Aktuálne uvoľnené mobilné aplikácie nebude možné prevádzkovať s tzv. self-signed certifikátmi - viac informácií TU.Mzdy (SK) - Príspevok na udržanie zamestnanosti - "korona príspevok 3"

Z Wiki iNuvio
Prejsť na: navigácia, hľadanie

ÚVOD

Ako jednu z foriem podpory zamestnávateľov na udržanie zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len "mimoriadna situácia") vláda SR schválila opatrenie v rámci prvej pomoci zamestnávateľom zasiahnutých koronakrízou, ktorým je príspevok štátu na úhradu náhrady mzdy, ktorú je povinný vyplatiť zamestnávateľ zamestnancom (ďalej len "korona príspevok"). Princíp korona príspevku spočíva v tom, že zamestnanci, ktorí počas prekážok v práci na strane zamestnávateľa nemôžu pracovať, obdržia od zamestnávateľa náhradu mzdy, ktorú štát zamestnávateľovi preplatí.


Oprávnené obdobie

Od 13. marca 2020 – teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení prevádzok do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Kto si môže o príspevok požiadať

  • zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR
  • zamestnávateľ (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie


AKO NA TO:
Ako nato

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt so začiatkom podnikania najneskôr k 1. 2. 2021.


Zamestnávateľ, ktorý mal povinnosť prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť (opatrenie č. 1)

Zamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške:

Prvá pomoc:
80 % hrubej mzdy, najviac 880 € / 1 100 € (podľa KZ)

Prvá pomoc +:
80% celkovej ceny práce, najviac 1 100 €

Prvá pomoc ++:
100% celkovej ceny práce, najviac 1 100 €


Subjekty verejnej správy sú tu

Zamestnávateľ, ktorý nemal povinnosť prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť (opatrenie č. 3)

Žamestnávateľ, vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom (okrem subjektov verejnej správy), ktorý udrží pracovné miesta po dobu jedného mesiaca v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a dva mesiace po jeho ukončení. A to aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti.


Opatrenie ponúka 2 typy príspevkov:

3A. úhrada náhrady mzdy zamestnanca najviac vo výške:

Prvá pomoc:
80 % hrubej mzdy, najviac 880 €

Prvá pomoc +:
80% celkovej ceny práce, najviac 1 100 €

Prvá pomoc ++:
100% celkovej ceny práce, najviac 1 100 €

Upozornění Opatrenie č. 3A môžu použiť všetci zamestnávatelia, ktorí mali zamestnancov na prekážke v práci na strane zamestnávateľa.


3B. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb.

{{Warning|Opatrenie č. 3B pokles tržieb žiadateľ preukazuje jedným zo spôsobov:


JANUÁR 2021:

700px Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb


FEBRUÁR 2021 a nasledujúce mesiace:

700px Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb


JÚL 2021:

Príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti sa poskytne nadväzne na pokles tržieb

Kto poskytuje príspevok

Finančný príspevok poskytuje miestne príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta.

Zoznam Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny: podľa krajov.

Ako žiadať o príspevok

Podaním ŽIADOSTI o poskytnutie finančného príspevku na úhradu časti náhrady mzdy a VÝKAZU pre priznanie finančného príspevku. Súčasťou výkazu je menný zoznam zamestnancov.


Menný zoznam zamestnancov pre účely vyplatenia korona príspevku od 1/2021 do 6/2021

Menný zoznam používateľ vytvorí v systéme HELIOS iNuvio od verzie č. 3.0.2021.0119 zo dňa 15. 02. 2021 nad prehľadom Výpočet mzdy pomocou akcie Covid-19, ktorá sa rozvetvuje na 2 podakcie:


Opatrenie č. 1, 3A

Po prvom vstupe do tohto prehľadu sa používateľovi ponúkne "Covid-19 - Definícia", kde je nutné zadať/vybrať z náväzného číselníka mzdové zložky, ktoré boli zadané do výpočtu mzdy zamestnancom, za obdobie kedy zamestnávateľ nemohol prideľovať zamestnancovi prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) a poskytol im náhradu mzdy.

Ak je nastavená definícia tak, sa od mzdového obdobia 1/2021 do prehľadu načítajú automaticky všetci zamestnanci, ktorým bola mzdová zložka z definície zadaná vo vybranom období do výpočtu mzdy a zároveň ich pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane.


Opatrenie č. 3B

Po prvom vstupe do tohto prehľadu sa používateľovi ponúkne "Covid-19 - Definícia", kde je nutné zadať/vybrať z náväzného číselníka mzdové zložky, ktoré boli zadané do výpočtu mzdy zamestnancom, za obdobie prekážok na strane zamestnanca.

Ak je nastavená definícia tak, sa od mzdového obdobia 1/2021 do prehľadu načítajú automaticky všetci zamestnanci z vybraného mzdového obdobia, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane a zároveň, ktorí mali prekážku na strane zamestnanca alebo čerpali dovolenku menej ako 50% mesačného pracovného fondu.


Dotaz nebo informativní hláška Covid-19 - Definíciu je možné kedykoľvek zobraziť aj priamo nad prehľadom Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti pomocou akcie Definícia, následne po vykonaní zmeny definície sa prehľad Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti zaktualizuje po spustení akcie Generuj.


AKO NA TO:
Ako nato

Zobrazený prehľad je možné vyexportovať do súboru s príponou CSV pomocou akcie Export/Text s nastavením kde si zvolíte v atr.:

Prípona hodnotu CSV
Použiť tabelátor- zrušíte označenie
Oddeľovač zadáte hodnotu ";"


Menný zoznam zamestnancov pre účely vyplatenia korona príspevku od 7/2021

Menný zoznam používateľ vytvorí v systéme HELIOS iNuvio od verzie č. 3.0.2021.0119 zo dňa 15. 02. 2021 nad prehľadom Výpočet mzdy pomocou akcie Covid-19, ktorá sa rozvetvuje na 2 podakcie:


Opatrenie č. 1, 3A

Po prvom vstupe do tohto prehľadu sa používateľovi ponúkne "Covid-19 - Definícia", kde je nutné zadať/vybrať z nádväzného číselníka mzdové zložky, ktoré boli zadané do výpočtu mzdy zamestnancom, za obdobie kedy zamestnávateľ nemohol prideľovať zamestnancovi prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce) a poskytol im náhradu mzdy.

Ak je nastavená definícia tak, sa od mzdového obdobia 1/2021 do prehľadu načítajú automaticky všetci zamestnanci, ktorým bola mzdová zložka z definície zadaná vo vybranom období do výpočtu mzdy a zároveň ich pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 2. 2021 vrátane.

Upozornění Vzhľadom k tomu, že sa štruktúra výkazu zmenila na štruktúru platnú v 4/2020, používateľ použije nad prehľadom uloženú zostavu s názvom Distribučný výkaz za 4/2020.


Opatrenie č. 3B

Opatrenie 3B sa neuplatňuje.


Dotaz nebo informativní hláška Covid-19 - Definíciu je možné kedykoľvek zobraziť aj priamo nad prehľadom Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti pomocou akcie Definícia, následne po vykonaní zmeny definície sa prehľad Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti zaktualizuje po spustení akcie Generuj.


AKO NA TO:
Ako nato

Zobrazený prehľad je možné vyexportovať do súboru s príponou CSV pomocou akcie Export/Text s nastavením kde si zvolíte v atr.:

Prípona hodnotu CSV
Použiť tabelátor- zrušíte označenie
Oddeľovač zadáte hodnotu ";"

Spôsob zaslania ŽIADOSTI a VÝKAZU na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

ŽIADOSŤ zamestnávateľ vyplní a odošle na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z ústredného portálu verejnej správy SLOVENSKO.sk pomocou služby Všeobecná agenda:

Žiadosť "Prvá pomoc" fáza 1 opatrenie č.1,3A
Žiadosť "Prvá pomoc+" fáza 2 opatrenie č.1,3A
Žiadosť "Prv pomoc++" fáza 3 opatrenie č. 1, 3A, 3B

VÝKAZ zamestnávateľ vyplní a odošle na miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z ústredného portálu verejnej správy SLOVENSKO.sk pomocou služby Všeobecná agenda, kde si vyberie výkaz podľa konkrétneho opatrenia::

Výkaz "Prvá pomoc" fáza 1 opatrenie č. 1
Výkaz "Prvá pomoc" fáza 1 opatrenie č. 3A


Postup vloženia menného zoznamu zamestnancov zo súboru s príponou CSV do výkazu:
1. po prihlásení na portál a vyplnení úvodných informácií si používateľ otvorí pomocou programu Poznámkový blok vyexportovaný menný zoznam zamestnancov (súbor s príponou CSV)
2. skopíruje údaje všetkých zamestnancov v mennom zozname
3. a priamo na portál do okna v časti Vložte CSV vloží/skopíruje zamestnancov:

700px Okno pre vloženie menného zoznamu zamestnancov zo súboru s príponou CSV


4. po kliknutí na tlačidlo Importovať CSV zamestnancov sa zamestnanci prenesú do výkazu:


700px Import a výsledok vloženého menného zoznamu zamestnancov zo súboru s príponou CSV do výkazu

Štatistický výkaz ÚNP 1-01 ..................................................... doplnené dňa 10.08.2021

Do riadku č. 66 - Subvencie - patria všetky čiastky určené na odmeňovanie zamestnancov, ktoré boli prijaté zamestnávateľom vo forme dotácií z verejných prostriedkov. Ide o odpočítateľnú (mínusovú) položku pri vyčísľovaní celkových nákladov práce. Jedná sa o čiastočné alebo úplné refundovanie nákladov spojených s priamym odmeňovaním (napr. nárokovateľné finančné príspevky štátu v období epidémie COVID-19 pre zamestnávateľov, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %).

Používateľ ešte pred vyexportovaním zostavy do XML tieto čiastky zadá priamo do editora vygenerovanej zostavy v prehľade Štatistické zostavy/ÚNP 1-01 na záložku 2 - ÚNP 1-01 do sekcie Celkové náklady práce atribút Subvencie.

Dôležité informácie

Podrobnejšie informácie sú na webe Pomáhame ľuďom.

Za obsah tohto článku zodpovedá Ingrid Komáromiová, ak máte k obsahu pripomienky, pošlite nám mail