Verze 3.0.2020.0001 - Změny 2020

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Banka

Novinka Hromadné změny v přehledech Řádky a Úhrady byly rozšířeny o atribut Text do účetnictví. Změny jsou povolený pouze nad řádky, které nejsou zaúčtované.


Novinka Jestliže uživatel neprovede přípravu účtování standardní akcí ale zadáním účetního účtu přímo v editoru řádku bankovního výpisu nebo v editoru úhrady bankovního výpisu, po uložení záznamu je hodnota textu z pole "Text" zkopírována do pole "Text pro účtování".

Při účtování je přenesena hodnota pole "Text pro účtování" do účetního dokladu.


Novinka V přípravě účtování se hodnota atributu Text do účetnictví na řádku bankovního výpisu sestavuje vždy, tedy i když existují úhrady (detaily).


Oprava Byla opravena chyba v Notifikacích, která způsobovala nefunkčnost v oblastech, kde byla spuštěná, např. při vytvoření úhrady k řádku bankovního výpisu s vazbou na fakturu.


Oprava Automatické přiřazení úhrad v případě dohledaných více faktur se stejným variabilním symbolem chybně přiřazovalo "nejmladší" fakturu. Opraveno. V takových případech se přiřazuje "nejstarší" faktura podle data splatnosti (pohledávka nebo závazek).


Oprava Při exportu platebních příkazů v kontrolní sestavě se chybně objevovaly hlášky Nevyplněn peněžní ústav a Chybné znaky v kódu banky. Opraveno.


Celní případy

Novinka Funkce “Načtení předchozích dokladů z CS” nad položkami NCTS nabízí k výběru pouze ty celní výdejky, kde existují položky bez vazby na položky NCTS (tj. pouze ty, ze kterých lze předchozí doklady dotáhnout).


Novinka Akce v položkách deklarací “Načtení předchozích dokladů z CS” nově načítá i PartNumber, pokud je to v nastavení skladu (Organizační struktura) zaškrtnuto.


Celní sklad

Oprava Při generování celních deklarací z celní výdejky se sčítají stejné předchozí doklady do jednoho zápisu v přehledu “Předchozí doklady”.

V určitých případech (kdy byl datum JSD do celní příjemky doplněn ručně) se však mohly potkat dva různé “formáty” datumu (s časem a bez) a Helios takové předchozí doklady (ač jinak shodné) nesečetl. Opraveno.


Doprava

Novinka Při generování z podkladů k fakturaci z dopravy se nepřenášely do konečné FV údaje příjemce a zakázka.

Upraveno. Údaje se do hlavičky faktury budou přenášet ale pouze v případě, že se generuje jedna faktura z jednoho fakturačního příkazu.


Fakturace

Novinka V některých případech je nežádoucí hlídat jednoznačnost PZ2 bez ohledu na organizaci. Zobrazí se zbytečná měkká hláška.

Proto byla přidána nová konstanta, kde je kontrola při zadávání faktury/dobropisu přijaté omezana pouze na případ duplicity druhého PZ pouze pro stejnou organizaci.
Konstanta je umístěna v Globální konstanty, Účetnictví, záložka Účetnictví - další, oblast [2] Kontrola duplicity PZ
Veřejný název konstanty - kombo: "Kontrola Duplicity druhého PZ pro faktury přijaté", volby:

 • Bez ohledu na organizaci - výchozí (stávající stav)
 • Pouze pro stejnou organizaci - nová volba - duplicitu PZ2 bude kontrolována pouze pro stejnou organizaci. Pokud na hlavičce faktury organizace zadaná není, kontrola proběhne pouze k fakturám, kde také organizace není.


Oprava Opraveno generování kurzových rozdílů u faktur zadaných mínusem.


Oprava Chyba při kopii faktur - chyba se objevuje v souvislosti s přednastavením na řadě faktur a to v případech, kdy si datum vystavení, DUZP nebo doručení přebírají hodnotu z data pořízení. Pokud to není dle data pořízení, tak je kopie funkční.

Opraveno


Oprava Při kopii faktury se objevovala chybová hláška níže.

Projevovalo se, pokud bylo na řadě nastaveno, že se datum případu nebo jiné datum nemá vyplňovat.
Could not convert of type (Null) into type (Double)
Opraveno.


Novinka V přehledu Saldo k datu byly opraveny vzorce pro výpočet Saldo v přípravě, Saldo a Saldo v hlavní měně, nově je zohledněn i datum uvolnění u zádržného vzhledem k datu zobrazení faktur k datu.


Firemní aktivity

Novinka Akce Nový
 • z přehledu Úkoly aktivovaného nad přehledem Organizace - nepřebírala se aktuální organizace z číselníku Organizace. Opraveno
 • z přehledu Úkoly aktivovaného nad přehledem Kontaktní osoby - nepřebírala se aktuální osoba z číselníku Kontaktní osoby. Opraveno

Akce Nový úkol ze vzoru

 • z přehledu Úkoly aktivovaného nad přehledem Organizace - nepřebírala se aktuální organizace z číselníku Organizace - Opraveno
 • z přehledu Úkoly aktivovaného nad přehledem Kontaktní osoby - nepřebírala se aktuální osoba z číselníku Kontaktní osoby - Opraveno
 • z přehledu Úkoly aktivovaného nad přehledem Zaměstnanci - nepřebíral se aktuální zaměstnanec v případě, že ve vzoru byla zadána kontaktní osoba, hlásila se chyba a úkol se nevygeneroval
 • akce Nový úkol ze vzoru ve všech třech výše uvedených případech se tedy nyní již neřídí nastavením hodnoty ve vzoru, ale přebírá hodnotu z příslušného číselníku, z něhož je aktivovaná


Novinka *Do editoru poptávky přijaté bylo doplněno na záložku Nabídkové řízení "Vlastní DIČ DPH"
 • Vlastní DIČ DPH lze přednastavit na kategorii QMS i na kategorii firemní aktivity


Majetek

Novinka Upraven grafický vzhled, když je editor protokolu zavedení a karty majetku jen ke čtení, např. zablokován jiným uživatelem. Všechna pole mají nově nastavenu šedou barvu.


Novinka Modul majetek. Byla provedena revize přednabízení a posunu Data platnosti pohybů daňových, účetních třetích i pohybů umístění na protokolech zavedení i kartách majetku.
 • Datum pohybu zavedení se přednabízí podle Datum zavedení na protokolu nebo kartě.
 • Datum ostatních pohybů se přednabízí podle zvoleného datumu Stav k datu. Pokud by již existoval uživatelský pohyb vyššího data, přednabídne se toto datum.
 • V případě provedené uzávěrky se vždy nabídne datum o 1 den vyšší.


Novinka Při použití tlačítka "Vyřazení " nad Kartami majetku se ihned po vyřazení provede refresh přehledu.


Novinka Modul Majetek. Když se vytvořilo pomocí "uživatelské menu" v přehledu "karty majetku" dole tlačítko na akci "změna k datu", tak název tohoto tlačíka i jeho bublinová nápověda byl upraven na "Změna k datu".


Oprava Modul majetek, opravena chyba, kdy v pohybech majetku nebylo možno zadat více druhů pohybu (účetního, třetího i daňového) ke stejnému datu, protože v poli s časem se vždy nastavila needitovatelná hodnota 00:00:01. Při uložení se zobrazila hláška Duplicitní označení - nelze vložit záznam.


Oprava Modul Majetek, protokol zavedení, účetní pohyby.

Opravena chyba, kdy při vybrání hodnoty do atributu "UP účetní skupina" nedošlo k dosazení hodnoty do atributu "UP číslo způsobu odpisu", byť bylo na účetní skupině číslo způsobu odpisu přednastaveno.


Oprava Bylo opraveno daňové odepisování majetku v případě časového odepisování v případě, že byl majetek již plně odepsán.


Majetok (SK)

Novinka NOVINKA

Od 1.1.2020 vstúpila do platnosti nová odpisová skupina "0".
Do tejto odpisovej skupiny sú zaradené osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené „BEV“ alebo „PHEV“ v akejkoľvek kombinácií s iným druhom paliva alebo zdroja energie.
Dĺžka odpisovania takéhoto majektu je 2 roky.


Novinka Ve smyslu novely zálona o dani z příjmů bylo od 1.1.2020 upraveno zaokrouhlování daňových odpisů tak, že jsou odpisy zaokrouhleny na 2 desetinná místa s tím, že od číslice 5 vč. výše na 3 desetinném místě se zaokrouhluje nahoru, v opačném případě se zaokrouhlí dolů. (Aritmetické zaokrouhlení).


Mzdy (CZ)

Tip Legislativní připravenost mzdové agendy pro rok 2020

Tato verze obsahuje nejen správné nastavení konstant, ale i všechny potřebné formuláře.
Jedná se o verzi, na které lze správně vypočítat mzdy roku 2020.


Novinka Příloha k žádosti o DNP

Datová zpráva NEMPRI (Příloha k žádosti o DNP), v elementu rodného čísla obsahuje rodné číslo s lomítkem, což ČSSZ neakceptuje.

Opraveno


Novinka Oznámení exekutorovi o odchodu zaměstnance

Doplněno datum nabytí právní moci a upraveno zalomování textu v případě dlouhého čísla rozhodnutí.


Novinka Tiskový formulář - Potvrzení firmy při podání žádosti o důchod

V případě nevyplněného datumu přiznání důchodu se netiskl variabilní symbol. Nyní se při nevyplněném datu získají údaje z vybraného mzdového období.


Novinka Tiskové formuláře - Potvrzení o zdanitelných příjmech, Potvrzení o srážkách srážkové daně a Příloha č.1 k vyúčtování zálohové daně

V ročních sestavách v přehledu tiskových formulářů jsou upravené formuláře pro potrvzení 2019

 • Potvrzení o zdanit. příjmech (vzor č. 26, 27, 28)
 • Potvrzení o zdanit. příjmech AJ (vzor č. 27, 28)
 • Potvrzení o srážkách sráž. daně (vzor č. 5, 6, 7)
 • Potvrzení o srážkách sráž. daně AJ (vzor č. 6, 7)
 • Vyúčtování zálohové daně-Příloha č.1- vz. č. 18,19


Oprava Práva na přehledy - Hromadná změna v Doplňujících údajích

Jestliže byla nastavena negativní práva, zahlásil při pokliku na položku Kód území program chybu - Nejsou práva na přehled 721.

Opraveno.


Oprava eNeschopenka - Import notifikací z datové schránky

Na volbu import z XML souboru v přehledu Evidence DNP má proběhnout import notifikace ze souboru distribuovaného přes datovou schránku. Z důvodu změny struktury import neproběhl.

Opraveno


Mzdy (SK)

Tip OZNAM - Legislatívna pripravenosť

Táto verzia je už pripravená k tomu, aby ste vypočítali mzdy za JANUÁR 2020 podľa novej legislatívy.


Novinka ÚPRAVA - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch 2019 a 2020 vs príjem oslobodený o dane

V nasledovných distribučných tlačových formulároch bol upravený riadok 01 - Úhrn vyplatených zdaniteľných príjmov..., tak aby do neho nevstupoval príjem uvedený v riadkoch "07 - Suma peňažného plnenia oslobodená o dane (tzv. 13. plat)" a "08 - Suma peňažného plnenia oslobodená o dane (tzv. 14. plat)":

Systémové číslo / Názov / Dátum zmeny / Platnosť od / Platnosť do
-403315 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 8.1.2020 9:25:08 / 1.1.2020
-403309 / Potvrdenie o zúčt. príjm. za rod. číslo / 8.1.2020 9:26:01 / 1.1.2019 / 31.12.2019


Novinka NOVINKA - Ročné daňové hlásenie za rok 2019

Nad prehľadom Výpočet mzdy/Odvody dane bol:

1. upravený formát správ v zmysle novej XSD schémy platnej od roku 2019:

Ročné hlásenie DÚ (XML) od 2013

2. vznikli nové distribučné tlačové formuláre:

Systémové číslo / Názov / Platnosť od
-403502 / ROČNÉ hlásenie (I.-III.časť) (FDF) / 1.1.2019
-403504 / ROČNÉ hlásenie (V. časť) / 1.1.2019
-403503 / ROČNÉ hlásenie (IV. časť) / 1.1.2019


Novinka NOVINKA - Oznámenie o zrážkovej dani (OZN4311_20) platné od 1/2020

FR SR vydalo nové tlačivo pre Oznámenie o zrážkovej dan (OZN4311_20) platné od 1/2020.

V systéme HELIOS Orange vznikli nad prehľadom Výpočet mzdy/Dividendy - Zrážková daň nové distribučné tlačové formuláre: Systémové číslo / Názov / Platnosť od / Platnosť do
-403506 / Oznámenie o zrážkovej dani (I. časť) (FDF) / 1.1.2020
-403507 / Oznámenie o zrážkovej dani (II. časť) / 1.1.2020


Novinka NOVINKA - Elektronické doručovanie dokumentov [§ 38 ods. 1 a § 39 ods. 16]

Od 1.1.2020 platí, že „Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania" (§ 38 ods. 1) doručí zamestnanec zamestnávateľovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na jej doručení elektronickými prostriedkami. To znamená, že žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti bude môcť zamestnanec doručiť zamestnávateľovi nielen v písomnej forme, ale po vzájomnej dohode so zamestnávateľom aj elektronickou formou.

Od 1.1.2020 sa po vzájomnej dohode zamestnávateľa so zamestnancom umožňuje zamestnávateľom vystaviť a doručiť doklady, ktorými sú Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch (§ 39 ods. 5 zákona), Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní (§ 39 ods. 6 zákona) a Potvrdenie o zaplatení dane (§ 39 ods. 7 zákona), elektronickou formou. Zamestnávateľ môže doklady doručiť zamestnancovi elektronickou formou len pri zabezpečení ochrany osobných údajov (napr. šifrovaním), pokiaľ s tým zamestnanec súhlasí. Zavádza sa tak možnosť vystaviť daňové doklady elektronicky, vrátane predtlačeného otlačku pečiatky a faksimile podpisu oprávnenej osoby zamestnávateľa a doručiť ich zamestnancom elektronicky do e-mailovej schránky. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 39 nového odseku 16 novely zákona, ktorý znie: "Doklady podľa odsekov 5 až 7 vystaví a doručí zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, zamestnancovi v listinnej podobe, ak sa nedohodnú na ich doručení elektronickými prostriedkami. Doklad doručený elektronickými prostriedkami obsahuje predtlačený odtlačok pečiatky zamestnávateľa a faksimile podpisu zamestnávateľa a nie je možné ho dodatočne meniť ani upravovať. Pri elektronickej komunikácii zamestnávateľa so zamestnancom sa vyžaduje potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré obsahuje informáciu o dátume a čase elektronického doručenia, vrátane označenia elektronickej poštovej schránky príjemcu dohodnutej medzi zamestnancom a zamestnávateľom",

V súlade s prechodným ustanovením § 52zza ods. 20 novely zákona sa ustanovenia § 36 ods. 6 a 7, § 38 ods. 1 a § 39 ods. 16, ktorými sa upravuje spôsob doručovania v elektronickej podobe, v znení účinnom od 1. januára 2020 sa použijú pri oznamovaní zmien a doručovaní dokladov medzi zamestnávateľom a zamestnancom elektronickými prostriedkami po 31. decembri 2019.

Na základe tejto zmeny systém HELIOS Orange ponúka nasledovné riešenia:
1. Elektronický podpis a šiftrovanie pomocou funkcionality Hromadne pre email
funkcionalitu je možné použiť nad prehľadmi:

 • Výpočet mzdy
 • Ročné zostavy
 • Ročné zúčtovanie dane

Podrobnejší popis nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/help/cs/Podepisov%C3%A1n%C3%AD_a_%C5%A1ifrov%C3%A1n%C3%AD_PDF_-_Spole%C4%8Dn%C3%A9_kapitoly


2. Odosielanie zaheslovaného PDF
funkcionalitu je možné použiť nad prehľadmi:

 • Výpočet mzdy
 • Ročné zostavy
 • Ročné zúčtovanie dane

Bližšie informácie nájdete v príručke na našom webe:

https://forum.helios.eu/orange/help/sk/Osobn%C3%BD_kalend%C3%A1r_-_Mzdy_(SK)#Odoslanie_zaheslovan.C3.A9ho_PDF


Obecné

Novinka Do panelu nástrojů rychlého přístupu v hlavním okně je možno připnout další akce z hlavního menu HELIOS. Nově přibyly akce ze záložky Hotline a HELIOS Store.

Dále je nově možno připnout akce z hlavního menu HELIOS v návazných přehledech a editorech. Nastavení pro všechny návazné přehledy je jedno, stejně tak je pouze jedno nastavení pro všechny editory. Změna se uloží v okamžiku zavření prvního návazného přehledu či editoru. Posuny po záznamech lze schovat pouze na dobu trvání daného přehledu či editoru, jejich stav se neukládá a vždy se znovu objeví.


Novinka V nastavení profilů pro export tisku do souboru byla doplněna možnost uložit tisk do formátu PDF/A.


Novinka Ve stavovém řádku vpravo dole je zobrazen název použité sestavy. Zde došlo ke změně chování dvojitého kliknutí - místo zobrazení Nastav se otevře přehled uložených sestav. Z něho je pak možno vybrat konkrétní sestavu.


Oprava Při občerstvení hlavního přehledu pomocí F5, popř. v rámci některých akcí, dojde v Info panelu v přehledu Dokumentů ke ztrátě informace o aktivním záznamu a přehled Dokumentů se nastaví na první záznam. Opraveno.


Novinka V editoru definice uživatelské tabulky chybí u políčka Popis možnost přenosu z přehledu Texty v jiných jazycích.


Novinka Do definice detailu záznamu v info panelu byla přidána možnost definovat alternativní název zobrazované položky.


Novinka Upraveno generování upravené uživatelské hlavní nabídky. Upravená hlavní nabídka již nebude automaticky doplňována o nově doplněné přehledy (ať už pomocí změny licence nebo pomocí uživatelských soudečků). Nově doplněné přehledy bude třeba v upravené nabídce zapnout nikoliv případně vypnout.


Novinka Byl modernizován dialog pro výběr adresáře na disku


Novinka Do Workflow doplněna podpora Programátorsky definovaných atributů závisejících na systémových proměnných (např. Období, Mzdové období, Sklad, atp.).

Je podporováno použití jak na záložce 3 - Podmínky - filtr, tak nově i na záložce 1 - Zobrazení.

Původní chování:
Pokud byl u přehledu, který ve výchozím stavu není závislý na systémových proměnných, do sestavy pro workflow na záložce Podmínky - filtr použit atribut, který je programátorsky definovaný a vnitřně závisí na systémové proměnné, tak workflow tuto sestavu vyhodnocovalo bez této závislosti, což znemožnilo využití takové sestavy ve workflow (nevracely se žádné záznamy). Pokud byl atribut závislý na systémových proměnných použit záložce 1 - Zobrazení, nebyl pro workflow zohledňován.


Novinka V Nastavení tisku pro tisk formulářem byla doplněna možnost uložení výsledku do Dokumentů. Tím ale došlo ke změně chování při generování souboru - začala se kontrolovat duplicita a název souboru se generuje unikátní. A to i v případě, že se výsledek do Dokumentů neukládá. Pro případ, že se výsledek neukládá do Dokumentů byl vrácen zpět automatický přepis výsledného souboru, netestuje se duplicita.


Oprava V přehledu dokumentů vygenerovaných akcí Hromadně pro e-mail nelze dokumentům nastavit práva. Objeví se chyba "Field not found". Opraveno.


Oprava Byl opraven trigger pro logování DELETE, za určitých podmínek nemuselo dojít k zalogování mazání záznamu.


Pokladna

Novinka Do přehledu položek pokladních dokladů byla doplněna vazba na účtový rozvrh. Nově lze zobrazit všechny pole k účetnímu účtu.


Novinka V editoru pokladní položky byla u atributu Kód pro PDP doplněna podmínka pro zobrazení seznamu kódů PDP o zemi DPH a platnost kódu podle data DUZP nebo data Pořízení.


Pokladní prodej

Novinka V pokladním prodeji je nově možnost nadefinovat tlačítka pro rychlý prodej.

Zaveden nový číselník "Tlačítka pro rychlý prodej"
Zde se nadefinují jednotlivé úrovně tlačítek a vybraným tlačítkům se přiřadí akce, které mají provádět - zápis konkrétního zboží/zákazníka/zaměstnance/změna pokladníka/uplatnění slevy. V číselníku řad účtenek se pak vytvořená definice přiřadí a tím pro vybranou řadu aktivuje.


Oprava Akce "Pokladní doklady - Generování" nepřenášela "Období stavu" zadané na pokladním dokladu typu "Odvod hotovosti/karet" do dokladu pokladny. Opraveno.


Oprava Při vrácení částečného množství výrobního čísla (šarže) položky s přepočtem měrných jednotek z výstupní měrné jednotky na evidenční měrnou jednotku mohlo na vygenerovaném stornu výdeje dojít k nesouladu v řádu desetitisícin v množství v evidenční měrné jednotce na pohybu výrobního čísla oproti množství v evidenční měrné jednotce na pohybu položky. Opraveno.


Projektové řízení

Novinka Vytvořena akce pro hromadné uzavření úlohy.
 • Vytvořena akce pro hromadné uzavření požadavku na materiálový zdroj.
 • Tvorba výkazů práce přes přehled "Fronta práce" - automaticky se přednastavuje personální zdroje dle loginu přihlášeného uživatele
 • Vytvořena akce pro zobrazení výdejových položek z přehledu materiálových zdrojů úlohy.


Novinka Alokace nepersonálních zdrojů na úlohy je rozšířena o možnost zadání individuální nákladové ceny, stejně tak je možné zadat skutečnou nákladovou cenu při výkazu nákladů nepersonálních zdrojů.


Novinka Přidána podpora převodu záznamů z číselníků Řad zakázek a Zakázek do číselníků Řad projektů a Projektů.


QMS Systém řízení kvality

Novinka Reklamace přijaté
 • V dialogu pro generování reklamace přijaté nad položkami výdejek nebylo možné zatrhnout parametr "Realizovat příjemku na skladu neshod". Opraveno
 • Příjemka na sklad neshod vygenerovaná akcí "Generuj reklamaci" v některých případech nešla realizovat bez předchozí aktualizace dokladu v editoru. Opraveno.


Novinka Byl upraven mechanismus přednastavování hodnot v číselnících QMS 1, 2, 3. Příznak Přednastaveno byl zaveden ve vazební tabulce Číselníky x Kategorie (TabVKatAktQMSCis). Původní řešení sloupcem Přednastaveno v tabulce QMS Číselníky (TabQMSCis), které nebylo plně funkční, se již nepoužívá. Pro obnovení funkcionality přednastavených hodnot v číselnících QMS je třeba si znovu hodnoty pro příslušné kategorie přednastavit v editoru Kategorie QMS na záložce s hodnotami určenými pro příslušnou kategorii a číselník.


Novinka Reklamace vydané
 • Umožněno na záložce Detaily v sekci Viník přiřadit viníka - zaměstnance


Novinka Reklamace přijaté
 • Do editoru reklamace byla na záložce Detaily doplněna sekce Viník, kde lze zadat
  • Osobní číslo, Příjmení, Jméno - vazba na zaměstnance, který reklamaci zavinil
  • Evidence operace zavinění - vazba na záznam evidence operací na dílci, jehož závada byla příčinou reklamace


Řízení peněžních toků

Novinka Řízení peněžních toků, byla přidána možnost sumace sloupců v přehledech skladových dokladů a faktur:
 • Částka pro ŘPT
 • Částka pro ŘPT CM
 • Částka výchozí
 • Částka výchozí CM


Sklady, nákup a prodej

Novinka Kmenové karty - hromadné změny - viz druhá záložka v editoru - nově možnost hromadně měnit i údaje pro spotřební daň "Sazba SD", "MJ SD", "Kód spotřební daně", "Vztah SD k evid. MJ".


Oprava Oprava chyby, kdy dodatečné související náklady po provedení zruš storno a původní doklad, tj. po smazání storna a jeho prvotního dokladu neprotečou dále na následující existující výdejku.

Dále úprava chování v souvislosti s rozpouštěním dodatečných souvisejících nákladů - stornem výdeje se bude dodatečný související náklad vracet zpět na sklad jako běžný související náklad.


Účetnictví

Novinka Do editorů hromadných změn stavu skladu, kmenových karet a skupin karet jsou přidány pole pro zadání nebo změnu účtů pro účtování souvisejících nákladů.

Do editoru hromadných změn skupin karet je přidáno i pole pro zadání nebo změnu skupiny účetních kódů.


Novinka Nový podklad pro Přiznání k dani z příjmu PO – vzor 30

Pro zdaňovací období započaté od 1.4.2019 vč. Doplněny nové řádky 63, 163 a 319. Pokud budou tyto nové řádky použity, je nutno v aplikaci EPO doplnit přílohy k těmto řádkům.


Novinka Byla upravena kontrola DIČ DPH některých nizozemských osob registrovaných k dani od 1. 1. 2020.

Nová DIČ obsahují 12 znaků a mají následující formát:

 • prvních devět znaků jsou číslice, poslední 3 znaky jsou vždy v rozsahu B01 až B99,

nebo

 • prvních deset znaků jsou číslice nebo velká písmena nebo "+" nebo "*", poslední 2 znaky jsou vždy v rozsahu 02 až 98.

Poznámka: transakce uskutečněné před 31. 12. 2019 se budou do souhrnných hlášení uvádět se starým DIČ; transakce provedené po 1. 1. 2020 musí již být deklarovány pod novým DIČ.


Novinka Do přehledu "Úhrady leasingu" v editoru úhrad řádků bankovních výpisů jsou doplněna pole:
 • Číslo účtu
 • Datum párování Salda

Hodnoty jsou naplněny procesem přípravy k účtování z účetního deníku - z dokladů zaúčtování Leasingu.
Hodnoty polí lze také zadat ručně v editoru.
Účtování rozpadne účetní doklad na řádky s příslušným datumem párování, takže po zaúčtování je napočítáno Saldokonto s ohledem na zadané datum párování.
Jestliže nejsou údaje zadané na úhradě leasingu, jsou dotaženy údaje z řádku bankovního výpisu.


Účtovníctvo (SK)

Novinka Po přechodu na novou verzi:
 • do původního daňového klíče "Pom-ZrusRegistr" je do poznámky přidán text "Od 1. 1. 2020 nepoužívat"
 • je zrušena vazba púvodního daňového klíče "Pom-ZrusRegistr" na daňové režimy
 • je přidán nový daňový klíč "Pom-TovVolObeh" s parametry jako daňový klíč "OUT-DodTov-EU-0-Koefic"
 • je přidána vazba nového daňového klíče "Pom-TovVolObeh" na daňový režim "OUT-Dod-EU-0-SK"
 • je přidána definice pro nový daňový klíč "Pom-TovVolObeh" a výkaz DPH


Výroba

Novinka Při pořizování nového záznamu do výrobní dokumentace v TPV je zobrazen dotaz na typ vazby s ovledem na varianty vyráběných dílců.

Dotaz je zobrazen jen v případě existence variant daného dílce.


Novinka V přehledech:
 • Kalkulace po operacích
 • Stavebnicový postup
 • Detailní kalkulace

byla doplněna vazba na stroj, zadaný na operaci.


Novinka Na tabulce výrobních operací výrobního příkazu byl vytvořen nový sloupec - Celkový zbývající čas.

Lze jej použít i pro zobrazení fronty práce na dané pracoviště.


Workflow

Novinka V číselníku mzdových období je nově možné zvolit, která období se zpřístupní pro generování WF. Doposud se ve stromečku WF generovala data ze všech období.

Aby nedošlo ke změně chování, jsou mzdová období přednastavena shodně, přičemž změny v tomto nastavení v číselníku mzdových období jsou ponechány na uživatelích. Nově zakládaná období jsou automaticky označena pro použití ve WF.