Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Zakázky - Předpisy kalkulace - Číselníky

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Předpisy kalkulace

Kalkulačním předpisem se rozumí šablona, kde je definováno, ze kterých účtů účtové osnovy se mají načítat jednotlivé finanční hodnoty, které chcete u dané zakázky sledovat. Jeden kalkulační předpis lze použít pro více zakázek. Naopak jedna zakázka může mít právě jeden Předpis kalkulace. Zadáváte zde, jakým způsobem se mají počítat jednotlivé druhy nákladů a výnosů na zakázku. Je možné zde použít i Koeficient přepočtu, například pro přepočet režijních nákladů. Tento koeficient lze zadat jednotlivým střediskům vaší organizační struktury nebo určit jeden platný pro všechna střediska.

Aby se daly načítat jednotlivé finanční hodnoty z účetních dokladů, musí být splněno několik podmínek. Na všech dokladech týkajících se zakázky musí být vyplněno pole Zakázka. Další podmínkou je mít na kartě zakázky vyplněno pole Číslo předpisu. Pokud u zakázky nemáte zadaný kalkulační předpis, nejsou aktivní funkce pro výpočty. Pokud nejsou na dokladech zadány čísla zakázek, systém neví, ze kterých dokladů načíst hodnoty. Toto se týká i dokladů oběhu zboží, neboť si v přehledu zakázek lze zobrazit jak jednotlivé položky z dokladů, tak i jednotlivé doklady pohybu zboží.


Globální koeficienty pro zakázku

Koeficienty zadáváte v číselníku Organizační struktury výběrem z místní nabídky. Globální koeficient je platný pro všechna střediska organizační struktury. Využijete ho například pro rozpočítání fixních nákladů na zakázku.

Po potvrzení nabídky se otevře okno se seznamem zadaných koeficientů. Platnost jednotlivých koeficientů je od zadaného měsíce až do zadání jiného koeficientu. Implicitní hodnota koeficientu je „1“.


Název

Název daného koeficientu.


Platí od - rok

Rok, od kterého je koeficient v platnosti.


Platí od - měsíc

Měsíc, od kterého je koeficient v platnosti. Nelze zadat dva koeficienty se stejným rokem a měsícem platnosti.


Koeficient

Vlastní hodnota koeficientu.


Střediskové koeficienty pro zakázku

Střediskové koeficienty zadáváte v číselníku Organizační struktury výběrem z místní nabídky. Je nutné mít nastaven kurzor na středisku, pro které ho chcete zadat. Střediskový koeficient je platný pouze pro středisko organizační struktury, pro které byl zadán. Využíváte ho například pro rozpočítání fixních nákladů na konkrétní zakázku a středisko. Lze zadat současně s Globálním koeficientem.

Po potvrzení nabídky, se otevře okno se seznamem zadaných koeficientů. Platnost jednotlivých koeficientů je od zadaného měsíce až do zadání jiného koeficientu. Implicitní hodnota koeficientu je „1“.

Postup zadávání je stejný jako u Globálního koeficientu.


Nový předpis kalkulace

Nový předpis kalkulací zadáváte v přehledu Číselníky, Zakázka, Předpisy kalkulací.

V okně pro zadávání nového předpisu kalkulace jsou následující položky.


Záložka 1 - Popis


Číslo předpisu

Systém sám generuje pořadové číslo předpisu.


Název předpisu

Zadáváte označení nebo název konkrétního kalkulačního předpisu.


Poznámka

Libovolné textové pole pro zadání poznámky.


Záložka 2 – Definice


Definice

Tento řádek zobrazí obsah aktivní buňky. Jednotlivé buňky lze v tomto řádku i editovat. Máte zde možnost vstoupit do číselníku účtů a konkrétní účet si přenést zpět pomocí kombinace kláves <Ctrl><Enter>.


Název řádku

Zadáváte jednotlivé názvy řádků, neboli slovní vyjádření finanční hodnoty, která se bude na řádku počítat. Název se přenese i do Finančního plánu a do karty zakázky na záložku Kalkulace do Sumačního plánu a do Počátečního stavu. Stejné názvy řádků vidíte i v jednotlivých Výpočtech kalkulací (sumační a termínová).


Skutečnost

V tomto řádku definujete jednotlivé výpočtové vzorce. Můžete si zde pomocí pravého tlačítka myši zobrazit jednotlivé použitelné funkce, operátory a odkazy.

  • SKUTZAK - vrací hodnotu nasumovanou pro danou zakázku, měsíc a rok z dokladů v účetním deníku. Má následující parametry. SKUTZAK("X","UCET","DUD","UTVAR"), kde:
  • X = M/D/Z = Má dáti/Dal/Zůstatek
  • UCET = účet z účtové osnovy
  • DUD = Druh účetního dokladu. Pokud místo DUD zadám prázdný řetězec (""), nebude za DUD vůbec filtrovat, (nepovinný atribut)
  • UTVAR = Pokud místo Utvar zadám prázdný řetězec("") = vezmi všechny řádky deníku, kde není žádný útvar zadán,(nepovinný atribut)
Tip Je to dáno tím, že zatímco DUD je v deníkových záznamech vždy, útvar tam být nemusí.


Účet lze zadat i pomocí výčtu (např. "211000,331000"), popř. zástupnými znaky:
% jakýkoliv řetězec znaků o délce od 0 do nekonečna
_ jakýkoliv právě jeden znak
[] množina obsažených znaků
[^] množina neobsažených znaků

  • SKUTEK = SKUTEKn odkaz na jiný řádek sloupce
  • SUM = SUM(SKUTEKn:SKUTEKm) sumace vybraných řádků
  • KOEFGLOB = globální koeficient
  • KOEFSTR = střediskový koeficient

Příklad Příklad zadání předpisu kalkulace


Zadání

Zadejte nový předpis kalkulace, který bude obsahovat předpis pro výpočet následujících hodnot: mzdové náklady, nakoupení materiálu, služby koop. partnerů, zisk z prodeje.


Provedení

Otevřete si nové okno předpisu, na záložce Popis zadáte název předpisu. Na záložce Definice postupně do jednotlivých řádků napíšete jednotlivé názvy (Mzdové náklady, … ). Do sloupce Skutečnost zadáte pomocí funkcí co a z jakých účtů se má načíst. Například v řádku „Nakoupený materiál“ zadáte SKUTZAK("M","112%"). Tím zabezpečíte, že se do tohoto řádku načtou všechny zaúčtované příjmy materiálu na sklad na konkrétní zakázku, neboli obrat strany MD na syntetickém účtu 112 za konkrétní zakázku.

Takto vyplníte všechny řádky sloupce Skutečnost. Ve sloupci Rozdíl můžete použít funkce popsané v dalším příkladu.


Výsledek

Po vyplnění všech položek, by měl předpis kalkulací vypadat podobně jako na následujícím obrázku. (čísla účtů jsou pouze ilustrativní)

Výsledek zadání kalkulačního předpisu

Ciselnik priorit - Ciselniky2.jpg


Upozornění POZOR! V kalkulacích pro zakázku nemá smysl některé vzorce použít. Hodnoty pro zakázku se totiž počítají pro každé období (měsíc) extra a suma za zakázku celkem se počítá prostým součtem hodnot z řádků kalkulace za jednotlivá období.


Např. vzorec: SKUTZAK("Z","5%")+1000
SKUTZAK("Z","5%") vypočte správně
ale +1000 - nepřičte 1000, ale 1000 * počet měsíců, které jsou na zakázku účtovány
nebo vzorec: 1000/4
Výsledek není 250, ale tato částka * počet měsíců, které jsou na zakázku účtovány.
Výpočet s použitím konstant, poměrů apod. lze provést v modulu Helios Controlling - Výkazy a reporty nebo Finanční analýza.Příklad Příklad zadání účtu

skutzak("m","211%") všechny účty začínající 211
skutzak("m","%000") všechny účty končící 000
skutzak("m","5_____") všechny účty začínající 5 a mající délku 6 znaků
skutzak("m"," [1-3][5]1000") účty 151000, 251000 a 351000.
skutzak("m"," [1-3][ ^5]1000") bere v úvahu účty,které začínají číslicí 1, 2 nebo 3, nemají na druhé pozici číslici 5 a končí 1000.
skutzak("m","211%","001","%0") vše co splňuje Má dáti, účet začínající 211, druh účetního deníku je 001 a útvar končící 0
skutzak("d",[3-5]%,"","") vše co splňuje Dal, účet začínající 3-5, druh účetního deníku jakýkoli a útvar není zadán.


Rozdíl

V tomto sloupci lze použít následující symboly.

SKUTEKn, PLANn, ROZDILn - odkazy na ostatní sloupce (n = číslo řádku)
SUM(SKUTEKm:SKUTEKn) - sumace vybraných řádků (m,n = číslo řádku)
SUM(PLANm:PLANn) - sumace vybraných řádků (m,n = číslo řádku)
SUM(ROZDILm:ROZDILn) - sumace vybraných řádků (m,n = číslo řádku)

Funkci SUM lze použít i přes sloupce. Pořadí sloupců při vyhodnocování je Skutečnost(1), Rozdíl(2), Plán(3).


Příklad Příklad použití funkcí ve sloupci Rozdíl

SUM(SKUTEK1:ROZDIL8) = sumace řádků Skutečnost 1 až Rozdíl 8
SUM(ROZDIL1:SKUTEK1) = chybně vypsaný vzorec, špatné pořadí sloupců. Systém vypíše hlášení

Rozsah od je větší než rozsah do v položce Rozdíl 1 !

Jednotlivé řádky předpisu kalkulací lze rušit nebo přidávat. Volba pro zrušení a přidání řádku je v menu na pravém tlačítku myši.Za obsah tohoto článku odpovídá Veronika Porodová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail