Základní kapacitní plánování - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11167

Popis

Modul Základní kapacitní plánování umožňuje uživateli tvořit kapacitní plán zdrojů s možností automatického naplnění plánu na základě zadaných podmínek. Mezi základní zdroje řadíme jednotlivé stroje pracovišť a kooperace. Výsledek výpočtu je možné zobrazovat v grafické podobě. Uživatel vidí souvislosti mezi průběhem zakázky a kapacitou jednotlivých zdrojů. Dle vlastního uvážení může provádět korekce v kapacitním plánu. Před uložením změn je možné spustit funkci Kontrola kapacitního plánu, která na základě zadaných parametrů zobrazí seznam kolizí v kapacitním plánu.


Vzhledem k tomu, že modul Kapacitní plánování vychází při svých výpočtech z dat TPV (číselníky pracovišť, strojů, ...) i Řízení výroby (výrobní příkazy, výrobní operace, ...), je prvořadým předpokladem pro správnou funkci tohoto modulu korektní vyplnění všech potřebných údajů. Jedná se o následující oblasti:

 • Plánovací kalendáře – Jedná se o číselník pracovních kalendářů, které definují pracovní dobu jednotlivých strojů/kooperací, přiřazených k těmto kalendářům.
  Každý kalendář musí být vygenerovaný funkcí "Generování kalendáře" na dostatečně dlouhou dobu, tak aby pokryl všechny výrobní požadavky, které by se měly umístit do kapacitního plánu.
 • Číselník pracovišť - Jedná se o seznam pracovišť, na kterých se provádějí jednotlivé vlastní (ne kooperační) operace. Technologický postup určuje, na kterém pracovišti probíhá daná konkrétní operace.
  U každého pracoviště je možné nastavit parametry pro plánování operací, probíhajících na tomto pracovišti. Například zda se vůbec má dané pracoviště zahrnout do výpočtů v kapacitním plánování či nikoliv.
 • Číselník strojů – Každému pracovišti je možné nadefinovat libovolný počet strojů. Každý stroj musí mít přiřazený plánovací kalendář, který definuje jeho pracovní dobu. Pracovní dobou stroje je dána jeho plánovaná kapacita (v normohodinách).
  V kapacitním plánování se plánují kapacity stroje, nikoli pracoviště! Každé pracoviště, které chcete plánovat musí mít nadefinován minimálně jeden stroj.
 • Číselník kooperací - Jedná se o seznam kooperací, na kterých se můžou provádět jednotlivé operace typu kooperace. Technologický postup určuje, na které kooperaci probíhá daná konkrétní operace. U každé kooperace je možné nastavit parametry pro plánování. Například zda se vůbec má daná kooperace zahrnout do výpočtů v kapacitním plánování či nikoliv.
  U každé kooperace, která má být zahrnuta do kapacitního plánování, musí být přiřazen plánovací kalendář, který definuje pracovní dobu tohoto kooperačního zdroje. Pro správný výpočet délky trvání kooperační operace je také nutné korektně vyplnit na každé kooperaci v Číselníku kooperací následující údaje - "Zpracovatelská dávka", "Doba zpracování dávky". Pro správný výpočet zpoždění dané operace z důvodu přepravy zboží ke kooperující organizaci je nutné vyplnit údaj "Doba přepravy". Každá operace bude posunuta o polovinu zadaného času. Stejně tak bude posunuta i následující operace.
 • Výrobní příkazy – Každý příkaz, který má být součástí kapacitního plánování, musí mít nastavenu vlastnost "Zahrnout do kapacitního plánování". Tuto vlastnost lze pro nově vznikající příkazy přednastavit na Řadě výrobních příkazů. Současně musí platit, že se jedná o předzpracovaný nebo zadaný živý výrobní příkaz. Hromadně lze vlastnost "Zahrnout do kapacitního plánování" nastavit pomocí funkce Hromadné změny.
 • Výrobní operace - Určují časovou normu, která je podkladem pro kapacitní plánování. V případě vlastních operací je nutné správné vyplnění jednotlivých časů operace - TBC, TAC, TEC. U operací typu kooperace je nutné správné nadefinování kooperace v Číselníku kooperací.
  Na každé operaci je možné definovat speciální plánovací parametry. Tyto parametry je možné již definovat při tvorbě technologické dokumentace v TPV.
  Do výpočtu kapacitního plánu vstupují pouze nerealizované kusy - živé kusy operací. To znamená, pokud byl požadavek na 100 ks a 60 jich již bylo zaevidováno v evidenci výrobních operací, přepočet kapacitního plánu bude plánovat pouze zbývající živé množství - tedy 40 ks.


Počet kapacitních plánů není omezen. Je možné vytvořit hned několik různých variant plánů. Pouze jeden z nich je však označen jako Aktivní. Aktivní kapacitní plán je závazný pro výrobu a načítají se z něj data do modulu Řízení výroby. Ostatní plány je možné využít pro různé simulace, případně dlouhodobé výhledy plánů apod. Jednotlivé kapacitní plány je možné mezi sebou vzájemně kopírovat.


Kapacitní plán je možné plnit několika způsoby:


Napočítané kapacitní plány je možné zobrazit a popřípadě ručně upravovat pomocí grafických diagramů.

Jedná se o následující diagramy:

 • Diagram zdrojů – Zobrazuje využití jednotlivých středisek, pracovišť, strojů a kooperací v závislosti na čase.
 • Diagram úkolů – Zobrazuje průběh jednotlivých zakázek v závislosti na čase.
 • Sumační diagram zdrojů za období - Zobrazuje vytížení jednotlivých středisek, pracovišť, strojů a kooperací v zadaném období (možnost zobrazení v hodinách nebo v procentech).
 • Sumační diagram zdrojů za dny – Zobrazuje vytížení vybraných středisek, pracovišť, strojů a kooperací po dnech (možnost zobrazení v hodinách nebo v procentech).


Jednotlivé zaplánované operace kapacitního plánu lze tzv. Uzamknout. Uzamčení lze provést v diagramech nebo nad přehledem Položky kapacitního plánu.Takto uzamčené operace se při opětovném přeplánování výrobních příkazů již neplánují a jsou ponechány na svém původním místě.

Seznam atributů

 • Aktivní - Informuje, zda daný kapacitní plán je přednastaven jako hlavní. Jedná se o závazný plán, podle kterého je naplánována výroba ve firmě. Všechny ostatní plány jsou pouze testovací (pokusné). Aktivní kapacitní plán nelze smazat. V přehledu může být aktivní pouze jeden kapacitní plán.
 • Kód - Unikátní alfanumerické označení kapacitního plánu.
 • Název - Krátký textový popis.
 • Probíhá přepočet - Informuje uživatele, že daný plán je právě přepočítáván a nelze jej tedy měnit.
 • Autor přepočtu - Jméno uživatele, který naposledy provedl změnu v kapacitním plánu.


Následují atributy, které odrážejí stav nastavení parametrů posledního přepočtu kapacitního plánu (význam těchto hodnot je popsán ve funkci Přepočet kapacitního plánu):

 • Datum přepočtu
 • Nezadaný způsob vyrovnání kapacit nastavit na
 • Směr zaplánování
 • Využít alternativní operace
 • Zaplánovat bez omezení kapacit při nesplnění limitních termínů
 • Konstantní mezioperační čas
 • Nezadaný způsob zaplánování nastavit na
 • Nezadanou minimální plánovací dávku nastavit na


Funkce

Přepočet kapacitního plánu

Tato funkce provede kompletní přepočet kapacitního plánu. Původní napočtená data budou vymazána.
Při aktivaci funkce se zobrazí dialog na zadání vstupních parametrů, které ovlivňují způsob výpočtu. Jedná se o následující parametry:

 • Datum přepočtu - Význam má pouze v případě, kdy "Směr zaplánování" je Dopředné. Datum přepočtu stanovuje pro Výrobní příkazy, které mají "Plánované zahájení" před tímto datem, že jejich plánovaný začátek se posune na toto zadané datum.
  Začínám-li plánovat a datum přepočtu stanovím na dnešní den, systém nezaplánuje výrobní příkazy před toto datum - do minulosti.
 • Ignorovat datum zahájení výrobního příkazu - V případě, kdy "Směr zaplánování" je Dopředné, tak tato volba stanovuje pro Výrobní příkazy, které mají "Plánované zadání" po zadaném "Datu přepočtu", že jejich plánovaný začátek je posunut na toto zadané datum.
  Všechny příkazy, které se mají odehrávat v budoucnu, tak budou zaplánovány na nejbližší volný termín.
 • Nezadaný způsob vyrovnání kapacit nastavit na - Toto nastavení se uplatní pro zdroje, které tento parametr neměly stanoven již ve své definici. To znamená, že "Způsob vyrovnání kapacit" se hledá v následujícím pořadí:
  1. přednastavení na pracovišti popřípadě kooperaci
  2. hodnota nastavená v tomto dialogovém okně
  Toto nastavení může nabývat následujících hodnot:
  • Bez vyrovnání - Při hledání volné kapacity zdroje tento způsob výpočtu bude ignorovat obsazenost kapacit. To znamená, že pokud zdroj již je obsazen jinou úlohou (operací), tak přesto pro zaplánování další operace se bude tvářit, jako by měl neobsazenou kapacitu. Tento způsob zaplánování se používá v případech, kdy firmu netíží kapacita zdrojů - je pro ně přednější rychlé vyřízení požadavků i za cenu zvýšení kapacit zdrojů (např. najmutí většího množství svářečů apod.).
  • Úplné - Standardní způsob zaplánování - při hledání volné kapacity zdrojů se bere ohled na jejich vytížení jinými operacemi, které byly zaplánovány dříve.
  • V rámci jednoho výrobního příkazu - Tento způsob je shodný s nastavením "Bez vyrovnání" s tím rozdílem, že obsazenost zdrojů nebude ignorována v případě jejich obsazení operacemi vlastního příkazu. Pokud příkaz obsahuje velké množství montážních dílců (Dílce výrobního příkazu), které se teoreticky můžou zpracovávat i paralelním chodem, může nastat situace, kdy dvě operace jednoho příkazu budou ve stejný okamžik požadovat kapacitu stejného zdroje. Pak v rámci zaplánování druhé operace na stejném pracovišti bude daný zdroj vykazovat obsazenost v kapacitě a tato druhá operace bude tedy posunuta na nejbližší volný termín.
 • Směr zaplánování
  • Dle řídících výrobních příkazů- "Směr zaplánování" bude načten z hodnoty nastavené na řídícím výrobním příkaze.
  • Dopředné - Určuje, že Výrobní příkaz bude zaplánován od první operace do poslední. Začátek plánování první operace se bude řídit datem zadaným na Výrobním příkaze - "Plánované zadání" s přihlédnutím na nastavení parametrů "Datum přepočtu" a "Ignorovat datum zahájení výrobního příkazu".
  • Zpětné - Určuje, že Výrobní příkaz bude zaplánován od poslední operace k první. Výchozím datem se stane datum zadané na Výrobním příkaze - "Plánované ukončení". Od tohoto data zpětně se funkce bude snažit zaplánovat daný výrobní příkaz. Může tedy nastat případ, kdy první operace bude zaplánována v minulosti z důvodu nesplnitelnosti požadovaného termínu dokončení.
 • Využít alternativní operace - Tento parametr určuje, že při zaplánování jedné výrobní operace se funkce pokusí zaplánovat i všechny její možné alternativy a ta, která bude nejvhodnější, bude vybrána.
 • Zaplánovat bez omezení kapacit při nesplnění limitních termínů - Pokud "Způsob vyrovnání kapacit" je nastaven na hodnotu "Úplné", tak tato volba za určitých podmínek způsobí, že konkrétní výrobní příkaz bude automaticky zaplánován s nastavením "Způsob vyrovnání kapacit" = "V rámci jednoho výrobního příkazu".
  Podmínky, za kterých dojde k tomuto automatickému přepnutí, jsou následující:
  - při zaplánování Dopředném: Ukončení zaplánovaného výrobního příkazu se odehrává po Plánovaném ukončení z definice výrobního příkazu.
  - při zaplánování Zpětném: Zahájení zaplánovaného výrobního příkazu se odehrává před Plánovaným zadáním z definice výrobního příkazu nebo před dnešním dnem.
 • Konstantní mezioperační čas - Určuje technologickou přestávku nebo rezervu mezi dvěma po sobě jdoucími operacemi. Pokud je zadán "Mezioperační čas" i v definici Výrobní operace, budou tyto časy sečteny.
 • Nezadaný způsob zaplánování nastavit na - Toto nastavení se uplatní pro operace, které tento parametr neměly stanoven v technologickém postupu. To znamená, že "Způsob zaplánování" se hledá v následujícím pořadí:
  1. přednastavení na Výrobní operaci
  2. přednastavení na pracovišti popřípadě kooperaci
  3. hodnota nastavená v tomto dialogovém okně

  Toto nastavení může nabývat následujících hodnot:
  • Nedělit - Při hledání volné kapacity zdroje pro danou operaci, musí tato kapacita být natolik velká, aby uspokojila celou operaci (celou její dávku). To má za následek, že pokud zdroje mají omezené kapacity např. 8-mi hodinovou pracovní dobu a vznikne požadavek na zaplánování velké dávky neboli operace trvající déle než 8 hodin, nebude možné takovouto operaci zaplánovat a systém zahlásí chybu.
  • Dělit - Při hledání volné kapacity zdroje je využita každá volná kapacita, i kdyby to bylo za cenu roztržení dávky - požadovaná operace se naplánuje s přerušením.
   Pokud dle globální konfigurace mají být časy TBC a TEC pouze jednou na celou dávku, budou požadovány u každé samostatně zaplánované části dané operace.
  • Dělit jen přes přestávky - Tato volba funguje stejným způsobem jako volba "Dělit" s tím rozdílem, že operace může být roztržena jen z důvodu kapacitní přestávky zdroje a ne z důvodu vytížení zdroje jinou operací. Pokud na konci směny zahájím operaci, kterou nestihnu do konce směny dokončit, může být tato operace dokončena hned následující směnu.
   Pokud dle globální konfigurace mají být časy TBC a TEC pouze jednou na celou dávku, budou požadovány pouze jednou i když dojde k roztržení operace.
  • Paralelní - Tato volba umožňuje zaplánovat operace s přerušením stejně jako volba "Dělit". Navíc však umožňuje danou výrobní dávku zpracovávat paralelně na strojích stejného pracoviště. Pokud je nutné zaplánovat 100 ks výrobku a pouze 10 ks tohoto výrobku pokryje pracovní dobu stroje, zaplánuje dalších 10 ks na následujícím volném stroji. Všechny tyto 10-ti kusové dávky mohou teoreticky běžet paralelně vedle sebe.
 • Nezadanou minimální plánovací dávku nastavit na - Toto nastavení se uplatní pro ty operace, které tento parametr nemají nastavený přímo na výrobní operaci. To znamená, že "Minimální plánovací dávka" se hledá v následujícím pořadí:
  1. přednastavení na Výrobní operaci
  2. hodnota nastavená v tomto dialogovém okně
  Tato minimální plánovací dávka stanovuje nejmenší část operace, která může být samostatně zaplánovaná, pokud se provádí dělení operací při zaplánování (stanovuje volba "Způsob zaplánování"). Například, jestliže je nutné vždy zpracovat celý jeden kus výrobní operací, aniž by došlo k přerušení této operace, tak hodnota tohoto parametru se nastaví na 1.
  Současně při dělení operace se bere v úvahu zadaná "Evidenční jednotka" výrobku.

Po zadání parametrů probíhá výpočet zaplánování. Funkce dohledá všechny Výrobní příkazy, které je zapotřebí zaplánovat. Tyto Výrobní příkazy musí splňovat:
- zaškrtnutá volba "Zahrnout do kapacitního plánování" na přehledu výrobních příkazů
- stav výrobního příkazu je Předzpracováno nebo Zadáno

Takto vybrané příkazy setřídí dle následujících kritérií v tomto pořadí:
- dle priority zakázky z řídícího příkazu - abecedně, vzestupně - priorita "A10" bude před prioritou "B1"
- přednost mají příkazy, které vyžadují zaplánování "Zpětné"
- příkazy se setřídí vzestupně dle "Plánovaného ukončení" řídícího příkazu
- při dopředném zaplánování se postupuje od nejspodnějšího po nejvrchnější výrobní příkaz (dle stromového uspořádání příkazů), při zpětném zaplánování obráceně

Ve výše uvedeném pořadí se provede zaplánování jednotlivých výrobních příkazů.

Odblokování probíhajícího přepočtu

Pokud nedoběhne funkce přepočet kapacitního plánu až do konce (např. z důvodu výpadku proudu), je u kapacitního plánu nastaven příznak "Probíhá přepočet". Ten způsobí, že daný kapacitní plán nelze měnit či přepočítat. K odblokování uzamčeného kapacitního plánu slouží právě tato funkce. K odblokování systém bude požadovat zadání správcovského hesla systému Helios Orange.


Aktualizace stavu operací

Tato funkce provede pro daný kapacitní plán výpočet hodnoty "% splnění" u každé položky v kapacitním plánu.
Pokud provedeme zaplánování konkrétní operace, bude zaplánováno její momentálně nerealizované množství - to co zbývá provést. Pokud však po zaplánování provede zaměstnanec zaevidování operace, např. 60-ti ks z 80-ti možných, nastaví funkce atribut Procento splnění na hodnotu 75%. Operace se jeví i v kapacitním diagramu jako částečně splněná.


Nastavení aktivního kapacitního plánu

Pomocí této funkce je možné určit, která z variant kapacitních plánů má být ta hlavní - aktivní - podle které se má řídit evidence výrobních příkazů.


Kopie kapacitního plánu

Pomocí této funkce je možné aktuální plán v přehledu zkopírovat na jiný vybraný plán. Kopírování proběhne včetně všech uložených parametrů nápočtu, konkrétních údajů v kapacitním plánu i napočtené kontroly plánu.


Odebrání zaplánovaného výrobního příkazu

Tato funkce zobrazí pro aktuální plán přehled všech zaplánovaných výrobních příkazů. Pokud vybereme příkazy a potvrdíme tento výběr pomocí funkce "Přenos", dojde k odmazání vybraných příkazů z daného kapacitního plánu.


Přidání nezaplánovaného výrobního příkazu

Tato funkce umožní přidat do aktuálního kapacitního plánu vybrané dosud nezaplánované výrobní příkazy.
Zobrazí se seznam všech dostupných nezaplánovaných příkazů, které je možné zařadit do plánu. V tomto seznamu označíme požadované příkazy a svůj výběr potvrdíme funkcí "Přenos". Aktivuje se funkce Přepočet kapacitního plánu, která však neprovede vymazání již napočtených hodnot, ale provede pouze přidání požadovaných příkazů dle nastavených parametrů do kapacitního plánu.

Přehledy

Kontrola kapacitního plánu

Tato funkce zobrazí přehled s výsledkem naposledy spuštěné kontroly kapacitního plánu. Současně je možné přímo v tomto přehledu danou kontrolu kapacitního plánu provést funkcí "Aktualizace".

Seznam atributů:

 • Pořadí - Číslo záznamu o chybě.
 • Typ chyby - Udává, o jaký typ chyby se jedná. Rozlišujeme následující typy chyb: Posloupnost operací - operace B je zaplánována před operací A - nedodržení pořadí operací
  • Posloupnost operací - operace B je zaplánována před operací A - nedodržení pořadí operací
  • Posloupnost Výrobních příkazů - výrobní příkaz A je zaplánován před výrobním příkazem B - přitom A je nadřízeným příkazem příkazu B
  • Nedodržení "Plánovaného zadání" výrobního příkazu - začátek výrobního příkazu A je naplánován před jeho plánovaným zadáním
  • Nedodržení "Plánovaného ukončení" výrobního příkazu - konec výrobního příkazu A je naplánován po jeho plánovaném ukončení
  • Nedodržení plánovaného ukončení finálního výrobku - konec výrobního příkazu A je naplánován po plánovaném ukončení finálního výrobku - datum ukončení finálního výrobku je načteno z výrobního plánu
  • Změna pracoviště/kooperace - u výrobního příkazu A operace B došlo ke změně pracoviště/kooperace - v definici výrobní operace se nachází jiné pracoviště/kooperace, než jaké je použito v kapacitním plánu
  • Přetížení kapacity zdroje - přetížení kapacity stroje/kooperace A u výrobního příkazu B operace C - na daném stroji/kooperaci ve stejnou dobu, kdy probíhá operace C, probíhá i jiná operace
  • Výrobní příkazy naplánované v minulosti - začátek výrobního příkazu A je naplánován v minulosti
 • Popis - Textový popis chyby.
  • Doklad, Alternativa - Specifikace Výrobní operace, která je popisovaná v chybě.
 • Návazný doklad , Alternativa návazného dokladu - Specifikace návazné Výrobní operace, která je popisovaná v chybě.
 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, který je popisován v chybě.
 • Návazný výrobní příkaz - Odkaz na návazný výrobní příkaz, který je popisován v chybě.
 • Výrobní plán - Odkaz na výrobní plán popisovaný v chybě.
 • Stoj - Odkaz na Stroj popisovaný v chybě.
 • Kooperace - Odkaz na Kooperaci popisovanou v chybě.

Funkce:

Aktualizace
Pomocí této funkce se provede test kapacitního plánu. Při spuštění bude uživatel dotázán na typ chyb (viz atribut "Typ chyby"), které si přeje vyhledat.

Oprava plánovaného zadání/ukončení na výrobním příkaze
Tato funkce provede pro označené záznamy v přehledu opravu nalezených chyb.
Umožní opravit chyby typu "Nedodržení Plánovaného zadání výrobního příkazu" a "Nedodržení Plánovaného ukončení výrobního příkazu" tím způsobem, že na Výrobním příkaze požadované termíny změní podle hodnot napočtených v kapacitním plánu.

Oprava pracoviště/kooperace na výrobní operaci
Tato funkce provede pro označené záznamy v přehledu opravu nalezených chyb.
Umožní opravit chybu typu "Změna pracoviště/kooperace" tím způsobem, že na Výrobní operaci změní pracoviště/kooperaci podle hodnot zjištěných v kapacitním plánu.

Položky kapacitního plánu

Tato funkce zobrazí přehled se všemi napočítanými položkami (úkoly) kapacitního plánu.

Seznam atributů:

  • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému se vztahuje daná položka kapacitního plánu.
  • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém probíhá daná položka kapacitního plánu.
  • Stroj - Odkaz na konkrétní stroj pracoviště, na kterém probíhá daná položka kapacitního plánu.
  • Kooperace - Odkaz na kooperaci, ve které probíhá daná položka kapacitního plánu.
  • Organizace - Přednastavená organizace z dané kooperace.
  • Výrobní postup - Odkaz na definici výrobní operace, která je reprezentována danou položkou kapacitního plánu.
  • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
  • Kmen zboží - dílec - Odkaz na dílec z výrobní operace.
  • Zámek - Příznak uzamčení dané operace.
  • Doklad, Alternativa - Specifikace výrobní operace daného výrobního příkazu.
  • Od - Časový okamžik udávající začátek dané položky kapacitního plánu.
  • Do - Časový okamžik udávající konec dané položky kapacitního plánu.
  • Přípravný čas - Hodnota času TBC, který je obsažen v časovém intervalu Od - Do.
  • Ukončovací čas - Hodnota času TEC, který je obsažen v časovém intervalu Od - Do.
  • Kusy - Počet kusů dílce, které jsou zpracovány danou položkou kapacitního plánu.
  • % splnění - Udává procentuální hodnotu splnění dané položky. Tento údaj se aktualizuje funkcí Aktualizace stavu operací.

Funkce:

Zámek Nastavit/Zrušit
Tato funkce nastaví popřípadě zruší zámek u označených operací.


Položky kapacitního plánu po směnách

Funkce zobrazí přehled všech položek napočteného kapacitního plánu podobně jako ve funkci "Položky kapacitního plánu", které odpovídají vlastním operacím. Navíc ke každému záznamu umožní zobrazit informaci o Datu případu a směně - tedy o termínu, kdy daný úkol se má provádět. Úkol, který prochází přes více období (např. přes dvě pracovní směny), bude zobrazen v přehledu vícekrát. Vždy s odpovídající informací o datu případu a směně.

Diagram zdrojů

Tento diagram, jak již název napovídá, zobrazuje využití jednotlivých středisek, pracovišť, strojů a kooperací neboli všech zdrojů v závislosti na čase.


Na levé straně diagramu se nachází ve stromové struktuře hierarchické uspořádání zmiňovaných zdrojů. Chybí zde pouze ty zdroje, které nemají nastavenou vlastnost "Zahrnout do kapacitního plánování". V místní nabídce stromu zdrojů můžeme najít funkce na rychlé rozbalování stromu. Jedná se o následující funkce:

 • Rozbalit - Kompletně rozbalí celý strom zdrojů.

Pomocí hvězdičky (např. na numerické klávesnici) je možné kompletně rozbalit pouze jednu větev aktuální položky stromu.

 • Zabalit - Zabalí celý strom zdrojů - zůstane vidět jen první úroveň.
 • Rozbalit jednu úroveň - Ke všem momentálně zobrazeným položkám stromu rozbalí jednu úroveň stromu.
 • Zabalit jednu úroveň - U právě zobrazeného stromu skryje jednu úroveň stromu.

Na horní straně diagramu je zobrazena časová osa. Časové intervaly, které zobrazuje, se dynamicky mění podle momentálně zvoleného měřítka diagramu. Ve vrchní části časové osy je modře zobrazen tzv. posuvník, který vyjadřuje velikost zobrazovaného intervalu z existujících dat. Pokud jeho délka je přesně rovna délce zobrazené časové osy, tak jsou zobrazena všechna data. Pokud jeho délka je pouze 1/4 délky zobrazované časové osy, tak tento stav symbolizuje, že je použita lupa a je vidět jen část - 1/4 dat.
Na spodní stavové liště okna se zobrazují informace o počtu označených položek (dále úkolů) kapacitního plánu. Dále také údaje o aktuálním časovém okamžiku a o kapacitním zdroji, které odpovídají aktuální pozici ukazatele myši v diagramu.
Přímo v diagramu jsou zobrazeny k danému času a k danému zdroji jednotlivé úkoly. Pokud se jedná o základní zdroj (stroj, kooperace), tak je úkol zobrazen jako žlutý obdélník s popisem, který definuje maska úkolů (viz níže). Pokud se jedná o jiný zdroj než základní (pracoviště, středisko, ..), je zobrazen v době, kdy na jeho základních zdrojích probíhá úkol, pouze modrý proužek. Toto označení symbolizuje aktivitu na jeho základních zdrojích.

Přímo v diagramu je možné pomocí myši provádět následující akce:

- časová osa:

 • Levé tlačítko myši na posuvníku - Dojde k uchopení posuvníku a při jeho tažení dojde k posunu zobrazované plochy.
 • Levé tlačítko myši - Dojde k uchopení časové osy a při jejím tažení dojde k posunu osy a tím i zobrazovaných dat.
 • Ctrl + Levé tlačítko myši - Aktivuje se funkce změna měřítka. Při tažení myši dojde k plynulé změně měřítka zobrazovaných dat.

- diagram s úkoly:

 • Při aktivaci tlačítka Kapacitni plany - Vyroba1.jpg
  • Levé tlačítko myši - Dojde k uchopení diagramu a při jeho tažení dojde k posunu zobrazované plochy.
 • Při aktivaci tlačítka Kapacitni plany - Vyroba2.jpg
  • Levé tlačítko myši - Označování úkolů. Označené úkoly jsou orámovány červenou barvou.
  • Levé tlačítko myši + tažení - Vytvoří se obdélníkové ohraničení a po puštění tlačítka dojde k označení všech úkolů v ohraničení.
  • Shift+ Levé tlačítko myši - Přidání (odebrání) úkolu do (z) množiny označených úkolů.
  • Shift+ Levé tlačítko myši+ tažení - Vytvoří se obdélníkové ohraničení a po puštění tlačítka dojde k reverzaci označení všech úkolů v ohraničení.
 • Ctrl + Levé tlačítko myši - Aktivuje se funkce změna měřítka. Při tažení myši je zobrazena oblast, která bude po puštění tlačítka myši zobrazena v diagramu. Pokud tlačítko myši pustíte bez zmáčknutého Ctrl, změna měřítka nebude provedena.
 • Alt + Levé tlačítko myši - Při provedení této kombinace nad úkolem se aktivuje editovací režim. Tažením pomocí myši je možné daný úkol přemístit jak v čase tak na jiný ekvivalentní zdroj. Pokud při puštění tlačítka myši stále držíte tlačítko Alt, úkol se okamžitě uloží s novým nastavením. Pokud již tlačítko Alt nedržíte, zobrazí se formulář s novými údaji o úkolu, ve kterém je zapotřebí změny potvrdit.
  Jakmile funkci editace aktivujete na levé či pravé hranici úkolu, aktivuje se editace úkolu, která umožní pouze změnu délky trvání úkolu jedním či druhým směrem.
  Jestliže při editaci navíc přidržíte klávesu Shift, tak editovaný úkol se při posunu bude zasekávat o jiné úkoly. Tímto způsobem je tak možné editovaný úkol posunout přesně před/za jiný úkol.
 • Přesunutí ukazatele myši nad úkol - Provede se zobrazení informací o aktuálním úkolu ve formě bublinkové nápovědy. Obsah zobrazených informací definuje tzv. maska úkolů (viz níže).


Na vrchní straně diagramu je možné aktivovat pomocí tlačítek následující funkce:

 • Kapacitni plany - Vyroba3.jpg - Uloží do databáze změny v kapacitním plánu včetně napočítané Kontroly kapacitního plánu (viz níže).
 • Kapacitni plany - Vyroba4.jpg - Provede vytištění diagramu. Po výběru tiskárny se zobrazí dialog pro nastavení parametrů tisku diagramu.
  Parametry tisku:
  • Nadpis - Textový popis vytištěného diagramu.
  • Interval zobrazení - Definuje oblast z časové osy, která má být vytištěna.
  • Okraje stránky - Definují okraje stránky v cm.
  • Číslování stránek - Povoluje/Zakazuje vytištění v patičce stránky označení stránky. Označení je ve formátu A1, A2, B1, B2, .. (Sloupec Řádek)
  • Tisknout jen označené řádky - Při zaškrtnutí této volby se provede tisk jen těch řádků diagramu, které jsou uživatelem vybrány. Výběr se provádí označením odpovídajících řádků ve stromovém zobrazení zdrojů. V opačném případě se vytisknou všechny řádky. Tisk zohledňuje stav rozbalení stromu zdrojů.
  • Optimalizovat zarovnání textů - Optimalizace zarovnání znamená, že tisk popisu úkolu, který prochází přes několik stránek tisku se vytiskne na každé stránce. Pokus se optimalizace neprovádí, tak se popis vytiskne pouze jedenkrát a to uprostřed daného úkolu.
  • Šířku popisu řádku převzít z diagramu - Při zaškrtnutí této volby se šířka popisu řádků převezme ze zobrazené plachty. V opačném případě se šířka nastaví tak, aby byl vytištěn i ten nejdelší textový popis řádku.
  • Počet stránek - Definuje matici stránek, ne které se provede tisk. Počet stránek na výšku může uživatel ovlivnit pouze změnou velikosti fontu. Počet stránek na šířku definuje jemnost zobrazovaných dat.
  • Výběr stránek - V matici stránek se provádí označení stránek, které se mají tisknout.
  • Font - Definuje font pro zobrazení textů. Podle nastavení fontu je dopočtena výška řádků a tím i počet stránek na výšku.
 • Kapacitni plany - Vyroba5.jpg - Umožní zapnout/vypnout zobrazení splněných úkolů. Stav splnění úkolu udává atribut "% splnění". Splněný úkol či část splněného úkolu je zobrazena průhledným obdélníkem (bez žluté barvy).
 • Kapacitni plany - Vyroba6.jpg - Umožní zapnout/vypnout zobrazení času TBC a TEC. Tyto časy jsou zobrazeny zelenou barvou.
 • Kapacitni plany - Vyroba7.jpg - Umožní zapnout/vypnout zobrazení pracovní doby strojů. Pracovní doba stroje je zobrazena světle šedou barvou.
 • Kapacitni plany - Vyroba8.jpg - Pomocí tohoto tlačítka je možné aktivovat/deaktivovat na levé straně diagramu další stromový přehled, který bude obsahovat seznam úkolů (Zakázky, Výrobní příkazy, Dílce výrobních příkazů, Výrobní operace). Pro vybrané položky v tomto stromě se provede barevné zvýraznění odpovídajících úkolů v diagramu pomocí fialové barvy. Označování položek ve stromu úkolů je možné provádět několika způsoby:
  - pomocí Levého tlačítka myši se provádí jednoduché označení
  - pomocí tlačítka Ctrl a Levého tlačítka myši se provádí přidání (odebrání) položek k již označeným položkám
  - pomocí tlačítka Shift a Levého tlačítka myši se provádí označení bloku položek
  Dále v místní nabídce stromu úkolů se nacházejí funkce Najdi operaci, Označit zvýrazněné úkoly a Zrušit označení zvýrazněných úkolů, jejichž význam je patrný z názvu. Pomocí přepínače Zobrazení podle technologické posloupnosti je možné vybrat, zda strom úkolů bude vygenerován podle posloupnosti provádění jednotlivých příkazů, dílců, atd. nebo pouze podle abecedního uspořádání jednotlivých úkolů.
 • Kapacitni plany - Vyroba9.jpg - Zobrazí přes celou obrazovku diagramu pouze údaje k dnešnímu dni. Za tímto účelem provede změnu měřítka.
 • Kapacitni plany - Vyroba10.jpg - Zobrazí přes celou obrazovku diagramu pouze údaje k právě probíhajícímu týdnu. Za tímto účelem provede změnu měřítka.
 • Kapacitni plany - Vyroba11.jpg - Zobrazí přes celou obrazovku diagramu pouze údaje k právě probíhajícímu měsíci. Za tímto účelem provede změnu měřítka.
 • Kapacitni plany - Vyroba12.jpg - Tato funkce umožňuje vyhledat v diagramu konkrétní úkol. Funkce zobrazí formulář pro zadání parametrů pro vyhledávání a po potvrzení těchto údajů provede dohledání úkolů, které vyhovují podmínce. Nalezený úkol bude v diagramu orámovaný červenou barvou.
 • Kapacitni plany - Vyroba13.jpg - Pomocí této funkce je možné pokračovat v hledání dalších úkolů podle dříve zadaných kritérií. Jednou z možností zadání vyhledávacích kritérií je také ruční označení úkolu.
  Dále je možné zvolit:
  • Hledej předcházející - Pokračuje v hledání předcházejících úkolů.
  • Způsob hledání:
   - Podle časové posloupnosti - Hledá úkoly v tom pořadí, jak jsou umístěny v diagramu.
   - Podle technologické posloupnosti - Hledá úkoly v pořadí podle technologické posloupnosti (operace 10, 20, 30, ...). Vyhledávání probíhá i v rámci stromu výrobních příkazů. Pokud není jednoznačné, do které větve technologické posloupnosti má vyhledávání přejít, tak systém vyzve uživatele k výběru správné větve pomocí přehledu.
  • Povolit změnu měřítka - Při zaškrtnutí této volby se při vyhledání provede optimalizace měřítka podle právě nalezeného úkolu.
 • Kapacitni plany - Vyroba14.jpg - Tímto tlačítkem se aktivuje/deaktivuje režim automatického respektování přestávek. Pokud provedete editaci úkolu takovým způsobem, že bude zasahovat mimo pracovní dobu stroje, provede tento automat rozdělení úkolu a jeho automatické posunutí do pracovního času daného stroje.
 • Kapacitni plany - Vyroba15.jpg - Tímto tlačítkem se aktivuje/deaktivuje režim automatického přeplánování. Při aktivaci budete vyzváni k zadání parametrů pro přeplánování. Tyto parametry se shodují s parametry popsanými ve funkci Přepočet kapacitního plánu.
  Jakmile provedete editaci libovolného úkolu, provede se po potvrzení automatické přeplánování všech úkolů souvisejících s editovaným úkolem. Směr přeplánování určuje zadaný plánovací parametr "Směr zaplánování": "Dopředný" směr určuje, že se přeplánují úkoly, které následují po editovaném úkolu. "Zpětný" směr určuje, že se přeplánují úkoly, které předcházejí editovanému úkolu.
 • Kapacitni plany - Vyroba16.jpg - viz funkce Přidání nezaplánovaného výrobního příkazu.
  Navíc, v případě aktivace této funkce přímo v grafickém diagramu, je k dispozici další volba - "Průvodce". Při výběru této volby je postupně zobrazen pro každý výrobní příkaz, který byl vybrán k zaplánování, seznam všech jeho výrobních operací, které je možné zaplánovat. V tomto přehledu lze některé operace vyřadit funkcí "Odebrat" popřípadě u alternativních operací zaměnit operaci za její alternativu funkcí "Záměna alternativní operace". Po potvrzení operací tlačítkem "Pokračovat" proběhne zaplánování první operace ze seznamu a plánovací funkce tuto zaplánovanou operaci zobrazí v diagramu (popřípadě zobrazí první část úkolu, pokud operace bude rozdělena na několik úseků). V tomto okamžiku je možné ručním zásahem změnit zaplánování dané operace. V horní části diagramu se zobrazí několik nových tlačítek:
  • Kapacitni plany - Vyroba17.jpg - Tímto tlačítkem dáme pokyn plánovací funkci, že má zaplánovat následující operaci.
  • Kapacitni plany - Vyroba18.jpg - Tímto tlačítkem dáme pokyn plánovací funkci, že má zaplánovat zbývající operace popřípadě i výrobní příkazy automaticky bez možnosti ručního zásahu - vypne volbu "Průvodce".
  • Kapacitni plany - Vyroba19.jpg - Tímto tlačítkem dáme pokyn plánovací funkci, že má ihned ukončit zaplánování vybraných příkazů. Operace, které již byly zaplánovány budou ponechány v kapacitním plánu.
 • Kapacitni plany - Vyroba20.jpg - viz funkce Odebrání zaplánovaného výrobního příkazu
 • Kapacitni plany - Vyroba21.jpg - viz funkce Kontrola kapacitního plánu
  Navíc, v případě aktivace této funkce přímo v grafickém diagramu, je k dispozici v zobrazeném přehledu funkce "Hledej v diagramu", která pro aktuální záznam o chybě nalezne v diagramu odpovídající úkol, kterého se daná chyba týká. Mezi zobrazeným diagramem a přehledem "Kontrola kapacitního plánu" je možné se libovolně přepínat.


Dále následuje výčet funkcí místní nabídky diagramu, který zobrazuje jednotlivé úkoly kapacitního plánu (mluvíme-li níže o konkrétním úkolu, jedná se o úkol, na kterém byla aktivována místní nabídka):

 • Editace úkolu - Tato funkce umožní měnit u konkrétního úkolu zdroj (stroj/kooperaci), % splnění, časy TBC a TEC a dobu trvání daného úkolu. Pokud měníme například začátek trvání úkolu a chceme, aby úkol trval stejnou dobu jako dříve, pak není nutné ručně dopisovat čas dokončení úkolu, ale postačí tento údaj dopočítat tlačítkem "Dopočti".
 • Půlení úkolu - Pomocí této funkce je možné rozpůlit konkrétní úkol na dva samostatné úkoly. Zobrazí se dialog s připraveným bodem půlení. Tento bod je dopočítán z pozice ukazatele myši na daném úkolu při aktivaci funkce. Bod půlení je možné nastavit buď podle prováděných kusů nebo podle času trvání daného úkolu.
 • Zrušit (označené) úkol(y) - Tato funkce vymaže konkrétní úkol (označené úkoly) z kapacitního plánu.
 • Rozsekat (označené) úkol(y) s ohledem na přestávky - Tato funkce u konkrétního úkolu (u označených úkolů), který se nachází na stroji v místě mimo pracovní dobu, provede rozsekání daného úkolu. Jeho části posune tak, aby se daný úkol nacházel na stroji v čase, kde má definovanou pracovní dobu.
 • Přeplánovat (u označených úkolů) následující úkoly - Tato funkce provede pro konkrétní úkol (pro označené úkoly) přeplánování jeho návazných úkolů. Při aktivaci budete vyzváni k zadání parametrů pro přeplánování. Tyto parametry se shodují s parametry popsanými ve funkci Přepočet kapacitního plánu. Směr přeplánování určuje zadaný plánovací parametr "Směr zaplánování": "Dopředný" směr určuje, že se přeplánují úkoly, které následují po daném úkolu. "Zpětný" směr určuje, že se přeplánují úkoly, které předcházejí danému úkolu.
  Současně je možné využít režim tzv. "Průvodce", jehož principy jsou popsány ve funkci Kapacitni plany - Vyroba16.jpg (Přidání nezaplánovaného výrobního příkazu).
 • Změna koeficientu plnění zdroje (u označených úkolů) - Pomocí této funkce se provádí u konkrétního úkolu (u označených úkolů) změna koeficientu plnění.
 • Zámek (označených) operace - Touto funkcí se provádí uzamykání/odemykání konkrétní operace (označených operací). Uzamčené operace jsou chráněny proti změně umístění při přepočtech kapacitního plánu.
 • Označit celou operaci - Tato funkce k danému konkrétnímu úkolu, který reprezentuje část operace nalezne zbývající části této operace a všechny takto nalezené části - úkoly označí.
 • Přesun označených úkolů na jiný stroj/kooperaci - Tato funkce zobrazí dialog pro zadání nového zdroje. Pro označené úkoly, vlastních operací očekává zadání stroje a pro operace typu kooperace očekává zadání kooperace na následující záložce dialogového okna. Po zadání nového zdroje provede přesun všech označených úkolů na nový zdroj.
 • Posun označených úkolů v čase - Tato funkce zobrazí dialog pro zadání časové konstanty, podle které provede posun v čase všech označených úkolů.
 • Sloučit označené úkoly - Pokud je daná operace rozdělena na několik úkolů v kapacitním plánu, je možné tyto označené úkoly sloučit do jednoho. Rozhodující je, který z úkolů bude při označování označen jako první. K tomuto prvnímu úkolu budou připojeny zbývající označené části dané operace.
 • Materiály a polotovary na výrobní operaci - Tato funkce zobrazí pro konkrétní úkol (operaci) přehled Materiálů a polotovarů, které jsou zapotřebí k provedení dané operace.
 • Lupa + - Tato funkce provede změnu měřítka zobrazeného diagramu - provede zjemnění zobrazovaných údajů.
 • Lupa - - Tato funkce provede změnu měřítka zobrazeného diagramu.
 • Vypnout lupu - Tato funkce provede změnu měřítka diagramu takovým způsobem, aby celý kapacitní plán byl vidět na obrazovce.
 • Maska úkolů - Pomocí této funkce je možné definovat tvar zobrazovaných údajů jak přímo v obdélníku, který reprezentuje daný úkol, tak i bublinkové nápovědy, která se zobrazuje nad úkolem.
  Zobrazí se dialog pro zadání masky, který současně obsahuje popis možností při definování masky. První řádek masky definuje údaje, které se zobrazují přímo v obdélníku daného úkolu. Všechny následující řádky definují obsah bublinkové nápovědy.

Maska pro každý kapacitní plán i každý z diagramů je uložena v systému samostatně. Tato nastavená maska se přenáší při kopírování kapacitních plánů.

 • Svislé čáry - Provede zapnutí/vypnutí zobrazování svislého šrafování diagramu.
 • Vodorovné čáry - Provede zapnutí/vypnutí zobrazování vodorovného šrafování diagramu.

Diagram úkolů

Tento diagram zobrazuje zakázky, výrobní příkazy, dílce výrobních příkazů a výrobní operace a jejich průběh v čase.
Na levé straně diagramu se nachází ve stromové struktuře hierarchické uspořádání již zmiňovaných úkolů výroby. Na horní straně diagramu je zobrazena časová osa. Přímo v diagramu jsou zobrazeny k danému času a k danému výrobnímu úkolu jednotlivé části daného naplánovaného úkolu.
Veškerá funkcionalita diagramu úkolů je až na malé odlišnosti shodná s funkcionalitou Diagramu zdrojů.


Sumační diagram zdrojů za období

Tento diagram zobrazuje celkové vytížení jednotlivých zdrojů (středisek, pracovišť, strojů, kooperací) za dané období, které se zadává ve spodní části diagramu. Nově nastavené období se promítne po potvrzení tlačítkem "Proveď".
Zadávané období je možné přednastavit z existujících dat pomocí funkce v místní nabídce spodní lišty "Přednastavit maximální interval".

Na levé straně diagramu se nachází ve stromové struktuře hierarchické uspořádání zmiňovaných zdrojů. Chybí zde pouze ty zdroje, které nemají nastavenou vlastnost "Zahrnout do kapacitního plánování". V místní nabídce stromu zdrojů můžeme najít funkce na rychlé rozbalování stromu. Jedná se o následující funkce:

 • Rozbalit - Kompletně rozbalí celý strom zdrojů.

Pomocí hvězdičky (např. na numerické klávesnici) je možné kompletně rozbalit pouze jednu větev aktuální položky stromu.

 • Zabalit - Zabalí celý strom zdrojů - zůstane vidět jen první úroveň.
 • Rozbalit jednu úroveň - Ke všem momentálně zobrazeným položkám stromu rozbalí jednu úroveň stromu.
 • Zabalit jednu úroveň - U právě zobrazeného stromu skryje jednu úroveň stromu.

Na horní straně diagramu je zobrazena v závislosti na aktivaci tlačítka Kapacitni plany - Vyroba22.jpg buď časová osa, udávající velikost obsazené kapacity zdroje v hodinách, a nebo procentuální osa, udávající procentuální vytížení kapacity zdroje. Procentuální vytížení nelze zobrazit u zdrojů, které mají nulovou kapacitu v daném období. Na spodní stavové liště okna se zobrazují informace o aktuální hodnotě horní osy a o zdroji, které odpovídají aktuální pozici ukazatele myši v diagramu.
Přímo v diagramu jsou zobrazeny k danému zdroji jednotlivé úkoly z daného zadaného období sumačním způsobem - jeden úkol za druhým, aby vytvořily informaci o celkovém vytížení zdroje. V případě nadřízených zdrojů, jako je například středisko, jsou zobrazeny všechny úkoly podřízených zdrojů. Výpočet kapacity těchto zdrojů se odvíjí od kapacity jeho podřízených zdrojů. Jakmile úkoly přesahují kapacitu daného zdroje, jsou zobrazeny červenou barvou.

Přímo v diagramu je možné pomocí myši provádět následující akce:

- časová osa:

 • Levé tlačítko myši na posuvníku - Dojde k uchopení posuvníku a při jeho tažení dojde k posunu zobrazované plochy.
 • Levé tlačítko myši - Dojde k uchopení časové osy a při jejím tažení dojde k posunu osy a tím i zobrazovaných dat.
 • Ctrl + Levé tlačítko myši - Aktivuje se funkce změna měřítka. Při tažení myši dojde k plynulé změně měřítka zobrazovaných dat.

- diagram:

 • Levé tlačítko myši - Dojde k uchopení diagramu a při jeho tažení dojde k posunu zobrazované plochy.
 • Ctrl + Levé tlačítko myši - Aktivuje se funkce změna měřítka. Při tažení myši je zobrazena oblast, která bude po puštění tlačítka myši zobrazena v diagramu. Pokud tlačítko myši pustíte již bez zmáčknutého Ctrl, změna měřítka nebude provedena.
 • Přesunutí ukazatele myši nad úkol - Provede se zobrazení informací o aktuálním úkolu ve formě bublinkové nápovědy. Obsah zobrazených informací definuje tzv. maska úkolů (viz níže).

Na vrchní straně diagramu je možné aktivovat pomocí tlačítek následující funkce:

 • Kapacitni plany - Vyroba3.jpg - Uloží do databáze změny v kapacitním plánu.
 • Kapacitni plany - Vyroba4.jpg - Provede vytištění diagramu (viz Diagram zdrojů).
 • Kapacitni plany - Vyroba5.jpg - Umožní zapnout/vypnout zobrazení splněných úkolů. Stav splnění úkolu udává atribut "% splnění".
 • Kapacitni plany - Vyroba22.jpg - Toto tlačítko zapíná/vypíná zobrazení procentuálního vyjádření kapacity zdrojů na horní ose diagramu.
 • Kapacitni plany - Vyroba9.jpg - Toto tlačítko změní zobrazované období na aktuální den.
 • Kapacitni plany - Vyroba10.jpg - Toto tlačítko změní zobrazované období na aktuální týden.
 • Kapacitni plany - Vyroba11.jpg - Toto tlačítko změní zobrazované období na aktuální měsíc.


Dále následuje výčet funkcí místní nabídky diagramu, který zobrazuje jednotlivé úkoly kapacitního plánu (mluvíme-li níže o konkrétním úkolu, jedná se o úkol, na kterém byla aktivována místní nabídka):

 • Editace úkolu - Tato funkce umožní měnit u konkrétního úkolu zdroj (stroj/kooperaci), % splnění, časy TBC a TEC a dobu trvání daného úkolu. Pokud měníme například začátek trvání úkolu a chceme, aby úkol trval stejnou dobu jako dříve, pak není nutné ručně dopisovat čas dokončení úkolu, ale postačí tento údaj dopočítat tlačítkem "Dopočti".
 • Zrušit úkol - Tato funkce vymaže konkrétní úkol z kapacitního plánu.
 • Změna koeficientu plnění zdroje - Pomocí této funkce se provádí u konkrétního úkolu změna koeficientu plnění.
 • Materiály a polotovary na výrobní operaci - Tato funkce zobrazí pro konkrétní úkol (operaci) přehled Materiálů a polotovarů, které jsou zapotřebí k provedení dané operace.
 • Lupa + - Tato funkce provede změnu měřítka zobrazeného diagramu - provede zjemnění zobrazovaných údajů.
 • Lupa - - Tato funkce provede změnu měřítka zobrazeného diagramu.
 • Vypnout lupu - Tato funkce provede změnu měřítka diagramu takovým způsobem, aby celý kapacitní plán pro dané období byl vidět na obrazovce.
 • Maska úkolů - Pomocí této funkce je možné definovat tvar zobrazovaných údajů jak přímo v obdélníku, který reprezentuje daný úkol, tak i bublinkové nápovědy, která se zobrazuje nad úkolem.

Zobrazí se dialog pro zadání masky, který současně obsahuje popis možností při definování masky. První řádek masky definuje údaje, které se zobrazují přímo v obdélníku daného úkolu. Všechny následující řádky definují obsah bublinkové nápovědy.
Maska pro každý kapacitní plán i každý z diagramů je uložena v systému samostatně. Tato nastavená maska se přenáší i při kopírování kapacitních plánů.

 • Svislé čáry - Provede zapnutí/vypnutí zobrazování svislého šrafování diagramu.
 • Vodorovné čáry - Provede zapnutí/vypnutí zobrazování vodorovného šrafování diagramu.


Sumační diagram zdrojů za dny

Tento diagram zobrazuje celkové vytížení jednotlivých vybraných zdrojů (středisek, pracovišť, strojů, kooperací) za dané období po jednotlivých dnech. Požadované období se zadává ve spodní části diagramu. Nově nastavené období se promítne po potvrzení tlačítkem "Proveď".
Zadávané období je možné přednastavit z existujících dat pomocí funkce v místní nabídce spodní lišty "Přednastavit maximální interval".

Na levé straně diagramu se nachází ve stromové struktuře hierarchické uspořádání zmiňovaných zdrojů. V diagramu jsou zobrazeny pouze úkoly označených zdrojů. Označování položek ve stromě zdrojů je možné provádět několika způsoby:
- pomocí Levého tlačítka myši se provádí jednoduché označení
- pomocí tlačítka Ctrl a Levého tlačítka myši se provádí přidání (odebrání) položek k již označeným položkám
- pomocí tlačítka Shift a Levého tlačítka myši se provádí označení bloku položek


Dále v místní nabídce stromu zdrojů můžeme najít funkce na rychlé rozbalování stromu. Jedná se o následující funkce:

 • Rozbalit - Kompletně rozbalí celý strom zdrojů.

Pomocí hvězdičky (např. na numerické klávesnici) je možné kompletně rozbalit pouze jednu větev aktuální položky stromu.

 • Zabalit - Zabalí celý strom zdrojů - zůstane vidět jen první úroveň.
 • Rozbalit jednu úroveň - Ke všem momentálně zobrazeným položkám stromu rozbalí jednu úroveň stromu.
 • Zabalit jednu úroveň - U právě zobrazeného stromu skryje jednu úroveň stromu.

Napravo od stromu zdrojů se nachází seznam dní z daného zadaného období, pro které se bude zobrazovat denní vytížení označených zdrojů.
Na horní straně diagramu je zobrazena v závislosti na aktivaci tlačítka Kapacitni plany - Vyroba22.jpg buď časová osa, udávající velikost obsazené kapacity označených zdrojů v hodinách v daném dni, a nebo procentuální osa, udávající procentuální vytížení kapacity označených zdrojů v daném dni. Procentuální vytížení nelze zobrazit, pokud označené zdroje mají nulovou kapacitu v daném dni. Na spodní stavové liště okna se zobrazují informace o aktuální hodnotě horní osy a o dni, které odpovídají aktuální pozici ukazatele myši v diagramu.
Přímo v diagramu jsou zobrazeny k danému dni jednotlivé úkoly z označených zdrojů sumačním způsobem - jeden úkol za druhým, aby vytvořily informaci o celkovém vytížení kapacity dne. Jakmile úkoly přesahují kapacitu daného dne, jsou zobrazeny červenou barvou.

Přímo v diagramu je možné pomocí myši provádět následující akce:

- časová osa:

 • Levé tlačítko myši na posuvníku - Dojde k uchopení posuvníku a při jeho tažení dojde k posunu zobrazované plochy.
 • Levé tlačítko myši - Dojde k uchopení časové osy a při jejím tažení dojde k posunu osy a tím i zobrazovaných dat.
 • Ctrl + Levé tlačítko myši - Aktivuje se funkce změna měřítka. Při tažení myši dojde k plynulé změně měřítka zobrazovaných dat.

- diagram:

 • Levé tlačítko myši - Dojde k uchopení diagramu a při jeho tažení dojde k posunu zobrazované plochy.
 • Ctrl + Levé tlačítko myši - Aktivuje se funkce změna měřítka. Při tažení myši je zobrazena oblast, která bude po puštění tlačítka myši zobrazena v diagramu. Pokud tlačítko myši pustíte již bez zmáčknutého Ctrl, změna měřítka nebude provedena.
 • Přesunutí ukazatele myši nad úkol - Provede se zobrazení informací o aktuálním úkolu ve formě bublinkové nápovědy. Obsah zobrazených informací definuje tzv. maska úkolů (viz níže).

V horní části diagramu je možné aktivovat pomocí tlačítek následující funkce:

 • Kapacitni plany - Vyroba3.jpg - Uloží do databáze změny v kapacitním plánu.
 • Kapacitni plany - Vyroba4.jpg - Provede vytištění diagramu (viz Diagram zdrojů).
 • Kapacitni plany - Vyroba5.jpg - Umožní zapnout/vypnout zobrazení splněných úkolů. Stav splnění úkolu udává atribut "% splnění".
 • Kapacitni plany - Vyroba22.jpg - Toto tlačítko zapíná/vypíná zobrazení procentuálního vyjádření kapacity dne na horní ose diagramu.
 • Kapacitni plany - Vyroba10.jpg - Toto tlačítko změní zobrazované období na aktuální týden.
 • Kapacitni plany - Vyroba11.jpg- Toto tlačítko změní zobrazované období na aktuální měsíc.


Dále následuje výčet funkcí místní nabídky diagramu, který zobrazuje jednotlivé úkoly kapacitního plánu (mluvíme-li níže o konkrétním úkolu, jedná se o úkol, na kterém byla aktivována místní nabídka):

 • Editace úkolu - Tato funkce umožní měnit u konkrétního úkolu zdroj (stroj/kooperaci), % splnění, časy TBC a TEC a dobu trvání daného úkolu. Pokud měníme například začátek trvání úkolu a chceme, aby úkol trval stejnou dobu jako dříve, pak není nutné ručně dopisovat čas dokončení úkolu, ale postačí tento údaj dopočítat tlačítkem "Dopočti".
 • Zrušit úkol - Tato funkce vymaže konkrétní úkol z kapacitního plánu.
 • Změna koeficientu plnění zdroje - Pomocí této funkce se provádí u konkrétního úkolu změna koeficientu plnění.
 • Materiály a polotovary na výrobní operaci - Tato funkce zobrazí pro konkrétní úkol (operaci) přehled Materiálů a polotovarů, které jsou zapotřebí k provedení dané operace.
 • Lupa+ - Tato funkce provede změnu měřítka zobrazeného diagramu - provede zjemnění zobrazovaných údajů.
 • Lupa - - Tato funkce provede změnu měřítka zobrazeného diagramu.
 • Vypnout lupu - Tato funkce provede změnu měřítka diagramu takovým způsobem, aby celý kapacitní plán pro dané období byl zobrazen na obrazovce.
 • Maska úkolů - Pomocí této funkce je možné definovat tvar zobrazovaných údajů jak přímo v obdélníku, který reprezentuje daný úkol, tak i bublinkové nápovědy, která se zobrazuje nad úkolem.
  Zobrazí se dialog pro zadání masky, který současně obsahuje popis možností při definování masky. První řádek masky definuje údaje, které se zobrazují přímo v obdélníku daného úkolu. Všechny následující řádky definují obsah bublinkové nápovědy.
  Maska pro každý kapacitní plán i každý z diagramů je uložena v systému samostatně. Tato nastavená maska se přenáší při kopírování kapacitních plánů.
 • Svislé čáry - Provede zapnutí/vypnutí zobrazování svislého šrafování diagramu.
 • Vodorovné čáry - Provede zapnutí/vypnutí zobrazování vodorovného šrafování diagramu.


další