Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Zpracování platebních karet - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10563 "Zpracování platebních karet" H6700

Tato služba programu umožňuje zpracovat elektronické výpisy platebních karet určených pro čerpání PHM, případně elektronické výpisy s mýtem a dalšími službami poskytovanými jednotlivými společnostmi. Importované výpisy lze následně promítnout do nákladů vozidel.

Současná verze programu podporuje zpracování těchto karet.

 • Při zakoupení skriptu CCS
  • CCS (soubor s příponou txe)
  • CCS CSV (soubor s příponou csv)
  • UTA (zahraniční čerpání CCS - přípona exu)
  • OMV CCS (soubor s příponou txe)
  • OMV NFC (soubor s příponou txt)
 • a/nebo při zakoupení skriptu SHELL
  • SHELL ETD (soubor s příponou csv)
  • SHELL EID (soubor s příponou csv)
  • EuroShell OnLine (soubor s příponou csv) - popis viz níže
 • a ostatní skripty, které jsou přístupné po zakoupení alespoň jednoho z výše uvedených skriptů
  • SLOVNAFT (soubor s příponou txt)
  • SLOVNAFT FLOPPY (soubor s příponou txt)
  • AGIP (soubor s příponou txt)
  • BENZINA (soubor s příponou dat)
  • MYTO.CZ (zpracování souboru Premid)

kromě těchto skriptů lze vytvářet

 • uživatelská zpracování pomocí konfiguračních záznamů + externích akcí


BID10564 "Převod kódu čerpání na kmenovou kartu" H6213

Převod kódu čerpání na kmenovou kartu

Pro správnou činnost celého systému je nezbytně nutné nastavit převodní můstek mezi kódy na straně dodavatele a kódy na straně Helios Orange. Pro tento krok je určen seznam Převod kódů čerpání. Základní údaje tohoto seznamu jednoznačně určují vztah mezi službou dodavatele, nákladem modulu doprava a kmenovou kartou služby.

Formulář převod kódů čerpání na kmenovou kartu:

Typ

Typ platební karty (CCS, UTA, OMV, Shell, ...

Kód

Identifikace služby na straně dodavatele (alfanumerický kód, který je použit ve výpisu pro identifikaci druhu pohonné hmoty či jiného nákladu, např. nákup oleje).

Název PHM

Přiřazení kódu dodavatele k druhu PHM v modulu Doprava (je-li kód dodavatele čerpáním PHM).

Ostatní náklady

Přiřazení kódu dodavatele k druhu ostatních nákladů v modulu Doprava (je-li kód dodavatele jinou službou než čerpání PHM).

Koeficient přepočtu

zatím nevyužit

Registrační číslo

Přiřazení kódu dodavatele ke kmenové kartě služby v modulu Sklady.

Dotaz nebo informativní hláška Obecně můžete zadat buď Název PHM nebo Ostatní náklady. Tím určujete zda kód služby patří v Dopravě do čerpání PHM nebo do ostatních nákladů.
Upozornění Kromě převodu kódu čerpání na kmenovou kartu musíte pro správné zpracování výpisu zadat v modulu Doprava jednotlivé platební karty s vazbou na vozidla..

Akce přehledu Zpracování platebních karet

Zpracování výpisu

Samotné zpracování se spouští v přehledu Zpracování platebních karet akcí Zpracování výpisu. Nejdříve vyberete typ zpracování a potom vyhledáte soubor, který chcete naimportovat (pokud náhodou vyberete totožný s tím, který jste již jednou zpracovali a je v seznamu čerpání, program Vás upozorní a nové zpracování neumožní!). Import pak spustíte přes tlačítko Zpracovat... . V okně můžete sledovat kontrolní výpisy ze zpracování a v levém dolním rohu nakonec uvidíte počet naimportovaných záznamů. Po návratu do seznamu výpisů si můžete import zkontrolovat. Sloupec Spárováno vyjadřuje úspěšnost spárování výpisu proti dopravě (karty, SPZ) a kmenové kartě služby (spárované záznamy pak lze převést do dopravy). Pokud se stane, že některý ze záznamů není spárován, lze to udělat dodatečně ručně přes opravu záznamu (viz Oprava). Pokud se ale stalo, že skupina nespárovaných záznamů je velká, je pohodlnější odhalit příčinu, doplnit patřičné údaje do dopravy, popř. oběhu zboží, odmazat naimportované záznamy a provést kompletně nové zpracování.

Tip U výpisů z CCS se do místa čerpání propisuje u mýtných úseků OBU jednotka vozidla. Od 15.1.2020 sice pouze část čísla OBU jednotky, ale i tato část jednoznačně identifikuje vozidlo. Pokud chcete, aby se mýtné záznamy automaticky napárovaly na vozidlo a na karty, je nutné doplnit do jednotlivých vozidel do pole GPS jednotka toto číslo a do karet vozidel doplnit buď jednotlivé karty nebo pro každé vozidlo číslo univerzální karty.

Oprava

Nedojde-li v některých případech ke spárování SPZ a čísel karet uvedených ve výpisu oproti odpovídajícím číselníkům v dopravě, lze provést spárování ručně přes opravu naimportovaných záznamů, kde můžete doplnit jednotlivé vazby na SPZ, číslo karty nebo středisko.

Souhlasí

Tuto volnu lze využít pro ruční odsouhlasení elektronického výpisu proti záznamům ze stazek, došlé faktuře apod.(označený blok lze přes menu nebo CTRL+ALT+S hromadně odsouhlasit). Informace o tom, že záznam byl odsouhlasem se ukládá do sloupce Souhlasí.

Automatické odsouhlasení

Systém provede pokus o odsouhlasení označených záznamů, přičemž shodu verifikuje na :

 • vozidlo
 • datum
 • množství
 • celkovou cenu (bez DPH)
Upozornění Problém při verifikaci nastává především v případě, že elektronický výpis obsahuje ceny po různých množstevních rabatech, ale údaje z kontrolních ústřižků, které zadává obsluha do čerpání ručně, obsahují částky před slevou !!!

Přenos do nákladů vozidel

Pokud nezadáváte čerpání a ostatní náklady průběžně přes stazky, lze tyto doplnit dávkově pomocí služby Přenos do nákladů vozidel z přehledu Zpracování platebních karet. Upozorňujeme, že se neprovádí žádná kontrola, zda jste náklady již náhodou nezadali ručně (to ani nelze). V dopravě však u jednotlivých záznamů o čerpání resp. ostatních nákladech lze zobrazit sloupec Zpracování výpisu, který upozorňuje na to, že daný záznam nebyl zadán ručně, ale byl naimportován (samozřejmě bez vazby na stazku). Tento druh evidence nákladů má v některých případech ale poměrně velkou časovou prodlevu mezi samotným čerpáním a dodáním elektronického výpisu od dodavatele. Není proto příliš vhodný pro operativní sledování spotřeby a nákladů na vozidla.

Spárování s FAD

Použitím této funkce může obsluha :

 • pouze spárovat označené záznamy s již hotovou došlou fakturou
 • nebo spárovat označené záznamy s došlou fakturou a zároveň vygenerovat položky této faktury

Systém kontroluje, zda obsluha označila "kompatibilní" záznamy s došlou fakturou a případně se celý proces přeruší. Kontroluje se :

 • zda alespoň jeden označený záznam odpovídá měnou měně došlé faktury
 • zda označené záznamy nejsou z různých importovaných souborů
 • zda jsou všechny označené záznamy spárovány se službami a vozidly
 • zda vybraná došlá faktura již nemá nějaké položky

Elektronické výpisy bohužel velmi často obsahují záznamy v různých měnách, přestože faktura je v tuzemské měně apod. Proto se generování položek faktury chová takto :

 • pokud měna všech vybraných záznamů odpovídá měně v hlavičce došlé faktury - vygenerují se odpovídající položky
 • pokud jsou měny vybraných záznamů různé a měna v hlavičce faktury neodpovídá ani jedné z měn - proces se přeruší
 • pokud jsou měny vybraných záznamů různé a měna v hlavičce faktury odpovídá alespoň jedné z měn (a není to tuzemská měna) - z označených záznamů se vyberou pouze ty, kde se měny rovnají. Zbylé záznamy se ignorují.
 • pokud jsou měny vybraných záznamů různé a měna v hlavičce faktury je tuzemská měna - do položek faktury se zahrnou všechny označené záznamy, ale v částkách tuzemské měny

Vygenerované položky mohou být seskupovány podle nastavení v "Doprava, Konstanty a číselníky, Nastavení parametrů, záložka 6-Zpracování výpisu" :

 • zcela bez seskupení
 • podle střediska, vozidla, služby, sazby DPH
 • podle střediska, služby, sazby DPH
 • podle služby, sazby DPH

Samozřejmě, že seskupování záleží na tom, zda elektronický výpis tato kritéria podporuje.

Sazba DPH se do položek faktury importuje z elektronického výpisu pokud

 • je ve výpisu vyplněn ISO kód země (sloupec Země)
 • existuje pro tuto zemi platná sazba v číselníku Evidence k DPH, Konstanty a číselníky, Sazby DPH
Dotaz nebo informativní hláška Vazbu položek výpisu na došlou fakturu lze standardně zobrazit přes Nastav

Rozpad částky do PHM

Funkce slouží k rozpadu částky z označeného záznamu do záznamů, které odpovídají následně zvoleným kódům čerpání.

Dotaz nebo informativní hláška Funkce najde využití především v případě, že celkové slevy za určité období nejsou započtené do jednotlivých záznamů, ale jsou vyčísleny samostatnými položkami (např.BENZINA)

Upozornění Označený záznam, jehož částka se bude rozpočítávat, nesmí mít vazbu na žádné vozidlo !!!

Rozpad částky do ost.nákladů

Funkce slouží k rozpadu částky z označeného záznamu do záznamů, které odpovídají následně zvoleným kódům ostatních nákladů.

Dotaz nebo informativní hláška Funkce najde využití především v případě, že celkové slevy za určité období nejsou započtené do jednotlivých záznamů, ale jsou vyčísleny samostatnými položkami (např.BENZINA)

Upozornění Označený záznam, jehož částka se bude rozpočítávat, nesmí mít vazbu na žádné vozidlo !!!

Shell OnLine

Shell CZ ukončuje k 15.6.2009 podporu dodávky dat v ETD a spouští nový systém EID. Shell nadále NEDOPORUČUJE využívat tento formát dat pro reporting o čerpání PHM. Proto bude Helios Orange nadále podporovat pouze data stažená z portálu EuroShell OnLine ve formátu csv.

Aby import fungoval, je nutné stáhnout data v tomto významu a pořadí sloupců (pořadí je nutné dodržet, protože sloupce jsou pojmenovány vždy v jazyce národního nastavení Windows) :

 • KOD DOD.ZEME
 • UMISTENI STANICE
 • DATUM PRODEJE
 • CAS
 • CISLO UCTENKY
 • VOZIDLO
 • STAV TACHOMETRU
 • PRODUKT
 • MNOZSTVI
 • MENA DOD.
 • CENA DOD. - celkova cena po sleve bez DPH
 • FULL CARD PAN
 • CARDHOLDER

Od verze dopravy 15.02 (po 28.2.2015) bude podporována verze importního souboru z portálu Shell pouze pod skriptem "Shell ETD". Zákazník musí "zaklikat" jednotlivé atributy pro export podle přiložené tabulky. Soubor musí být v kódování UTF-8 !!! Při zpracování budou podporovány pouze řádky s údaji o čerpání, případně mýtném. Řádky vyjadřující různé poplatky a paušály, které mají odlišný formát od řádků čerpání je nutné ze souboru případně odstranit.

Dotaz nebo informativní hláška

- První řádek souboru obsahuje názvy výše popsaných sloupců

- Data jsou oddělena čárkou a obsahují řetězcový oddělovač "

- Oddělovač desetinných míst u numerických údajů může být jak čárka, tak tečka (nesmí být uvedeny oddělovače tisíců apod.)

- V čísle karty může být na začátku apostrof !!!

- Datum musí být ve formátu DD-MM-RRRR

- Čas musí být ve formátu HH:MM

Uživatelské zpracování dat

V současné době je velmi problematické udržet na straně Heliosu synchronní řešení elektronických importů platebních transakcí různých poskytovatelů. Hlavní důvody jsou :

 • několik zcela odlišných formátů dat od jednoho poskytovatele v závislosti na druhu transakcí (tuzemsko, zahraničí, phm, mýto apod.)
 • časté změny ve strukturách souborů
 • zpřístupnění zákaznických portálů, které umožňují exportovat data v libovolné struktuře

Klient má k dispozici tato řešení :

 • počkat na novou verzi Heliosu, kde je daný formát importu upraven
 • zvolit pro importy dat individuální řešení – externí akce, plugin apod.

Od verze dopravy U14.11 lze proto standardní funkce pro import elektronických výpisů „překlenout“ individuálním řešením, případně si přidat vlastní importní mechanismy pro import libovolných struktur ve formátech CSV, SDF, XLS a XML. Pro definici těchto importů slouží Doprava, Zpracování platebních karet, Konfigurace, kde lze vytvářet konfigurační záznamy pomocí nichž uživatel může definovat parametry importu (*...záznam je povinný):

 • typ importu*
  • typ v rozsahu 1 – 14 ... dojde k „přemostění“ standardních importů
 • typ v rozsahu > 20 ... definice vlastního importu
 • druh importního souboru*
  • XLS, CSV
  • CSV, TXT (DOS)
  • XML
  • XML (UP SQL) ... přímé zpracování xml pomocí nativních funkcí v uložené proceduře na sql serveru (negeneruje se dočasná tabulka s obsahem zpracovávaného souboru)
 • Oddělovací znak – implicitně středník
 • Implicitní adresáře pro uložení a zazálohování importních souborů
 • Externí akce* - vazba na externí akci, která zajistí proces zpracování souboru (neveřejná a bez parametrů), V uložené proceduře jsou k dispozici tyto dočasné tabulky
  • #TabICCSImport – datové úložiště se sloupci A1-A50 (sloupce typu NVARCHAR, které obsahují data) a Soubor (jméno zpracovávaného souboru)
  • #TabExtKom – reportování chyb apod. se sloupcem Poznamka
 • Počet úvodních řádků, které se mají po načtení ignorovat (např. hlavička souboru apod.)
 • Aktivní ... určuje, zda je konfigurační záznam v tento okamžik funkční
Dotaz nebo informativní hláška Vzhledem k tomu, že uživatelské řešení vyžaduje znalost sql prostředí, doporučujeme tyto změny provádět pouze po dohodě s dodavatelem systému
Schéma zpracování

MYTO.CZ

Tento skript je přístupný v okamžiku, kdy máte zakoupenu licenci pro zpracování jakékoliv výše uvedené karty. Soubor se zpracovává obdobně jako klasické platební karty a využije se především v okamžiku, kdy máte zakoupenou pouze jedinou (stejnou) kartu pro více OBU jednotek nebo vám váš poskytovatel platebních karet není schopen dodat mýtné poplatky ve svých souborech společně s čerpáním.

Upozornění Pozor :
 • soubor je v kódování UNICODE
 • první řádek souboru musí obsahovat názvy jednotlivých sloupců
 • sloupce musí být v pořadí - SPZ ,OBU jednotka, mýtný úsek, datum, kategorie vozidla, mýtné
 • vzhledem k velkému objemu dat se záznamy v souboru před importem seskupí podle OBU jednotky, SPZ a datumu
 • v číselníku Převod kódů čerpání... musí být jeden záznam typu MYTNE.CZ
 • v číselníku Platební karty PHM musí být zavedeny záznamy, které v čísle karty mají pro příslušné vozidlo číslo OBU jednotky

další