Verze 3.0.2020.0901 - Změny 2020

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Banka

Novinka Modul Banka byl rozšířen o nový submodul Firemní platební karty. Je umožněno evidovat firemní platební karty, tj. platební karty, které firma poskytuje zaměstnancům, zejm. managementu, obchodníkům, nákupčím a pod. pro bezhotovostní platby v obchodech, hotelích, restauracích a pod.

Funkcionalita firemní platební karty obsahuje:

 • Evidence firemních platebních karet
 • Evidence platebních transakcí provedených prostřednictvím těchto karet
 • Debetní i kreditní platební karty
 • Podklady pro DPH
 • Podklady pro účetnictví
 • Vyhodnocení platebních transakcí
 • Obdobné s modulem Pokladna

Popis viz Poradna https://help.helios.eu/wikics/Firemn%C3%AD_platebn%C3%AD_karty_-_Poradna_(CZ) a dokumentace Helios Orange.


Novinka Přiřazení úhrad v odlišné měně.

Pokud je faktura připojovaná na řádek bankovního výpisu v jiné měně než transakce na bankovním výpise, zobrazí se nově upozornění a vytvoří se úhrada. Akce Automatické přiřazení úhrad a Přenos faktur vytváří úhrady v měně bankovního výpisu a Částka v měně faktury je vyplněna hodnotou salda z faktury. Při vytváření nové úhrady v editoru a přiřazení faktury zadáním čísla faktury (nebo výběrem z přehledu Pohledávky nebo Závazky) se zobrazí hláška "Měna faktury je jiná než měna transakce. Převzít údaje z faktury?". Po potvrzení hlášky ANO se z faktury přenese na řádek a úhradu bankovního výpisu měna a částka transakce. V editoru úhrad bankovního výpisu byla rovněž upravena akce Vypočti částky podle faktury pro úhrady v jiné měně.


Novinka Automatické přiřazení úhrad: pokud na řádku bankovního výpisu není vyplněn variabilní symbol a faktura se dohledává podle údajů v účelu platby, na úhradu se do Variabilního symbolu přenese hodnota čísla dodavatelské faktury popř. párovacího znaku a druhého párovacího znaku z připojené nezaúčtované faktury. V případě zaúčtované faktury se tyto údaje převezmou z účetního deníku.


Novinka Při výběru textu z číselníku na řádku/úhradě bankovního výpisu se nabízí vždy všechny texty určené pro modul Banka, bez ohledu na to, zda je v nich zadaný účet. Je-li účet již na řádku/úhradě bankovního výpisu zadán a přenáší se text, u kterého je také vyplněn účet, je zobrazen dotaz: Změnit účet podle textu?
 • Ano - zadaný účet na řádku/úhradě bankovního výpisu je přepsán účtem z textu
 • Ne - zadaný účet na řádku/úhradě bankovního výpisu není přepsán účtem z textu a přenese se pouze text.


Novinka Automatické přiřazení úhrad - zrušeno vyplnění data párování salda na úhradu, pokud k faktuře existuje zádržné. Příslušné datum párování salda se dotahuje v rámci přípravy účtování.


Novinka Upraven editor Bankovních spojení pro zobrazení externích informací (uživatelských sloupců). Záložka s externími sloupci se zobrazuje již při založení nového záznamu.


Novinka Příznak Blokováno se nyní akceptuje na vlastních bankovních spojeních při následujících procesech:
 • Import bankovních výpisů, pokud je nastaveno Importovat pouze výpisy účtů vlastní firmy,
 • Příprava zaúčtování bankovního výpisu,
 • Zaúčtování bankovního výpisu,
 • Testování zaúčtování a generování bankovních spojení.


Novinka Do položek Kartového centra byl přidán nový sloupec "Identifikátor platby". Do něj se importuje hodnota "paymentNo" z XML souboru, formát importu Six Payments. Jedná se o jedinečný identifikátor platby řádků bankovního výpisu.


Novinka Do řádků účetního kódu pro účtování Kartového centra je přidána možnost plnit "Text do účta" uživatelským sloupcem (_TextDoUctaUziv) z položek Kartového centra.

Neplatí pro druhy řádku účetního kódu "Zaokrouhlení výnos (hlavička)" a "Zaokrouhlení náklad (hlavička)".


Novinka Při generování nové databáze (pro českou i slovenskou legislativu) se nově generuje do přehledu platebních poplatků následujících 5 záznamů:

Poplatek / Typ / Poznámka
BEN / BEN (beneficiary)
BN1 / SHA (shared) / Multicash
BN2 / BEN (beneficiary) / Multicash
OUR / OUR (our)
SHA / SHA (shared)


Novinka V rámci vytváření platebního příkazu (tuzemského) byl do editoru řádku doplněn přenos hodnoty Variabilního symbolu z detailu na řádek příkazu obdobně jako je nyní přenášena hodnota částka, pokud již není v řádku příkazu toto pole vyplněno.


Novinka Při editaci řádku bankovního výpisu po vyplnění obratové částky se nyní tato hodnota přenese do částky transakce za podmínky, že částka transakce se rovná 0.


Novinka V uživatelském nastavení pro zahraniční platební příkazy lze nově přednastavit atribut Poplatky domácí.

Při generování zahraničního platebního příkazu ze vzoru se nepřenášeli atributy SEPA platba a Poplatky domácí. Opraveno.


Novinka Následující řešení se týká importu bankovních výpisů do Kartového centra a účtování Kartového centra.

Je určeno pro výpisy, které obsahují položky s datumy transakce spadajícími do různých období (let) - typicky pro výpisy na přelomu roku, a pro účtování je globální konstanta "Při účtování přebírat jako datum případu" nastavena na "Datum transakce z položek". Nyní v tomto případě systém při účtování hlásí chybu "Položky dokladu spadají do více období" a účtování nelze provést.

Postup nového zpracování takových bankovních výpisů:

 • provede se standardní import bankovního výpisu do kartového centra přes zprávy (v příslušném formátu),
 • nový sloupec "Více období" v přehledu "Kartové centrum" určuje, kterých dokladů se týká výše uvedený problém,
 • je-li sloupec "Více období" zaškrtnutý, je k dispozici nová akce "Rozdělení do období" (lze označit i více dokladů). Akce je přístupná jen je-li globální konstanta "Při účtování přebírat jako datum případu" nastavena na "Datum transakce z položek",
 • akce provede rozdělení původního dokladu na 2 doklady, každý obsahuje pouze řádky spadající datumem transakce do stejného období, doklady mají všechny hlavičkové údaje (až na ID) stejné,
 • jestliže se akce rozdělení nepodaří, systém hlásí chybové hlášení "Doklad kartového centra se nepodařilo rozdělit do období",
 • jestliže je akce spuštěna i nad dokladem, který není potřeba rozdělovat (obsahuje řádky jen z jednoho období), systém hlásí informaci "Doklad kartového centra není potřeba rozdělit do období" a rozdělení se neprovede,
 • po rozdělení bude pole "Více období" již odškrtnuto a lze provést standardní účtování.


Novinka Nastavení bankovního spojení bylo rozšířeno o atribut Domácí poplatky. Tyto hodnoty se použijí při vytváření zahraničního platebního příkazu.


Novinka Do číselníku Země byl doplněn atribut SEPA prostor, který je určen pro využití v modulu Banka.


Oprava Opravena funkce "Kontrola celistvosti číselné řady", která hledala díry v řadě čísel výpisů mezi existujícím minimálním a maximálním číslem. Nyní se zjišťuje vždy od výpisu číslo 1.


Oprava Připojení více faktur v cizí měně na jeden záznam úhrady řádku bankovního výpisu: pokud bylo nastaveno v globální konfigurací banky - kurz pro řádky výpisu brát z řádku výpisu a způsob dohledání denní vč. předchozího, nepřenesl se správný kurz na úhradu ve faktuře. Opraveno.


Oprava Generování platebního příkazu - opravena kontrola, zda je bankovní spojení příjemce blokováno (původně systém hlásil, že bankovní spojení neexistuje).


Oprava Při hledání platebního příkazu u Automatických přiřazení úhrad pokud existuje více úhrad a faktur se stejným variabilním symbolem, program neakceptoval nastavení "Pouze na neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury". Opraveno.


Celní případy

Novinka ECS Vývoz - kontrola QP189:

Změna znění pravidla QP189, které je přiřazeno k elementu "Množství v MJ" (G26) ve zprávách CZ515A (D_N_PODV) a CZ513A (D_N_OPRV):

"JESTLIŽE je sazebníková MJ rovna "KGM" a současně sazebníková MJ nemá specifikováno Upřesnění MJ, PAK musí být hodnota uvedená v elementu "Množství v MJ" (kolonka 41) rovna hodnotě elementu "Vlastní hmotnost" (kolonka 38).

JESTLIŽE je sazebníková MJ rovna "GRM" (gram) a současně sazebníková MJ nemá specifikováno Upřesnění MJ, PAK musí být hodnota uvedená v elementu "Množství v MJ" (kolonka 41) rovna tisícinásobku hodnoty elementu "Vlastní hmotnost" (kolonka 38). Platí pravidlo: Kolonka 38 se musí rovnat kolonce 41/1000 a aritmetickému zaokrouhlení kolonky 38 na 3 desetinná místa. Výjimka: Pokud je v kolonce 41 údaj v rozmezí 1,490 – 0,001 pak v kolonce 38 je vždy 0,001.


Novinka ECS Vývoz - do importu pomocí zpráv přes formát Helios XML byla přidána podpora importu z xml zprávy CZ599A.


Novinka ICS Dovoz - Kód CH :

přidána možnost výběru hodnoty z:

 • 1 -Metoda převodní hodnoty dovezeného zboží - článek 70 kodexu
 • 2 -Metoda použití převodní hodnoty stejného zboží - článek 74 odst. 2 písm. a) kodexu
 • 3 -Metoda použití převodní hodnoty podobného zboží - článek 74 odst. 2 písm. b) kodexu
 • 4 -Metoda odvozené hodnoty (jednotková cena) - článek 74 odst. 2 písm. c) kodexu
 • 5 -Metoda hodnoty vypočtené jako součet - článek 74 odst. 2 písm. d) kodexu
 • 6 -Hodnota určená na základě dostupných údajů ("fallback metoda") - článek 74 odst. 3 kodexu


Novinka ICS Dovoz, NCP, Záznamy deklaranta - při kopii položky, deklarace budou zkopírovány i hodnoty z DCH záložky.


Novinka Souhrnné deklarace - akce Nová z/ze vzoru - bude se kopírovat “Odesílání informací o stavu” ze zdrojové deklarace, pokud je v Nastavení parametrů (zál.č.4 ) nastavena volba pro kopii deklarací ICS Dovoz..


Novinka Souhrnná deklarace - kopie položky: bude kopírováno:
 • Způsob proclení
 • Paragraf
 • Referenční číslo přepravy
 • Další zvláštní okolnosti


Novinka Souhrnná deklarace - Při kopii deklarace z aktuální / ze vzoru bude zkopírována i Výše záruky.


Oprava ECS Vývoz - zj.postupy - úprava přenosu schv.místa. Přenášelo se pouze 17znaků - opraveno.


Oprava Import organizací - pokud v importním xml nebyla data organizace (název, ulice,....) ale pouze EORI element, pak v případě existence organizace (v číselníku organizací) s prázdným názvem - byla právě tato připojena, přesto, že měla jiné EORI.

Opraveno.


CRM

Novinka Poptávky přijaté - na přehled Vystavené nabídky je při spuštění z hlavní nabídky HELIOS Orange nově aplikována globální proměnná Období se standardní funkcionalitou výběru více období (původně se zobrazovaly všechny doklady bez ohledu na období). Aplikace výchozího rozsahu zobrazených období na uživatele definovaného v Uživatelské konstanty - Období se řídí zatržením stávajícího příznaku Nabídky.


Novinka Rychlostní optimalizace počítaného sloupce Stav (TabQMSAtributy.PoptavkyStav) v agendě Poptávky přijaté.


Novinka *Do 3 skupin přehledů k číselníku Organizace byl doplněn přehled "Celkový přehled úkolů Helios"
 • Byla dořešena dostupnost přehledů společných pro QMS, CRM a Firemní aktivity v závislosti na licenci na jedinou z těchto 3 agend


Novinka Do přehledů Zakázky, Obchodní případy byly do všech 3 skupin přehledů (pro označené, stromově, pro aktuální) doplněny akce pro zobrazení přehledů
 • Aktivity a agendy QMS
 • Celkový přehled úkolů Helios

poskytující i záznamy z agend QMS a CRM


Novinka Číselník Organizace - sloupec Právní forma - ke stávajícím možnostem nastavení
 • 0-Právnická osoba
 • 1-Fyzická osoba

doplněny další možnosti

 • 2-Soukromá osoba
 • 3-Neurčeno

Dále doplněno přednastavení pro nový záznam v globální konfiguraci na záložce Firemní

 • Výchozí typ organizace (právní forma) - výchozí hodnota: Právnická osoba


Doprava

Novinka V konfiguraci dopravy, záložka "Údaje pro kontrolu návaznosti", lze vypnout kontrolu střediska při importu.


Novinka Nad přehledem stazek je akce (funkce) pro uzavření/otevření stazky. Na akce lze nastavit práva.


Novinka Pokud v přehledu Doprava, Vydané faktury dal uživatel Smazat, ale pak kliknul na Ne, objevila se zavádějící hláška. Opraveno.


Evidence pošty

Novinka Datové schránky

Do nového přehledu Komunikace s ISDS je logováno spuštění + výsledek akcí:

 • Odeslat
 • Přijmout
 • Aktualizovat

(vč. akce Odeslat/Přijmout)

Sloupce přehledu Komunikace s ISDS

 • Akce - jaká akce se loguje (Odeslat, Přijmout, Aktualizovat)
 • Výsledek akce - O.K., Chyba
 • Uživatel - kdo komunikoval (login, jméno)
 • Datum komunikace - kdy proběhla komunikace (datum a čas)

Přehled má vazbu na řadu schránek Typ pošty 2 - Datová schránka

V přehledu Řady schránek jsou nové sloupce:

 • Poslední komunikace - uživatel
 • Poslední komunikace - datum

s vazbou do přehledu Komunikace s ISDS

Nová akce Komunikace s ISDS - zobrazí se v novém okně přehled Komunikace s ISDS se systémovou filtrací na označenou DS.


Novinka Do modulu Evidence pošty (Došlá pošta, Odeslaná pošta a Datová schránka je přidána funkcionalita Def. OK.

Nová záložka v editoru Schránka (jako na řadách faktur) Zaškrtávátka:

 • Tisk
 • Další doklad

Frame Automat Frame Externí akce Kombo Spustit - volby

 • Nespouštět
 • První
 • Po tisku

Kombo Význam tlačítka OK - všechny volby jako na řádách faktur.


Novinka Datové schránky - akce Aktualizovat nad přehledem Řady schránek (Schránky) původně vzala všechny odeslané zprávy mladší 90-ti dní a k nim stahovala doručenky a zároveň měnila jejich stav. Nyní tato akce nejprve zjistí, které zprávy změnily svůj stav v posledních 15-ti dnech v ISDS, a k nim teprve dotahuje doručenky a mění stav v HELIOS Orange.

Tím se podstatně sníží počet dotazů na ISDS a nebude docházet k omezení přístupu k ISDS z důvodu jeho přetěžování nadbytečnou komunikací.

Pokud se uživatel delší dobu (>15 dní) nepřihlásí do DS, starší zprávy se mu akcí Aktualizovat nad schránkou již nebudou aktualizovat. Proto byla doplněna ještě jedna akce Aktualizovat, která je přímo nad přehledem zpráv, a ta provede aktualizaci pro označené zprávy bez ohledu na jejich stáří.


Novinka Pokud je v databázi pouze jedna schránka došlé či přijaté pošty, uživatel již nemusí při každé nové poště vybrat z řady schránek, ale automaticky se vybere tato jedna schránka.


Fakturace

Novinka Bylo doplněno nové nastavení na řadě faktury "Upozornění na odlišnou formu úhrady". Kontrola, zda forma úhrady na faktuře je označená jako bezhotovostní, probíhá při vytváření platebního příkazu generováním z fakturace, ze salda nebo při použití akce Nový z faktur.


Oprava Oprava v navazování zálohových faktur. V některých případech se stávalo, že se jako zálohová faktura navázala faktura realizační, popř. tam byla navázána výdejka.

Opraveno.


Novinka Pro akci Zrušení realizace a Odúčtování dokladu bylo nově přidáno samostané nastavení práva.

POZOR !! V případě režimu negativních práv (Standardně práva na všechny akce zakázána) budou mít všichni uživatelé po instalaci nové verze práva na tyto akce ZAKÁZÁNA !!


Novinka V případě intrakomunitárních plnění je zapotřebí kvůli přiznání k DPH používat rozdílné daňové klíče pro dodání zboží nebo poskytnutí služby. V případě, kdy je část plnění (položky faktury) dodání zboží a další část plnění je poskytnutí služby, nebylo možno využít různých daňových režimů, ale daňové klíče bylo nutno na položky faktur doplňovat ručně. Proto jsme přidali možnost přednastavení, zda se jedná o zboží nebo službu.

Pro určení, zda se jedná o dodání zboží nebo poskytnutí služby, je k dispozici nové pole Zboží/služba s volbami:

 • Neurčeno (výchozí nastavení)
 • Zboží
 • Služba

Toto nastavení je na hlavičce dokladu (faktury a dalších skladových dokladů), na kmenové kartě a skupině karet, určuje se v uvedeném pořadí.
Nastavení dtto je i na daňovém klíči.

Princip přednastaveni daňového klíče na položku faktury:

 • Je požadováno zboží:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč „přednastaveno pro zboží", pokud se nenajde, pokračuje se dále:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč "nerozlišeno“, pokud se nenajde, daňový klíč není nenalezen.
 • Je požadována služba:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč " přednastaveno pro službu", pokud se nenajde, pokračuje se dále:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč "nerozlišeno", pokud se nenajde, daňový klíč není nenalezen.
 • Je požadováno neurčeno:
  • najde se právě jeden nebo přednastavený daňový klíč "nerozlišeno", pokud se nenajde, pokračuje se dále:
  • najde se právě jeden daňový klíč (libovolný), pokud se nenajde, daňový klíč není nenalezen.

Pokud není daňový klíč nalezen, musí se doplnit na položku faktury ručně.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Poradně viz https://help.helios.eu/wikics/Da%C5%88ov%C3%A9_kl%C3%AD%C4%8De_-_rozli%C5%A1en%C3%AD_zbo%C5%BE%C3%AD_resp._slu%C5%BEba_-_Poradna_(CZ)


Novinka Datum pro intrastat - Datum skutečného přijetí zboží se nově přenáší u akcí Generování faktury přijaté (nad příjemkou) a Generování příjemky (nad fakturou).


Novinka V přehledu Vydaných faktur přejmenován sloupec Datum doručení na Datum doručení / odeslání.


Novinka Fakturace, Úhrady, akce Dorovnání úhrad v měně faktury, resp. Dorovnání úhrad v měně faktury i hlavní měně.

Byla přidána kontrola, aby nešlo vygenerovat dorovnání dřívější než existující úhrada k dané faktuře.
Pokud k tomu dojde, zobrazí se v procesním okně chybová hláška: "Existuje úhrada po datu dorovnání !" Dorovnání k této faktuře se nevygeneruje.


Novinka Při použití druhého párovacího znaku se na zaúčtování úhrady (dorovnání úhrad) nepropisoval druhý párovací znak, který je na faktuře.

Přenos a zpracování Párovacího znaku 2 doplněno do všech účtování úhrad:

 • účtování kurzového rozdílu
 • účtování kurzového rozdílu k bilančnímu dni
 • účtování dorovnání
 • účtování úhrady


Novinka Do přehledu úhrad ve Fakturaci byl přidán nový Původ úhrady 13 Úhrada - externí. Bude využíván pro identifikaci úhrad vygenerovaných externími programy (pluginy).


Novinka Upravena chybová hlášení v případech, že systém nenalezne účet.

Úprava se týká účtování kurzového rozdílu z přehledu faktur a úhrad a účtování kurzového rozdílu k bilančnímu dni z přehledu úhrad. V procesním okně účtování se mohou zobrazit tyto 2 situace :

a) saldokontní řádek a výpis chyb :
(-) žádný účet není označen jako prioritní pro párování plateb z bankovních výpisů
nebo
(-) je označeno více účtů jako prioritních pro párování plateb z bankovních výpisů

(-) žádný účet není označen jako povolený pro párování plateb z bankovních výpisů
nebo
(-) je označeno více účtů jako povolených pro párování plateb z bankovních výpisů

(-) účet nebyl nalezen na účetním kódu úhrady

b) řádek kurzový zisk/ztráta a výpis chyb :
(-) účet nebyl nalezen na účetním kódu úhrady
(-) účet nebyl nalezen na kódu cizí měny "měna"
(-) účet nebyl nalezen na kódu hlavní měny "měna"

V případě, že není účet systémem dotažen, musí uživatel dle svého uvážení upravit nastavení účtů.


Novinka Pro výdejku a fakturu bude nově platit, že pokud nikde není přednastaveno bankovní spojení, bude se přenášet ze zdrojového dokladu výdejky.


Novinka Doplněny slepé procedury do procedur generujících tiskový zdroj pro QR kód faktury CZ / SK
 • do procedury hp_QRPlatbaVydFak vloženo volání slepé procedury ep_QRPlatbaVydFak
 • do procedury hp_QRFakturaVydFak vloženo volání slepé procedura ep_QRFakturaVydFak
 • select v tiskovém zdroji pro PAY by square kód nahrazen uloženou procedurou hp_QRCodeSKPayment a do ní je vloženo volání slepé procedury ep_QRCodeSKPayment

Tím je k dispozici možnost plnit údaje vkládané do QR kódu (např. VS) jinak, než je to řešeno standardně.


Novinka Upraveno generování úhrady pro vzájemné zápočty ve fakturaci.

V případě, že je na hlavičce zápočtu zatržen příznak "Použít měnu", je úhrada generována s použitím kurzu zápočtu. V opačném případě (na hlavičce zápočtu není zatržen příznak "Použít měnu") je úhrada generována s použitím kurzu faktury.


Novinka Při přenášení pohledávek / závazků do zápočtu ve fakturaci dojde k naplnění i párovacího znaku 2.

Párovací znak 2 je dotažen buď z účetního deníku (je-li faktura zaúčtována) nebo z prvotního dokladu-faktury (není-li faktura zaúčtována).
Párovací znak je dále přenesen v rámci účtování zápočtu do účetního deníku.


Novinka Úprava se týká především případů, kdy je na zálohové faktuře jiná sazba DPH než na realizační faktuře.

K dispozici je nová globální konstanta „Odpočet zdaněných záloh“ umístěna v globální konfiguraci, Fakturace, oblast Zálohové a realizační faktury. Hodnoty konstanty „Odpočet zdaněných záloh":

 • "Z rozdílu částek vč. DPH" (odpovídá stávajícímu stavu, stávajícím databázím se nastaví tato volba)
 • "Z rozdílu základů DPH" (nová varianta, nastaví se nově generovaným databázím)

Je-li konstanta nastavena na volbu "Z rozdílu částek vč. DPH" - původní stav, systém přiřazuje zálohy rozdílným způsobem pro varianty způsobu ceny na realizační faktuře (cena bez daně / cena s daní).

Je-li konstanta nastavena na volbu "Z rozdílu základů DPH", systém přiřazuje zálohy stejným způsobem pro obě varianty způsobu ceny na realizační faktuře (cena bez daně / cena s daní).


Novinka Po opětovném zaškrtnutí "Realizační" na realizační faktuře se způsob přepočtu zálohových faktur nastavuje do počátečního nastavení:
 • jsou-li již navázány zálohové faktury, dle výše sumy záloh a částky na realizační faktuře
 • nejsou-li navázány zálohové faktury, přebírá přednastavení na řadě dokladů


Oprava Při generování vydané faktury po realizaci výdejky (nastaveno na řadě v Návazných dokladech) se neakceptovalo nastavení bankovního spojení na měně. Opraveno.


Oprava Akce Dorovnání úhrad v měně faktury a hlavní měně nebrala v potaz předchozí úhrady, pokud na těchto nebyly vygenerované kurzové rozdíly. Opraveno.

Pro účtování úhrad a dorovnání v cizí měně (CM) se na účetní doklad přenášela částka v CM vždy v absolutní hodnotě. Nyní se akceptuje znaménko a strana účtování.


Oprava Byla opravena chyba, kdy v případě připojení zdaněné zálohy s jinou sazbou DPH (např. 15%) než realizační faktura (např. 10%) pomocí volby "Nový bez vazby" a záloha je na vyšší částku než faktura, skončila akce chybovou hláškou: "Cannot insert the value NULL into ..."


Oprava Pokud je na daňovém klíči více neuzavřených sazeb DPH, násobil se podle počtu těchto sazeb počet řádků částky DPH.

K chybě docházelo za těchto podmínek:

 • byla zaškrtnuta konstanta "používat daňové klíče"
 • konstanta se odškrtne - uživatel již nechce používat daňové klíče
 • na řádcích účetních kódů zůstaly vyplněné daňové klíče
 • některé staré sazby DPH (např. 20%) nejsou ukončeny

Oprava - upravena procedura účtování faktur a dobropisů. Okamžitá pomoc :

 • buď ukončit staré sazby DPH
 • nebo na řádcích daného účetního kódu vymazat daňové klíče


Firemní aktivity

Novinka V editorech, kde se zadávají vybrané přednastavené kontakty, bylo zrušeno automatické přenášení právě zadaného kontaktu E-mail do nevyplněného kontaktu Hromadně pro e-mail. Pro přenesení hodnoty kontaktu E-mail do nevyplněného kontaktu Hromadně pro e-mail bylo v editoru za kontakt E-mail doplněno tlačítko ->.


Novinka Do přehledu položek k záznamu firemní aktivity/CRM/QMS byla doplněna akce Kopie, která z aktuálního záznamu položku založí novou identickou položku k danému dokladu.


Novinka Pokud je v globálních konstantách Firemní aktivity nastaven parametr Rozšířená cenotvorba jinak než na hodnotu Helios 2.0 (tj. není nastaven režim zpětné kompatibility), tak se měrné jednotky zadané na položce aktivity aplikují i v cílovém dokladu (dosud se jednotka aplikovala na cílový doklad dle pravidel pro tento doklad). Pokud nemá kmenová karta předdefinovanou žádnou měrnou jednotku a na položce aktivity nějakou jednotku uživatel určil, aplikuje se i na cílový doklad (dosud se jednotka nepřenášela).


Novinka Úkoly - u uživatelských sloupců byla doplněna možnost nastavit vlastnost Kopírovat. Dosud se hodnoty uživatelských sloupců kopírovaly v akcích Nový úkol ze vzoru a Nový úkol z aktuálního úkolu vždy. Nyní se akce Nový úkol z aktuálního úkolu řídí dle nastavení vlastnosti Kopírovat (výchozí nastavení je přitom nezatrženo, tj. nekopírovat). Akce Nový úkol ze vzoru kopíruje hodnoty uživatelských sloupců nadále vždy bez ohledu na nastavení vlastnosti Kopírovat.


Oprava Pokud byla na organizaci zadané na aktivitě přednastavena cizí měna a v návazné skupině karet byla stanovena pro tuto organizaci a kmenovou kartu, tak se tato cena po zadání položky s vazbou na danou kmenovou kartou na doklad nedohledala. Opraveno


Oprava Při generování dokladů z položek aktivity se nerespektovalo nastavení parametru Plnění DPH na řadě cílového dokladu. Sazby DPH přiřazené na položkách aktivity zůstaly zadané na položkách generovaného dokladu, i když na cílové řadě bylo nastaveno jiné než Běžné plnění. Opraveno.


Oprava Akce "Nový úkol z aktuálního úkolu" nekopírovala poznámku u navázané položky úkolu. Opraveno.


Oprava K úkolu zadanému v přehledu Úkoly, tj. bez vazby na Firemní aktivitu, nešlo přiřadit položky. Opraveno.


Majetek

Novinka Při zadávání pohybů je umožněno kopírovat částky pohybu. Např. zavedení, nemusí se částka zadat extra na DP, UP, případně i 3P, stačí jedenkrát.


Novinka Majetek, Daňový pohyb, pole Datum účtování je nově vždy nepřístupné, šedé.


Novinka Majetek - evidence významných oprav nad 200 tis. CZK (§78 da) zák. o DPH)

Byla provedena revize funkčnosti a provedeny úpravy a pro Úpravy odpočtu je možno evidovat i jednotlivé Úpravy odpočtu na záložce 3 - Úpravy odpočtu. Zároveň byly upraveny kontroly a s nimi související hlášky.


Novinka Na protokolu zavedení majetku, záložka Odpis, atribut "P30O12Odpis" je přejmenován srozumitelněji na "DP odpis původního vlastníka".


Novinka Při zatržení konstanty DP Povolit účtování? se automaticky zaškrtne Povolit účtování na daňových druzích pohybů pro typ pohybu:

Počáteční stav, Odpis, Technické zhodnocení, Změna ceny, Vyřazení a Částečné vyřazení. Pro výše uvedené typy daňových pohybů bude pole Povolit účtování přístupné k editaci. V ostatních případech bude i v případě zatržení konstanty DP Povolit účtování? nepřístupné.


Novinka Nově je umožněno generovat z protokolů zavedení karty majetku, kde je datum zavedení nižší než 1.1.1990. Pohyb Počáteční stav musí mít datum platnosti 1.1.1993 nebo vyšší.


Oprava Byla opravena chyba, kdy nešly zadávat informace k významných opravám podle § 78 da.


Oprava Na typu majetku je přednastavena účetní skupina, která má zaškrtnuto "1.odpis měsíc po". Do protokolu zavedení se nepřenesl "UP měsíc po". Opraveno.


Oprava Pokud je v účetních pohybech zadáván nový pohyb Změna odepisování a na kartě (i na typu majetku) je nastaven způsob odepisování: počtem měsíců, změnilo se vždy na -1 kráceno automaticky samo.

Opraveno, nastavení se již nemění automaticky, ale musí si ho měnit uživatel.


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek. Pokud se při změně kontace odpisu na kartě nepoužilo tlačítko OK, ale přechod na další záznam pomocí šipek nahoru/dolů, neobjevil se dotaz na přepočet odpisů a změna se neuložila.


Mzdy (CZ)

Novinka ČSSZ - Změna adresy na VREP

Od 17.9. 2020 došlo ke změně adres pro komunikaci s ČSSZ.

Podívejte se, prosím, na detailní popis v naší Poradně.

iNUVIO: https://help.helios.eu/wikics/Mzdy_%E2%80%93_elektronick%C3%A1_komunikace_%E2%80%93_nutn%C3%A1_ZM%C4%9ANA_adres!_-_Poradna_(CZ)

2.0: https://forum.helios.eu/orange/doc/cs/Mzdy_%E2%80%93_elektronick%C3%A1_komunikace_%E2%80%93_nutn%C3%A1_ZM%C4%9ANA_adres!_-_Poradna_(CZ)


Novinka Přehled o výši pojištného - PVPOJ

Od výplat za měsíc 09/2020 se ČSSZ vrací k původním šablonám pro export Přehledu o výši pojistného (PVPOJ16 verze 2019). Opouští se doposud platná struktura, která zohledňovala úpravy týkající se Antiviru C.

V programu došlo k návratu původní struktury pro export.


Novinka Editor výpočtu mzdy – poloautomatická likvidace nemocí

V editoru Výpočtu mzdy přibyla v ribbonu na kartě Akce Likvidace DNP je zcela nová a týká se pouze právě počítané mzdy. Akce, generuje likvidačních MS pro dosud neproplacené nepřítomnosti typu Nemocenská, které byly vygenerovány z Evidence DNP a mají doklad k proplacení ke konci dávky nebo měsíce. Akce pracuje pouze s docházkovými MS, které se do mzdy dostaly přes Předzpracování a do Předzpracování byly generovány z Evidence DNP. Akce proplácí i případné docházky neproplacené v minulých obdobích. Při procházení těchto docházkových MS typu Nemocenská probíhá celá řada kontrol. Zde je seznam stavů, které mohou nastat:

 • OK, dávka byla proplacena
 • V období k proplacení dávky se vyskytuje jiná likvidační MS
 • Nenalezena docházková MS kryjící se se začátkem/koncem dávky v rámci mzdového období
 • Nenalezen souvislý interval docházkových MS pokrývající celou DNP v rámci mzdového období
 • První den DNP nesouhlasí počet odpracovaných hodin
 • První den DNP není pracovní den, ale jsou vykázané odpracované hodiny
 • Poslední den DNP nesouhlasí počet odpracovaných hodin
 • Poslední den DNP není pracovní den, ale jsou vykázané odpracované hodiny
 • Nesoulad čísla docházkové MS a čísla MS přiřazeného tomuto typu dávky
 • Docházková MS nemá přiřazenou likvidační MS
 • V daném období nemá dávka doklad k proplacení
 • OK, dávka byla proplacena již dříve

Pokud nastal alespoň v jednom případě chybový stav, zobrazí se chybová hláška s podrobnou informací. Po ukončení celého procesu likvidace touto akcí se objeví Přehled dávek NP generovaných z Evidence DNP. Jedná se o informativní protokol o průběhu akce a je zapojen pouze pro potřeby testování a ladění. V distribuce se tento přehled zobrazovat nebude.


Novinka Výpočet mzdy – hromadné generování likvidace nemocí

Nad přehledem Výpočet mzdy do ribbonové skupiny Základní byla přidána nová ikonka Evidence DNP. Tato podskupina akcí Evidence DNP obsahuje 2 nové akce:

 • Likvidace neproplacených dávek
 • Přehled proplacených dávek

Akce Likvidace neproplacených dávek pracuje se všemi mzdami obsaženými v aktuálně otevřeném přehledu Výpočet mzdy (prázdný přehled, akce je neaktivní). Po stisknutí se zobrazí Přehled neproplacených dávek NP generovaných z Evidence DNP i v předchozích obdobích (pokud byly nějaké neproplacené docházkové mzdové složky nemoci). V rámci přehledu je položka stav, která může nabývat následujících hodnot:

 • V období k proplacení dávky se vyskytuje jiná likvidační MS
 • Nenalezena docházková MS kryjící se se začátkem/koncem dávky v rámci MO
 • Nenalezen souvislý interval docházkových MS pokrývající celou DNP v rámci MO
 • První den DNP nesouhlasí počet odpracovaných hodin
 • První den DNP není pracovní den, ale jsou vykázané odpracované hodiny
 • Poslední den DNP nesouhlasí počet odpracovaných hodin
 • Poslední den DNP není pracovní den, ale jsou vykázané odpracované hodiny
 • Nesoulad čísla docházkové MS a čísla MS přiřazeného tomuto typu dávky
 • Docházková MS nemá přiřazenou likvidační MS
 • V daném období nemá dávka doklad k proplacení
 • OK, dávka připravena k proplacení

Tento přehled obsahuje v ribbonové skupině Proplatit dávky akce. Jen označené a Všechny neproplacené. Akce pak projdou označené/všechny dávky a pokusí se provést proplacení dávek, pokud se likvidace dávky podaří, následuje přepočet mzdy. Konkrétní report o likvidaci následuje v rámci přehledu po uzavření procesního okna. Akce Přehled proplacených dávek zobrazí Přehled proplacených dávek NP generovaných z Evidence DNP z právě vypočítaných mezd v rámci období.


Novinka Předzpracování a Evidence DNP – Párování importovaných docházek z docházkového systému vůči docházkám vzniklým z Evidence DNP

V některých případech dochází k importu z docházkových systémů i docházek nemocí. V případě generování docházek z Evidence DNP dochází ke kolizi. Systém hlásí, že v intervalu již existuje jiná docházková mzdová složka. Účelem je úpravy je tyto dvě věci spojit. Nad přehledem Předzpracování byla vytvořena ribbonová skupina "Seskupení nepřítomností", kam byla zařazena existující akce Seskupení docházky a nová akceNepřítomnosti dle Evidence DNP:

 • má za úkol seskupit docházkové MS vztahující se k jedné konkrétní dávce z Evidence DNP a napojit je na tuto dávku
 • je aktivní pouze v obdobích, kdy lze Předzpracování editovat (aktuální, běžné. odemčené)
 • pracuje nad vybraným záznamem v přehledu Předzpracování
 • kontroluje vybraný záznam, zda je typu Docházka a zda má Skupinu docházky Nemocenská
 • kontroluje, zda vybraná docházková MS není již přiřazena k nějaké dávce v Evidenci DNP
 • hledá v Evidenci DNP dávku, do které datumově spadá vybraná docházková MS
 • pokud dávku najde, kontroluje shodu Druhu dávky v Evidenci DNP proti Skupině docházky na likvidační MS, přiřazené v číselníku MS vybrané docházkové MS
 • v případě shody určí rozmezí datumů pokrývající ve vybraném mzdovém období tuto dávku
 • nová MS má vazbu na příslušnou dávku v Evidenci DNP


Novinka Změny základní mzdy - hromadné zadávání

Nově lze ve mzdách v nabídce Mzdové údaje, Změna částky ZM zadávat údaje nejen ručním vložením jednotlivých zápisu, ale údaje o změnách lze importovat z xls souboru hromadně.

Aby import proběhl, je nutné dodržet následující podmínky:

1.
Období:
Údaje lze importovat od běžného období dále (tzn. nelze naimportovat údaje do aktuálního období).

2.
Struktura:
Je nutné dodržet strukturu:

 • Platnost (PlatnostOd) - udává od jakého data má ke změně základní mzdy dojít (formát datumu je DD.MM.RRRR)
 • Osobní číslo (Cislo ) - jednoznačný identifikátor toho, k jakému zaměstnanci, osobnímu číslu se importovaný záznam vztahuje
 • Základní mzda (ZM_Castka) - konkrétní hodnota základní mzdy (ať již měsíční nebo hodinová)
 • Měna - (ZM_CM_Kod) - v případě, že evidujete mzdu v cizí měně, zadáváte konkrétní měnu (podmínkou pro přepočet po importu je existence zadaného kurzu)
 • Příjmení (Prijmeni.) - sloupec není povinný, slouží jen pro vaši orientaci o importovaných záznamech v xls souboru.

3.
Proces importu:

 • Mzdové údaje, Změna základní mzdy, Import ze souboru nebo Import ze schránky
 • Při zvolení importu ze schránky, uživatel označí oblast v xls a zkopíruje do schránky a poté spustí akci Import ze schránky
 • Při zvolení akce Import ze souboru vybere soubor z disku.
 • Jestliže program narazí při vkládání na chybu - naimportuje pouze záznamy bez chyby, nenaimportované zobrazí v procesním okně (stejně jako záznamy naimportované)

4.
Kontroly:
Při importu program kontroluje, zda:

 • existuje Osobní číslo
 • období, do kterého se importuje (Platnost) je od běžného období dále
 • v daném období ještě neexistuje zápis se změnou mzdy

Pozor:
Importovaný soubor nesmí obsahovat záhlaví (názvy sloupců) nebo přesné názvy z bodu 2 nebo v případě kopírování do schránky je třeba označit pouze oblast dat bez názvů sloupců.


Novinka Kalkulačka pro určení důchodového věku

Nad přehledem Důchody vznikla nová akce Kalkulačka, která po zadání vstupních údajů vypočítá datum důchodového věku podle důchodové tabulky platné v daný den.


Novinka Doplňující údaje - Zdravotní rizika

V Doplňujíích údajích v položce Zdravotní rizika lze nově zadat kategorii: Kategorie 2R (druhá riziková skupina).


Novinka Kontrola přepočtu nároků na dovolenou

Pokud je před výpočtem nové mzdy v lednu 2021 nalezena mzdová karta některého zaměstnance s prázdnou hodnotu neveřejného atributu ELDatumOd (nepoužívá se od roku 2003), Evidenční list od - je zobrazena informativní hláška a proveden výpočet nároku na dovolené v běžném roce u takovýchto mzdových karet.

Tímto je zabezpečeno, že budou správně převedeny nároky na dovolenou (v případě, že byla roční uzávěrka provedena na verzi, která tyto zůstatky ještě nepočítala).


Novinka Dovolená 2021 - převod zůstatků dovolené

Pokud je před výpočtem nové mzdy v lednu 2021 nalezena mzdová karta některého zaměstnance s prázdnou hodnotu nového atributu 'Zůstatek z minulých let - dny', je zobrazena informativní hláška a proveden převod zůstatku dovolené z roku 2020 u takovýchto mzdových karet.

Převod zůstatků dovolené z roku 2020 obnáší :

 • přenos zůstatku ve dnech do nového atributu 'Zůstatek z minulých let - dny'
 • přepočet této hodnoty z dnů na hodiny přes týdenní úvazek.

Hodnota zůstatku dovolené z roku 2020 přepočtená na hodiny nemusí u nepravidelných kalendářů s různou délkou směn pak při čerpání "staré"dovolené v roce 2021 přesně sednout proti čerpaným hodinám za daný počet dnů (dovolená z roku 2020 se má čerpat po dnech, ne po hodinách). Případný rozdíl po dočerpání všech dnů "staré" dovolené si může uživatel zobrazit aktivací ikony tlačítka v sekci "Zůstatek z minulých let" v editoru MU. O rozdíl v hodinách pak lze ručně upravit atribut DovZustatekMR.


Novinka Mzdové údaje - Nastav, neveřejné atributy

V Nastav ve Mzdových údajích byly zneveřejněné atributy, které již nebyly dlouho využívané. Jedná se o tyto atributy:

1) Zneveřejnění nepoužívaných atributů dovolené v prehledu MU

 • týká se jen CZ legislativy od roku 2021
 • byly zneveřejněny některé atributy ve MU, které se už léta nevyužívají (ve smyslu viditelnosti atributů v Nastav)
 • úprava se týká pouze přehledu Mzové údaje pro českou legislativu od roku 2021. Všechny ostatní přehledy nad tabulkou TabZamMzd - např. Roční sestavy nebo Mzdové údaje - pohled přes období - zůstavají beze změny

"schování" v Nastav přehledu MU se týka těchto atributů:

 • DovNarokRoky
 • DovNarokDny
 • DovNarokDnyMes
 • DovVykonPraceBR
 • DovVykonPraceMes
 • DovNepretzityPP
 • DovMinulyRok
 • DovMinulyRok_S
 • DovMinulyRok_N
 • DovPredminRok_N
 • DovPrevedeno
 • DovNeprevedeno
 • DovNadLimit
 • DovProlpKonecRoku
 • DovOmlAbsVazbaBR
 • DovOmlAbsVazbaMes


2) Úprava vlastností atributů dovolené v přehledu MU, které budou využity pro zpracování dovolené podle CZ legislativy od roku 2021

 • týká se jen CZ legislativy od roku 2021
 • změna počtu zobrazovaných desetinných mist u atributů dovolené, které do roku 2021 obsahuji hodnoty ve dnech (zobrazuje se 1 d.m.) a od roku 2021 obsahují hodnoty v hodinách (zobrazují se 2 d.m.).

Týká se to atributů:

 • DovZustatekMR
 • DovNarokBR
 • DovNarokCelkem
 • DovCerpaniBR
 • DovKraceniNeomlA
 • DovKraceni
 • DovKraceniRucne
 • DovKraceniPresah
 • DovZustatekBR
 • DovPrecerpDnyBR
 • DovPrecerpDnyMes
 • DovProlacDnyBR
 • DovProlacDnyMes
 • změna veřejných názvů u atributů dovolené, které do roku 2021 obsahuji v názvu slovo "dny" a od roku 2021 obsahují hodnoty v hodinách. Původní názvy ponechány pro vybraná období do roku 2020, od roku 2021 nové názvy se slovem "hodiny".

Týká se atributů :

 • DovPrecerpDnyBR
 • DovPrecerpDnyMes
 • DovProlacDnyBR
 • DovProlacDnyMes


Novinka Dovolená 2021 - převod zůstatků dovolené z minulého roku

Ve Mzdových údajích byl vytvořen nový atribut Zůstatek z minulých let - dny.
Tento atribut bude v roce 2021 sloužit pro převod/editaci zůstatku dovolené z minulých let ve dnech
V následujícíh letech bude jeho hodnota prázdná !
Současný atribut Zůstatek z minulých let bude od roku 2021 obsahovat Zůstatek dovolené z minulých let v hodinách
Prosincová uzávěrka roku 2020 nastaví v lednu 2021 nový atribut DovZustMR_DplUdaj na hodnotu zůstatku dovolené v BR ve dnech z prosince 2020.
Původní atribut DovZustatekMR pak naplní "zprůměrovanou" hodnotou tohoto zůstatku v hodinách
"Zprůměrovanou" hodnotu určíme ze zůstatku ve dnech přepočtem přes týdenní úvazek a počet dnů v týdnu z osobního kalendáře zaměstnance pro rok 2021
Pokud není nalezen osobní kalendář, pokusí se údaj dopočítat z obecného kalendáře.


Novinka Mzdové údaje 2021

S ohledem na nový způsob výpočtu dovolené od roku 2021 byly provedeny následující úpravy v editoru Mzdových údajů:

A. záložka Nárok :

 • atributy, které nově obsahují hodiny místo dnů, se zobrazují na 2 d.m. místo původního 1 d.m.
 • tyto tributy byly opatřeny řádnými hinty (nápověda, která se zobrazí poté, co se na atributu zastavíte myší)

1) Sekce Vývoj nároku

a) skupina Zůstatek z minulých let

 • atribut Zůst. z ML od roku 2021 obsahuje hodiny a tudíž se nyní hodnota zobrazuje na 2 d.m.
 • název atributu byl rozšířen na Zůstatek z minulých let a zahrnuje pod sebe i dva nové prvky
 • první je editační pole pro Zůstatek dovolené z ML ve dnech. Toto pole bude zobrazeno jen v roce 2021.
 • druhý je tlačítko pro zobrazení informace o detailech zůstatku a čerpání "staré" dovolené
 • nové editační pole je editovatelné shodně jako původní editační pole pro Zůstatek z ML
 • obě pole pro leden 2021 budou naplněna uzávěrkou prosince 2020
 • ruční změna původního atributu (nyní v hodinách) způsobí přepočet celkového nároku na dovolenou a Zůstatku v BR
 • ruční změna nového atributu žádný přepočet nezpůsobí
 • uživatel by měl tuto hodnotu měnit pouze v případě, že neexistují mzdové údaje v prosinci 2020, odkud by uzávěrka hodnoty zůstatku v lednu naplnila
 • hodnota tohoto atributu v roce 2021 bude sloužit pouze pro vyhodnocení shody čerpání zůstatku dovolené z ML ve dnech a v hodinách
 • ke zobrazení těchto informací bude sloužit nový button

b) skupina Základní nárok

 • název atributu byl rozšířen na Základní nárok
 • nové editační pole pro zobrazení výměry dovolené v týdnech
 • tlačítkem na novém poli zobrazit přehled Základní nárok na dovolenou
 • přehled obdahuje vývoj nároku na dovolenou v průběhu vybraného kalendářního roku, kdy byl zaměstnanec v PP

c) schován checkbox Nepřetržitý PP

2) Sekce Krácení

 • schována editační pole Oml.abs.-dny BR, Oml.abs.-krácení, Vazba/trest, Dny VP v BR

B. záložka Čerpání :

 • atributy, které nově obsahují hodiny místo dnů, se zobrazují na 2 d.m. místo původního 1 d.m.
 • názvy obsahující slovo dny upraveny na hodiny

C. sekce Celkem :

 • atributy, které nově obsahují hodiny místo dnů, se zobrazují na 2 d.m. místo původního 1 d.m.


Novinka Dovolená 2021 - úprava Počátečních hodnot
 • sekce "Dovolená, krácení - dny" přejmenována na "Dovolená - doby"
 • v editoru byly schovány atributy :
  • Omluvená absence (dny)
  • Vazba/trest (dny)
  • Dny výkonu práce
 • od roku 2021 budou v následujících atributech evidovány hodiny, nikoliv dny :
  • Neomluvená absence
  • Čerpání dovolené
 • tyto atributy nově zobrazují hodnoty na 2 d.m.
 • tyto atributy jsou nově opatřeny hinty, rozlišující, zda jsou hodnoty v hodinách či dnech (podle roku záznamu PH)


Novinka Dovolená 2021 - zapojení nového způsobu výpočtu dovolená na všechna místa, kde se s dovolenou pracuje
 • editor MU :
  • při změně hodnot atributů v editoru se přepočítávájí Nároky i Zůstatky
  • nově se přepočet nároku a zůstatku dovolené aktivuje i po změně údajů v sekci Vynětí z ES
 • editor Počátečních hodnot :
  • v editoru zůstaly pro dovolenou jen atributy Hodiny neomluvené absence a Čerpání
  • změna Hodin NA (neomluvené absence) ovlivňuje kumulovaný nápočet ve MU v BR
  • změna Čerpání se zadává v hodinách ovlivňuje celkové čerpání dovolené ve MU v BR
 • Uzávěrka zaměstnance :
  • položka Nápočet kumulovaných údajů řeší nápočty kumulovaných atributů včetně těch, co ovlivňují dovolenou
  • uzávěrka prosince aktualizuje Zůstatky z ML a Nároky v novém roce
 • Roční uzávěrka :
  • přepočítává Nároky všech zaměstnanců z údajů v lednu
 • Výpočet mzdy :
  • kontrola nároku u všech zaměstnanců ve stavu a vyjmutých
  • přepocet nároku na dovolenou v BR a kontrola proti hodnotě ve MU
 • Příprava nástupů :
  • přenos Přípravy nástupů PP do Mzdove evidence vypočte nárok na dovolenou v BR a uloží do MU
 • Hromadné změny MU  :
  • přepočítává se Nárok a Zůstatek BR :
   • při změně Základního nároku na dovolenou
   • při změně Mzdového kalendáře
 • Plánované změny MU :
   • přepočítává se Nárok a Zůstatek BR :
   • při změně Data ukončení PP
   • při změně Mzdového kalendáře a úvazků
  • volá se :
   • v Uzávěrce zaměstnance - Plánované změny
   • v dmMzPlanZmenyMU - akce Opakovaná realizace
 • Zrušení plánovaných změn MU :
  • přepočítává se Nárok a Zůstatek BR :
   • při změně Data ukončení PP
   • při změně Mzdového kalendáře a úvazků
  • volá se : - v Uzávěrce zaměstnance - Plánované změny (zrušení)


Novinka Dopňující údaje - Druhy důchodů

Pokud je vybrán druh důchodu, který byl platný dříve a v současnosti již platný není (Částečně invalidní, Invalidní), jste o této situaci informování chybovou hláškou a jste vyzváni k tomu, abyste vybrali platný důchod.


Novinka Evidence DNP - storno dávek

V případě, pokud byla notifikace storno dávky naimportováno dříve než vlastní notifikace vzniku dávky, nebylo plně evidováno, že se jedná o stornovanou dávku NP. Nabízela se v neukončených dávkách k přenosu do předzpracování. Zpravidla se to dělo při importu z notifikací z datových schránek. Nyní je to v procesu importu ošetřeno, dávka je stornována. I přes nesoulad v pořadí importu dávek.


Novinka Evidence DNP - přenos nemocenské docházky do předzpracování

V případě, že byla zadána v evidenci DNP nemoc, kdy zaměstnanec odpracoval celou směnu první nebo poslední den, tak se chybně vygenerovala jednodenní docházková mzdová složka. Obsahoval chybný počet hodin.

Opraveno


Novinka Přehled exekučních srážek při žádosti o DNP

Do formuláře se v některých případech nedotahovalo období.

Opraveno


Novinka Hlášení změn ZP - Portál ZP

Při exportu hlášení se automaticky nenastavil příznak exportu. Upraveno.


Novinka Oznámení na OSSZ - generování xml na disk

Při generování Oznámení na OSSZ na disk (nikoliv zasílání přes VREP) nedocházele k tomu, že po vygenerování na disk se záznam neoznačil jako Odeslaný.

Upraveno.


Novinka Pravděpodobný výdělek - neodpracování 21 dnů

Doposud se pravděpodobný výdělek počítal pouze v měsíci nástupu zaměstnance. Pokud při čtvrtletní uzávěrce nebylo odpracováno 21 dnů, byl o této skutečnosti uživatel informován hláškou/stavem, ale k výpočtu pravděpodobného výdělku nedošlo. Nyní došlo k úpravám:

 • výpočtu PHV pro měsíční uzávěrku posledního měsíce čtvrtletí
 • výpočtu pravděpodobného PHV (PP PHV) v prvních dvou měsících období čtvrtletí vzniku PP (poslední měsíc tohoto čtvrtletí už počítá klasicky PHV pro další kvartál)

Zásadní úprava se týká měsíční uzávěrky posledního měsíce čtvrtletí (kvartální uzávěrka) :

 • změna algoritmu výpočtu PHV je datovaná od období Oprava_2020_09
 • pokud je nulový Vyměřovací základ nebo Odpracované dny, spočítá se PP PHV algoritmem ze Základní mzdy a Paušálů
 • pokud nebylo odpracováno alespoň 21 dní, PP PHV se spočte podle algoritmu nastaveného v Konstantách (ZM a Paušály / Z aktuální mzdy)
 • v případě výpočtu PP PHV ze ZM a Paušálů, sčítají se tyto hodnoty pro výpočet za všechna období kvartálu, výsledná hodnota PP PHV je pak případně navýšena na Minimální hodinovou mzdu
 • pokud bylo odpracováno alespoň 21, výpočet PHV probíhá jako dosud


Novinka Pravděpodobný výdělek v měsíci nástupu

Jestliže zaměstnanec nastoupil a odešel ze zaměstnání v rámci jednoho měsíce a zároveň nebyla v tomto měsíci zadaná mzdová složka, která by iniciovala výpočet pravděpodobného výdělku, tiskl se na formulář Potvrzení pro úřad práce nulový pravděpodobný čistý výdělek (neexistoval vypočítaný pravděpodobný výdělek).

 • výsledná Průměrná čistá mzda (PČM) se počítá z Průměrné hrubé mzdy (PHM) odečtením daní, pojištění a jiných odpočtů
 • PHM se počítá jako součin Tydenního úvazku zaměstnance (TU), Průměrného počtu týdnů v měsíci a Průměrného hodinového výdělku (PHV)
 • mzdové období (MO) pro zjištění těchto údajů se určuje z vybraného období u neukončených PP. U ukončených PP se určuje z období ukončení PP (pokud v něm existují mzdové údaje (MU) zaměstnance)
 • PHV bereme ze MU ve MO, TU a údaje o kalendáři pro případné zkrácení TU procentem bereme ze MU v prvním měsíci (1.MQ) kalendářního čtvrtletí, do kterého spadá MO
 • pokud neexistuji MU v 1.MQ, údaje bereme ze MO
 • v případě, že pracovní poměr vznikl a zanikl ve stejný měsíc a zároveň ve MU je nulový PHV, dojde v výpočtu pravděpodobného PHV


Novinka Stravenky - změna sady stravenek u zaměstnanců

V případě, že docházelo ke změně na jinou sadu stravenek a v nabídce Paušály a srážky byly zadány dvě mzdové složky na stravenky s různými datumy platnosti, nerespektoval program Datum platnosti od.

Upraveno.


Novinka Statistická sestava - ÚNP 04-01 úprava výpočtu řádku 10 v tabulce A107

Chybně se brala vyplacená částka na zadaných mzdových částkách. Opraveno na počet hodin.


Novinka Úprava - Skupina řidičského průkazu

Nyní je možné zadat do atributu Skupina ŘP maximálně 55 znaků (doposud bylo možné zadat pouze 20)


Novinka Statistické sestavy - Čtvrtletní výkaz práce P2-04

Upraven řádek 05 (Ostatní osobní náklady). Nenapočítávaly se mzdové složky odstupného, odměny statutára atd. Načítaly se pouze MS z dohod.

Opraveno


Novinka Tiskový formulář - Oznámení exekutorovi o odchodu zaměstnance

U všech srážek se tisklo, že nejsou deponované, i když bylo v paušálech nastaveno, že ano.

Opraveno


Novinka Tiskový formulář Přílohy k žádosti o dávku + exekuce

Na tiskopisu přehledu exekučních srážek chyběl v kontaktních informacích email. Email pro formulář exekucí se plní v editoru přílohy k žádosti o dávku, stejně jako ostatní kontakty.

Opraveno


Novinka Přehled exekučních srážek - rozdílné výstupy

Tento formulář lze tisknout z nabídky Výpočet mzdy, Akce, ČSSZ výkazy (formulář číslo -1217) anebo z Výpočtu mezd pomocí akce Tisk, Tisk formulářem (formulář číslo -1540).

Do tiskového formuláře -1540 se chybně načítaly i exekuce, jejichž platnost byla zastavená.

Opraveno.


Novinka Statistické sestavy - ÚNP 04-01

V nových instalacích dojde k naplnění řádku 6 z tabulky 101 mzdovou složkou 002 základní mzda za přesčas.


Novinka Nárok na starobní důchod - vazba

Nad přehledem Mzdové údaje a ELDP je nyní možné pomocí tlačíka Nastav zobrazit položky o nároku na starobní důchod.

Tyto položky naíčtají údaje z přehledu Důchody.

Nedoporučujeme tyto atributy mít v implicitním přehledu, zpomalují načítání údajů.


Novinka ÚPRAVA - Roční uzávěrka před rokem 2007

Roční uzávěrce za roky, které spadají před rok 2007 (tj roky 2000-2006) hlásí:

Procedure or function hp_ZrusMzdovouVetu3 has too many arguments specified.

opraveno


Mzdy (SK)

Novinka NOVINKA - Kalkulačka na určenie dôchodkového veku

Nad prehľadom Dôchodky vznikla nová akcia Kalkulačka, ktorá po zadaní vstupných údajov vypočíta dátum dôchodkového veku podľa dôchodkovej tabuľky platnej v daný deň.


Novinka NOVINKA - Zmeny základnej mzdy - hromadne

Nad prehľadom Mzdové údaje akcia Zmena čiastky ZM Nově lze ve mzdách v nabídce Mzdové údaje, Změna částky ZM zadávat údaje nejen ručním vložením jednotlivých zápisu, ale údaje o změnách lze importovat z xls souboru hromadně.

Pre úspešný priebeh importu je nutné dodržať nasledovné podmienky:

1.
Obdobie:
Zmeny je možné importovať s platnosťou od bežného obdobia ďalej (tzn. nieje možné naimportovať zmeny do aktuálneho obdobia).

2.
Štruktúra:
Je nutné dodržať nasledovnú štruktúru:

 • Platnosť (PlatnostOd) - udáva od akého dátumu má ku zmene základnej mzdy dôjsť (formát dátumu: DD.MM.RRRR)
 • Osobné číslo (Cislo ) - jednoznačný identifikátor toho k akému zamestnancovi sa importovaný záznam vzťahuje
 • Základná mzda (ZM_Castka) - konkrétná hodnota základnej mzdy (buď mesačná alebo hodinová)
 • Mena - (ZM_CM_Kod) - v prípade, že používateľ evidujete mzdu v cudzej mene, zadá konkrétnu menu (podmienkou pre prepočet po importe je existencia zadaného kurzu)
 • Priezvisko (Prijmeni) - tento stĺpec nie je povinný, slúží len pre orientáciu používateľa o importovaných záznamoch v xls súbore.

3.
Proces importu:

 • používateľ označí oblasť v xls súbore a skopíruje ho do schránky (kl.skratka Ctrl + C)
 • vstúpi do prehľadu Mzdové údaje akcia Zmena základnej mzdy, kde spustí akciu Import zo schránky alebo spustí akciu Import zo súboru a vyberie si importný súbor
 • ak systém narazí pri vkladaní na chybu - naimportuje len záznamy bez chyby, v procesnom okne zobrazí nenaimportované aj naimportované záznamy

POZOR: je možné importovať aj bez hlavičky, ale je nutné mať data pre import zadané v prvom riadku od prvého stĺpca .

4.
Kontroly:
Pri importe systém kontroluje či:

 • existuje Osobní číslo
 • obdobie, do ktorého sa importuje (Platnosť) je od bežného obdobia ďalej
 • v danom období ešte neexistuje zápis so zmenou mzdy


Novinka ÚPRAVA - Používateľské editory - Doplňujúce údaje

V editore Doplňujúcich údajov karta Používateľské editory po spusteni akcie Definícia usporiadania sa zobrazí hláška:

"Access violation at address 023B69BD in module Helios.exe. Read of address 000000A9."

Upravené


Novinka NOVINKA - Nárok na starobný dôchodok - väzba

Nad prehľadom Mzdové údaje a ELDP je odteraz možné pomocou tlačidla Nastav zobraziť položky o nároku na starobný dôchodok pre vybrané mzdové obdobie.

Tieto položky načítavajú údaje z prehľadu Dôchodky.

Nedporúčame mať tieto položky vo východzom prehľade z dôvodu zpomalenia načítavania prehľadu.


Novinka ÚPRAVA - Oznámenie exekutorovi o odchode zamastnanca

Pri všetkých zrážkach sa uvádzalo, že nie sú deponované, napriek nastaveniu v paušáloch.

Opravené


Novinka ÚPRAVA - Druhy pracovných pomerov - výber MZ, kalendár

V editore Druhov pracovných pomerov (Vzory PP) sa po stlačení tlačidla "tri bodky" pri atribúte:

 • Kalendár zobrazoval CZ prehľad č. 107 a nie SK prehľad č. 391
 • Číslo MZ zobrazoval CZ prehľad č. 214 a nie SK prehľad č. 389

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Generovanie mzdových kalendárov od roku 2021 - sviatky

Pri generovaní mzdových kalendárov od roku 2021 sa nevygeneroval sviatok na deň 6. 1.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Nápočet RZD a Odvody dane - vs letná/vianočná odmena

Vzhľadom na úpravy výpočtu základu dane pri vyplatení letnej/vianočnej odmeny, pri ktorej nie je uplatnené odvodové zvýhodnenie na sociálne poistenie, ale súčasne je uplatnené na daň, bol upravený aj nápočet položiek RZD a daňového prehľadu v atribúte Sociálne poistenie, tak aby neobsahoval sociálne poistenie vypočítané z tej časti odmeny, ktorá nepodlieha dani, tj do výšky € 500,-.


Novinka ÚPRAVA - Prehľad exekučných zrážok - súčinnosť s exekútorom

Distribučný tlačový formulár:
-403170 Prehľad exekučných zrážok - súčinnosť s exekútorom

bol upravený tak, aby sa nenačítavali exekúcie, ktorých platnosť bola ukončená.


Novinka ÚPRAVA - Prehľad Mzdový list - odpočítateľné položky

Nad prehľadom Mzdový list (cesta: Ročné zostavy akcia Mzdový list) je odteraz možné pomocou tlačidla Nastav si zobraziť stĺpček Odpočet od dane celkom.


Novinka ÚPRAVA - Ročná uzávierka pred rokom 2007

Ročná uzávierke za roky, ktoré spadajú pred rok 2007 (tj roky 2000-2006) hlási:

Procedure or function hp_ZrusMzdovouVetu3 has too many arguments specified.

Upravené


Novinka ÚPRAVA - Rozlíšenie poistného za zamestnanca

Nad prehľadom Mzdové údaje je odteraz možné si zobraziť atribúty:

 • Poistenie zamestnanec - daň (pôvodný názov Poistenie zamestnanec, slúži pre účely výpočtu základu dane)
 • Poistenie zamestnanec - celkom (celkový odvod zdravotného a sociálneho odvodu za zamestnanca)

Keď používateľ podrží myšku pri záhlaví týchto stĺpčekov zobrazí sa bublinka, ktorá detailnejšie informuje o aký stlpček sa jedná.

Na základe tejto úpravy sa odteraz správne zobrazuje hodnota v položke Zamestnanec - odvody v nasledovných distribučných formulároch (doteraz sa v tejto položke zobrazovalo poistné za zamestnanca, o ktoré sa znižoval základ dane):

Sys. č. / Názov / Verzia HEO
-403156 / Výplatný lístok (2) / iNUVIO
-403128 / Výplatný lístok - projekt / 2.0


Novinka ÚPRAVA - Skupina Vodičského preukazu

Odteraz je možné do atribútu Skupina VP zadať max. 55 znakov (doteraz 20) (cesta: editor Zamestnanci).


Novinka ÚPRAVA - Stravné lístky - zmena sady straveniek zamestnanca vs platnosť

V prípade, kedy dochádzalo ku zmene na inú sadu stravných lístkov v prehľade Paušály a zrážky, kde zrážky boli zadané na 2 mzdových zložkách pre stravné lístky, ale s rôznymi dátumami platnosti, nerešpektoval sa tento Dátum platnosti od.

Upravené


Novinka ZMENA - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky z minulých rokov v decembri aktuálneho roka

Na základe § 116 ods 2. Zákonníka práce:

"Za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku."

bol úpravený výpočet mzdy za DECEMBER tak, že ak systém zistí, že má zamestnanec nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúcich rokov, tak mu preplatí tú časť, ktorá presahuje 20 dní základnej výmery. Podmienkou, aby došlo k preplateniu tejto dovolenky je, aby mal zamestnanec v mzdových údajoch zaškrtnutý atribút Preplácať dov. na konci roka (cesta: Mzdové údaje záložka Dovolenka pozáložka Čerpanie). Doteraz preplatil vždy tých 5 dní nevyčerpanej dovolenky, ktoré presahovali 20 dňový základný nárok, tj len u zamestnancov s vyšším nárokom ako 20 dní.

Príklad

Zamestnancovi vznikol v roku 2018 nárok na dovolenku v rozsahu 6 týždňov. V roku 2018 si vyčerpal 15 dní dovolenky (tri týždne), v roku 2019 čerpal štyri dni dovolenky z dovolenky na rok 2018. K 31.decembru 2019 mu zostalo:

 • 11 dní nevyčerpanej dovolenky z roka 2018
 • 30 dní (6 týždňov) nevyčerpanej dovolenky z roka 2019.

Zamestnávateľ mu preplatí len tú časť nevyčerpanej dovolenky z nároku na rok 2018, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, a ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať do konca roka 2019,t.z., že mu preplatí 10 dní dovolenky (30-20) a 1 deň dovolenky z nároku na rok 2018 mu prepadne. Nevyčerpaná dovolenka na rok 2019 v rozsahu 6 týždňov sa mu prenesie do roku 2020. Ak v roku 2020 nebude zamestnanec čerpať ani jeden deň z tejto dovolenky, k 31.decembru 2020 mu zamestnávateľ vyplatí náhradu mzdy za 10 dní (dva týždne) nevyčerpanej dovolenky z roka 2019 a 4 týždne základnej výmery dovolenky z roka 2019 mu prepadnú.


Nástroje přizpůsobení

Novinka V případě volání externí akce typu uložená procedura v návazném přehledu se nově vytváří záznam v tabulce #TabExtKomPar, který obsahuje číslo nadřazeného přehledu.

DECLARE @BID INT
SELECT @BID = Cislo FROM #TabExtKomPar WHERE Popis = N'STVlastBID'


Novinka Pro externí akci typu plugin byla doplněna možnost využít přednastavené parametry. Pokud jsou nějaké parametry definované, pak se bere v potaz nastavení volby 'Zobrazit editor parametrů'.

Pokud není volba zaškrtnuta, pak se nezobrazí při volání akce žádný editor parametrů. Plugin si případně musí sám vytáhnout hodnoty z definice. Jestliže je volba zaškrtnuta, pak při volání akce dojde k zobrazení editoru, uživatel má možnost změnit hodnoty parametrů. Při pokračování se pak vytvoří dočasná tabulka #TabExtKomParPlugin, která obsahuje sloupce s názvem HIQParX, kde X je číslo parametru. Tabulka obsahuje jeden řádek s hodnotami parametrů (kromě Upozornění).


Novinka V uživatelských tabulkách do výběru možností "Nastavení vztahu Master x Detail" v definici FOREIGN KEY byla doplněna možnost "vždy zobrazit dotaz".


Novinka Do definice uživatelských tabulek byla doplněna možnost definovat sloupec typu VARCHAR.


Obecné

Novinka Nová práva

Pro každý přehled je možnost definovat nově pro uživatele/roli práva na akce:

 • Opis
 • Zprávy
 • Kopie označených záznamů (Ctrl+C)

Uvedená práva je možné nastavit i hromadně, a to:

 • jednomu uživateli/roli pro všechny přehledy - v přehledu Uživatelé/Role volbou Definice práv, Další povolit/Další zakázat.
 • více uživatelům - v přehledu práv označit vybrané uživatele, Akce, Zobrazení práv, Přehled a zde hromadné změny.

Práva je možné nastavit i na definované přehledy.

POZOR !! V případě režimu negativních práv (Standardně práva na všechny akce zakázána) budou mít všichni uživatelé po instalaci nové verze práva na tyto akce ZAKÁZÁNA !!

Pozn.: kopírování obsahu jednotlivého pole přes Ctrl+C se nové právo netýká.


Novinka Byly doplněny 2 nové typy databází - archivní a cvičná.

Archivní databáze neumožňuje zadávat nové záznamy, opravu existujících a mazání. Cvičná databáze obsahuje plnou funkcionalitu, má však jistá omezení:

 • na tiskových výstupech je vodoznak TEST a název produktu s číslem verze
 • nelze exportovat definice (sestavy, nástoje přizpůsobení atd.)
 • je zablokováno rozkopírování dat
 • je zablokována veškerá elektronická komunikace (Účetnictví, Cla, Mzdy)


Novinka Ve verzích počínaje číslem 3.0.2020.0700 dochází ke změně řízení licence.

Podrobné informace k novému způsobu řízení licence najdete v článku v Poradně:
https://help.helios.eu/wikics/Nov%C3%BD_zp%C5%AFsob_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD_licence_-_upgrade_-_Poradna_(CZ)


Novinka Podpora migrace na iNUVIO pro účetní firmy s rozsahem licencí desítky až stovky databází:

Pokud firma cíleně migruje desítky až stovky databází, lze pomocí parametru -T zakázat dvojitou blokační hlášku, která zamezuje nechtěným migracím a nutí uživatele fyzicky potvrdit migraci u každé databáze. V kombinaci s parametrem -X tak půjde docílit plně bezobslužného hromadného přechodu na iNUVIO pomocí dávkých souborů (např. CMD, BAT).

Postup je následující:

 • Nejprve je třeba zmigrovat systémovou DB. U té se dvojice hlášek zobrazí vždy.
 • Poté je možné migrovat další DB a využít uvedený parametr. Parametr se uplatní jak samostatně, tak v kombinaci s parametrem -X, kdy právě tato kombinace přináší uživatelům (IT správcům) nejvyšší ergonomii při hromadné dávkové migraci desítek/stovek DB.

Poznámka: Parametr -T doporučujeme po úspěšné migraci z dávek či zástupců opět odstranit.

Ukázka dávkového spouštění:
.\Helios.exe -T -X -F 1 -L 2
.\Helios.exe -T -X -F 2 -L 2
.\Helios.exe -T -X -F 3 -L 2
.\Helios.exe -T -X -F 4 -L 2
..
.\Helios.exe -T -X -F 42 -L 2
..
.\Helios.exe -T -X -F 100 -L 2
..
.\Helios.exe -T -X -F 389 -L 2


Novinka Úpravy v info panelu Dokumenty
 • optimalizace rychlosti zobrazení
 • doplněna přípona INI pro zobrazení jako textový soubor
 • když nejsou práva na přehled dokumentů, tak záložka není vidět
 • ve Všeobecných dokumentech se v info panelu generuje přehled Dokumenty všeobecné, v Řízené dokumentaci přehled Řízené dokumenty, v ostatních přehledech pak standardní přehled Dokumenty (BID 5)
 • pokud byly jako první zobrazeny dokumenty v info panelu v přehledu Dokumenty všeobecné, pak v jiných přehledech nebyl v info panelu přehled dokumentů zobrazen


Novinka Pokud je sestava zařazena do rychlých voleb, nebylo možné ji smazat. Upraveno - jestliže je detekováno zařazení do rychlých voleb, je zobrazen dotaz s přehledem dotčených uživatelů.


Novinka Do menu nad stavovým řádkem v sekci Sestava byla doplněna akce pro změnu parametru sestavy (Shift+F5).


Novinka Do sekce Komentáře v Info panelu byla do hlavičky doplněna 2 tlačítka umožňující rozbalení a sbalení celého přehledu.


Novinka V definici uživatelského menu nešlo použít standardní akce F2 - Nový, Enter - Oprava, Del - Smazat a F8 - Tisk, pokud byly jejich klávesové zkratky použity na jiných akcích (např. na externích akcích, automatech apod.).


Novinka Do uživatelských konstant do sekce Dokumenty byla doplněna možnost nastavení implicitní velikosti náhledu pro dokumenty typu PDF.

Pokud už byl náhled v některém z přehledů zobrazen, změna nastavení se projeví až po restartu aplikace.


Novinka Do definice sestavy v F4 - Nastav byly doplněny 2 příznaky - 'Zobrazit sumační řádek' a 'Ukotvení řádků'. Oba příznaky lze uložit s nastavením sestavy.

Aktuální stav těchto příznaků se zároveň ukládá i do historie přehledu v rámci spuštění HELIOS Orange, takže se po vrácení do daného přehledu případně znovu aktivují.


Novinka Do definice sloupce uživatelské tabulky byla doplněna možnost zapnout automatický rozpad pro sloupce typu DATETIME, NTEXT a IMAGE.

DATETIME - dogeneruje se rozpad Den, Měsíc, Rok, Kvartál, Týden, Pouze datum, ISO týden, ISO den v týdnu NTEXT - prvních 255 znaků textu, komplet pro zobrazení v přehledu IMAGE - typ obrázku a velikost


Novinka Do definice uživatelské tabulky byla přidána možnost definovat 'Skript pro předvyplnění nového záznamu'. Skript má implicitně deklarovánu proměnnou @BrowseID_DPSNVlastnik, která obsahuje identifikace nadřazeného přehledu. V případě, že se jedná o definovaný přehled, obsahuje systémový název tohoto přehledu. Jestliže se jedná o standardní přehled HELIOSu, pak je v proměnné číslo přehledu. Ve skriptu je možno použít odkaz na atributy nadřazeného přehledu pomocí dvojtečky a názvu atributu (např. :ID).

Hodnoty pro předvyplnění se vrací pomocí SELECT (např. SELECT N'Nový název' AS Nazev, 5 AS Cislo). Pokud skript vygeneruje chybové hlášení (ať už systémové či pomocí RAISERROR), zobrazí se chyba a nový záznam se nevytvoří.


Novinka Byla doplněna možnost změny definice databázového omezení typu CHECK v rámci uživatelských tabulek. Zároveň byla doplněna možnost zadat chybovou hlášku pro toto omezení.


Novinka Při uložení definice uživatelské tabulky se provádí kontrola existence primárního klíče. Pokud žádný není definován, je uživateli zobrazen dotaz s možností vytvořit primární klíč pro sloupec ID.


Novinka Do uživatelských konstant lokálních byla doplněna možnost nastavení základního vzhledu. Je tak možno pro různé databáze nastavit jiný než globální vzhled (skin).


Novinka Optimalizace načítání Dashboardu s více Workflow widgety.


Novinka Upravena barva textu v zafiltrovaném seznamu sloupců v F4 - Nastav.

Upraven barevný podklad okna pro zadání hodnot parametrů při parametrizované sestavě. V některých skinech byla ve výše uvedených místech špatná čitelnost.


Oprava Pokud je uživatel přihlášen pomocí aplikační role, pak detekce notifikací běžela v chybném kontextu a nezobrazovala počet notifikací. Opraveno.


Oprava Pokud uživatel nemá právo do žádné produkční databáze, došlo v iNUVIO k zaseknutí okna s výběrem databází - okno se nezobrazila a aplikace se cyklila. Opraveno.


Oprava U formuláře na příjemce v iNUVIU byla černobílá varianta stále barevná. Opraveno.


Oprava V hlavní nabídce mohlo při změně pořadí dojít k duplicitnímu zobrazení Dashboardů. Opraveno.


Novinka V přehledu číselníku Země lze nově importovat záznamy všech zemí s přednastavenými parametry EU, ESVO, EEA (EHP) a SEPA.

Při generování nové databáze se do číselníku Země založí evropské země.


Novinka Do definice kontingenční tabulky byly doplněny nové možnosti
 • Zobrazit hlavičky sloupců
 • Zobrazit hlavičky řádků
 • Zobrazit hlavičky hodnot
 • Zobrazit hlavičky filtru
 • Povolit přesun sloupců
 • Povolit nastavení v náhledu

Je tak možno minimalizovat zobrazení kontingenční tabulky, popř. uzamknout proti změnám.


Novinka V editačním políčku Definice uživatelského sloupce byl doplněn vertikální posuvník.


Novinka Chybové hlášení "Chybná definice kódu cizí měny (zadáno datum EMU a Kurz EUR=0)" o je doplněna o kód měny.


Novinka Do nastavení parametrů externích akcí byla doplněna volba "Zobrazit popis". Pokud není zaškrtnuto, tak se v editoru parametrů zobrazí daný editační prvek bez nadpisu. V kombinaci s typem parametru Upozornění je pak možno zobrazovat jiný nadpis, a to i dynamicky pomocí SQL skriptu.


Novinka Bylo upraveno vytvoření tabulky #TabExtKomID při volání externí akce typu Procedura. Nyní je možno tuto tabulku využít i v podmínkách a skriptech v parametrech dané externí akce.

Stále platí, že tabulka se vytváří pouze v případě, že "Parametry Helios" jsou nastaveny na "Označené řádky (vše najednou)".


Novinka V přehledu parametrů externí akce byl přejmenován sloupec 'Definovaný přehled' na 'Definovaný přehled - číslo' a doplněn sloupec 'Definovaný přehled - název'.


Novinka V definici Uživatelských sloupců, Vícenásobných vztahů, Uživatelských tabulek a Definovaných přehledů je možno v nastavení sloupce zaškrtnout příznak HyperLink. Je pak možno zadávat hypertextové odkazy, které lze spustit kliknutím v přehledu.

Spuštění se děje přes Window API, takže pokud se odkaz nespustí, tak ho nedokázal operační systém identifikovat. V takovém případě je třeba zadat adresu včetně http:// či https://, popř. jiné specifikace protokolu.


Novinka Do rozpadu sloupců typu datum byl doplněn nový sloupec - RRRR.MM. Sloupec zobrazuje z daného data rok a měsíc.


Novinka Parametr Upozornění v parametrech externích akcí dostal možnost formátovaných úprav. Je možno nastavit barvu, podklad, písmo a doplnit i URL.

Tím bylo u tohoto parametru zrušeno implicitní zobrazení tučným písmem.


Novinka Upravena akce kopírování textu hlášky Ctrl+C při zobrazení chybové hlášky.

Bude zkopírován celý text chyby/hlášení. Vč. textu, který se zobrazuje po stisknutí tlačítka Detail >>


Novinka Při nastavení práv k sestavě se kontroluje, jestli není sestava jako výchozí pro všechny uživatele. Chybová hláška ale nezobrazovala identifikaci sestavy, takže pak bylo v některých případech problematické dohledat, o kterou sestavu se jedná. Proto bylo do chybové hlášky doplněno:

BID: X, GUID: X. BID je číslo přehledu, pro který se sestava určena a GUID je jednoznačná identifikace sestavy.

Novinka Pro sloupce v přehledech Nástrojů přizpůsobení, které umožňují zadat text pomocí odkazu (GUID) do Textů v jiných jazycích (např. veřejný název uživatelského sloupce, název externí akce apod.) byl přidán počítaný sloupec, který zobrazuje hodnoty originálního sloupce zároveň s případným českým překladem dotaženým z Textů v jiných jazycích.
Novinka Nebylo možné nastavit výchozí sestavu pro druhého uživatele, pokud již má jinou výchozí sestavu. Opraveno.

Do tabulky se seznamem výchozích sestav byly doplněny sloupce DatPorizeni a Autor. Je tak možno dohledat, kdy a kdo implicitní sestavu přiřadil.


Novinka V seznamu uživatelů byla doplněna možnost zadat číslo mobilního telefonu.


Novinka Byla povolena akce pro odebrání uživatele z eServer Premium, i když není modul eServer Premium povolen.


Novinka Do editoru pro nastavení práv uživatele byla na pravou myš doplněna možnost nastavit "Jen pro čtení (i v celém podstromu)".


Novinka Doplněna možnost zkopírovat hodnotu aktuální buňky ze Stromu návazných dokladů, Kompletního pohledu vícenásobných vztahů a F4 - Nastav (seznamy sloupců a vazeb).


Novinka Do přehledu informací o instalovaných pluginech byl doplněn sloupec Datum instalace. Za jeho plnění odpovídá plugin.


Novinka Byla zapojena nová verze pokročilých grafů - TeeChart 2020.30.200525.


Novinka V rámci uživatelského menu bylo upraveno pojmenování akcí z podmenu. Místo "[Název podmenu] Název akce" se nyní zobrazuje "Název akce [Název podmenu]".


Novinka V seznamu políček pro nastavení jejich vlastností v rámci uživatelských editorů jsou i prázdné řádky. Nelze tak identifikovat i jaké políčko se jedná. Opraveno - v případě, že políčko nemá veřejný název, je v seznamu zobrazen jeho systémový název v hranatých závorkách. Zároveň byly ze seznamu odstraněna políčka, která odpovídají informativním sloupcům (např. název organizace, příjmení a jméno zaměstnance apod.).


Novinka Byla doplněna možnost nastavit sestavu jako výchozí pro roli. V přehledu Sestavy je nový příznak, který zobrazuje, jestli má je sestava nastaveno jako výchozí pro roli aktuálního uživatele. Pro roli se výchozí sestava nastavuje pomocí akce "Nastavit jako výchozí pro vybrané uživatele nebo role..." (přehled sestav v F4 - Nastav) nebo pomocí akce "Hromadné přiřazení uživatelů nebo rolí" (přehled Sestavy v HELIOS Intelligence).


Novinka V definici parametru typu přenos externí akce je nyní možno nastavit kontrolu existence zadané hodnoty. Pokud je kontrola zapnuta, je možno definovat a zobrazit další info pole (např. zobrazit název organizace k přenášenému číslu). Je možno také nastavit skrytí pole pro přenos. Toto je použitelné např. při přenosu ID, kdy se nastaví atribut pro přenos ID a informativní atribut Název a ID se pak nezobrazuje ve výsledném editoru parametrů. Typ parametru uložené procedury musí sedět na typ přenášeného sloupce (INT, NVARCHAR). Pokud je zapnuto hlídání a hodnota není zadána, je do parametru uložené procedury posláno NULL, nikoliv prázdný řetězec jako u nehlídané hodnoty (zůstává kvůli zpětné kompatibilitě, lze ale nově řídit přepínačem Prázdná hodnota).


Novinka Do nastavení práv pro Dashboardy a do nastavení zařazení Dashboardu do hlavního okna byla doplněna vazba na role.


Novinka Název položky sdruženého pohledu v Dataskopu byl z 35 prodloužen na 100 znaků.


Novinka Externí akce - parametry typu Přenos / Číselník :

Zaškrtávátkem "Prázdná hodnota" lze specifikovat, zda předávaná prázdná hodnota(prázdný řetězec) má být NULL nebo původně prázdný string. Implicitně je nezaškrtnuto - tedy původní chování.


Novinka Tisk - možnost automatického přerušení:

před tiskem se spustí uživatelská uložená procedura ep_PredTiskemFormulare.

v ní lze běh tisku úplně přerušit, nebo případně nechat zobrazit info hlášku a nechat tisk dál probíhat. také lze nechat zobrazit dialog zda se má v tisku pokračovat Ano/Ne. více v popisu k dané ep_ proceduře.

např. CREATE PROC dbo.ep_PredTiskemFormulare @BrowseID INT, @IDZaznam INT, @IDTiskForm INT, @Cancel TINYINT OUT, @CancelMSG NVARCHAR(4000) OUT AS ...............

PARAMETRY:
@BrowseID - systémové číslo přehledu
@IDZaznam - ID tisknutého záznamu, pokud je NULL, jsou označené záznamy v tabulce #TabOznaceneIDProTisk
@IDTiskForm - ID tisknutého formuláře, pokud je 0, jedná se o tisk z návrháře formulářů
@Cancel - 0 - nepřerušovat tisk, 1 - přerušit tisk, 2 - dialog zda pokračovat Ano/Ne
@CancelMSG - zobrazovaná hláška pro uživatele.


Novinka Dokumenty - přidána podpora pro uživatelskou SQL proceduru ep_OnAfterPostDocument01.

procedura je volána po uložení dokumentu ( lze obsloužit vznik dokumentu přes F2/Drag&Drop ).

CREATE PROCEDURE dbo.ep_OnAfterCloseDocument01 @IDDokumentu INT, @BIDVlastnik INT, @IDZaznamuVlastnik INT AS SET NOCOUNT ON ....

PARAMETRY:
@IDDokumentu - systémové číslo dokumentu (ID)
@BIDVlastnik - browse ID přehledu, ze kterého byl zavolán přehled dokumenty
@IDZaznamuVlastnik - ID záznamu v BIDVlastnik
...... pokud se jedná přímo o přehled všeobecných dokumentů, pak @BIDVlastnik=-1, @IDZaznamuVlastnik=-1


Novinka Do přehledů Externí akce, Uživatelské tabulky a Vícenásobné vztahy byl doplněn sloupec "Jsou práva".


Novinka Tisk - odesílání emailem:

V editoru pro odesílání emailu byla předělána funkce pro výběr kontaktů (Organizace, Kontaktní osoby, Zaměstanci,....) - bude podporován přenos z více záznamů najednou.


Novinka Přihlašování do programu: Heslo na příkazové řádce lze zadat šifrovaně AES256_ECB šifrou.

Šifrovanou podobu lze získat v hl.menu/Možnosti/ akce šifrování hesla. Případně pro 3.0 verzi v hl.menu HELIOS / Správa systému / Šifrování hesla


Novinka Kontakty - při zádávání kontaktu a změně druhu na druh, který již existuje a je přednastavený, nešel záznam uložit a byla zobrazena chyba:

Duplicita přednastaveného kontaktu. (původní druh byl přednastaven a zároveň nový změněný druh je také přednastaven)

Upraveno.


Novinka Do Číselníky/Další byl přidán přehled: Komunikační URL.

Jedná se o seznam cca 40-ti URL adres, na které se přistupuje při el. komunikaci. Např. ARES, kontroly IBAN účtů, celní webové služby pro výpočty cla, stahování číselníků, finanční úřady, atd.

Tyto URL mohou zadat správci IT jako výjimky na proxy.


Oprava Pokud je definovaný přehled vytvořen jako nedatabázový nad dočasnou tabulkou, byla v okamžiku, kdy dočasná tabulka neexistuje, zobrazována chybová hlášení při zadání takového přehledu do externích akcí, automatů, soudečků apod. Opraveno.


Oprava V rámci náhledu grafů, pokročilých grafů a kontingenčních tabulek existují 2 akce - uložit jako novou definici a přepsat existující definici. Tyto akce nerespektovaly nastavení práv pro Nový a Oprava v odpovídajících přehledech. Opraveno.


Oprava Sloupce "Má uživatel práva na modul XXXXX?" v přehledu uživatelů mohly zobrazovat chybnou hodnotu. Opraveno.


Oprava Speciální akce Konec programu v rámci Automatu nebrala v potaz nastavení pro podmíněnou proceduru či dotaz před spuštěním a vždy se spouštěla. Opraveno.


Oprava V souvislosti s Def. OK a zároveň zafiltrovaným přehledem mohlo dojít při určité kombinaci okolností, že byla akce v Def. Ok spuštěna pro jiný doklad, než uživatel očekával. Opraveno.


Oprava I když v licenci nejsou Definované formuláře, bylo možné v editoru pomocí Alt+B vstoupit do Definice (návrhář ReportBuilderu). Opraveno.


Oprava Opraveno rozkopírování řad zakázek, systém hlásil chybu "Incorrect syntax near 'OREXISTS'".


Oprava Role - rozkopírování do jiné DB.

Role se nerozkopírovala, pokud je její název delší než 50 znaků. Opraveno.

Personalistika (CZ)

Novinka Pracovní pozice - sumace nad přehledem

Nově je možné sumovat údaje:

 • počet zaměstnanců na PPozici
 • počet kontaktních osob
 • Neobsazeno (počet volných pracovních míst)


Novinka Uchazeči o zaměstnání - zájem o pracovní pozice

Nad přehledem Uchazeči o zaměstnání přibyla nová akce "Zájem o pracovní pozice". Tato akce zobrazí nad záznamem uchazeče seznam pracovních pozic, o které má uchazeč zájem.


Novinka Jubilea - jen zaměstnanci ve stavu

Generování jubileí nerespektuje zatržení atributu "jen zaměstnanci ve stavu" v kategorie Jubilea, tj. do výsledku se vždy dostanou i zaměstnanci, kteří jsou mimo evidenční stav.

Upraveno tak, aby po zatržení atributu "Jen zaměstnanci ve stavu" byli ve výsledném seznamu jubilandů jen zaměstnanci, kteří jsou v zadaném intervalu v evidenčním stavu.


Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA - Pracovné pozície - sumácia nad prehľadom

Odteraz je možné sumovať údaje:

 • Počet zamestnancov (na pracovnej pozícii)
 • Počet kontaktných osôb (na pracovnej pozícii)
 • Neobsadené (počet voľných pracovných miest)


Novinka ÚPRAVA - Detail pracovnej pozície - výber z číselníka Zoznam profesií

V editore Detailu pracovnej pozície sa po stlačení tlačidla "tri bodky" pri atribúte Profesia zobrazoval CZ prehľad č. 204 a nie SK prehľad č. 386.


Novinka NOVINKA - Uchádzač o zamestnanie - záujem o pracovné pozície

Nad prehľadom Uchádzači o zamestnanie pribudla nová akcia "Záujem o pracovné pozície", táto akcia zobrazí nad záznamom uchádzača zoznam pracovných pozícií, o ktoré má uchádzač záujem.


Novinka ÚPRAVA - Jubileá - Iba zamestnanci v stave

Generovanie jubileí nerešpektuje zaškrtnutie atribútu "Iba zamestnanci v stave" v kategórii jubilea, tj do výsledku sa vždy dostanú aj zamestnanci, ktorí sú v mimo evidenčného stavu.

Upravené, tak aby po zašrktnutí atribútu "Iba zamestnanci v stave" boli vo výslednom zozname jubilantov len zamestnanci, ktorí sú v zvolenom intervale v evidenčnom stave.


Pokladna

Novinka Na Řadu pokladny na záložku "3 - konfigurace" byl přidán parametr "Stav pokladny" pro volbu předvyplnění atributů akce Stav pokladny: Zobrazit uložené hodnoty (default) nebo Zobrazit aktuální datum.


Novinka Při založení nového pokladního dokladu se pro hodnotu předvyplnění Data pořízení nyní zohledňuje datum poslední uzávěrky pokladny. V případech, kdy na řadě pokladny není nastaveno „Datum pořízení předvyplnit aktuálním datem“, ale poslední doklad spadá do aktivní uzávěrky, se Datum pořízení předvyplní aktuálním datumem.


Novinka V přehledech položek pokladních dokladů byly přístupné tiskové formuláře pokladních dokladů, ale nebyly přizpůsobené tiskové zdroje distribučních formulářů. Pro přehledy položek pokladních dokladů byla vytvořena samostatná skupina tiskových formulářů.


Novinka Doplněna nová kontrola při uložení výdajových pokladních dokladů, zda je v případě použití nenulové sazby DPH popř. sazby DPH pro samovyměření a celkové částce s DPH > než 10 tis. Kč, je zadáno - podle země DPH na dokladu - zda u organizace pro danou zemi DPH existuje aktuální DIČ DPH. Nebo zda zadané DIČ DPH na dokladu je označeno jako aktuální DIČ plátce.


Novinka Do Pokladních dokladu byl přidán nový počítaný atribut Typ pokladního dokladu nabývající hodnot pouze Výdaj z pokladny či Příjem do pokladny. Zároveň byly upraveny distribuční přehledy v přehledech Pokladní doklady, Pokladní doklady přes období (iNUVIO) a Pokladní doklady přes řady (iNUVIO).


Oprava Opraveno zaokrouhlení Částky k úhradě v HM (hlavní měně) při generování pokladního dokladu z vydané faktury v CM (cizí měně) do pokladny v CM.


Oprava Opravena chyba v účtování pokladních dokladů při použití daňových klíčů.

Proces účtování pokladních dokladů hlásil, že na položce pokladny není zadán daňový klíč, a účtování neproběhlo. Pokladní doklad přitom obsahoval pouze nedaňové položky. K chybě docházelo v případě, že je zaškrtnuto zaškrtávátko "Rozpad částky k úhradě po položkách" na účetním kódu a účetní kód obsahuje daňové řádky s daňovým klíčem jiné země - např. SK nebo DE.


Oprava Po zadání položky pokladního dokladu, která se vybírá z předdefinovaných textů a má na sobě nadefinován daňový klíč a sazbu DPH, se při změně sazby DPH na řádce pokladního dokladu neměnila hodnota Daňový klíč. Opraveno.


Pokladňa (SK)

Novinka Oceňování výdaje cizí měny průměrným kurzem: Pro příjmové doklady se chybně ukládala hodnota atributu Metoda ocenění cizí měny: "Podle nastavení na měně". Opraveno - při ukládání příjmového PD je nyní vždy nastavena Metoda ocenění CM na "Denní kurz".


Pokladní prodej

Novinka V konfiguraci modulu Pokladní prodej, v HW profilu, je mezi komunikačními porty nová možnost "Zákaznický LCD monitor". Program pak od vstupu do modulu Pokladní prodej zobrazuje další okno, které je určeno pro zobrazení na zákaznickém displeji. Ještě před zahájením prodeje ho lze přesunout na tento další monitor a případně si poupravit šířku sloupců. Pozici okna a jeho rozměry si program ukládá. Při prodeji je pak v tomto okně zobrazen tabulkový výpis prodaných položek, včetně jejich oprav či mazání.V HW profilu lze ještě nastavit logo a zda se má pod položkami zobrazovat uvítací text.


Novinka Oceňování dle slepé procedury je možné nově také u pokladního prodeje.

Info v příručce: https://help.helios.eu/wikics/Cenotvorba_-_UNI#U.C5.BEivatelsk.C3.A1_procedura_dbo.ep_ZjistiCenuPolozky


Novinka Akce Výdej ze skladu / Storno výdeje - Generování 1:1 - do procedury hp_PoklProdej_GenerujVydejCiStornoZJedneUctenky doplněné volání slepé procedury dbo.ep_PoklProdej_VydejStorno.


Novinka Nový přehled Účtenky kompletní zobrazuje všechny vystavené doklady v pokladním prodeji. Akce jsou v něm omezeny stejně jako v přehledu účtenky za řady.


Novinka V řadě účtenek lze nastavit, zda se pro vystavení výdejky použije datum prodejky (výchozí nastavení) nebo datum generování výdejky.


Oprava U účtenek generovaných z došlých objednávek se u položek s jinou měrnou jednotkou než evidenční chybně na položce účtenky nastavoval sloupec Přepočet množství. Opraveno


Projektové řízení

Novinka Pro úlohy a alokace zdrojů je možné automaticky přenabízet pro zadávání plánované termíny z nadřízeného celku.


Novinka V Ganttových diagramech a timelinech zdrojů je možné přímo editovat zobrazované záznamy prostřednictvím editorů.


Novinka V timelinech zdrojů je možné zobrazit nový pohled na data - Vytížení kapacity.


Novinka Na alokacích personálních zdrojů a výkazech práce je možné přímo ovlivňovat % plnění alokace zdroje případně reálný zbývající čas.


Novinka Pro vybraný projekt nebo etapu je možné přehledně zobrazit stromovou strukturu do úrovně úloh včetně klíčových informací. Ze zobrazení je možné přímo editovat jednotlivé záznamy.


Novinka Ze zobrazení Ganttova diagramu a grafických zobrazení využití personálních a nepersonálních zdrojů je možné tisknout a exportovat do .pdf vizualizace.


Přepravní služby

Novinka V přehledu Vydané faktury je nová akce na zobrazení připojených zásilek k dané faktuře.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Do modulu Řízení rizik byla doplněna nová agenda Kontrolní plány. Podrobný popis:

https://help.helios.eu/wikics/Kontroln%C3%AD_postupy_%E2%80%93_QMS


Novinka Poznámky v agendách QMS - do agend
 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení
 • Nápravná a preventivní opatření
 • Řízená dokumentace
 • Analýza FMEA
 • Kontrolní postupy

byla doplněna standardní akce Poznámky aplikovaná ve Firemních aktivitách. Editory těchto agend záložku Poznámky neobsahují (lze ji doplnit přes funkcionalitu uživatelské editory). Ostatní agendy akci Poznámky používají pro speciální účel, a akce je v nich proto již od začátku implementována pod jinými názvy.


Novinka V modulu QMS byl doplněn nový přehled Vzorové úkoly QMS. Zde zadané úkoly lze přednastavit na kategoriích QMS jednotlivých agend QMS. Takto přednastavené úkoly se automaticky zakládají při založení záznamu agendy. Vedle toho je možné v přehledech s úkoly k jednotlivým agendám QMS využít vzorové úkoly QMS pro založení úkolu akcí Nový úkol ze vzoru.


Novinka V agendách QMS, kde je možné definovat vazbu na stav VČ, byla doplněna vazba na kmenovou kartu VČ. Vazba je nově k dispozici v Nastav a lze ji zadávat v editorech příslušných agend tam, kde dosud byla k dispozici jen vazba na stavovou kartu VČ ve skladu.


Novinka Opakovaná reklamace - v editoru reklamace přijaté i vydané lze zatrhnout příznak, že jde o opakovanou reklamaci. Jde o informativní údaj, který je jinak plně v režii uživatele. V dialogu Parametry reklamace akce Generuj reklamaci lze příznak rovněž nastavit a při shodě organizace a VČ s již evidovanou reklamací se nastaví automaticky.


Novinka Nová akce "Import z kmenových karet" v agendách
 • Správa měřidel
 • Údržba strojů a zařízení

umožňuje založit záznamy do příslušné agendy hromadně z kmenových karet zavedených v agendě Sklady


Novinka Doplněn nový počítaný distribuční ukazatel "Doba reakce na nabídku" vystavenou k poptávce vydané. Nastavení parametrů výpočtu a známkování je doplněné do balíčku "Výchozí nastavení parametrů - Vztahy s obchodními partnery - iNuvio", který je volně k dispozici ke stažení na HELIOS Store.


Řízení peněžních toků

Novinka Jestliže se v editoru konstant peněžních toků zaškrtne na záložce 2-Návazné doklady zaškrtávátko "Faktury přijaté" resp. "Faktury vydané", jsou zaškrtávátka "Saldo vstup" resp. "Saldo výstup" uvolněna k editaci.

Jestliže se zaškrtávátka "Faktury přijaté" resp. "Faktury vydané" odškrtnou, jsou zaškrtávátka "Saldo vstup" resp. "Saldo výstup" také nezaškrtnuta a není možné je editovat.


Oprava Do řízení peněžních toků nešly zahrnout došlé objednávky. Opraveno.


Sklady, nákup a prodej

Novinka Do přehledu Stav skladu (Akce/Další akce) přidán nově přehled "Log zrušených dokladů", kde je možné nově zobrazit doklady vymazané pomocí akce "Zruš storno a původní doklad".


Novinka VČ/šarže k prověření
 • na příjemce lze nad pohyby VČ akcí "VČ/šarže k prověření" nastavit příznak na kmenové kartě VČ omezující zadávání VČ k této kartě na výdejku/blokující realizaci výdejů
 • na výdejce lze nad pohyby VČ akcemi "Pohyb výrobního číslo prověřen" a "Zruš prověření pohybu výrobního čísla" uvolnit/zakázat realizaci dokladu s pohybem VČ/šarže, u nichž je na kmenové kartě VČ nastaveno VČ/šarže k prověření


Novinka Pokud jsou v iNUVIU aktivovány Rozšířené ceny a slevy pro nákup, má být k dispozici v hromadných změnách u položek i možnost měnit slevu u vybraných vstupních dokladů. Nově přidáno pro vydané objednávky, příjemky a faktury přijaté.


Novinka V některých případech se u převodu dokladů zobrazuje editor "Vyberte prosím parametry převodu", kde je ve většině případů i zašedlé pole "Násobek" (nelze editovat). Jelikož to bylo matoucí, tak jsme výskyt, kde bylo pole zašedlé změnili za neviditelné. Zobrazuje se k editaci pouze u položkového převodu z nabídek, kde je k editaci a má to svůj smysl.


Novinka Při generování skladových dokladů z výroby a při generování vydaných objednávek se u položek, na kterých nebyla nastavena sazba DPH, vygenerovala položka s nulovou sazbou DPH.

Nyní se na položce, která nemá žádné DPH, nastaví sazba na hodnotu Není (Null).


Novinka Kopie Kmenové karty - v dialogu pro kopírování je příznak Pamatovat si poslední nastavení. Je-li zatržen, zapamatuje se rozsah kopírování uplatněný uživatelem při kopírování pro další kopírování. Není-li zatržen (výchozí nastavení), je aplikováno výchozí nastavení rozsahu kopírování.


Novinka Výrobní čísla
 • Dokument určený ke kmenové kartě VČ je umožněno připojit akcí "Dokumenty ke kmenové kartě VČ" i nad stavem VČ a nad pohybem VČ na skladovém dokladu
 • Do skupiny akcí Výrobní čísla nad doklady ve skladech byly doplněny akce
  • Kmenové karty VČ aktuálního dokladu
  • Kmenové karty VČ označených dokladů
  • Stavy VČ aktuálního dokladu
  • Stavy VČ označených dokladů


Novinka Kmenové karty - zadávání v přehledu Další dodavatelé upraveno pro Nový záznam tak, že vyžaduje nejprve vybrat dodavatele z číselníku Organizace a teprve pak se otevře editor. Tímto řešením je umožněno zadávat hodnoty uživatelských sloupců ihned v nově zakládaném záznamu. Dosud to šlo až po uložení a otevření pro editaci.


Novinka Pole Termín dodávky po schválení vydané objednávky/expedičního příkazu/rezervace bude nově k editaci.


Novinka Do stromu návazných dokladů pro Rezervace byl zahrnuty Výrobní příkazy, pro něž je určen na dokladu rezervovaný materiál, do stromu dokladů pro Výrobní příkazy doklady druhu Rezervace obsahující položky rezervující materiály pro tyto výrobní příkazy.


Novinka Při přesunu došlé objednávky do archivu se od verze x.0.2019.0600 u položek dokladu ztratily hodnoty množství přenesených do položek v návazných dokladech. Opraveno


Novinka Blokování umístění - do tabulky Umístění byl doplněn sloupec Blokováno (výchozí hodnota: Běžný záznam). V editoru nebo hromadnými akcemi nad přehledem Umístění "Zablokovat umístění" a "Odblokovat umístění" lze nastavit a rušit nastavení hodnoty: Archivní záznam. Při tomto nastavení:
 • Nelze realizovat příjemku/výdejku
 • Při zadávání na příjemku/výdejku se objeví upozornění
 • Akce Změna umístění - při přesunu na blokované umístění varuje a lze ji stornovat. Přesun z blokovaného umístění se uskuteční bez varování


Novinka Do sortimentu přidána možnost tisku - definice tiskového formuláře.


Novinka Pro doklady generované z DOBJ pomocí profilu je možné nově využít slepé procedury, kterou je možné řídit seskupení z více dokladů DOBJ do jednoho návazného dokladu.


Oprava Došlé objednávky:

Ve specifickém případě končila akce Změna typu dokladu při přesunu do archivu chybou "duplicita unikátního klíče UQ__TabDilciPrijmyDObj03__IDZpusob__IDPohybu." Opraveno


Oprava Při generování vydané objednávky z došlé objednávky nezafungovalo ocenění dle návazné skupiny karet. Opraveno.


Oprava Příjem dílčího množství z vydané objednávky zajišťující více požadavků z došlých objednávek nezajišťoval požadavky dle potvrzeného (požadovaného) termínu na došlé objednávce. Opraveno


Oprava Při generování vydaných objednávek se nerespektovalo nastavení formy úhrady a způsobu dopravy na organizaci. Opraveno


Splátkování a leasing

Novinka Bylo upraveno zobrazení údajů v procesním okně účtování a odúčtování v těchto přehledech:
 • Pohyby leasingu
 • Pohyby opakovaných plateb
 • Pohyby splátek
 • Pohyby časového rozlišení

Ve sloupci Položka se zobrazí tyto údaje:

 • Systémové číslo pohybu
 • Název předmětu 1
 • Datum pohybu (DMR)
 • Název druhu pohybu

Podmínkou pro korektní zobrazení výše uvedených údajů je, aby byly sloupce

 • Název předmětu 1
 • Datum pohybu (DMR)
 • Název druhu pohybu

v přehledu zobrazeny


Účetnictví

Novinka V přehledu "Účetní kontace" je k dispozici nová akce "Řádky označených kontací pro hromadnou změnu". Zobrazí se přehled řádků vybraných účetních kódů, přehled je setříděn dle "Druh řádku" a "Druh pohybu".

V tomto přehledu je nutné vybrat řádky pro hromadnou změnu, je potřeba vybrat jen řádky stejného "Druhu řádku" a "Druhu pohybu". Po označení řádků se spustí akce "Hromadné změny".
Jestliže jsou vybrány různé druhy řádků nebo pohybů, akce zobrazí chybové hlášení "Jsou vybrány řádky s různým druhem pohybu nebo druhem řádku. Operaci nelze použít.".
Dále se zobrazí editor (stejný editor jako pro nový záznam nebo opravu), kde je možné pomocí zaškrtávátek zadávat nové hodnoty jednotlivých polí. Vždy jsou zobrazena jen ta pole, která odpovídají vybranému druhu pohybu a druhu řádku. V editoru jsou přednastaveny hodnoty řádku, na kterém je kurzor.
Po zaškrtnutí alespoň jednoho zaškrtávátka je zpřístupněno tlačítko "OK". Po potvrzení tlačítkem "OK" dojde k propisu měněných hodnot (se zaškrtnutým zaškrtávátkem) do všech označených řádků.
Tlačítko "Storno" ukončí akci beze změn.
Je-li zaškrtnuto zaškrtávátko a do příslušného pole není zadána žádná hodnota (pole je prázdné), dojde ke smazání hodnot v daném poli ve všech označených řádcích.
Měnit lze skoro všechna pole v řádcích účetních kódů až na tyto výjimky (tato pole nelze měnit hromadnou změnou) :

 • pole "Číslo", číslo řádku, u všech účetních kódů
 • pole "Druh řádku", u všech účetních kódů
 • pole "Vzorec" u účetních kódů pro Účetní deník
 • pole "Číslo účtu", "Text do účta" a "IČO člena" u účetních kódů pro Období DPH

(toto je dáno tím, že se výběr hodnot možných vkládat do těchto polí řídí údajem z hlavičky účetního kódu) Navíc lze měnit stranu řádků účetních kódů. Určitá pole se řídí vnitřní logikou stejně jako v klasickém editoru a mají vliv na ostatní pole. Jedná se například o pole "Číslo účtu" a skupinu polí pro zdroj dotažení účtu.


Novinka Upraveno povolení zadávání a mazání účtů ve výkazech / podáních :
 • Přiznání k DPH
 • Kontrolní hlášení CZ
 • Kontrolní výkaz SK
 • výkaz MOSS

Princip : Zadávání a mazání účtů ve výkazech je povoleno nezávisle na uzavření globálního období. Není povoleno v případě, že je daný výkaz uzavřen.


Novinka V editoru přiznání DPH CZ je pole "Telefon oprávněné osoby", přejmenováno na "Sestavil - telefon" a přemístěno do sekce "Sestavil".

Poznámka: rditor přiznání DPH SK je beze změny.


Novinka Spouštění kontroly dokladů PAP přidáno do přehledu účetních dokladů zobrazených těmito akcemi :
 • prvotní doklady - Pohled do účetního deníku
 • Účtový rozvrh - Účetní doklady
 • Hlavní kniha - Účetní doklady


Novinka Je uzavřeno období DPH.

Pokud v systému existuje i jakékoliv další otevřené období DPH téže periody (dodatečné, pro jinou zemi apod.), jsou akce pro nastavení kurzu denní/pevný povoleny.


Novinka Upraven výpočet sloupce "Částka daně krácená" v přehledu "Evidence pro účely DPH".

Co se týká účtování DPH, do kontace nutno použít druh řádku Odpočet daně (koef.), pomocí kterého dojde k zaúčtování krácené částky DPH.

Novinka Podklady pro Přiznání k Dani z příjmu právnických osob. Název účetní skupiny pro skupinu 55 upraven na text : "Odpisy,rezervy,kompl.nákl.příš.období,opr.pol.v prov.obl."
Novinka Řešení je platné pro SK souhrnný výkaz i CZ souhrnné hlášení.

Jestliže se v editoru Souhrnného výkazu/hlášení - Call-of stock (druhá část) zadává napřed Země DPH, je přehled zemí pro výběr země zafiltrován na země EU. Při následném zadávání IČ DPH/DIČ jsou přenosové přehledy DIČ zafiltrovány na zadanou zemi DPH. Jestliže se v editoru Souhrnného hlášení - Call-of stock (druhá část) zadává napřed IČ DPH/DIČ, je přehled DIČ pro výběr zafiltrován na země EU. Po přenosu IČ DPH/DIČ se naplní kódem země Země DPH.

Novinka Při přípravě účtování dokladů DSN se účet přednabízí nejdříve z položkové kontace, není-li dohledán, potom z hlavičkové kontace. Tím je sjednocena logika přednabízení účtů pro sklady vč. DSN.
Novinka Upraven princip zobrazení účetních řádků pro více označených saldokontních případů přehledů:
 • saldo ke dni
 • saldo k období stavu
 • archiv saldokontních případů
 • fakturační saldo ke dni
 • fakturační saldo k období stavu

Technologicky se jedná o použití seznamu saldokontních případů v pomocné tabulce místo jejich výčtu.


Oprava Při aktualizaci Kontrolního hlášení (CZ) u skupinové registrace k DPH v případě zastupujícího člena se do výkazu nemusely načíst všechny doklady od členů do částí A.2. a B.1. (doklady samovyměření).

Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba při editaci zaúčtovaného dokladu. Chyba nastala v případě, že na účtu bylo zakázáno účtování na útvar, zakázku, nákladový okruh, zaměstnance a vozidlo.


Oprava Pokud je firma registrována k DPH i v jiné zemi EU než CZ (např. DE, AT a pod.) a zároveň byl použitý CZ vzor výkazů DPH, tak se plnění uskutečněné v jiných zemích EU mohly dostat do kontrolního oddílu C. kontrolního hlášení CZ. Opraveno.


Oprava Bylo opraveno účtování dokladů pokladního prodeje. V pokladním prodeji nastaveny Daňové klíče (DK) pro 15% a 21%, každý DK má každý svůj účet 343. Při zaúčtování se do atributu Účet DPH pro 15% sazbu chybně vložil účet z DK pro 21% (obecně jiné sazby DPH).


Oprava Pokud je na účetní kontaci zadána konkrétní řada dokladů pro daný druh pohybu a pokud existuje jiná řada dokladů pod stejným číslem jako přiřazená řada, ale s jiným druhem pohybu, mohla se při uložení kontace zadaná řada dokladů přepsat řadou s jiným druhem pohybu.

Opraveno, doplnění a test názvu řady dokladů probíhá takto:

 • pro účetní kód s druhem pohybu "Pokladní prodej" dle čísla řady dokladů
 • pro účetní kód s druhem pohybu doklady OZ (faktury, dobropisy, příjem, výdej atd.) dle čísla řady dokladů a navíc druh pohybu.


Oprava Byly opraveny chyby v přehledu Organizace, akce Organizace - zajištění DPH - log použití.
 • Do logu se ukládal záznam s typem operace "Nespolehlivý plátce" i v případě, že se jednalo o neplátce daně (obr.) - tj. když DIČ DPH nebylo nalezeno na webu finanční správy. Upraveno, nyné se zobrazuje hláška: "DIČ nenalezeno v seznamu plátců DPH".
 • V případě nenalezení registrovaného bankovního účtu se do logu ukládala částka celého PP, nikoliv částka platby na nenalezený účet" - tj. částka z řádku PP, nikoli z hlavičky.

Výkazy a finanční analýza

Novinka Při generování XML zpráv ve výkazech pro příspěvkové organizace nebo pomocném konsolidačním přehledu je proces dokumentován v procesním oknu. Byla opravena chyba, kdy některé chybové hlášky měly ikonku zelené zatržítko.


Výroba

Novinka Byla provedena optimalizace algoritmu zaplánování sdružených operací do kapacitního plánu.

Při plánování sdružené operace se nyní zaplánují všechny operace daného sdružení a operace výrobních příkazů, které jim předcházejí. Následné operace ostatních výrobních příkazů (ze sdružených operací) se doplánují až později - dle priority a termínu.


Novinka V modulu Technická příprava výroby byla doplněna podpora hromadných změn vazeb nářadí.

Ergonomie ovládání je velmi podobná, jako u hromadných změn kusovníkových vazeb Akci je možné spustit z přehledu Vyráběné dílce. Je podporována i možnost hromadných změn vazeb alternativních nářadí, případně možnost hromadného vymazání nářadí.


Výkazy a finanční analýza

Novinka ePORTAL umožňuje plnou editaci záznamů v Heliosu.


Novinka Ke každému webovému objektu lzel zapnout toolbar, ve kterém mohou být tlačítka a combo boxy.


Novinka Je připravena možnost uploadu z webu do Heliosu.


Novinka Byla doplněna možnost kontroly platnosti licence z provozních webů ePortálu.


Novinka Bylo povoleno vytvořit webový objekt bez provázání na datový zdroj.


Novinka V Heliosu je přístupná funkce hf_ePORTAL_WebUserAccess kterou jde použít k zjednodušení filtrování na dimenzi ve formulářích nebo filtrech..


Novinka Filtrační dimenze - ePortal

Tabulka dimenzí doplněna o atribut AttrList, který může obsahovat seznam atributů oddělených čárkami, kde dimenzi použít.

Program automaticky při výskytu těchto atributů v datech dimenzi nabídne k použití.


Novinka Byla doplněna možnost kontroly platnosti licence z provozních webů ePortálu.


Novinka Filtrační dimenze - ePortal

Tabulka dimenzí doplněna o atribut AttrList, který může obsahovat seznam atributů oddělených čárkami, kde dimenzi použít.

Programu automaticky při výskytu těchto atributů v datech dimenzi nabídne k použití.