Vedlejší produkty z výroby - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11186

Popis

Tento přehled zobrazuje vedlejší produkty výrobních příkazů. Tyto produkty vznikají při výrobě těchto příkazů jako odpad a jsou svou podstatou nezanedbatelné - je nutné je evidovat (např. z důvodu velké ceny, jejich nebezpečnosti atd.).
Tyto požadavky na evidenci vedlejších produktů jsou generovány buď při předzpracování nebo při zadání výrobního příkazu do výroby.

Tyto jednotlivé požadavky lze měnit, vytvářet nové nebo rušit pomocí tzv. odchylkového řízení. Každá tato změna v dokumentaci je zakonzervována pod konkrétní odchylkou z Číselníku odchylek. V přehledech je zobrazován vždy poslední existující stav této dokumentace - platný či neplatný, ale pouze u platné dokumentace (daná odchylka má nastavenou platnost) je možné provádět návaznou evidenci (např. odvedení na sklad). Pokud si uživatel nepřeje archivovat jednotlivé změny v dokumentaci, tak je možné odchylkové řízení vypnout pomocí tzv. permanentní odchylky.


Seznam atributů

 • Příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému náleží daný požadavek.
 • Vedlejší produkt - Specifikace konkrétního vedlejšího produktu.
 • Kmen zboží - dílec - Odkaz na dílec sestavy, při jehož výrobě vzniká daný vedlejší produkt. Jedná se o dílec přímo z výrobního příkazu nebo o montážní podsestavu daného příkazu.
 • Sklad - Přednastavený sklad pro odvádění vedlejšího produktu z výroby na sklad. Tento sklad je u nových záznamů automaticky vyhledáván způsobem, který je popsáno ve funkci Automatické přednastavení skladu.
 • Uživatelské nastavení skladu - Tento příznak signalizuje, že přednastavený sklad byl ručně změněn uživatelem. Pokud je příznak nastaven, tak se sklad při automatických aktualizacích již nemění a je zachován ručně vybraný sklad.
 • Výrobní středisko - Odkaz na středisko, na kterém probíhá operace, při které vzniká daný vedlejší produkt.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém probíhá operace, při které vzniká daný vedlejší produkt.
 • Stav skladu - Odkaz na skladovou kartu vedlejšího produktu z přednastaveného skladu.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Výrobní operace - Odkaz na výrobní operaci, při které vzniká daný vedlejší produkt.
 • Dílce výrobního příkazu - Odkaz na dílec výrobního příkazu, ke kterému náleží daný požadavek (viz přehled Dílce výrobního příkazu).
 • Doklad - Jednoznačná číselná identifikace požadavku v rámci jednoho příkazu.
 • Předzpracováno - Informuje, zda výrobní příkaz daného požadavku je ve stavu "Předzpracováno".
 • Množství zadané - Celkové množství vedlejšího produktu, které má vzniknout při výrobě zadané výrobní dávky.
 • Množství nepotřebné - Množství požadavku, které již nebude zapotřebí (nevznikne) a není nutné jej tedy odvádět na sklad.
  Tento údaj se plní při evidenci zmetků na výrobní operaci. Pokud zaevidujete zmetek na operaci 10, tak následující operace již nebude třeba provádět a tedy nevnikne vedlejší produkt, který by vznikl při provedení těchto operací.
 • Množství k odvedení - Celkové množství vedlejšího produktu po odečtení nepotřebného množství. (Množství k odvedení = Množství zadané - Množství nepotřebné)
 • % splnění - Zobrazuje procentuální splněnost daného požadavku na základě odvedeného množství z výroby.
 • Zůstatkové množství - Množství, které ještě zbývá odvést na sklad. (Množství k odvedení - Množství realizované).
 • Nerealizované množství na příjemkách - Zobrazuje celkové množství, které se nachází na nachystaných nerealizovaných výrobních příjemkách, pomocí kterých se provádí odvádění vedlejšího produktu na sklad.
 • Množství realizované - Celkové množství vedlejšího produktu, které již bylo odvedeno na sklad. Jedná se o množství z realizovaných příjemek.
 • Množství odvedené - "Množství realizované", které již bylo odvedeno z nedokončené výroby pohybem typu úbytek nedokončené výroby např. při odvádění hotového výrobku na sklad.
  Rozdíl hodnot "Množství realizované" a "Množství odvedené" stanovuje, jaké množství požadavku (odvedené na sklad) zůstává v rozpracované výrobě.
 • Cena realizovaná - Celková cena všech vedlejších produktů odvedených na sklad.
 • Cena odvedená - Celková cena vedlejších produktů odvedených na sklad, která již byla odvedena z nedokončené výroby.
  Rozdíl hodnot ceny realizované a odvedené stanovuje, jaká cena zatěžuje (nebo spíše odlehčuje) rozpracovanou výrobu. Tento rozdíl cen snižuje hodnotu nedokončené výroby.
 • Uzavřeno - Každý požadavek je možné ručně uzavřít a tak prohlásit, že daný požadavek není již zapotřebí neboli je již splněný.
 • Autor uzavření - Uživatel, který provedl uzavření požadavku.
 • Odchylkováno - Informuje, zda daný požadavek byl odchylkován.
 • Splněno - Informuje, zda daný požadavek je již splněn. To znamená, že již bylo odvedeno požadované množství vedlejšího produktu nebo požadavek byl ručně uzavřen.


Následuje specifikace vazby vedlejšího produktu na jednu Dávku TPV vyšší sestavy. Jedná se o údaje známé z popisu vazeb vedlejších produktů v TPV.

 • Konstrukční a technologická dávka (Dávka TPV), Operace, Množství, Cena pro odvádění, %, Poznámka
 • Vytištěno - Informuje, zda daný požadavek má nastaven příznak "Vytištěno".
 • Autor tisku - Zobrazuje uživatele, který provedl nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Datum tisku - Zobrazuje čas nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Vytištěna související dokumentace - Informuje, zda je nastaven příznak "Vytištěno" u daného příkazu nebo u daného požadavku nebo u dílce výrobního příkazu.

Pokud jsou definovány externí atributy nad těmito požadavky, podléhají tyto externí atributy také odchylkovému řízení. Pokud si přejete přenášet externí atributy z vazeb vedlejších produktů z TPV při generování požadavků, je zapotřebí nad přehledem vazeb vedlejších produktů definovat stejné externí atributy jako v těchto požadavcích (testuje se shoda systémového názvu atributů).

Funkce

Zobrazení

Pomocí této funkce se provede zobrazení záznamu v editoru v režimu pouze pro čtení.


Oprava

Pomocí této funkce je možné provést odchylku ve výrobní dokumentaci. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se provede odchylkování aktuálního záznamu a následné otevření záznamu v editoru. I když se v editoru zvolí akce "Storno", tak záznam zůstane odchylkován.
Pokud záznam je již odchylkován neplatnou odchylkou, tak odpadá dotaz na požadovanou odchylku a záznam je přímo zobrazen v editoru.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku také odpadá a odchylkování je provedeno automaticky pod touto permanentní odchylkou.


Nový

Pomocí této funkce je možné založit nový výrobní požadavek na evidenci vedlejšího produktu. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se pod vybranou odchylkou založí nový záznam a tento záznam je následně otevřen v editoru.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku odpadá a nový záznam je automaticky vytvořen pod touto permanentní odchylkou.
Jakmile není možné určit pro jaký výrobní příkaz je zobrazen přehled Vedlejších produktů z výroby, tak je navíc zobrazen dotaz na výrobní příkaz, ke kterému si přejeme přidat nový výrobní požadavek.


Zrušit

Tato funkce provede zrušení výrobního požadavku. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se provede odmazání aktuálního záznamu pod vybranou odchylkou.
Pokud záznam je již odchylkován neplatnou odchylkou, tak odpadá dotaz na požadovanou odchylku a záznam je přímo smazán pod jeho rozpracovanou odchylkou.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku také odpadá a odmazání je automaticky provedeno pod touto permanentní odchylkou.


Tisk - Nastavení/Zrušení příznaku tisku

Pomocí této funkce je možné u označených záznamů nastavit/zrušit příznak "Vytištěno". Tento příznak je možné nastavovat i automaticky při tisku dokumentace. Tento automat se aktivuje na Řadě výrobních příkazů.

Nastavení platnosti odchylky

Funkce u vybraných záznamů v přehledu provede nastavení platnosti neplatné odchylky.

Změna skladu

Pomocí této funkce je možné u označených záznamů v přehledu změnit přednastavený sklad pro odvádění vedlejšího produktu z výroby.
Funkce se zeptá na sklad, který si přejete přiřadit. Po jeho výběru funkcí "Přenos" se provede jeho přiřazení do atributu "Sklad".


Automatické přednastavení skladu

Tato funkce provede automatické nastavení přednastaveného skladu u všech označených záznamů v přehledu. Příznak "Uživatelské nastavení skladu" je v tomto případě ignorován a je při spuštění této funkce zrušen.
Sklad je přednastaven z parametrů na kmenové kartě vedlejšího produktu - jedná se o Výchozí sklad pro odvádění.

Odvedení na sklad

BID11193

Tato funkce slouží ke generování příjemky z označených požadavků v přehledu.
Po aktivaci funkce se zobrazí přehled všech vybraných vedlejších produktů - přípravná fáze. V tomto přehledu je možné provést korekci množství, ceny či změnu skladu.

Seznam atributů:
Atributy tohoto přehledu kopírují část atributů přehledu Vedlejší produkty z výroby. Z tohoto důvodu bude následovat výčet jen atributů, které jsou navíc nebo jsou jinak důležité pro tuto funkci.

 • Sklad - Přednastavený sklad pro odvádění vedlejšího produktu. Sklad je možné dodatečně v tomto přehledu změnit.
 • Požadované množství - Dané množství určené k odvedení na sklad. Tato hodnota je přednastavena na hodnotu zbývajícího neodvedeného množství daného požadavku.
 • Max. množství - Určuje maximální velikost množství. Pokud na řadě příkazu na záložce "Vedlejší produkty" je nastavena vlastnost "Nekontrolovat počet odvedených vedlejších produktů", tak maximální hodnota není definována.
 • Jednotková cena - Cena za jednu měrnou jednotku vedlejšího produktu. Tato cena je přednabídnuta podle nastavení atributu "Cena pro odvádění" (viz popis v seznamu atributů).
 • Cena - Celková cena odváděného množství vedlejšího produktu.
 • Výrobní číslo - Označení požadavku výrobním číslem.


Funkce:

Přidat
Tato funkce umožní dodatečně přidat do zobrazeného seznamu požadavků další požadavek na odvedení vedlejšího produktu ze systému.
Zobrazí se přehled všech dostupných požadavků. V tomto přehledu se provede výběr a funkcí "Přenos" se tento výběr potvrdí.

Odebrat
Tato funkce odebere označené požadavky ze seznamu pro generování.

Přehled skladových karet
Funkce zobrazí všechny skladové karty daného vedlejšího produktu.

Změna skladu
Pomocí této funkce je možné u označených záznamů změnit sklad pro odvedení.
Funkce zobrazí seznam všech skladů. Po výběru skladu a potvrzením funkcí "Přenos" se provede přiřazení.

Generování skladových dokladů se dokončí pomocí tlačítka Generuj popřípadě Generuj pro označené záznamy. Program zkontroluje, zda existuje pro všechny vybrané záznamy přednastavená dokladová řada na Řadě výrobního příkazu (Řada dokladu pro příjem vedlejšího produktu). Pokud dokladová řada není přednastavena, tak následuje dotaz na Řadu dokladu pro tvorbu skladového dokladu.
Po stanovení dokladové řady funkce vygeneruje pro každý sklad samostatný doklad oběhu zboží. Pokud si uživatel přeje vytvořit i samostatné doklady pro jednotlivé zakázky, učiní tak zaškrtnutím volby Dělit po zakázkách. Pomocí volby Dělit po výrobních příkazech se docílí vytváření samostatných dokladů i pro jednotlivé výrobní příkazy. Datum případu generovaných dokladů bude nastaveno dle hodnoty ve formuláři. Pokud si uživatel přeje zobrazit vygenerované doklady, tak je zapotřebí zaškrtnout volbu Zobrazit výsledek.
Při aktivaci funkce "Generuj pro označené záznamy" se po generování dokladů vynulují požadavky, které již byly vygenerovány a program se vrátí do přehledu položek v přípravné fázi. Tímto postupným generováním je možné generovat doklady vždy pod jinou dokladovou řadou.

Upozornění Výrobní čísla lze generovat k dokladu oběhu zboží jen tehdy, pokud je v konfiguraci modulu "Oběh zboží" nastavena vlastnost "Přepočet MJ i na výrobních číslech" a nebo pokud je na Řadě výrobního příkazu na záložce "Vedlejší produkty" nastavena vlastnost "Generovat odvedení vedlejších produktů v evidenčních MJ". Pokud tato podmínka není splněna, tak systém na tento stav upozorní a neumožní generovat doklad OZ s vybranými výrobními čísly.


Uzavření dokladu

Pomocí této funkce je možné ručně provést nastavení/zrušení uzavření vybraných požadavků a tak je prohlásit předčasně za splněné. Uzavřený požadavek již nelze odvádět na sklad.


Přehledy

Přehled skladů

Funkce zobrazí všechny skladové karty aktuálního vedlejšího produktu.


Vygenerované položky pohybových dokladů

Potvrzením této volby se zobrazí přehled všech položek dokladů oběhu zboží, (příjemky, storna příjmu), které mají vazbu na aktuální požadavek. V tomto přehledu je možné vyvolat následující funkce:

 • Zobrazit - Pomocí této funkce se zobrazí odpovídající přehled oběhu zboží s dokladem, který obsahuje aktuální položku z přehledu. Jedná se o plně funkční přehled, kde je možné aktivovat všechny funkce jako v přehledu oběhu zboží.
 • Pohyby výrobních čísel - Tato funkce zobrazí přehled výrobních čísel navázaných k aktuální pohybové položce.

Historie

Tato funkce zobrazuje historii odchylkování ve vedlejších produktech daného příkazu. V zobrazeném přehledu je zobrazen poslední stav každého požadavku. Položky zrušené pod odchylkou jsou zobrazeny šedým písmem. Detailní přehled o odchylkách na konkrétní položce je možné zobrazit pomocí funkce Historie dokladu. V tomto přehledu je také možné zrušit rozpracovanou odchylku na konkrétním požadavku a vrátit se tak na původní stav. Slouží k tomu volba Zrušení neplatné odchylky.


další