Vlastní názvy skupin v editorech - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Vlastní názvy skupin v editorech je tzv. plugin v jádře (core plugin). Jeho funkcionalita je v systému již obsažena, jen je nutné ji pro použití aktivovat prostřednictvím Helios Store (stažením pluginu).
Tento plugin umožňuje ve vybraných editorech (například v editoru faktur) přejmenovávat názvy Sekcí (Skupin), ve kterých jsou informace uspořádány.

Způsob použití

Sekce (jejich názvy) je tedy možné po instalaci pluginu individuálně přejmenovávat.
Na vzorovém obrázku jsou zvýrazněny standardní názvy sekcí (skupin).

Sekce editoru

Názvy skupin

Názvy sekcí je možné přejmenovat pevným textem, anebo dynamicky nějakou hodnotou z aktuálního záznamu (například do názvu sekce se může dotahovat jméno právě fakturované organizace) případně kombinací pevných a datových hodnot. V panelu nástrojů v záhlaví vybraných editorů je tlačítko Akce, zde najdete Názvy skupin a v další úrovni následující volby:

Výběr definice

Zde je možno vytvořit a vybrat definici pro uživatelské přejmenování skupiny. Otevře se návazný přehled Definice názvů skupin.

 • V nové definici je třeba vybrat Skupinu, kterou chcete přejmenovávat.
  • V okně Zobrazitelné položky lze zvolit datový sloupec, jehož hodnota se pak zobrazí v názvu skupiny (např. Název organizace).
  • Do Zobrazovaných položek lze také vložit vlastní pevný text, pomocí tlačítka TXT (text vyplňte ve sloupci Položka)
 • Hodnoty jednotlivých sloupců v názvu skupiny jsou pak automaticky oddělovány čárkou.
 • Pokud chcete zvolit jiný oddělovač použijte rovněž tlačítko TXT a do sloupce dejte potřebný text oddělovače.
 • Ve sloupci Šířka je možno zadat maximální počet znaků daného sloupce. Lze tak např. omezit název organizace na délku 30 znaků apod.


Vzor nové definice


Výsledek nové definice
Původní názvy
 • Tato volba přejmenování skupin opět vypne.
 • Uložené definice zůstanou zachovány pro další použití.
Přiřazení uživatelů a rolí

Aby se přejmenování uplatnilo automaticky, je možno definici nastavit jako tzv. globální, případně ji napojit na uživatele či uživatelskou roli.

 • V přehledu definic je volba místní nabídky Přiřazení uživatelů a rolí a v návazném přehledu Přiřazení názvů skupin pak tlačítka Nový uživatel, Nová role, Globální.
 • Priorita přiřazení definic je: 1/ uživatel, 2/ role, 3/ globální.
 • Pokud uživatel jednomu z přiřazení vyhoví, zapne se mu přejmenování skupin automaticky.
 • Pokud vyhoví více definicím podle typu přiřazení (např. uživatel je přiřazen k více definicím téhož editoru), použije se první nalezená definice.