K úhrade, Odkupná hodnota, Úrok, Úmor, Čiastka celkom na predmetu. Vyberáte z možností:

 • Dodávateľ
 • Odberateľ
 • Dealer

Pri kontáciách typu Účtovný denník bude prístupná na riadku záložka 2-Náväzné údaje, kde sa môžu v kontácii nastaviť ďalšie údaje pre zaúčtovanie. Tato záložka je popísana v kapitole Predpisy pre rozúčtovanie.

pokračovanie

Pri kontáciách typu Mzdy, pokiaľ je inštalovaný modul Pomocný analytický prehľad, je na záložke 2 - Náväzné údaje prístupná položka Organizácia 2 (pre účely príspevkových organizácií).


Typ zmeny

Výber z číselníka Typ zmien - Výkazy pre príspevkové organizácie. Pole sa zobrazí iba v prípade zakúpenia modulu Výkazy pre Príspevkové organizácie.


Prenášať organizáciu 2

V prípade začiarknutého poľa bude z prvotného dokladu (v ktorom môže byť vyplnené pole "Organizácia 2") prenesená hodnota Organizácia 2 do riadku účtovného dokladu. Pole sa zobrazí iba v prípade zakúpenia modulu Výkazy pre Príspevkové organizácie.


Po zadaní všetkých riadkov kontácie uložíte celú kontáciu tlačidlom OK .


V prehľade riadkov kontácie máte možnosť využiť akcie miestnej ponuky - Presun riadku dole/Presun riadku hore. Po potvrdení vybranej akcie sa bude riadok, na ktorom bol nastavený kurzor presunutý hore (dole) a riadky budú automaticky prečíslované.

Ďalej je možné využiť Kópiu riadku alebo Kópiu riadku s výberom daňových kľučov (len ak je inštalovaný modul daňových kľúčov). Vytvorí sa kópia riadku, nad ktorým voľbu použijete, a následne si upravíte potrebné nastavenia na novo vzniknutom riadku.

Režim daňových kľúčov

Alternatívne je možné pre prácu s DPH využiť režim daňových kľúčov (pokiaľ tento modul máte inštalovaný). V tom prípade sa na riadkoch, ktoré majú vzťah k DPH, vyberá daňový kľúč.

Kontacie editorDK.png


Viac informácií k režimu Daňových kľúčov nájdete tu: Daňové kľúče a daňové režimy - Účtovníctvo.

Zjednodušené účtovanie skladov

Pre účtovanie pohybov na sklade je možné využiť zadanie účtov priamo na Sklade, Stave skladu, Kmeňovej karte, Skupine kariet.

V tomto prípade sa účet nevypĺňa do kontácie, ale na jedno z týchto miest. V účtovných kontáciách potom existuje len jedna tzv. všeobecná kontácia pre každý druh pohybu (napr. Príjem na sklad) , kde nie je vyplnený účet.

Pokiaľ účet nie je vyplnený môžete začiarknuť v sekcii 1 - Zdroj dotiahnutia účtu odkiaľ sa má účet doťahovať.

Možnosť označiť zdroj dotiahnutia účtu je tiež viazaná na druh riadku kontácie. Položky sa sprístupnia je pre Druhy riadkov:

 • kontácie pre faktúry a dobropisy - druh riadku Základ DPH a Ostatné čiastky - sprístupnia sa začiarkávacie polia Stav skladu, Kmeňová karta a Skupina kariet.
 • kontácie pre príjem a výdaj zo skladu - druh riadku Evidenčná cena na dokladu, Celkové súvisiace náklady za doklad - sprístupní sa začiarkávacie pole Sklad, Stav skladu, Kmeňová karta a Skupina kariet.

Kontacie editor ZdrojU.png


ďalší

Za obsah tohto článku zodpovedá Martina Vojecká, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail