Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Verze 3.0.2021.0616 - Změny 2021

Z Wiki iNuvio
Přejít na: navigace, hledání


Banka

Novinka Při importu do Kartového centra formátu Six Payments se výše poplatků nově importuje z elementu aComEffHighSC.

Protože je částka v elementu aComEffHighSC nezaokrouhlená, systém částku poplatků zaokrouhluje aritmeticky na 2 des. místa.


Doprava

Oprava Při výpočtu daně z motorových vozidel systém nezohledňoval věk auta v dalším roce a tím pádem nepočítal správné sazby daně.

Opraveno


Doprava (SK)

Oprava Při výpočtu daně z motorových vozidel systém nezohledňoval věk auta v dalším roce a tím pádem nepočítal správné sazby daně.

Opraveno


Fakturace

Novinka Upraveno chování, kdy na došlé objednávce je nastavený režim One Stop Shop (OSS), na řadě faktur vydaných (výdejek) je přednastavený režim EU a zatrženo, že se má přenášet, ale není přednastavený režim. Do FaV (výdejky) se režim OSS = režim EU z Došlé objednávky nepřenesl.

Nyní se režim OSS přenáší, i když není přednastaveno, ale je povoleno a je zatrženo přenášet.


Oprava One stop shop (OSS), opraveno chování:

OSS - režim EU, Faktura vydané se generuje automaticky z výdejky při realizaci.
Na řadách výdejek i faktur je nastaveno Převádět režim OSS.
Výdejka má nastavenou zemi OSS DE, sazba 19%. Na fakturu se ale dotáhla sazba např. 21% podle vlastního DIČ DPH. Opraveno, dotáhne se správná sazba.


Oprava Při generování dokladů se v souvislosti s případnou změnou země na cílovém dokladu v rámci změny režimu One Stop Shop (OSS) neaktualizovaly sazby DPH na položkách. Opraveno


Oprava Při generování faktury v rámci realizace výdejky se v souvislosti s případnou změnou země na cílovém dokladu v rámci změny režimu One Stop Shop (OSS) neaktualizovaly sazby DPH na položkách. Opraveno


Oprava Při otevření dokladu v režimu One Stop Shop do editace se v případě, že Země na dokladu nebyla shodná se zemí u odběratele (ve vazbě Organizace), Země automaticky nastavila dle odběratele. Opraveno


Firemní aktivity

Oprava Akce Přesun do jiné kategorie přestala fungovat pro více označených záznamů. Opraveno


Majetek

Oprava Opravena chyba, kdy se při generování karty majetku z protokolu zavedení mohla objevit hláška "Nelze uložit tento druh pohybu, protože už existuje." Karta majetku se následně nezaložila.


Oprava Opravena chyba, kdy mohlo při přidání nového pohybu zmizet u posledního zaúčtovaného pohybu datum účtování, a tím i příznak Účtováno.

Situace mohla nastat u Karty majetku s nastavením:
Opis: DP->UP; úplná shoda
DP Způsob odpisu: fotovoltaická zařízení, nehmotný majetek, jiný časový, jiný sazbou, mimořádný
Účtování pohybů: účetní pohyby
Přidáním nového daňového pohybu (technické zhodnocení, vyřazení, …) nebo aktualizací daňových pohybů mizí u posledního zaúčtovaného účetního pohybu UP Datum účtování a v té souvislosti i zatržítko UP Účtováno. Účetní doklad v Deníku nelze smazat, protože nebyl dohledán prvotní doklad.

U karet majetku s výše popsaným nastavením, pokud je DP způsob odpisu rovnoměrný nebo zrychlený, k této chybě nedocházelo.
Pokud je na kartách majetku s výše popsaným nastavením nastaveno Účtování pohybů: Daňové pohyby, pak také k chybě nedocházelo.


Mzdy (CZ)

Novinka Měsíční docházka (Výpočet mzdy, Měsíční docházka)

V předchozí úpravě došlo k zanesení chyby, kdy v případě nepravidelného kalendáře se zobrazovaly chybné denní úvazky.

Upraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - akcia Mesačná dochádzka

V prehľade Mesačná dochádzka (cesta: Výpočet mzdy/akcia Mesačná dochádzka/podakcia Vybraných zamestnancov) sa nesprávne zobrazovali denné úväzky v prípade nepravidelných kalendárov.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Mesačný daňový prehľad (XML) - prázdne dátumy

V nasledovných elementoch:

DatumZisteniaOP
r01

boli vykonané nasledovné úpravy:
- ak boli prázdne, naplnili sa hodnotou "12.30.1899" a mali zostať prázdny
- ak boli vyplnené, tak boli v dátumovom formáte MM.DD.RRRR a mali byť v dátumovom formáte DD.MM.RRRR.

Okrem toho boli odstránené elementy:
predcislieUctu
cisloUctu
kodBanky

Upravené.


Novinka ÚPRAVA - ROČNÉ hlásenie (IV. časť) - tlačový formulár

Pri náhľľade tlačového formulára pre IV. časť ročného hlásenia systém HELIOS iNuvio hlási:

"Nie je možné vygenerovať zostavu.
xRocniHlaseni_Prioha_NezpracRZD: Nemôžem otvoriť zdroj dát.
SQL statement doesnt return rows."

Jedná sa o prípad, kedy žiadny zamestnanec nevstupuje do prílohy, tj. má sa zobraziť prázdne tlacivo bez zamestnancov.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou - samostatná strana

V prípade nerezidenta sa generoval nesprávny počet príloh.

Upravené


Obecné

Novinka Při přechodu na verzi x.0.2021.0604 se ve výjimečných případech mohla objevit chyba:

Změnový skript na verzi 20210604 nebyl aplikován úspěšně.
The COMMIT TRANSACTION request has no corresponding BEGIN TRANSACTION
Opraveno.


Personalistika (CZ)

Novinka ÚPRAVA - Zaměstnej uchazeče - Uplatnit slevy a odpočty 1. měsíc


Nyní po spuštění akce Zaměstnej uchazeče (přehled Zaměstnanci), v případě, že je datum nástupu do pracovního poměru první den v měsíci, bude toto zaškrtávací pole "Uplatnit slevy a odpočty 1. měsíc" automaticky zaškrtnuté. Jestliže zaměstnanec nastoupí později než první den v měsíci, zaškrtnuté nebude.


Personalistika (SK)

Novinka ÚPRAVA - Zamestnaj uchádzača - Uplatniť zľavy a odpočty 1. mesiac

Odteraz po spustení akcie Zamestnaj uchádzača (prehľad Zamestnanci), v prípade, že je dátum nástupu do pracovného pomeru prvý deň v mesiaci, bude toto zaškrtávacie pole "Uplatniť zľavy a odpočty 1. mesiac" automaticky zaškrtnuté.
Ak zamestnanec nastúpi neskôr ako prvý deň v mesiaci, zaškrtnuté nebude.Pokladní prodej

Oprava Položková vratka - při specifické kombinaci nastavení pokladního prodeje se od verze 0600 mohlo stát, že se k položkové vratce zaevidovala vrácená hotovost s částkou 0. Opraveno.

Chyba mohla vzniknout po instalaci verze 3.0.2021.0600 ze dne 23.6.2021, zkontrolujte si prosím částky úhrad na vratkách po tomto datu.


Sklady, nákup a prodej

Oprava Při generování došlé objednávky z nabídky se nepřenášela do položky objednávky zakázková modifikace zadaná na položce nabídky. Opraveno


Oprava Akce Generování došlé objednávky nad nabídkami neměla implementovaná pravidla pro přenášení/nepřenášení režimu One Stop Shop ze zdrojového dokladu na cílový doklad. Opraveno


Splátkování a leasing

Novinka Podle vlastního účtu i podle účtu protistrany se dohledává smlouva o inkasu. Pokud existuje, naváže se na řádek inkasního příkazu. Inkasní smlouva nesmí být duplicitní (Platnost Od do)


Oprava Opraveno chování, kdy nad leasingovými pohyby sice šlo změnit kurz, i když je pohyb uzavřený (protože na něj byl vygenerovaný platební příkaz), ale hodnota v CZK se ani po aktualizaci pohybů dle nově zadaného kurzu nepřepočítala.


Účetnictví

Novinka Oprava dokladu pro výkazy One Stop Shop (OSS) v následujících obdobích OSS se provádí tímto postupem:
  • oprava výše daně: v přehledu faktur a dobropisů vydaných se pořídí nový dobropis. Doklad musí mít zaškrtnut příznak "Opravný doklad" a zadáno "Číslo původní faktury". Položky obsahují požadovanou opravu. DUZP odpovídá aktuálnímu období OSS.
  • storno celého dokladu: v přehledu faktur a dobropisů vydaných se pořídí nový dobropis. Doklad musí mít zaškrtnut příznak "Opravný doklad" a zadáno "Číslo původní faktury". Položky jsou ve výši původní faktury. DUZP odpovídá aktuálnímu období OSS.
  • nový doklad: v přehledu faktur a dobropisů vydaných se pořídí nová faktura. Musí mít v poli "Opravovaný OSS" zadán OSS, do kterého patří. DUZP odpovídá aktuálnímu období OSS.

Opravné doklady jsou po zaúčtování započítány do aktuálního výkazu OSS.
Výpočet probíhá s kurzy, které jsou dotaženy z opravovaného výkazu OSS.
V přehledu položek OSS jsou tyto doklady označeny příznakem "Oprava" a je k dispozici vazba na "Opravovaný výkaz OSS" - lze zobrazit údaje o výkazu OSS, který je opravován.
V přehledu kurzů OSS jsou dohledané původní kurzy označené příznakem "Oprava".
Při generování XML jsou opravné doklady generovány do věty "O".

Je-li oprava dokladu provedena ve stejném období OSS jako původní faktura, není ve výkazu OSS označena jako "Oprava" a do výkazu XML se generuje do věty "R".


Oprava U výkazů One Stop Shop (OSS) mohlo dojít u dokladů s jinou měnou než EUR k tomu, že systém nenavázal účetní doklady na příslušný výkaz OSS. Opraveno.


Výroba

Oprava Při generování výrobního příkazu na opravu zmetku mohlo dojít v některých situacích k zobrazení chybové hlášky a příkaz na opravu tak nebylo možné vygenerovat.

Opraveno.