Verze 3.0.2020.0405 - Změny 2020

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Banka

Novinka Optimalizován proces mazání úhrad pro navázané záznamy faktur.


Oprava Při importu do Kartového centra ve formátu KB CSV z jediného souboru docházelo k chybnému vyhodnocení duplicitních záznamů. Opraveno.


Mzdy (CZ)

Novinka Mzdový list - ošetřovné - Kalendářní dny nemoci

V souvislosti s úpravou nápočtu dnů ošetřovného z hlediska koronaviru (zrušení hranice 9 a 16 dnů), došlo nově také k úpravě nápočtu položky Kalendářní dny nemoci ve Mzdovém listu (aby se zobrazovaly všechny kalendářní dny ošetřovného, nikoliv pouze dny do původní hranice 9 a 16 kalendářních dnů).
Pokud jste provedli měsíční uzávěrku března dříve než na této verzi, proveďte, prosím, v nabídce Roční sestavy akci Přepočet mzdových listů.


Novinka RELDP - ošetřovné - likvidace v následujícím měsíci

Jestliže došlo k tomu, že v měsíci březnu bylo zadáno ošetřovné (koronavirové - se zatržení položky Karanténa) pouze na docházkovou mzdovou složku a k likvidaci došlo až v měsíci následujícím, zobrazovaly se na RELDP v měsici březnu špatně vyloučené doby (pouze do hranice 9 a 16 kalendářních dnů).
Pro nápravu tohoto stavu spusťte, prosím, Přepočet vybraných RELDP od začátku roku.

Pokud v jednom měsíci byla zadána docházka i likvidace současně, nápočet vyloučených dob byl v pořádku.


Novinka Evidence DNP import notifikací z VREPu

Pokud se jednalo o neschopenky, které lékař vystavil ručně a předal je ČSSZ poštou, docházelo při jejich importu do evidence DNP k chybě. Číslo rozhodnutí je v takovém případě složeno z písmene E a sedmi čísel.

Opraveno


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - Generovanie štatistického výkazu ISCP 1-04

Generovanie výkazu s kódom ISCP_SK_2018 bolo upravené nasledovne:

1. zucmzdao, mzdnadcaso, mzdzvyho, psn, plathodo, osn, nadcashodo - odteraz sa tieto položky načítajú len za OKTÓBER, ak je toto obdobie v rozmedzí zvoleného obdobia generovania

2. cassviatky, cassobotanedela, casnoca - odteraz sa do týchto položiek načítajú hodiny (doteraz sa načítali čiastky)

3. cistmzda - odteraz sa načíta zhodná hodnota s hodnotou vo výpočte mzdy


Novinka NOVINKA - Podklad pre účely vyplnenia Výkazu pre priznanie finančného príspevku - opatrenie č. 3B

Nad prehľadom Výpočet mzdy bola rozšírená akcia "Covid-19" na 2 podakcie:

Opatrenie č. 1, 3A
Opatrenie č. 3B

Po ich spustení sa zobrazí prehľad "Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti" pre vybraný typ opatrenia.

Po prvom vstupe do týchto prehľadov sa používateľovi ponúkne "Covid-19 - Definícia", kde je nutné zadať/vybrať z náväzného číselníka mzdové zložky pre Vami vybraný typ opatrenia. Definícia bola rozšírená o sekciu:

(1) Opatrenie č. 3B

položka: "Prekážky na strane zamestnanca (zoznam MZ)" - sem treba zadať tie dochádzkové mzdové zložky, z ktorých hodinami sa má porovnávať mesačný pracovný fond zamestnanca pre účely zistenia, či zamestnanec odpracoval viac ako 50% mesačného pracovného času (PN, OČR, dovolenka...).

položka: "Odpočítaj z vyplatenej mzdy (zoznam MZ)"- sem treba zadať tie mzdové zložke, o ktoré chce používateľ znižiť Hrubú mzdu, ktorá sa napočítava do stĺpčeka Vyplatená mzda.

Definíciu mzdových zložiek je možné priamo nad prehľadom Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti zobraziť pomocou akcie Definícia.

Ak je nastavená definícia tak, sa do prehľadu pre prehľad opatrenia č. 3B načítajú automaticky všetci zamestnanci z vybraného mzdového obdobia, ktorých pracovný pomer vznikol najneskôr dňa 1. 3. 2020 vrátane (táto podmienka bola upravená aj pre Opatrenie č. 1, 3A, kde sa doteraz načítali zamestnanci, ktorých pracovný pomer vznikol do 29. 2. 2020) a zároveň, ktorí mali prekážku na strane zamestnanca alebo čerpali dovolenku menej ako 50% mesačného pracovného fondu.

Prehľad Podklad pre výkaz na príspevok na udržanie zamestnanosti obsahuje stĺčeky:

Základ SP - vymeriavací základ na starobné poistenie neohraničený max. mesačným VZ Vyplatená mzda - načítavame hrubú mzdu, ktorú je možné znížiť o MZ zadané do definície do sekcie (1) Opatrenie č. 3B v položke "Odpočítaj z vyplatenej mzdy (zoznam MZ)".

Tento prehľad je možné vyexportovať do excelu a odtiaľ vložiť priamo do spodnej časti Výkazu pre priznanie finančného príspevku.

Podrobnejšie informácie k tejto téme nájdete na webovej stránke: www.https://www.neprepustaj.sk/
Podrobnejšie informácie k tejto téme z pohľadu HELIOS Orange nájdete na našom webe v Poradni SK:

https://help.helios.eu/wikisk/Mzdy_(SK)_-_Pr%C3%ADspevok_na_udr%C5%BEanie_zamestnanosti_-_%22korona_pr%C3%ADspevok%22


Novinka ÚPRAVA - Ročné daňové hlásenie - príloha č. 5

Načítanie zoznamu zamestnancov do prílohy č. 5 bolo upravené tak, aby sa tam dostal aj zamestnanec, ktorý nemal počas zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa hlásenie podáva, žiadny zdaniteľný príjem, ale zároveň vrámci RZD mu bol vyplatený/zrazený daňový bonus na zaplatené úroky.


Novinka NOVINKA - Prekážky na strane zamestnávateľa podľa § 250b ods. 6 Zákonníka práce (80% z PHZ)

Na základe novely zákonníka práce platí odo dňa 4. 4. 2020 § 250b ods. 6 nasledovne:

"Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy; ustanovenie § 142 ods. 4 tým nie je dotknuté."

Na základe výkladu MSVaR SR v prípade § 250b ods. 6 Zákonníka práce ide o minimálnu mzdu ustanovenú právnym predpisom (pre rok 2020 nariadením vlády SR – 3,333,- eura/hodina) a nie je potrebné ju prepočítavať podľa pravidla v § 2 ods. 4 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. To znamená:

  • neupravuje sa smerom hore, ak má zamestnanec zo zákona (§ 85 ods. 5 až 7 Zákonníka práce) skrátený pracovný čas napr. zo 40 hodín/týždenne na 37,5 hodiny/týždenne (t. j. neprepočíta sa pomerom 40h/37,5h) - ale vychádza sa zo sumy 3,333,- eura/hodina,
  • neprepočítava sa ani na základe koeficientov stupňov náročnosti práce podľa § 120 Zákonníka práce (ak je zamestnanec zaradený do 2. - 6. stupňa náročnosti práce).

Na základe tejto zmeny vznikol v systéme HELIOS Orange nad prehľadom Predspracovanie, Mesačné zostavy a editor Výpočet mzdy nový stĺpček "Prestoj pod MM".

Ak si používateľ tento stĺpček pomocou tlačidla Nastav zobrazí, tak po zafiltrovaní na hodnotu "1" sa mu zobrazia zamestnanci, u ktorých bola použítá mzdová zložka na prestoje s % = 80 (, ktorá vznikla z distribučnej MZ 236 -Prestoje) a zároveň u nich 80% z PHZ kleslo pod hranicu 1. stupňa hodinovej minimálnej mzdy.

Ak sa v databáze nachádzajú takýto zamestnanci, je potrebné u nich použiť inú mzdovú zložku pre tento typ prekážky na strane zamestnávateľa. Túto mzdovú zložku si používateľ vytvorí tiež z distribučnej MZ 236 - Prestoje, ale jej nastavenie bude mať nasledovné rozdiely:
Základ pre výpočet = Nie je
Percento = 0
Hodinová sadzba = 3,3330

Obecné

Oprava Opravena chyba při zadání adresy pro RSS kanál v Dashboardu.


Sklady, nákup a prodej

Oprava U převodu položek se v některých případech nepřevzala dokladová cena, pokud bylo nastaveno v globální konfiguraci, že se na příjemce převodce má přebírat dokladová cena příjemce převodce (toto není výchozí nastavení konstanty).

Opraveno.

Účetnictví

Novinka Možnost kontroly dokladů PAP v kontrolách ekonomiky je umožněna i pro případy, že je instalován jen jeden z modulů "Pomocný analytický přehled" a "Pomocný konsolidační přehled".


Oprava Opravena chyba ve skupinové registraci k DPH (CZ)

Po načtení XML souboru od člena a provedení aktualizace KH mohlo dojít k chybě:
Pokud bylo v rámci dokladu několik stejných základů DPH, načetl se do KH do základu DPH jen jeden.