Verze 3.0.2020.0400 - Změny 2020

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Banka

Novinka Byla upravena akce Kopie označených řádků:

Hodnota atributu "Text" se zkopíruje do atributu "Text pro účtování" pokud je "Text pro účtování" prázdný.
Do vzoru řádku bankovního výpisu byl přidán sloupec "PopisUcto" s obdobnou funkcionalitou bankovního výpisu a tento atribut se přenáší na řádek bankovního výpisu.


Novinka Upraven editor akce Hromadné změny v přehledech Položky a Úhrady:
 • po zadání hodnoty Text se tato hodnota zkopíruje do atributu Text pro účetnictví (pokud je prázdný).
 • při hromadné změně atributu Účet se kontroluje zda je vyplněn Text pro účtování a pokud není, zkopíruje se hodnota Text.


Novinka Upraven Přenos řádku ze vzoru. Pokud ve vzoru není vyplněn Text pro účtování a je vyplněn Text, zkopírovat na řádku hodnotu Text do Text pro účtování.


Novinka Nově lze v uživatelském nastavení banky pro generování sdružené tuzemské platby vypnout plnění účelu platby variabilními symboly z faktur.


Novinka Nebylo možné zadat stejné bankovní spojení k jiné organizaci, objevila se hláška, že číslo účtu již v systému existuje (existuje, ale s vazbou na jiné číslo organizace). Kontrola upravena, nelze zadat stejné číslo účtu znovu ke stejné organizaci.


Novinka Optimalizována rychlost akce Automatické přiřazení úhrad.


Novinka Bankovní výpis, v editoru hlavičky a řádku po zadání data kurzu dotahovat příslušný kurz z kurzovního lístku.

Proklik do kurzovního lístku, kurzor se nastaví na příslušný záznam nebo nejbližší starší podle datumu a měny.


Novinka Opraveno dotahování datumu párování na řádcích / úhradách bankovního výpisu při automatickém generování úhrad a přípravě účtování.

V případě, že je na faktuře navázáno Zádržné, je respektováno datum párování na Zádržném.
Po zaúčtování dojde ke správnému napárování v Saldu.


Novinka Import a účtování v kartovém centru, formát KB byl doplněn o věty s typem transakce:
 • 40 - MO/TO transakce u obchodníka
 • 41 - MO/TO transakce na platebním terminálu
 • 42 - storno MO/TO transakce na platebním terminálu
 • 65 - credit MO/TO a unikátní transakce
 • 66 - storno creditu MO/TO a unikátní transakce

Pozn. doplnění se týká pouze formátu vstupních souborů .pko


Novinka Do kartového centra doplněn nový formát importu zpráv - Six Payments. Importuje do Kartového centra bankovní výpisy ve formátu XML.

Importované výpisy lze účtovat.


Novinka V editoru řádky platebního nebo inkasního příkazu (tuzemský) byla zakázana editace atributu Častka, pokud existuje záznam v detailech. Změna částky v detailu se automatický promítne na řádek příkazu.


Novinka Ve firemní a uživatelské konfiguraci lze nově nastavit automatické přiřazování úhrad faktur podle přesné částky (Saldo v přípravě) za podmínky, že měna bankovního výpisu a měna faktury jsou stejné.


Novinka Při generování sdružené tuzemské platby ze Saldokonta se nyní uvádí všechny VS do účelu platby na platební příkaz.


Novinka Upraveno dotahování Párovacího znaku (VS) a Druhého párovacího znaku na úhradu řádku bankovního výpisu v případě, že je připojena zaúčtovaná faktura. Údaje se dotahují z řádku účetního deníku, kde existuje Datum salda a nastavení účtu Párování plateb z bankovních výpisů = Účet použit prioritně, popř. Účet použit.


Novinka Automatické přiřazení úhrad v případě dohledaných více faktur se stejným variabilním symbolem chybně přiřazovalo "nejmladší" fakturu. Opraveno. V takových případech se přiřazuje "nejstarší" faktura podle data splatnosti (pohledávka nebo závazek).


Oprava Po změně datumu kurzu na hlavičce výpisu se nedotahoval odpovídající kurz. Opraveno.


Oprava Opraveno vypisování do procesního okna v situaci, kdy se u bankovního spojení zapsaného u organizace, které není registrované, pustí akce Zajištění DPH - Aktualizovat údaje z webu.


Business Intelligence

Novinka V exportních souborech bylo změněno kódování na UTF-8 s BOM.


Celní případy

Novinka ICS Dovoz, ECS Vývoz - na spodní řádek editoru deklarace bylo přidáno tlačítko pro rozpočet PonX, včetně popisku o aktuální výši rozpočtené částky.

Sumace je nasčítána z položek.


Novinka ECS Vývoz - Zákazy a omezení:

Po ukončení dialogu se seznamem podkladů k doplnění, bude seznam doplněn o Označení '---', pokud nebylo zadáno.


Novinka Přidány uživ.kontroly (lze nastavit v Nastavení parametrů - zál.Kontroly):
 • nulové PONx
 • citlivé země
 • SPZ
 • kontrola DIČ (provádí se pouze pro DIČ deklaranta 1x týdně)


Novinka ICS Dovoz, SVP - úprava kontroly C062:

Značky a čísla nákladových kusů (GP01) budou nepovinné. Platí pro xml zprávy :

 • CZ415A (D_N_PODD)
 • CZ417A (D_N_OPR)
 • CZ462A (D_N_OOPZ)
 • CZC15A (D_N_PODSVP)


Novinka ICS Dovoz - přidána kontrola na označení nákl.kusů pro Počet NK roven 0.


Novinka web služby : výpočet cla, stahování číselníků, stav MRN, kurzovní lístek,.... upravena el.komunikace pro podporu připojení přes proxy server.

Lze nastavit v Globální konfiguraci / Systémové konstanty / Firemní např. : http://172.29.0.0:8080


CRM

Novinka Organizace - do akce Hromadná změna doplněna možnost měnit hodnotu pole Právní forma.


Novinka Z přehledu Kontaktů přestal od verze 3.0.2019.0900 fungovat dvojklik myší pro přenos kontaktu do příslušného editoru. Opraveno.


Doprava

Novinka Doplnění paragrafu f) při generování nové karty SD bude verifikováno i proti obsahu atributu Alternativní pohon (Hybrid, LPG/CNG). Druh pohonu Vodík naše legislativa zatíme nedefinuje.


EET

Novinka Při úhradě v hotovosti konečné faktury uhrazené částečně zálohovou fakturou se v případě nedaňové zálohy v tržbě EET nekrátily dílčí částky EET tak, aby jejich suma odpovídala výši celkové tržby EET. Opraveno.


Novinka Akci "Zrušit certifikát u neregistrované tržby" nad přehledem EET Tržby lze nyní aplikovat na označené záznamy. V případě, že jsou mezi označenými záznamy i již zaregistrované tržby, nedojde u nich ke zrušení a v procesním okně je ve výsledku text: "FIK Existuje, údaje o certifikátu nelze smazat."


Evidence pošty

Oprava Pokud je na řadě schránky nastaveno právo pro uživatele/roli "Zakázaný přístup", tak se doklady ve 3 přehledech pošty
 • Došlá pošta
 • Odeslaná pošta
 • Datové schránky celkem

stále zobrazovaly, ačkoliv by neměly být vidět. Opraveno.


Oprava Testování práv pro změnu dokladů došlé a odeslané pošty nefungovalo správně při změně více záznamů najednou, testovala se práva k náhodně vybrané schránce ze všech měněných záznamů. Opraveno.


Fakturace

Novinka Nový plugin E-faktura pro import faktur dle Evropské směrnice 2014/55/EU

Plugin lze stáhnout z HELIOS Store. Import se provádí v přehledu Přijaté faktury akcí Zprávy, Načtení zpráv. Po instalaci pluginu je třeba nastavit konfiguraci zprávy pro import - Přijaté faktury, Zprávy, volba EFakt, Konfigurace EFakt na kartě Doplňky.

Kdo je povinen e-Fakturu přijímat?

Organizační složky státu: od 31. 12. 2018
Povinnost ústředních orgánů státní správy a jim podřízených organizačních složek státu byla stanovena usnesením vlády č. 347 ze dne 10. 5. 2017. Instituce budou muset přijímat elektronické faktury ve formátech stanovených Evropskou směrnicí 2014/55/EU a dále ve formátu ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

Všichni zadavatelé veřejných zakázek: od 1. 4. 2020
Povinnost zadavatelů veřejných zakázek uvedených v §4 odst. 1, písmeno b) až e) (všichni ostatní zadavatelé) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek stanovená v §279 odst. 5 písm. b) přijímat a zpracovávat elektronické faktury odpovídající evropské normě pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.


Novinka Na řadu faktur přijatých byla doplněna možnost přednastavit datum splatnosti "Datum splatnosti počítat od:" dle "Data doručení".


Novinka Na tlačítku určenému ke zrušení rychlého filtru byla do bublinové nápovědy doplněna informace o klávesové zkratce (Ctrl+Del).


Novinka Do stromečku uživatelských konstant byl přidán soudeček "Fakturace", ve kterém je nové zaškrtávátko "Použít měnu na hlavičce zápočtu".

Při vystavení nového zápočtu se pole "Použít měnu" na hlavičce zápočtu přednastaví dle výše uvedeného zaškrtávátka.


Oprava Fakturace - Faktury k Datu - byla opravena chyba při akci NOVÝ..

záložka 2 - Druhy dokladů pohybu zboží - Přidat - Vybere se řada(y) - PŘENOS, vyskočila chyba "SQL 137,15"


Oprava Byl opraven výpočet položek v měně DPH na položce přiřazené zálohové faktury v případě, že měna faktury je stejná jako měna DPH a hlavní měna je jiná. Docházelo chybně k přepočtu kurzem.


Oprava Pokud je 2. párovací znak nastaven dle 1. párovacího znaku, tak při uložení dokladu nešlo uložit s prázdným 1PZ a 2PZ. Opraveno. Nově je možno uložit a později se po doplnění 1PZ doplní 2PZ.


Oprava Při použití funkce Dorovnání úhrad v měně faktury se chybně doplňoval aktuální kurz místo kurzu podle zadaného data úhrady. Při prokliku do kurzovního lístku se nenastavil kurzor na příslušný záznam nebo nejbližší starší podle datumu a měny. Opraveno.


Firemní aktivity

Oprava Při editaci úkolů/aktivit přímo v kalendářovém zobrazení docházelo k chybě: Access violation. Opraveno


Kontrakty a odvolávky

Novinka V modulu Kontrakty a odvolávky byla optimalizována funkce pro kopii kontraktů.


Majetek

Novinka Na Druzích pohybů je zaškrtávátko Kontace? (nalevo od pole Kontace)

Pokud je zaškrtávátko Kontace zaškrtnuto, editovat kontaci na uživatelském nezaúčtovaném pohybu lze. Tlačítko OK je přístupno.


Novinka Blokace pohybů při editaci karty majetku, která je read only (například ji má otevřen jiný uživatel). Pole jsou zablokovaná, když se z karty (ke čtení) otevřou pohyby (DP, UP, UM) tak nově už nelze zadat a uložit nový pohyb.


Novinka Majetek, účetní a třetí pohyby.

Pole UP Číslo způsobu odpisu (-1, -2, -3, -4, -5) není možno v případě pohyby tecnického zhodnocení měnit, toto pole je po uložení nepřístupné. Obdobně pole UP účetní skupina. Pohybem změna odepisování měnit samozřejmě lze. Dtto pro 3. pohyby.


Novinka Majetek - Karty majetku - dotaz na výběr data. Zvětšeno pole pro datum.


Novinka Karta majetku a protokol zavedení, akce Doklady, Doklady zboží, jako výchozí se přednabídne faktura přijatá.


Oprava Pole Uzávěrka pohybů umístění v editoru konstant majetku – není typu Datum – kalendářích vpravo, ale tváří se jako pole s proklikem do návazného přehledu. Opraveno na datový typ datum.


Novinka Přehled karty majetku

Akce Hromadné změny, KM změna poznámky.
Lze vybrat

 • Přidat
 • Přepsat
 • Vymazat

V případě přidat lze volit, zda přidat na za začátek nebo konec stávajícího textu a zda zalamova - na další řádek.


Oprava Při zadání více pohybů stejného datumu pohybu (např. TZ) bylo možné editovat zpětně všechny, ne jen poslední. Opraveno


Oprava Majetek, opravena chyba v technickém zhodnocení:

Majetek byl odepsán, zadalo se účetní technické zhodnocení a po zadání částky se pohyb ihned uložil, ale částka technického zhodnocení se vynulovala a pohyb TZ se uložil s nulou.


Oprava Byla opravena chyba v modulu majetek, kdy se při zadávání více pohybů umístění k jedné kartě majetku v jednom dni zobrazovala hláška:

Duplicitní označení - nelze vložit záznam !


Majetok (SK)

Novinka Uplatnenie 0 odpisovej skupiny je možné nastaviť spätne od 1.1.2019.


Mzdy (CZ)

Novinka Evidence DNP - docházka na více řádků

Jestliže byl vystaven lístek na peníze v průběhu měsíce, docházelo doposud k tomu, že se po akci DNP k proplacení do Předzpracování dostalo více docházkových mzdových složek (od začátku nemoci, po lístek na peníze, od lístku na peníze po ukončení nemoci). To způsobovalo komplikace při likvidaci nemocenských dávek - bylo nutné likvidovat více docházkových mzdových složek.

Abychom těmto situacím předešli, tak v případě, že je v konstantách zatržen atribut "Generování 1 MS za období a PN" (lze ho přepnout v editoru MK na 2.záložce "DNP a pojištění" v sekci "Sociální pojištění", podsekci "Evidence DNP - přiřazení MS".

Jestliže je tato konstanta zatržená, dochází automaticky k tomu, že se docházkové mzdové složky slučují do jednoho intervalu. Následně i likvidaci je možné provést jednou mzdovou složkou.


Novinka eNeschopenka - rozšíření zasílaných informací
 • upraven proces zpracovávající došlé/importované eNeschopenky pro novou strukturu XML - nově lze z ČSSZ získávat informace o Změně a Stornu záznamu
 • v přehledu Evidence DNP vznikl nový atribut "Stav dávky NP", který reaguje na nové typy notifikací Změna a Storno
 • Stavy dávky NP : Pořízeno, Přeneseno, Přeneseno(část.), Pořízeno(změna), Storno !, Přeneseno x Změna !, Přeneseno x Storno !, Přeneseno x Chyba !
 • došlé notifikace typu Storno mají nejvyšší prioritu a zneplatňují PN v Evidenci DNP (nastaví příznak, nenabízí nepřítomnosti PN pro přenos do Předzpracování)
 • došlé notifikace typu Změna modifikují již existující údaje v Evidenci DNP, zohledňují však Datum vzniku notifikace. Prioritu má vždy notifikace, která vznikla později (Změna x Konec PN)
 • při zpracování notifikace typu Změna, v případě, kdy již byly vygenerovány nepřítomnosti do Předzpracování z této PN, uživatel by toto měl zaregistrovat podle hodnoty atributu "Stav dávky NP"
 • nad přehledem Evidence DNP vznikla ve skupině Notifikace o PN nová akce "Změny/Storna vybrané DNP" - zobrazí přehled s změn a storen vybrané DNP s výhodným výchozím nastavením sloupců z hlediska těchto typů notifikace
 • editor Evidence DNP:
  • záložka 1: nové pole "Stav dávky NP". Kliknutím na ikonu "..." se zobrazí Přehled notifikací typu Změna a Storno dané PN
  • záložka 2:
   • Přehled notifikací - upraven seznam sloupců, přidán sloupec Datum vzniku ntf.
   • nový Přehled vycházek při PN : seznam všech vycházek, které došly v notifikacích typu Vnik a Změna
   • nový Přehled adres míst pobytu při PN : seznam všech adres pobytu, které došly v notifikacích typu Vnik a Změna
  • záložka 3 : nový přehled Přeneseno do Předzpracování - vybrané období
 • Evidence DNP - atribut "Přeneseno" rozšířen o stav Chybné datumy!. Tento stav indikuje situaci, kdy nepřítomnosti přenesené do Předzpracování nesedí proti datumům vzniku či ukončení PN v Evidenci DNP. K tomu může dojít např. při vygenerování nepřítomností do konce měsíce bez dokladu a následním importu ukočení PN před koncem měsíce.
 • upraven Přehled nepřítomností přenesených do Předzpracování za vybrané období, aby uživatel mohl lépe řešit situace, kdy vznikla kolize přenesených nepřitomnosti a Změny nebo Storna
  • v přehledu je nový atribut "Nepřítomnosti - stav v období" (hodnoty : OK, Chyba, Storno)


Novinka Evidence DNP - DNP k proplacení - výběr záznamů
 • V přehledu Nepřítomností DNP k proplacení za období (akce "DNP k proplacení") vznikla nová akce Vlož označené
 • Původní akce je přejmenována na Vlož všechny
 • Záznamy z tohoto přehledu již nelze mazat

Kontroluje se, zda vkládané záznamy navazují na případné předchozí záznamy

Upozornění V případě, že zaměstnanec první den PN odpracuje část dne a nabízejí se tedy přes volbu DNP k proplacení pro přenos do Předzpracování minimálně dva řádky, není možné pro přenos těchto PN použít volbu Vlož označené, ale musí se použít volba Vlož všechny.


Volba Vlož označené zafunguje na prvním dnu nemoci, ale na dalším záznamu zahlásí:

Dotaz nebo informativní hláška Označené záznamy obsahují nepřítomnost, která pokrývá celou dávku NP v rámci vybraného mzdového období.

Akce nebude provedena.''

V daném případě je nutné záznamy přenést volbou Vlož všechny.


Novinka Evidence DNP - atribut Karanténa

Nově lze v editoru v Evidenci DNP zatrhnout atribut Karanténa i u generovaných záznamů z ČSSZ.
Tento atribut se při přijetí informací z ČSSZ nezatrhne automaticky nikdy, není součástí struktury ČSSZ.
Lze proto editovat ručně.
Zatržení atributu má pouze informativní charakter, neovlivňuje způsob výpočtu.


Novinka Evidence DNP - Aktuálně běžící nemocenské dávky

V přehledu Evidence DNP vznikla v Nastav nová sestava, která se jmenuje Aktuálně běžící nemocenské dávky.
Tato sestava zobrazuje ty nemocenské dávky, které mají Datum konce DNP prázdné NEBO Datum konce DNP je větší nebo roven datumu prvního dne vybraného období.


Novinka Exekuce - nové výše nezabavitelných částek

Vzhledem k tomu, že od 1.4.2020 dochází ke zvýšení životního minima na částku na 10 362 Kč, dochází od 1.4.2020 ke změně nezabavitelných částek.

 • Na osobu povinného 6 908 (2/3 z částky 10 362)
 • Na vyživovanou osobu 1 727 (1/4 z částky 6 908)

Dále se od 1.7. 2020 mění způsob výpočtu nezabavitelných částek (životní minimum zůstává stejné)
V důsledku toho, se od 1.7.2020 mění výše nezabavitelných částek takto:

 • Na osobu povinného 7 771,50 (3/4 z částky 10 362)
 • Na vyživovanou osobu 2 590,50 (1/3 z částky 6 908)


Novinka Hlášení změn na ZP - Stavy elektronického podání

Editorech přehledů hlášení změn na ZP a měsíční export za organizaci byla vytvořena záložka dvě, která obsahuje stavy elektronického podání. Zároveň přibyla akce pro změnu stavu elektronického podání.
Současně v přehledu hlášení změn na ZP, ČSSZ - příloha k zádosti o DNP a Hlášení při ukončení PN přibyly akce pro hromadnou změnu stavu elektronického podání pro označené záznamy.


Novinka Definované importy do předzpracování - kontrola překryvu datumů v docházce

Při importu do předzpracování pomocí definovaných importů nedocházelo ke kontrole, zda se u jednoho pracovního poměru nepřekrývají docházkové mzdové složky.
Nyní při vkládání do předzpracování je v importní tabulce uživatel upozorněn stavem na obou překrývajících se případech. Uživatel se pak musí rozhodnout, který ze záznamů smazat v importní tabulce nebo opravit zdrojový soubor a znova data načíst.


Novinka Statistické sestavy ISPV

Do prováděných kontrol byla doplněna kontrola na vyplnění položky obor vzdělání. Obor vzdělání musí být vyplněn, pokud zaměstnanec má minimálně nižší střední vzdělání.


Novinka Odesílání výkazů na VREP server : přidána podpora odesílání přes proxy server.

Lze nastavit v Globální konfiguraci / Systémové konstanty / Firemní např. : http://172.29.0.0:8080


Novinka Ošetřovné - koronavirus

Po dobu platnosti mimořádných opatření v souvislosti s koronavirem dochází k tomu, že (zjednodušeně):

 • ošetřovné lze vyplácet až do 13 let věku dítěte
 • délka vyplácení ošetřovného se prodlužuje na dobu trvání mimořádných opatření (z dosavadních 9 nebo 16 dnů)

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/20-133.htm

Tato změna se z hlediska programu projeví pouze v načítání délky vyloučených dob v RELDP.
Aby se tyto dny načítaly správně, byly provedeny tyto úpravy:

Při zadávání Ošetřovného týkající se uzavření školních zařízení je nutné na likvidační mzdové složce Ošetřovné zatrhnout atribut Karanténa. Mzdovou složku zadáváte stejnou, jako doposud.

POZOR! Pokud tento atribut nezatrhnete, bude program do RELDP načítat klasický počet vyloučených dnů (9 nebo 16)

Pokud se stane, že novou verzi, která tento atribut umožňuje zatrhnout, stáhnete až poté, co uzavřete mzdy za březen 2020, nezoufejte :-)

I v tomto případě lze zatržení provést přímo ve výpočtu mzdy:
Výpočet mzdy - editor výpočtu mzdy - označíte MS pro akci - zvolíte v horní liště : Akce - Hlavní menu - Karanténa OČR - Nastavit příznak


Novinka Příloha k žádosti o - bankovní spojení

Byl upraven způsob dotahování bankovního spojení na Přílohu k žádosti o.

V případě, že je v Paušálech a srážkách více mzdových složek "Peníze na účet", dotahuje se bankovní spojení ze mzdové složky, která je aktuálně platná.


Novinka Příloha k žádosti o - Způsob platby

U druhu dávky Nemocenská a Úrazy (pracovní, nepracovní) přibyla při exportu Přílohy k žádosti kontrola na to, že musí být vyplněn Způsob platby a tomu odpovídající údaje (bankovní spojení, adresa...).


Novinka Příloha k žádosti o - Otcové - rodičovská dovolená

Aby bylo možné tisknout Přílohu k žádosti o k určitému datu (nejčastěji k datu narození dítěte), vznikla v přehledu Evidence DNP nová akce, která se jmenuje Přílohy k datu.

Jakmile zvolíte tuto akci a vyberete zaměstnance, jste vyzváni k zadání Datumu sociální události (např. datum narození dítěte v případě, že potřebujete vytisknout Přílohu pro otce, který bude žádat o rodičovskou dávku). Následně je dle tohoto data vytvořena Příloha dle klasických pravidel.
Přílohu lze tisknout.
Přílohu nelze exportovat (ve většině případů bude sloužit pro Úřad práce).


Novinka Rodinní příšlušníci - dokumenty

Nad přehledem Rodinní příslušníci byla doplněná akce Dokumenty.


Novinka Definované importy do předzpracování – kontrola denního úvazku

Pokud se použije import do předzpracování přes definovaný import a v jeden den je u jednoho zaměstnance více docházkových mzdových složek, kde součet hodin překračuje denní úvazek, Helios na toto neupozorní a složky naimportuje a vypočítá mzdu.

Upraveno


Novinka Črvrtlet. výkaz práce P2-04, 2020

Tento formulář byl upraven na základě tohoto podkladu:

http://apl.czso.cz/pll/vykazy/pdfsoub?xid=2685&xtyp=V


Novinka RELDP - mezera v názvu pošty

Pokud v názvu pošty byla mezera (např. Dub nad Moravou), v exportním souboru se zobrazovala mezera ("DUBN "), což neprocházelo kontrolami na ČSSZ. Upraveno, aby se mezera zredukovala. Nyní se do exportního souboru dostane "DUBNA".


Oprava Daň zálohová - měsíční přehled odvodů

Do tohoto tiskového formuláře, který je umístěn nad Výpočtem mzdy se nedostávali zaměstnanci, kteří měli nulový příjem (např. roční zúčtování po konci pracovního poměru apod.).

Opraveno.


Mzdy (SK)

Novinka ÚPRAVA - RLFO - cannot find the declaration

Pri odoslaní RLFO cez ePodateľňu Sociálnej poisťovni sa môže zobraziť hláška: "Cannot find the declaration of element spRegListZec."

Upravené


Novinka NOVINKA - Kontrola konštánt pre RZD

Odteraz pri vstupe do prehľadu Ročné zúčtovanie dane v 12. mesiaci, ktorý predchádza aktuálnemu roku, prebieha kontrola na aktuálnosť konštánt potrebných pre spracovanie RZD.

1. Ak kontrola zistí, že hodnoty nie sú aktuálne, tak zobrazí hlášku:
"Neaktuálne hodnoty konštánt pre výpočet RZD za rok XXXX. Chcete teraz automaticky nastaviť tieto konštanty? Áno/Nie"

Ak používateľ zvolí Áno, spustí sa akcia Aktulizácia konštánt pre RZ a následne môže počítať RZD. Ak zvolí Nie, konštanty budú pre vykonanie RZD neaktuálne, ale pracovať v prehľade RZD môže. Až do zaktualizovania týchto konštánt a bude táto hláška zobrazovať pri každom vstupe do prehľadu Ročné zúčtovanie dane, aby nedošlo k nechcenému vykonaniu RZD s nesprávnymi konštantami.

2. Ak kontrola zistí, že používateľ vstupuje do prehľadu RZD na verzii, ktorá nie je pripravená pre výpočet RZD, zobrazí sa hláška:
"Neaktuálne hodnoty konštánt pre výpočet RZD za rok 2020. Táto verzia programu neobsahuje aktuálne konštanty pre RZD. OK"

Keď používateľ stlačí tlačidlo OK, môže pracovať v prehľade RZD, ale s vedomím, že nemá verziu systému HELIOS Orange, ktorá obsahuje konštanty pre RZD daného roka.


Novinka ZMENA - Kontrola pri tlači/exporte RLFO v mesiaci ukončenia PP, kde sa zároveň oznamuje ZMENA.

V prípade, že zamestncovi v jednom mesiaci skončil PP a zároveň skončila RD, tj došlo k vygenerovaniu Odhlášky a ZÁROVEŇ Zmeny, zobrazilo sa nasledovné upozornenie:

"Záznam typu Zmena v mesiaci nástupu/Ukončenia pracovného pomeru".

Toto upozornenie bolo odstránené.


Novinka NOVINKA - Invalidný dôchodca, ktorý začne poberať starobný dôchodok

V editore Dôchodku pri druhu dôchodku Invalidný dôchodok (ID) alebo Čiastočný invalidný dôchodok (ČID) vznikol nový atribút "Invalidita trvá po odobratí dôchodku". Zaškrtnutím tohto atribútu používateľ hovorí, že napriek odobratiu ID/ČID v danom období jeho invalidita trvá a má byť započítaný do počtu zamestnaných občanov so zdravotným postihnutím.


Novinka NOVINKA - MVPP od 4/2020

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia Sociálna poisťovňa/Mesačný výkaz (MVPP) vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov
-403317 / SP - komplet (MVPP)


Novinka NOVINKA - Pandemická nemocenská od 27. 3. 2020

Na základe novely č. 63/2020 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení zo dňa 27. 3: 2020 zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 uznaný za dočasne práceneschopného (ďalej "DPN") z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie vzniká nárok na nemocenské od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti.

POZOR zmena oproti informáciám z webinára zo dňa 31. 3. 2020:
Nárok na nemocenské v prípade dotknutých zamestnancov vzniká od 1. dňa len v prípade, ak DPN vznikla po účinnosti zákona. Takéto znenie však nevylučuje, aby nárok na nemocenské vznikol napr. od druhého dňa DPN v prípade ak DPN vznikla deň pred nadobudnutím účinnosti zákona

Z hľadiska systému HELIOS Orange:

Podrobnejšie informácie nájdete v Poradni SK:

1. Postup platný pre zadanie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá začala pred 27. 3. 2020 a ZÁROVEŇ pokračuje po 27. 3. 2020:
Postup

2.Postup platný pre zadanie dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá začala 27. 3. 2020 vrátane:
Postup


Novinka NOVINKA - Pandemické ošetrovné - RLFO prerušenie - I. fáza

Poistencovi, ktorý v čase krízovej situácie splnil podmienky nároku na ošetrovné, sa počas celej doby trvania osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, povinné poistenie zamestnanca prerušovať nebude

Nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti sa štandardne podľa § 26 zákona prerušuje od 11. dňa potreby ošetrovania/starostlivosti]. Uvedené vyplýva z ust. § 293es ods. 2 novely zákona. Zamestnávateľ tak nebude povinný zasielať Sociálnej poisťovni ani „Registračný list fyzickej osoby (RLFO) – prerušenie“.

Z pohľadu systému HELIOS Orange bolo upravené generovanie RLFO druh evidencie = Prerušenie tak, aby sa v prípade ošetrovného, ktoré ma vo svojej likvidácii zaškrtnutý atr. Karanténa negeneneroval.

Poznámka:
V ďalšej fázy (v priebehu 4/2020) ošetríme evidenciu prerušenia poistenia v prípade pandemického ošetrovného:

 • na ELDP
 • na mzdovom liste


Novinka NOVINKA - Pridelenie práv na akciu Kópia

Odteraz je možné nastaviť práva na akciu Kópia nad prehľadmi:

Školenia, lekárske prehliadky
Školiace akcie a prehliadky


Novinka NOVINKA - Rodinní príslušníci - dokumenty

Nad prehľad Rodinní príslušníci bola doplnená nová akcia Dokumenty.


Novinka NOVINKA - VPP od 4/2020

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody do poisťovní akcia Sociálna poisťovňa/Výkaz (VPP) vznikol nový distribučný tlačový formulár:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-403318 / SP - komplet (VPP) / 1.4.2020


Novinka ÚPRAVA - Definované importy do Predspracovania - kontrola prekrytia dátumov v dochádzke

Pri importe do Predspracovania pomocou akcie Definované importy nedochádzalo ku kontrole, či sa u jedného pracovného pomeru neprekrývajú dochádzkové mzdové zložky.

Odteraz pri vkladaní do Predspracovania je v importnej tabuľke používateľ upozornený stavom na oboch prekrývajúcich sa prípadoch. Používateľ sa potom musí rozhodnúť, ktorý zo záznamov zmaže v importnej tabuľke alebo v zdrojovom súbore a následne zopakuje import.


Novinka ÚPRAVA - Definované importy do Predspracovania – kontrola denného úväzku

Pokiaľ sa použije nad prehľadom Predspracovanie akcia Definované importy a v importovaných údajoch je v jeden deň u jedného zamestnanca viac dochádzkových mzdových zložiek, kde súčet hodín prekračuje denný úväzok, systém na toto neupozorní a zložky naimportuje a vypočíta mzdu.

Upravené

Obecné

Novinka Barevné ikony

V Nastavení vzhledu (Globální uživatelské konstanty) je nyní možnost vybrat použitou sadu ikon - k dispozici jsou 2: monochromatická a barevná. Vybraná sada se uplatní až po restartu aplikace.


Novinka Byla doplněna možnost zadat více rolí k jednomu uživateli. Stávající role se mění na tzv. hlavní roli, která kromě nastavení práv navíc slouží jako klíč k dohledání uživatelských nastavení pro roli (např. hlavní nabídka, nastavení pásu karet, uživatelské menu apod.). Práva rolí se slučují pomocí NEBO - pokud alespoň jedna role má dané právo povolené, má toto právo povolené i uživatel.

V rámci datových práv (např. práva na řady dokladů oběhu zboží, práva na dokumenty apod.) stačí, aby bylo právo přiděleno jedné z rolí uživatele a uživatel má právo. Samozřejmě i nadále platí, že práva uživatele v rámci práv na data mají přednost před právy role. Tudíž, pokud má přímo uživatel nastaven nějaký zákaz (např. zákaz ke konkrétní řadě dokladů), tak tento zákaz platí i v případě, že je pro některou z jeho rolí právo povoleno. V editoru práv je nyní možno filtrovat za práva povolená, zakázaná a rozdílná v různých rolích (rozdílná práva jsou navíc označena podtrženým textem).


Novinka Do nástrojů přizpůsobení byl přidán nový přehled - Číselník podmenu doplňků. Zde je možno zadat název podmenu a přiřadit ikonku, která se pak použije při generování pásu karet. Názvy podmenu musí být unikátní, lze použít i odkaz na externí hlášky.

V místech, kde se zadává název podmenu (externí akce, vícenásobné vztahy, dataskop, automat, uživatelské tabulky) je nyní možno použít přenos z tohoto nového číselníku.


Novinka Do návrháře uživatelského menu bylo doplněno hledání/filtrace v hlavním stromu akcí přehledu.


Novinka V definici práv pro uživatelské tabulky byla doplněna možnost definovat globální práva.


Novinka Do uživatelských konstant byla doplněna možnost stanovit přednastavené období podle aktuálního data.


Novinka Pokud není hlavní okno HELIOSu maximalizované, pak se při příštím spuštění zmenší jeho výška zhruba o 17 pixelů.


Novinka Výběrový dialog pro výběr databází podporuje externí atributy tabulky TabDBHelios v systémové DB.

Pro možnost využití této funkcionallity je třeba v systémové DB vytvořit externí proceduru ep_VyberDBPodporaExtAtr, která vrací SELECTem jeden sloupeček obsahující seznam syst. názvů externích atributů tabulky TabDBHelios.
Zde jednoduchá ukázka ep_VyberDBPodporaExtAtr:
CREATE PROCEDURE dbo.ep_VyberDBPodporaExtAtr
AS
SET NOCOUNT ON
SELECT N'_Zodpovida'
UNION ALL
SELECT N'_Poznamka'

Pokud bude existovat tato procedura i externí atributy, které procedura vrací, objeví se tyto atributy a jejich hodnoty ve výběrovém dialogu pro výběr firmy / databáze a lze podle nich hledat i třídit.


Novinka Přehledy Plátci DPH s důvody na zrušení a Daňové subjekty registrované pro DPH SK. V těchto přehledech je k dispozici akce pro aktualizaci. Byla odstraněna konečná hláška o provedení akce.


Novinka Do nastavení Dataskopu pro uzel sdruženého pohledu byla doplněna možnost "Zobrazit info panel".


Novinka V nastavení "Uživatelské lokální nastavení" - "Období" jsou nová zaškrtávátka:
 • Účetní deník
 • Účetní deník celkem
 • Vzájemné zápočty (saldokonta)
 • Pokladní doklady
 • Pokladní doklady přes řady
 • Platební a inkasní příkazy
 • Bankovní výpisy

U těchto přehledů lze zvolit zobrazení dat za všechna období nebo za vybraná období.


Novinka Do přehledů uživatelských tabulek byla doplněna vazba na Dokumenty.


Oprava V definice Hromadně pro e-mail nad uživatelskými tabulkami není možno vybrat tiskový formulář, jsou nabízeny formuláře z jiných přehledů. Opraveno.


Oprava Práva MS Office - i když jsou zakázána, tak akce lze spustit. Opraveno.


Oprava Okno výběru databáze nerespektuje nastavený skin. Opraveno.


Oprava Pokud nemá uživatel v přehledu práva na výběr sestavy, přesto může změnit sestavu pomocí výběru ze stavového řádku. Opraveno.


Oprava V případě volby skinu, který používá světlé ikonky v hlavní nabídce, je ikonka Přehledy stále obarvena oranžově. Opraveno.


Novinka Pokud je HELIOS Orange provozován na MS SQL Serveru 2019, je vyžadována aplikace minimálně Cumulative Update 3, jinak program zobrazí varovnou hlášku:

Bylo detekováno, že váš Microsoft SQL Server 2019 nemá aplikován alespoň Cumulative Update 3 - je nutné jej aplikovat!
a ukončí se.

Při pokusu o vstup do HELIOS Store se pro SQL 2019 bez CU3 zobrazí hláška (okamžitá účinnost na všech současných i starších verzích):
Minimální verze MS SQL Serveru 2019 pro provoz HELIOS Orange je 15.0.4023.6 (MS SQL Server 2019 Cumulative Update 3). Doporučujeme průběžně aktualizovat na poslední dostupný.

HELIOS Orange již nebude při startu/kontrole konzistence nastavovat TSQL_SCALAR_UDF_INLINING = OFF


Novinka Zařazena nová verze EurekaLog 7.8.2.0.


Novinka V editoru nastavení archivace změn bylo upraveno hledání tak, aby hledalo v obou sloupcích - jak v systémovém názvu tabulky, tak i ve veřejném.


Novinka Do editoru nastavení práv na sloupce bylo doplněno hledání/filtrace v seznamu tabulek a definovaných přehledů.


Novinka Do procedury pro dotažení e-mailu pro akci "Hromadně pro e-mail" byla vložena slepá procedura ep_ZapisHromadneProEmailZjistiHodnoty.


Novinka Doplněna podpora TLS 1.2 pro odesílání e-mailu pomocí SMTP protokolu.


Novinka Do kopie práv (uživatele i role) byla přidána volba pro kopírování práv na sloupce.


Novinka Menu File na záložce Calc v návrháři ReportBuilderu bylo zakázáno. Použití jednotlivých položek tohoto menu způsobovalo následnou chybu "Dataset not in edit mode".


Novinka Byla zapojena nová verze SDAC 9.1.3


Novinka Do bublinové nápovědy pro název SQL Serveru v stavovém řádku přehledu byly doplněny informace o verzi SQL Serveru a použitém ovladači pro přístup k SQL Serveru.


Novinka Byla doplněna možnost vytvořit doménového uživatele pouze v Heliosu bez vytvoření odpovídajícího uživatele na SQL Serveru. Je tak možno řídit práva na úrovni SQL Serveru pomocí práv skupiny a zároveň v rámci HELIOSu mít uložená uživatelská nastavení.


Novinka V uspořádání vzhledu sdruženého pohledu v Dataskopu chyběla identifikace plochy pro Pokročilý graf.


Novinka Do nastavení Dataskopu pro uzel sdruženého pohledu byla doplněna možnost "Povolit změnu sestavy". Pokud není zaškrtnuto, pak není k dispozici F4 Nastav ani výběr sestav.


Novinka Nová verze EasyMAPI 8.1.1.24


Novinka V přehledu Sestavy v Helios Intelligence chyběla možnost zobrazit Pokročilý graf.


Novinka Definice hromadně pro e-mail - doplněn parametr
 • Zahrnout do všeobecných dokumentů

který může nabývat těchto hodnot

 • Zahrnout (výchozí nastavení)
 • Nezahrnout
 • Dle lokální konfigurace - řídí se nastavením "Implicitně zahrnovat do všeobecných dokumentů" v lokálních uživatelských konstantách pro Dokumenty


Novinka Akce "Hromadně pro e-mail" dotahovala dosud výhradně adresu z tohoto kontaktu u Organizace. Upraveno tak, aby v případě, že je na daném dokladu kontaktní osoba, dotáhla přednastavený kontakt Hromadně pro e-mail z kontaktní osoby. Není-li u kontaktní osoby zadán, přebírá se z organizace.

Je-li faktura vydaná na zaměstnance, dotáhne se adresa z jeho přednastaveného kontaktu Hromadně pro e-mail.


Novinka V rámci akce Hromadně pro e-mail jsou nyní nově generovány 2 další dočasné tabulky:

#TabDokumHromadneProEMailInfo(BrowseID INT, IDDefinice INT)
#TabDokumHromadneProEMailZaznamy(ID INT)

#TabDokumHromadneProEMailInfo - obsahuje pouze 1 řádek
BrowseID = číslo přehledu, ve kterém je akce spuštěna
IDDefinice = ID vybrané definice Hromadně pro e-mail

#TabDokumHromadneProEMailZaznamy - obsahuje seznam ID označených záznamů, pro něž se tisknou výsledné dokumenty. Pokud přehled nemá ID, tato tabulka neexistuje.


Novinka El.komunikace - přidána podpora přístupu přes proxyserver.

Lze nastavit v Globální konfiguraci / Systémové konstanty / Firemní např. : http://172.29.0.0:8080

(stažení nové verze, pluginu, kurzovní lístky, rejstříky nad organizacemi, mzdy, účetnictví,...)


Novinka Zprovozněno nefunkční ověřování DIČ na VIES přes HELIOS Orange

Problém - změna komunikačního protokolu na straně serveru EK - VIES.


Novinka Do Exportu/Importu uživatelských sloupců byl doplněn export sloupce Kopírovat.


Novinka Zprávy - přidána možnost použití FTP-S pro přenosy souborů pomocí zpráv.

Adresu specifikovat jako: ftps://server/cesta
Pro některé servery je potřeba zadat volbu TLS Resumption (require SSL reuse).

(FTP over SSL - RFC 2228)


Oprava Pokud se otevře do editace tiskový formulář a dvakrát klikne na obyčejný textový label, začne tam blikat kurzor a může se do něj psát. Pokud v tu chvíli došlo k zavření návrháře, došlo k pádu celého Heliosu. Opraveno.


Oprava Pokud je definovaný přehled pro uživatelskou tabulku zařazen do hlavní nabídky, nefungovalo správně připojování dokumentů. Opraveno.


Oprava V přehledu Celkový přehled úkolů Helios (1735) a v kalendáři se u úkolů vázaných na agendy s kategoriemi QMS neaplikoval standardní editor určený pro danou agendu. Opraveno


Oprava V přehledu "Zobrazení práv v přehledu" nefungovala akce Hromadná změna v případě, že měněný přehled nemá nastaveno právo na zobrazení (právo Vidět). Opraveno.


Oprava Pokud má uživatel zakázaná práva k dané řadě účtenek, ale má povolen přístup přes řadu, tak jsou doklady v přehled Účtenky přes řady pro danou řadu chybně zobrazeny. Opraveno.


Oprava V zobrazení práv v přehledu (akce Zobrazení práv - Přehled v číselníku uživatelů) se nezobrazila práva všech přehledů (např. chybí přehled č. 42 - účtový rozvrh). Stejný problém byl i v zobrazení práv v Excelu. Opraveno.


Oprava Ve výběru interních tabulek v editoru definice archivace změn se objevovala i interní view, nad kterými ale nejde archivace zapnout. Opraveno - view byla ze seznamu odebrána.


Oprava Pokud je vytvořen vícenásobný vztah s typem 1:1, pak při vytváření vazby z návazného přehledu pomocí akce Nový může dojít ke smazání záznamů z vazby. Opraveno.


Oprava Pokud je nastaveno přejmenování sloupce definovaného přehledu, popř. nastavena alternativní maska či podmínka rychlého filtru, uplatní se pouze v případě, že je definice vytvořena až po zobrazení konkrétního definovaného přehledu, a to pouze v rámci běžící aplikace. Po restartu se změna neprovede. Opraveno.


Nástroje přizpůsobení

Novinka Do editoru Definice tiskových formulářů byla doplněna informace o tom, jaká políčka se z definice nepřenášejí pomocí Export/Import.


Novinka Byla zapojena nová verze ReportBuilder 20.02.


Personalistika (CZ)

Novinka Přehled Soulad školení, lékařské prohlídky

Pokud měl zaměstnanec více po sobě jdoucích pracovních pozic, tak se v přehledu Soulad školení, lékařských prohlídek neobjevovala poslední platná pracovní pozice.

Upraveno.


Novinka Hromadné změny nad Plánem školení, lékařských prohlídek

Když se nad přehledem Plánu školení, lékařských prohlídek spustíla akce Hromadné změny, kterou se mění hodnota v atributu Rozpočet, tak došlo ke změnám této hodnoty jen v označeném plánu, ale ne i ve Školící akci, ve které byly tyto označené plány navázané.

Upraveno, hromadná akce nyní změní i rozpočet v Školící akci, ve které jsou navázané plány, nad kterými se hromadná akce spouštěla.


Novinka Plán školení, lékařských prohlídek

Nově je možné nastavit v Plánu školení, lékařských prohlídek nový stav = Zrušené, které má podobný charakter Prominuto.


Novinka Přidělení práv na akci Kopie

Nově je možné nastavit práva na akci Kopie nad přehledy:

 • Školení, lékařské prohlídky
 • Školící akce a prohlídky

Personalistika (SK)

Novinka NOVINKA - Nový stav plánu školení, lekárskych prehliadok

Odteraz je možné nastaviť v Pláne školenia, lekárskej prehliadky nový stav "Zrušené", ktorý má podobné chovanie ako stav "Prepáčené".


Novinka ÚPRAVA - Hromadné zmeny nad plánom školení, lekárskych prehliadok

Ak sa nad prehľadom Plán školení, lekárskych prehliadok spustila akcia Hromadné zmeny, ktorou sa menila hodnota v atribúte Rozpočet, tak došlo k zmene tejto hodnoty len v označenom pláne, ale nie aj v Školiacej akcii, v ktorej boli tieto označené plány naviazané.

Upravené, hromadná akcia odteraz zmení aj rozpočet v Školiacej akcii, v ktorej sú naviazané plány, nad ktorými sa hromadná zmena spúšťa.


Pokladna

Novinka V přehledu Pokladní doklady přes řady se zobrazoval přehled pro výběr řady pokladny. Opraveno.


Novinka Do pokladního dokladu bylo doplněno pole pro údaje, komu bylo vyplacena nebo od koho byla přijata finanční hotovost. Rovněž byly upraveny distribuční tiskové formuláře.


Novinka Tiskové formuláře pokladních dokladů byly doplněny o č/b variantu.


Novinka Do akce Stav pokladny v přehledech Pokladní doklady a Druhy pokladen byla doplněna možnost tisku. Tiskové formuláře jsou v barevné a č/b verzi.


Oprava Pokud na řadě pokladny je nastaveno právo pro uživatele nebo roli "Zakázaný přístup", doklady v přehledu Pokladní doklady přes řady se stále zobrazovaly. Opraveno, doklady v dané řadě nemají být vidět.


Pokladňa (SK)

Novinka Ocenění úbytku cizí měny váženým aritmetickým průměrem.

Tato metoda znamená, že při každém pokladním příjmu se mění průměrný kurz. Každý výdaj pak musí být proveden v tomto průměrném kurzu. Na konci roku musí dojít k přepočtu z průměrného kurzu na kurz k rozvahovému dni.

Počítá se jako vážený aritmetický průměr: Vezmou se veškeré příjmy v příslušné měně za aktuální období, zůstatky z předchozího roku a spočte se suma v hlavní měně/suma v cizí měně (při české práci s kurzem), resp. suma v cizí měně/suma v hlavní měně (při slovenské práci s kurzem).

Pouze pro Slovenskou legislativu.
Nastavení:
1. Zvolená metoda se nastaví na příslušné cizí měně v číselníku měn.
2. Na řadě pokladny pro cizí měnu (měna musí být zadána) lze přednastavit metodu ocenění výdaje v rámci vybraného období.
3. Na pokladním dokladu na hlavičce nebo na řádku v oddílu Cizí měna lze měnit metodu ocenění výdaje CM.
Na výdajovém pokladním dokladu se podle nastavené metody dohledá kurz - automatický nebo pomocí akce.
Na konci účetního období, po uzavření pokladny a vygenerování dokladu kurzového rozdílu je potřeba povézt nad příslušnou řadou pokladny Ocenění zůstatku valutové pokladny pomoci akce, kurzem k rozvahovému dni. Toto je nutno udělat i v období, předcházejícímu změně metody na Průměrný kurz.


Pokladní prodej

Novinka Při definici tlačítek pro rychlý pokladní prodej nebylo možné v rámci definice tlačítka Otevření další úrovně založit novou úroveň. Opraveno.


Novinka Dotykový režim - úprava editoru účtenky tak, aby při využívání přehledu Sklad i tlačítek pro rychlé vyhledávání bylo příslušné okno na samostatné podzáložce editoru.


Novinka V číselníku řad účtenek lze nastavit dva nové způsoby zadávání pokladní/-ho.
 • Jde o přihlášení (pouze) heslem a přihlášení výběrem z tlačítek rychlého prodeje. Oba tyto způsoby vyžadují přihlášení pokladní/-ho před každým prodejem.
 • U přihlášení heslem dochází k dohledání pokladní/-ho dle jejího/jeho hesla zadaného v číselníku zaměstnanců. Pokud mají dva uživatelé hesla stejná, tak k jejich přihlášení nedojde.
 • U přihlášení výběrem z tlačítek rychlého prodeje je nutné si nejprve založit v číselníku "Tlačítka pro rychlý prodej" minimálně jednu úroveň. Úroveň by měla obsahovat pouze akce typu "změna pokladníka" či "zapsání zaměstnance". Před založením prodejky se pak zobrazí tlačítka z této úrovně pro rychlé přihlášení. Pokud bude mít zaměstnanec nastavené heslo, bude na ně dotázán.


Novinka Při definici tlačítka pro rychlý prodej lze zvolit barvu, jakou bude tlačítko mít.


Novinka V číselníku zaměstnanců je nově vedle volby pro změnu hesla i tlačítko pro jeho vymazání. To je přístupné pouze těm, kteří mají k této operaci (nově založené) právo.

Při přihlášení pokladníka (v dialogu pro zadání hesla) je možné si rovnou změnit vlastní heslo. Pokud je na kterékoliv řadě účtenek nastaveno, že se přihlašuje pouze heslem, tak se kontroluje, aby toto heslo nebylo duplicitní s jiným uživatelem.


Novinka Dotykový režim editoru účtenky - revize refrešů přehledů v editoru účtenky např. v souvislosti se změnami vstupních hodnot k aktuální položce v přehledu položek účtenky.


Oprava Položková vratka – někdy nešlo vrátit poslední položku. Opraveno.


Projektové řízení

Novinka Rozšířena možnost evidovat arcivace změn atributů ze zakázek a rozšiřujících atributů Projektového řízení v přehledech Projektů, etap a řad projektů.


Novinka Výkazy práce a nákladů (nepersonálních i materiálových) není možné realizovat v případě, že je úloha uzavřena.


Novinka U alokací personálních a nepersonálních zdrojů se nyní napočítává skutečné zahájení a skutečné ukončení na základě výkazů, stejným způsobem jako pro celé úlohy.


Novinka V přehledech projektů, etap, úloh a alokací zdrojů na úlohy je vytvořena nová akce "Fixace fakturačních cen zdrojů". po jejím spuštění dojde u všech alokací zdrojů na podřízených úrovní (nebo pro označené alokace, v případě spuštění přímo nad alokacemi zdrojů) převedení vypočtené JC fakturační z alokace zdroje do individuálního ocenění alokace zdroje.


Novinka Název úlohy prodloužen na max. 150 znaků.


Novinka Pokud již existuje výkaz práce/nákladů na alokovaný zdroj, není možné provést jeho záměnu v rámci alokace zdroje na úlohu.


Novinka Pro úlohy je možné nyní definovat vzájemné vazby. Prozatím jsou to vazby volné, nedochází ke kontrole logiky návazností. Návaznosti jsou zobrazovány i v rámci Ganttova diagramu.


Novinka V přehledech projektů a projektů a etap jsou vytvořeny akce na uzavření/otevření celého projektu nebo etapy. Akce provede uzavření celého podstromu etap a úloh.


Novinka Při tvorbě výkazu práce je v případě, že je vybrán požadavek úlohy na profesi bez konkretizace personálního zdroje je přednabídnut do vykazujícího personální zdroj aktuálně přihlášeného uživatele, pokud je takový pers. zdroj zařazen v dané profesi.


Novinka V přehledu úloh je vytvořena akce na vyvolání přehledu obsahující všechny vytvořené dokladové pohyby, které mají vazbu na úlohu.


Novinka V přehledu "Úlohy" jsou vytvořeny nové akce zobrazující alokované zdroje (po jednotlivých typech zdrojů) pro vybrané úlohy.


Novinka V číselnících zdrojů (personální, nepersonální, materiálové) a skupin zdrojů (profese, skupiny nepers. zdrojů) jsou vytvořeny akce na zobrazení přehledu příslušných výkazů, kde je zvolený zdroj vykazujícím, v případě skupin zdrojů zobrazuje výkazy všech podřízených zdrojů ze skupiny.


Novinka Ze zakázek nově převzaty atributy "Identifikátor" a "Zodpovědný útvar"

Z řad zakázek je převzata konfigurace pro identifikátory.


Novinka Funkcionalita řízených změn je rozšířena o možnost vyžadovat provádění řízených změn i na polích "Odhadovné náklady" a "Odhadované výnosy" společně se sledováním "Smluvené částky".


Novinka Došlo ke změne výpočtu sloupce "Splněno" v přehledu úloh. Sloupec už není databázově počítaný a má pozměněnou logiku výpočtu.


Novinka Pro personální zdroje, nepersonální zdroje, profese, skupiny nepersonálních zdrojů a pro uvedené typy zdrojů nad projekty/etapami je možné zobrazit v grafické podobě časovou osu se zobrazením zaplánovaných úloh s požadavky na vybrané zdroje.


Novinka V rámci zobrazení rozvržení projektů ve formě Ganttova diagramu jsou vizualizovány i definované návaznosti mezi úlohami.


Novinka Po přenosu materiálového zdroje ze vzoru do požadavků úlohy dojde k dohledání a zapsání skladu pro výdej materiálového zdroje.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Interní neshody
 • Akce Zrušit výběr na dílec u operace zavinění zachovávala výběr na výrobní příkaz operace zjištění. Opraveno
 • Při prokliku do Číselníku závad na záložce Detaily docházelo ke ztrátě vazby na Rozpis závad evidence zmetků. Opraveno - v rámci updatu došlo k obnovení případně ztracených vazeb


Novinka V přehledu Distribuční seznam (1754) používaném v editoru Řízená dokumentace byla doplněna práva na akce
 • Připojit (zaměstnance)
 • Odpojit (zaměstnance)


Oprava V přehledech 66, 74, které lze aktivovat i ve většině hlavních přehledů agend QMS akcemi
 • Pohyby položky (66)
 • Pohyby položky všude (74)

nebyla po aktivaci z agend QMS funkční akce Najdi doklad. Opraveno


Sklady, nákup a prodej

Novinka V přehledu příjemek a výdejek je nová akce "Editace zaúčtovaného dokladu".

Akce je přístupná jen u realizovaných a zaúčtovaných dokladů, musí být instalován modul "Účetnictví".
Akce je určena pouze pro opravu základních dimenzí (útvar, zakázka, nákladový okruh, vozidlo, zaměstnanec) bez nutnosti doklad odúčtovat.
Na akci lze nastavit práva.

Průběh opravy:
Po spuštění akce "Editace zaúčtovaného dokladu" program automaticky provede počáteční testy, zda:

 • má uživatel právo na účtování
 • existuje účetní doklad v deníku - zaúčtování dokladu (není-li zaúčtováno do TXT tvaru)
 • účetní doklad není ve fázi uzavřeno
 • účetní doklad není blokován jiným uživatelem (nemá jej otevřen jiný uživatel)
 • účetní doklad nespadá do uzavřeného období a není povolena editace dimenzí v uzavřeném období
 • účetní doklad nespadá do uzavřeného uživatelského období
 • účetní doklad nespadá do uzavřeného kalendářního období
 • účetní doklad nespadá do archivního salda
 • uživatel má právo na zápis do DUD účetního dokladu

Po provedení počátečních testů se otevře editor dokladu, kde je umožněna editace dimenzí jak na hlavičce dokladu, tak i v editoru položek.
Lze provést opravu dimenzí.
Editor nemá viditelné tlačítko pro DefOK a nelze se posunovat po záznamech šipkami nahoru a dolů.

Po potvrzení editoru tlačítkem OK systém vygeneruje účetní obraz dokladu do dočasné tabulky úč.deníku. V případě, že je na účetním kódu dokladu nastavena "Přededitace" na Ano, je případně provedena slepá procedura (ep_UCTO05) a je zobrazena přededitace. Zde je možno upravit údaje zaúčtování.
Po ukončení úprav lze použít akci "Zapsat do deníku" v sekci "Účtování".

Po použití tlačítka "Zapsat do deníku" nebo nebyla-li na účetním kódu požadována přededitace, systém se pokusí zapsat nové dimenze z dočasné tabulky deníku do deníku.
Provedou se stejné testy jako je uvedeno výše a navíc kontroly:

 • zda existuje k danému řádku v dočasné tabulce odpovídající řádek v účetním deníku (porovnáva se DUD, číslo řádku, účet, strana a částka)
 • v případě uzavřeného období zda je v konstantách povolena změna dané dimenze v uzavřeném období
 • zda je zadaná hodnota dimenze v souladu s nastavením povinností na účtu
 • zda došlo ke změně některé z dimenzí

Není-kli nalezena žádná chyba, dojde k propisu nových dimenzí do účetního dokladu zaúčtování.

V případě nalezení jakékoliv překážky v průběhu celého procesu je zobrazena příslušná chybová hláška a ke změně dimenzí nedojde ani na příjemce/výdejce, ani v účetním dokladu.

Základní principy:
1. stejné základní dimenze (útvar, zakázka, nákladový okruh, vozidlo, zaměstnanec) na příjemce/výdejce i dokladu v deníku.
2. Pokud z nějakého důvodu nepůjde v účetním deníku některou z dimenzí opravit, zůstane příjemka/výdejka i účetní záznam v původním stavu.
3. Program v některých případech není schopen jednoznačně dohledat správné řádky zaúčtovaného dokladu, když se následně v deníku změní DUD, číslo řádku, účet, strana a částka.
Např. změna účtu, čísla řádku, částky (provede se třebna rozúčtování na více řádků.)
V případě přededitace se porovnávají údaje v přededitaci s dokladem v deníku. Tj. např. pokud se při standardním účtování v přededitaci změní účet, musí se stejný účet nastavit i při editaci zaúčtovaného dokladu při opravě.


Novinka Pro vybrané akce byly přidány nové ikonky.

Některé názvy akcí v ribbonech byly zkráceny/upraveny tak, aby to bylo celkově přehlednější.


Novinka Ouško Strom v přehledech dokladů
 • Nezobrazovaly se sloupce: Řada, Pořadové číslo, Datum případu pro výrobní plán a pro výrobní příkaz. Opraveno.
 • Do stromu byla k výrobním příkazům přidána i příjemka na sklad s položkami s typem výrobního dokladu: Materiálová vratka


Novinka Při generování výdejky z expedičního příkazu docházelo při větším počtu položek na zdrojové dokladu k výraznému zpomalení. Urychleno.


Novinka Při generování pohybů výrobních čísel na doklad akcí Nové výrobní číslo se netestovalo, zda další hodnota v rámci generované řady neexistuje již ve kmenových kartách VČ. Opraveno - pokud daná hodnota existuje, přeskočí se a testuje se další hodnota v řadě.


Novinka Ve specifických případech končila uložená procedura hp_OZGenPotvrPrijmyPrevod obsluhující zajištění došlých objednávek při pořizování příjemky na sklad chybou: The INSERT statement conflicted with the CHECK constraint "CK__TabDilciPrijmyDObj02__Mnozstvi". Chyba se projevovala v některých externích řešeních. Opraveno.


Novinka Na hlavičce dokladu došlé objednávky je v akcích přidána volba pro zaokrouhlení dokladu "Zaokrouhlení a další údaje...", kde je možné ovlivnit zaokrouhlení dokladu a způsob zaokrouhlení. Ostatní volby zatím nejsou k editaci.


Novinka Kompletační položky na došlých objednávkách - při nastavení na profilu pro generování výdejky - Způsob převodu:

Kompletační položky s přenosem položek objednávky v případě, že uživatel upravil množství dílů ve výrobku zadaném na řádku došlé objednávky, neprošla realizace návazné výdejky s chybovým hlášením "Nesouhlasí množství všech položek v poměru pro výrobu stejného množství výrobku." Opraveno - kontrola se nyní provádí pouze v případě, že počty dílů na položce došlé objednávky odpovídají definici kompletu v TPV.


Novinka Při generování storna výdeje pro položky se záporným množstvím (vrácené množství) v rámci realizace výdeje k účtence pokladního prodeje lze nastavením nového zatržítka

"Realizovat Storno výdeje účtenky" na řadě používané pro vrácené množství zajistit, aby se doklad po vygenerování v případě, že je dohledána evidenční cena, automaticky realizoval.


Novinka V cenových úrovních přidána akce "Přednastavit - CU pro mobilní aplikaci EET". Zároveň byl přidán atribut "Přednastavená CU pro mobilní aplikaci EET", který lze díky této akci aktivovat. Je možné přednastavit jen jednu CU.


Novinka Pokud je v globální konfiguraci nastaven parametr "Výkaz o povinném značení lihu - zahrnout organizace" na hodnotu "I organizace bez IČO", tak pro CZL001(§38) a CZL003 (§38 a §43) má platit, že se neexportuje název odběratele, pokud nemá IČO. Zároveň platí, že nemá jít vyexportovat XML, pokud je obsaženo více odběratelů bez IČO.

CZL002 (§43) zůstává v tomto ohledu beze změn.
Změny se také nijak neprojeví, pokud je v globální konfiguraci nastaveno "Pouze organizace s IČO".


Oprava Byl problém při zadávání čárového kódu v případě, že byl záznam předtím u stejné karty již otevřen - docházelo k blokování záznamu a uživatel o tom nebyl informován. Opraveno.


Oprava Pokud je na řadě došlé objednávky nastaveno právo pro uživatele/roli "Zakázaný přístup", tak se doklady ve všech 3 přehledech došlých objednávek stále zobrazovaly, i když by neměly být vidět. Opraveno.


Splátkování a leasing

Novinka Při generování faktur z pohybů leasingu a opakovaných plateb se nerespektoval výpočet DPH z částky vč. DPH. Pohyb detail byl správně, ale vygenerovaná faktura mohla mít chybné zaokrouhlení.

Nově se při generování faktur respektuje nastavení na řadě odkladů - faktur, zda se jedná o cenu bez nebo včetně DPH.


Oprava Leasing - nelze zrušit fakturu vygenerovanou z pohybů leasingu. Chyba byla opravena.


Oprava V některých případech se v přehledech pohybů a pohybů detail v editoru předmětu (leasingu, opakovaných plateb, ...) chybně zobrazily všechny pohyby a pohyby detail. Opraveno.


Správa osobních údajů

Novinka V editoru Kategorie atributů je nyní nová akce Přidat, kde lze hromadné přidávat sloupce vybrané tabulky.


Oprava Při anonymizaci záznamu organizace se neanonymizovaly údaje v tabulce DIČ. Opraveno.


Účetnictví

Novinka Doplněny ikony akcí k přehledům:
 • Stavy účtů
 • Saldokonta
 • Vzájemné zápočty
 • Účetní fakturační saldo
 • Upomínky
 • Penalizační faktury
 • Přeúčtování režií
 • Druhy účetních dokladů
 • Účtový rozvrh
 • Účetní kódy - kontace
 • Kurzový lístek
 • Kurzový lístek cizích měn


Novinka Byla opravena chyba v přeúčtování poměrným koeficientem.

V případě více řádků se počítalo sice správně odúčtování základu daně a daně s rozpadem, ale do zaúčtování základu daně + daně do nedaňového řádku se neprovedl rozpad po účtech, útvarech atd. a i částka byla chybně, vznikl nevyrovnaný doklad.


Novinka Do globálních konstant Účetnictví bylo přidáno nové nastavení "Způsob dohledání kurzu pro Návrhář zápočtů":
 • přesný denní kurz
 • denní kurz včetně předchozího

Po přechodu na novou verzi je nastaveno stejně jako nastavení "Způsob dohledání kurzu pro účetnictví". Je-li nastaveno "Způsob dohledání kurzu pro účetnictví" na "denní kurz včetně předchozího", je "Způsob dohledání kurzu pro Návrhář zápočtů" nastaven vždy také na "denní kurz včetně předchozího" a nelze změnit. Je-li nastaveno "Způsob dohledání kurzu pro účetnictví" na "přesný denní kurz", je "Způsob dohledání kurzu pro Návrhář zápočtů" uvolněn k editaci a lze nastavit jakkoliv. Při aktualizaci Návrháře zápočtů a generování zápočtů se kurz z kurzovního lístku dotahuje dle "Způsob dohledání kurzu pro Návrhář zápočtů".


Novinka Níže popsaná řešení platí pro souhrnné hlášení CZ od roku 2020. Doplněn režim skladu (call-off-stock).

Souhrnné hlášení:

 • v přehledu je nová akce "Souhrnné hlášení druhá část (Call-off stock)", zobrazí se přehled, který je nutno ručně vyplnit
 • při zadávání "IČ DPH příjemce" a "IČ DPH původního příjemce" je číselník DIČ zafiltrován na zadanou zemi DPH
 • údaje zadané v polích "Země DPH", "IČ DPH příjemce" a "IČ DPH původního příjemce" musí být obsaženy v příslušném číselníku
 • je-li zadán "Kód záznamu" "Přeprava zboží do skladu pro předpokládaného pořizovatele" nebo "Úplné nebo částečné vrácení zboží dodavateli nebo oprava chyby", nelze zadat "IČ DPH původního příjemce"
 • je-li zadán "Kód záznamu" "Změna předpokládaného pořizovatele u části nebo veškerého zboží", je povinné zadat "IČ DPH původního příjemce"
 • je-li souhrnný výkaz uzavřený, nelze přehled "Souhrnné hlášení druhá část (Call-off stock)" měnit
 • při generování XML podání se generují záznamy souhrnného výkazu a záznamy druhé části souhrnného výkazu, věty S


Novinka V účetních tabulkách je nový sloupec "Celé číslo dokladu - delší". Obsahuje stejnou informaci jako sloupec "Celé číslo dokladu" s tím rozdílem, že je číslo dokladu doplněno zleva nulami na 6 míst.

Třídění dokladů v přehledech a pro tisk je upraveno - v přehledech, kde se dříve zobrazovaly a tiskly doklady setříděné dle sloupce "Celé číslo dokladu ", třídí se nyní dle nového sloupce "Celé číslo dokladu - delší". Jsou zobrazeny a tisknuty ve správném pořadí.

Týká se těchto přehledů (buď jen zobrazení nebo i tisk) :

 • Účetní deník (přehled)
 • Přiznání k DPH - přehled Evidence pro účely DPH (přehled a tisk formulářem)
 • Přiznání k DPH - přehled Evidence pro účely DPH skupiny (přehled)
 • Přiznání k DPH - přehled Evidence pro účely DPH skupiny - přehled Evidence pro účely DPH (přehled a tisk formulářem)
 • Přiznání k DPH - přehled Pohledávky za dlužníky v insolvenci (přehled a tisk formulářem)
 • Přiznání k DPH - přehled Přenesení daňové povinnosti-dodavatel (přehled a tisk formulářem)
 • Přiznání k DPH - přehled Přenesení daňové povinnosti-odběratel (přehled a tisk formulářem)
 • Účtový rozvrh - přehled Hlavní kniha (přehled)
 • Účtový rozvrh - tisk - Hlavní kniha
 • Účtový rozvrh - tisk - Obratová tabulka
 • Kontrolní hlášení CZ - přehled Evidence dokladů KH DPH (přehled)
 • Kontrolní výkaz SK - přehled Evidence dokladů KV DPH (přehled)
 • Mini One Stop Shop (MOSS) - Evidence pro účely DPH (přehled a tisk formulářem)


Novinka V případě, že je přiznání prázdné, neexportují se do XML pro podání elementy koef_p20_nov a koef_p20_vypor ve větě 5.


Novinka V případě, že se nepoužívá druhý párovací znak (PZ2) nebo se jedná o verzi Helios Orange 2.0, tak jsou vyřazeny všechny hlášky a kontroly, které se týkají PZ2.


Novinka Upraven výpočet sloupců:
 • Prodlení faktur
 • Prodlení zaplacených faktur
 • Prodlení nezaplacených faktur
 • Kumulované prodlení faktur
 • Kumulované prodlení zaplacených faktur
 • Kumulované prodlení nezaplacených faktur

v přehledech:

 • Saldo
 • Saldo ke dni
 • Saldo k období stavu
 • Účetní fakturační saldo
 • Účetní fakturační saldo ke dni
 • Účetní fakturační saldo k období stavu
 • Archiv saldokonta

Úprava se týká dále i sloupce Prodlení zaplacených faktur v přehledech Saldo za účty Účetní fakturační saldo za účty

Úprava se týká účtování dobropisů mínusem. Při částečné úhradě dobropisu se nezobrazila správně hodnota ve správných sloupcích prodlení. Opraveno.


Novinka Při výběru účtů na saldokontní skupinu je zohledněno, zda má daná saldokontní skupina nastaveno zaškrtávátko "Návrhář zápočtů".

Pokud ano, je výběr účtů omezen pouze na účty, které nejsou zatím navázány na jakékoliv saldokontní skupině s návrhářem zápočtů. Pokud ne, lze navázat i účty, které jsou navázány na jiných saldokontních skupinách s/bez návrháře zápočtů.


Novinka Editor pomocných textů

Na první záložce lze zadat, pro které moduly daný pomocný text platí, tzn. ve kterých modulech bude nabízen pro přenos. Viditelnost zaškrtávátek je určena tím, zda je daný modul instalován.
Pomocný text lze přiřadit do modulů : Pokladna, Účetnictví a Banka.
Parametry pro přenos (kromě textu) lze zadat na příslušné záložce.
Není-li některý modul zaškrtnut, není viditelná ani záložka pro zadání parametrů.

Pro modul Účetnictví lze zadat :

 • účet / účet DPH (jen účty s Účtování DPH Ostatní)
 • účet DPH ( (jen účty s Účtování DPH Ostatní)
 • daňový klíč (jen daňové klíče se Směr plnení Vstup/Výstup)

Platí tato pravidla:

 • je-li zadán daňový účet v poli "Přednastavený účet", nelze zadat hodnoty do polí "Přednastavený účet DPH - Ostatní" a daňový klíč
 • je-li zadán účet v poli "Přednastavený účet DPH - Ostatní", nelze zadat daňový klíč
 • je-li zadán daňový klíč, nelze zadat hodnotu do pole "Přednastavený účet DPH - Ostatní"

Pro modul Banka lze zadat:

 • účet

Přenos zadaných parametrů v agendách

Pro přenos na doklad dané agendy jsou nabízeny jen ty pomocné texty, které mají danou agendu zaškrtnutou.
Pro přenos na doklady účetnictví a banky platí další pravidla, viz dále.

Pokladna:

 • funkcionalita přenosu beze změny, původní chování

Účetnictví:

 • parametry lze zadat přenosem z číselníku pomocných textů na řádek účetního deníku (při splnění obecných podmínek - záznam není blokován nebo zaknihován, uzavřeno období apod.)
 • text je přenesen vždy
 • účet / účet DPH / daňový klíč jsou přeneseny jen v případě, že není daný údaj dosud zadán a pole je přístupné

Nabízení pomocných textů se řídí těmito pravidly:
a) nejsou-li na deníkovém řádku zadány žádné údaje účet, účet DPH a daňový klíč, jsou nabízeny všechny pomocné texty pro agendu Účetnictví
b) je-li na deníkovém řádku již zadán účet (nedaňový nebo daňový), jsou nabízeny jen pomocné texty, které nemají zadán účet
c) je-li na deníkovém řádku již zadán účet a zároveň účet DPH nebo daňový účet v poli účet, jsou nabízeny jen pomocné texty, které nemají zadán žádný účet ani daňový klíč
d) je-li na na deníkovém řádku již zadán účet DPH a není zadán účet, jsou nabízeny jen pomocné texty, které nemají zadán daňový účet v žádném poli ani daňový klíč
e) je-li na deníkovém řádku již zadán daňový klíč, jsou nabízeny jen pomocné texty, které nemají zadán žádný účet ani daňový klíč

Banka

 • parametry lze zadat přenosem z číselníku pomocných textů na řádek bankovního výpisu nebo na úhradu bankovního výpisu (při splnění obecných podmínek - záznam není blokován, zaúčtován, uzavřeno období apod.)
 • účet je přenesen jen v případě, že není dosud zadán a pole je přístupné

Nabízení pomocných textů se řídí těmito pravidly:
a) není-li na řádku/úhradě bankovního výpisu zadán účet, jsou nabízeny všechny pomocné texty pro agendu Banka
b) je-li na řádku/úhradě bankovního výpisu zadán účet, jsou nabízeny jen pomocné texty, které nemají zadán účet


Novinka Jestliže se v přehledech "Saldokonta" a "Účetní fakturační saldo" označí více salldokontních skupin, akce "Aktualizace saldokontních skupin" provede aktualizaci všech označených skupin.

Upozornění - při označení více saldokontních skupin může být akce časově náročná.
Obecně doporučujeme používat aktualizaci všech skupin a nikoliv aktualizaci jedné saldokontní skupiny, potažmo více vybraných saldokontních skupin.


Novinka V číselníku zemí je nový sloupec "Název země z přehledu zemí MFČR".

V editoru číselníku zemí je nový oddíl "Ministerstvo financí České republiky", kde lze název země MFČR vyplnit ručně. Oddíl obsahuje i odkaz na WWW stránky MFČR s číselníkem zemí.
Sloupec "Název země z přehledu zemí MFČR" je plněn v rámci akce "Import číselníků z webu" v přehledech Přiznání k DPH, Souhrnné hlášení, Kontrolní hlášení CZ a Podklady k přiznání k dani z příjmů právnických osob. Sloupec "Název země z přehledu zemí MFČR" je exportován do XML podání Souhrnného hlášení do elementu "stat" věty "P" (platí pro CZ SH od roku 2020).


Novinka Při účtování cizí měny je zohledněno nastavení cizí měny na předmětu leasingu.

Není-li zadána nebo se rovná hlavní měně, do účetního deníku není účtována cizí měna (i když je na řádku kontace nastavena Cizí měna na Ano).


Novinka Byl upraven výpočet částky daně na položkách navázaných záloh. Zaokrouhlení se provádí dle nastavení zaokrouhlení položek na realizační faktuře.

Je-li zaokrouhlení nastaveno na "tisíciny", je systémem změněno na "desetiny".


Novinka Při účtování textových položek faktur a dobropisů se při nastavení na řádku účetního kódu Sklad = "Na položce" dotahuje nákladové středisko (Útvar) zadané na textové položce, není-li zadáno, pak nákladové středisko (Útvar) zadané na hlavičce faktury / dobropisu.


Novinka Upraven proces dotahování Účet náklad (výdejka) nebo Účet náklad (výdejka v EC) při účtování storna výdeje (dtto pro související náklady). Program se pokusí dohledat původní doklad.


Novinka Byla opravena chyba při účtování faktur v případě, že na hlavičkové kontaci je nastaven "párovací znak = Podle kontace položky", tak toto nastavení nefungovalo. Chyba se mohla projevit při současném nastavení Párovací znak = "Uživ.sloupec-položka" / "Uživ.sloupec-položka TXT" / "Číslo zdrojového dokladu" na účetním kódu položky.


Novinka Na druhé záložce editoru řádků kontace pro druh pohybu "Opravné položky" lze nově zadávat:
 • Zakázku
 • Nákladový okruh
 • Zaměstnance
 • Vozidlo

Zadané údaje se při účtování opravné položky v případě, že nebyly dohledány na sal.případu, přenesou do účetnictví.


Novinka Editor v přehledu "Souhrnné hlášení druhá část (Call-off stock)":
 • do pole "Země DPH" se přenáší "Kód pro DIČ" dané země (v případě Řecka tedy "EL" a nikoliv "GR")
 • při zadávání "IČ DPH příjemce" a "IČ DPH původního příjemce" je číselník DIČ zafiltrován na zadanou zemi DPH
 • údaje zadané v polích "Země DPH", "IČ DPH příjemce" a "IČ DPH původního příjemce" musí být obsaženy v příslušném číselníku
 • pokud je typ souhrnného hlášení "Řádné", tak nesmí být nikde v přehledu "Souhrnné hlášení druhá část (Call-off stock)" zaškrtnuto zaškrtávátko "Oprava"

Editor v přehledu "Souhrnné hlášení":

 • doplněno pole pro zadání "E-mail" pro osobu oprávněnou k podpisu (jednatel)

Generování XML SH pro podání:

 • úprava hlavičky XML
 • úprava pořadí řádků obchodního jména
 • plnění elementu "kodStatu" kódem země


Novinka Přechodem na novou verzi vznikne v číselníku daňových klíčů nový klíč : "OUT-Tuz-ZS-Koefic-Cest"

Klič je nutno navázat na část A.1. Kontrolního výkazu - na nový řádek přehledu, který má zatrženo zaškrtávátko "Cestovní služba" (lze použít i akci "Automat daňových klíčů".
V případě použití daňových účtů je potřeba navázat správný daňový účet na část A.1. Kontrolního výkazu - na nový řádek přehledu, který má zatrženo zaškrtávátko "Cestovní služba".
Při nápočtu Kontrolního výkazu budou účetní řádky, které jsou navázány na část A.1. Kontrolního výkazu - na nový řádek přehledu, který má zatrženo zaškrtávátko "Cestovní služba", napočítány do Kontrolního výkazu bez uvedení základu daně (respektive základ daně je nulován).
K dispozici je jak nový vzorový TXT soubor daňových režimů a klíčů v adresáří SYSTEM, dáke je možno naimportovat nové číselníky daňových režimů a klíčů ze Store (verze importu 202002).
Úprava platí pro Kontrolní výkazy SK od roku 2020


Novinka Komunikaci se službou CSÚIS je předělána tak, aby akceptovala nastavení PROXY, obdobně jako při ověřování nespolehlivých plátců DPH a dalších.

Jedná se o odesílání výkazů pro příspěvkové organizace a pomocný konsolidační přehled a schvalování účetní závěrky. Dtto i pro stahování zpráv z INBOXu.


Oprava Saldokonta, v zobrazené skupině salda "nedržela" zvolená sestava zobrazení, když se ze zobrazení salda odejde a následně zobrazí znovu. Opraveno.


Oprava Byla opravena chyba při generování XML zprávy účetní závěrky, která se projevila hláškou: "Nenájdená verzia výkazu pre xml ! Akcia zrušená !


Oprava Skupinová registrace k DPH, byly opraveny 2 chyby:
 • chybná aktualizace vlastních dokladů v přehledu Evidence dokladů KH DPH
 • chybná aktualizace výkazu KH DPH pro skupinovou registraci


Účtovníctvo (SK)

Novinka Do novej verzie pribudol nový daňový kľúč pre Cestovné kancelárie "OUT-Tuz-ZS-Koefic-Cest"

Do Kontrolného výkazu sa prenesie základ dane z prirážky, ale výška DPH nebude vyčíslená.
Daňový kľúč je potrebné naviazať v Kontrolnom výkaze do časti A1. Naviazanie daňového kľúča je možné aj prostredníctvom akcie: Automat daňových kľúčov.


Výkazy a finanční analýza

Novinka Když nemá aktuálně přihlášený uživatel přístup ke všem DB nemůže vytvořit nového webového uživatele. Opraveno


Výroba

Novinka Na hlavičce kapacitního plánu je možné nastavit, zda mají do kapacitního plánu vstupovat pozastavené operace.

Nastavení se provede zaškrtnutím volby "Včetně pozastavených operací".


Novinka Možnost nastavení příznaku „Pozastaveno“ - zaškrtávací pole (bit) na operacích výrobního příkazu - nastavení se provádí přes akci místní nabídky pro označené záznamy. Na akci lze nastavit práva.

Je tedy možná hromadná změna tohoto příznaku pro označené operace

Příznak bude možné nastavit i na předzpracovaných výrobních příkazech

Pro pozastavené operace není možné realizovat záznamy v přehledu Evidence výrobních operací.


Novinka Na skupině karet lze nastavit definici uživatelských editorů pro následující výrobní přehledy:
 • Vyráběné dílce
 • Nakupované materiály
 • Vedlejší produkty
 • Nářadí
 • Výrobní plán
 • Výrobní příkazy


Novinka Za předpokladu, že je na hlavičce kapacitního plánu nastavena volba „Při změně pracoviště/kooperace provést změnu alternativy operace“ dochází ke změně doby trvání dávky operace pouze při změně alternativy. Nově se tato vlastnost uplatní při přesunu na jiné pracoviště/stroj/kooperaci i za předpokladu, kdy operace nemá zadané žádné alternativy.

Dosud se přepočet času provedl jen za předpokladu, že se přesunem měnila alternativní operace.


Novinka Na hlavičce kapacitního plánu je nově možné nastavit, zda mají do kapacitního plánu vstupovat i pozastavené výrobní příkazy


Novinka Při importu dat do TPV je podporována možnost založení nových kmenových karet materiálů a dílců.

Nově je možné při převodu do ostrých dat zaškrtnout parametr "Aktualizovat existující kmenové karty".
Pokud bude tato vlastnost nastavena, provede se aktualizace importovaných údajů kmenových karet (dílců i materiálů).


Novinka Pokud byl z mezd odeslán v daném mzdovám období platební příkaz, nebylo možné spustit generování záznamů z Evidence výrobních operací do Předzpracování mezd.

Nyní se v tomto případě zobrazí jen upozornění: „Byl již vygenerování platební příkaz. Opravdu chcete akci provést?“.


Novinka V některých případech končil proces aktualizace výrobních příkazů chybovou hláškou.

Opraveno.


Novinka Ve výrobních příkazech existuje funkce "Kontrola pokrytí materiálů a polotovarů pro výrobu".

Nově lze při výpočtu kontroly pokrytí zohlednit i stavy okolních skladů (výrobní sklady + hlavní sklad).


Novinka Nově je povoleno odvedení nákladů do úbytku i na pozastaveném výrobním příkaze.


Novinka Pro pořeby generování záznamů do Evidence výrobních operací z externích MES systémů byl vytvořen komunikační můstek pro předání informací o použitém nářadí .


Novinka Hromadný posun dávek se bude řídit původním pořadím v kapacitním plánu.

Dříve se operace setřídilyv pořadí označování operací. Tím mohlo v některých případech dojít k porušení posloupnosti operací.


Novinka V číselníku obrázků v rámci modulu Technická příprava výroby byl rozšířen atribu Kód obrázku na 30 znaků a Název obrázku na 100 znaků.


Novinka Při změně dílce na materiál se nebude nově kontrolovat, zda kmenovka je na pozici Nižší v materiálech a polotovarech výrobního příkazu.


Novinka Nově je povolena možnost změny stavu výrobního příkazu ze Zadáno na Předzpracováno (pokud nebyly na výrobní příkaz odvedeny žádné náklady).


Novinka Do přehledu i do editoru režií na číselníku středisek a pracovišť bylo doplněno textové pole "Poznámka".

Do poznámky si může uživatel rozepsat textově obsah i složení režií.


Novinka Byla prodloužena délka sloupců Číslo objednávky, Číslo nabídky a Číslo smlouvy z 30 na 50 znaků.


Zakázky

Novinka Řady zakázek a Řady projektů – nové nastavení Přenášet Příjemce/Zadavatel – aplikuje se na dokladech skladů, nákupu a prodeje (vč. došlých objednávek), fakturace, ve Firemních aktivitách. Výchozí nastavení Příjemce zajišťuje původní chování, kdy se na doklad při zadání zakázky do Organizace přenáší ze zakázky Příjemce. Změnou nastavení na Zadavatel zajistíte přenos Zadavatele do Organizace.


Novinka Byla doplněna možnost definice práv na řady zakázek.

Dokud nejsou k řadě nastavena žádná práva, mají k ní práva všichni uživatelé.
Jakmile jsou k řadě definována jen práva na plný přístup, mají k ní ostatní uživatelé přístup jen ke čtení.
Uživatel v přehledech nevidí řadu, ke které má zakázaný přístup.