Vedlejší produkty - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11177

Popis

V přehledu Vedlejších produktů se zobrazí seznam všech kmenových karet z Oběhu zboží - Zboží a služby, u nichž je nastaven příznak Vedlejší produkt. Z toho vyplývá, že se jedná o běžnou kmenovou kartu jejíž vlastnosti jsou popsány v oběhu zboží.
Mezi vedlejší produkty řadíme veškeré výrobní odpady, které vznikají během výrobního procesu po vykonání konkrétní operace. Tyto odpady můžou být dále zpracovány jako materiál nebo polotovar. Identifikace vedlejšího produktu musí být jednoznačně definována skupinou zboží a registračním číslem.

Nový vedlejší produkt můžete založit přímo v tomto přehledu volbou <F2> nebo načtením z již existujících kmenových karet Oběhu zboží funkcí "Přidání položky z kmene zboží". Nový vedlejší produkt se automaticky zobrazí v seznamu kmenových karet v oběhu zboží. S takto založenou položkou můžete dále pracovat v Oběhu zboží podle standardních zvyklostí.

Kmenová karta může mít příznak dílce, materiálu, nářadí a vedlejšího produktu. Tyto příznaky se můžou různě kombinovat s jedinou výjimkou - karta nemůže označovat současně dílec a materiál.

U vedlejšího produktu je možné nadefinovat také jeho cenu. Cena vedlejšího produktu podléhá rovněž změnovému řízení a má vliv na kalkulační cenu výsledného výrobku - celkovou kalkulaci výrobku snižuje.

Seznam atributů

Jak již bylo napsáno - vedlejší produkty jsou pouze podmnožinou tabulky Kmen zboží. Obsahují tedy standardní atributy kmene zboží. V následujícím výčtu se proto omezíme pouze na atributy, které mají přímou vazbu na výrobu, případně ovlivňují chování některých funkcí ve výrobních modulech.

 • Skupina zboží - Toto pole se odkazuje na číselník skupin zboží. Jedná se o povinný údaj. Skupina zboží musí obsahovat 3 alfanumerické znaky.
 • Registrační číslo – Spolu se skupinou zboží tvoří registrační číslo jednoznačnou identifikaci vedlejšího produktu. Způsob zarovnání a maximální délku registračního čísla si můžete nastavit v globální konfiguraci Oběhu zboží. Registrační číslo může obsahovat až 30 alfanumerických znaků.
 • Název 1-4 – Slouží k přesnému pojmenování vedlejšího produktu. Každý z názvů může obsahovat až 100 alfanumerických znaků.
 • MJ evidence – Měrnou jednotku lze vybrat z číselníku měrných jednotek. Pokud se daná měrná jednotka nenachází v seznamu, založte ji jako novou položku do číselníku měrných jednotek. Jedná se o skladovou měrnou jednotku. V těchto jednotkách je zboží uloženo na skladech. Pokud se zboží nachází na skladě, nelze MJ Evidence změnit. Kdekoliv se ve výrobních modulech setkáme s množstvím zboží a není li řečeno jinak, jedná se právě o množství v této MJ evidence.
 • Výkres – Obrázek ve formátu BMP, JPG nebo GIF, uložený přímo na kartě kmene zboží. Tento obrázek lze využít i v tiskových výstupech systému Helios Orange.
 • Blokováno – Tento atribut může nabývat dvou hodnot – Běžný záznam nebo Archivní záznam. Při vytvoření nové položky se jedná vždy o běžný záznam. Příznak archivní záznam nastavte, pokud již nebudete chtít s danou položkou pracovat. Systém vás při každém výběru archivní položky upozorní, že chcete pracovat s neplatnou položkou.
  Stav Archivní záznam většinou využijete tehdy, když danou kartu nechcete používat - chtěli by jste ji smazat, ale vzhledem k tomu, že již byla navázaná např. v technologii, nelze ji smazat.
  Většinou se při používání Archivních záznamů vytváří sestava, která tyto záznamy odfiltruje a zobrazuje uživatelům pouze Běžné záznamy.
 • Záložka rozměry - Na této záložce je možné zadat rozměry vedlejšího produktu do jednotlivých rozměrových polí. Jedná se pouze o informativní údaje, které můžete použít v tiskových výstupech.
 • Varianta - Specifikace dané varianty vedlejšího produktu. Variantnost se využívá hlavně u vyráběných dílců. U vedlejšího produktu postrádá význam.

Parametry vedlejších produktů

(skupina výrobních atributů, které rozšiřují vlastnosti kmenové karty typu vedlejší produkt):

 • Výchozí sklad pro odvádění - Přednastavený sklad pro odvedení vedlejšího produktu z výroby na sklad.
 • Nosný dílec pro výrobu - Ve speciálních případech, kdy při výrobě vzniká více hlavních produktů - například při výrobě levopravých dílů při lisování, jsou všechny hlavní produkty zařazeny mezi dílce. Vybere se jeden z nich jako nosný. Ostatní se navíc zařadí i mezi vedlejší produkty. Na nosném dílci se definuje konstrukce a technologie, kde ve vazbách vedlejších produktů se definují zbývající hlavní produkty. Na dílcích zařazených do vedlejších produktů se nastaví odpovídají nosný dílec pro výrobu. Následně do objednávek od zákazníků se zapisují libovolné hlavní produkty. Tyto objednávky se načtou do výrobního plánu. Jakmile se tyto výrobní plány zadají do výroby, tak se v průběhu tohoto procesu převedou dílce typu vedlejší produkt na jejich nosné dílce pro výrobu a následně do výroby pokračuje již dílec, který má definovanou kontrukci a technologii. V rámci plánované skupiny záznamů výrobních plánů se současně provede dobilancování požadavků a jejich případná redukce.

 • Odvádět na základní variantu - Má význam jen u variantních karet. Při zaškrtnutí tohoto atributu se při odvádění z výroby na sklad tento variantní vedlejší produkt odvede na skladovou kartu základní varianty. Použije se například tehdy, pokud vzniká vedlejší produkt v různých barevných modifikacích - variantách, ale na skladě všechny tyto modifikace chci mít na jediné skladové kartě neboli bez rozlišení dané varianty.

Funkce

Následuje popis funkcí spojených s výrobním modulem. Popis funkcí převzatých z kmenové karty z oběhu zboží naleznete v dokumentaci oběhu zboží.


Přidání položky z kmene zboží


Funkce Přidání položky z kmene zboží umožní přidat do přehledu vedlejších produktů položky z kmene zboží. Funkci je vhodné využít v případě, kdy již máte všechny potřebné karty vedlejších produktů nadefinovány v kmeni zboží a služeb (nebo na skladech). Funkce nastaví u vybraných položek kmene zboží parametr Vedlejší produkt a tím se zobrazí v seznamu vedlejších produktů.
Doporučujeme nový vedlejší produkt zadávat přímo v přehledu Vedlejších produktů. Tím se položka automaticky zobrazí ve výrobě i v Oběhu zboží.


Odebrání položky ze seznamu vedlejších produktů

Funkce zruší položku pouze ze seznamu vedlejších produktů. Zanechá ji však v číselníku kmene zboží a služeb. Funkce neproběhne, bude-li položka navázaná ve výrobních modulech ve významu vedlejšího produktu.


Zrušit

Touto funkcí vymažete vedlejší produkt z přehledu Vedlejších produktů i z kmene zboží. Funkce se nejprve pokusí zrušit vazby na výrobu. Pokud proces úspěšně skončí, přejde do fáze odmazání záznamu z kmene zboží. To znamená, pokud vedlejší produkt bude mít skladovou kartu, tak se korektně zruší příznak vedlejšího produktu, karta již nebude zařazena mezi vedlejší produkty, ale smazat z kmene zboží nepůjde z důvodu navázání na skladovou kartu - ze seznamu vedlejších produktů zmizí, ale v seznamu kmenových karet bude i nadále figurovat.


Dokumenty

Ke každé položce lze přiřadit libovolný počet externích dokumentů. Tyto dokumenty je možné přímo uložit do databáze nebo uložit pouze odkaz (cestu) na místo uložení souborů. Do dokumentů je možné přiřadit výkresy, náčrty, popř. jiné formy dokumentů. Zobrazení dokumentů se provádí vždy externím programem přes základní asociace klienta operačního systému Windows. V případě, že do dokumentů uložíte výkres v programu AutoCad, mohou si jej otevřít pouze uživatelé, kteří budou mít na svém počítači nainstalován příslušný prohlížeč.
Takto uložené dokumenty nelze použít ve standardních tiskových výstupech systému Helios Orange.


Kopie

Funkce slouží k vytvoření nového vedlejšího produktu s možností zkopírování některých údajů z aktuálního vedlejšího produktu.
Zobrazí se formulář, ve kterém musíte zadat skupinu zboží a registrační číslo nového vedlejšího produktu. Dále se můžete rozhodnout, které návazné údaje se mají z aktuálního vedlejšího produktu zkopírovat. Základní údaje z karty vedlejšího produktu se kopírují automaticky. Zkopírované hodnoty je samozřejmě nutné zkontrolovat, případně upravit.
Pokud funkci kopie vyvoláte v přehledu "Varianty kmene zboží", kde vidíte pouze varianty konkrétní karty, musíte zadat i kód varianty nové karty. V tomto případě bude nový vedlejší produkt automaticky zařazen mezi varianty právě zobrazeného vedlejšího produktu.


Hromadné změny

 • Hromadné změny parametrů vedlejších produktů

Funkce u všech označených vedlejších produktů umožňuje změnit speciální výrobní atributy z kmenové karty. Změnu provede u atributů, které mají zaškrtnuté políčko "Změnit".


 • Náhrada vedlejších produktů ve vazbách

Funkce umožní nahradit právě označený vedlejší produkt ve všech vazbách vedlejších produktů, kde se nachází. Ve formuláři v kolonce "Čím nahradit" vybereme náhradní vedlejší produkt. V přehledu "Seznamu dílců" je zobrazen seznam všech dílců, které ve svých vazbách vedlejších produktů mají požadovaný vedlejší produkt k náhradě. V tomto seznamu označíme ty dílce, u kterých výměnu požadujeme. Současně musíme také vybrat změnu, pod kterou se výměna vedlejšího produktu provede.
Tato funkce současně vedle výměny vedlejšího produktu umožňuje i odebrání vybraného vedlejšího produktu z vazeb. Pokud do kolonky "Čím nahradit" nevybereme náhradní kartu, dojde pouze k odmazání vazeb, které obsahují inkriminovaný vedlejší produkt.


Zobrazení všech variant

Tento přepínač určuje, zda v přehledu mají být zobrazeny jen základní varianty vedlejších produktů nebo všechny vedlejší produkty včetně jejich variant.


Varianty

 • Zobrazit varianty

Funkce zobrazí přehled s celou skupinou variant daného vedlejšího produktu. Každý vedlejší produkt, který se zde založí funkcí F2 Nový se automaticky přiřadí do právě zobrazené skupiny variant.


 • Přidání do varianty

Tato funkce je přístupna jen v přehledu vyvolaném funkcí "Zobrazit varianty". Umožní do právě zobrazené skupiny variant přidat již existující položky kmene zboží, které splňují přesně definovaná kritéria:
- daná kmenová karta má stejné výrobní příznaky - dílec, montáž, materiál, nářadí, vedlejší produkt
- karta má nastaven kód varianty, který ještě v této skupině variant nebyl použit
- karta není v jiné skupině variant
- karta nemá vlastní definici konstrukce a technologie - platí pro dílce


 • Odebrání z variant

Funkce provede odebrání daného vedlejšího produktu ze skupiny variant. Tento vedlejší produkt nadále bude figurovat v přehledu vedlejších produktů.


Změna cen vedlejších produktů

BID11178

Tato funkce umožňuje přiřadit každému vedlejšímu produktu jeho kalkulační cenu. Tato cena se používá pro výpočet kalkulací. Do kalkulačního vzorce vstupuje záporně - snižuje cenu výrobku.
Ceny vedlejších produktů podléhají změnovému řízení. V daném okamžiku může být na cenách rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, nepromítne se v modulu Řízení výroby.
V případě, že změny nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu v řadě "Změna kalkulační ceny" jako permanentní. Tato změna bude stále platná a systém se již na ni nebude dotazovat.

Po aktivaci této funkce se otevře přehled "Změny cen vedlejších produktů". V tomto přehledu je zobrazen seznam všech změn (platných i rozpracovaných), které kdy ovlivnily ceny vedlejších produktů. Popis standardních funkcí číselníku změn je popsán v kapitole Číselník změn. Jedinou odlišností jsou funkce:

Přidat
Funkce umožní zahájit změnování v cenách vedlejších produktů. Aktivací funkce se zobrazí seznam rozpracovaných změn, z kterého se vybere nová požadovaná změna.

Odebrat
Funkce zruší rozpracovanou změnu v cenách. Změna nebude vymazána - nadále zůstane v globálním číselníku změn.

Zobrazit
Funkce zobrazí stav cen k aktuální vybrané změně. Pokud tato změna je již platná, tak se data zobrazí pouze pro čtení. Pokud se jedná o neplatnou změnu, tak se zobrazí poslední rozpracovaný stav cen, kde je možné měnit všechny potřebné údaje.

Pokud je nastavena permanentní změna v oblasti "Změny kalkulačních cen", odpadá dotaz na změnu a funkce automaticky přejde do stavu editace cen vedlejších produktů.

Přehled cen vedlejších produktů zobrazí seznam všech vedlejších produktů a jejich ceny.

Seznam atributů:

 • Cena – Kalkulační cena vedlejšího produktu.

Pokud jsou definovány externí atributy nad tímto přehledem, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.

Funkce:

Načtení posledních platných cen
Pro označené záznamy provede přepočet ceny podle posledně platné změny ve změnovém řízení v cenách vedlejších produktů. ! Pokud opravujete ceny pod permanentní změnou, nemá tato funkce význam.

Historie změn ceny vedlejšího produktu
Funkce zobrazí pro aktuální vedlejší produkt všechny změny, které se ho dotkly a současně stav ceny k jednotlivým změnám.

Výrobní přehledy

Pro každý vedlejší produkt je možné provést různé druhy výpočtů. Přehledy jsou napočítávány pouze z platných dat TPV k zadanému datu.


Inverze vedlejšího produktu - strom

Touto volbou se zobrazí inverzní stromový rozpad aktuální položky. V přehledné formě je vidět, při výrobě kterých dílců vzniká daný vedlejší produkt (1. úroveň stromového rozpadu) a do kterých vyšších celků dané dílce vstupují. Kompletní inverzní strom lze zobrazit pomocí akce z menu - "Rozbalit". Před rozbalením se standardně zobrazí pouze 1. úroveň inverzního rozpadu.
Zda se při hledání vyšších podsestav využijí alternativní vazby rozhoduje nastavení "Včetně alternativních vazeb", které se nachází v menu. Použité alternativní vazby mají ve své ikonce písmeno "A".
Na každé položce lze přes pravé tlačítko myši zavolat funkce odpovídající dané položce. Jedná se o následující funkce:

- Vedlejší produkt – V editoru zobrazí údaje o aktuálním vedlejším produktu.
- Dílec – V editoru zobrazí údaje o aktuálním dílci.
- Vazba vedlejšího produktu - V editoru zobrazí údaje o aktuální vazbě vedlejšího produktu.
- Kusovníková vazba – V editoru zobrazí údaje o aktuální kusovníkové vazbě.
- Alternativy kmene zboží - Zobrazí přehled alternativ kmene zboží k dané položce.
- Maska pro XXX - Umožní definovat masku zobrazovaných údajů.

Inverze vedlejšího produktu

V přehledu se zobrazí všechny dílce, u kterých pří jejich výrobě vzniká aktuální vedlejší produkt a finální výrobky, které vznikají z těchto dílců. Při hledání finálního výrobku je možné využít i alternativní vazby.

Atributy:

 • Vedlejší produkt - Vedlejší produkt, pro který je přehled právě napočten.
 • Kmen zboží - vyšší - Dílec, u kterého při jeho výrobě vzniká vedlejší produkt.
 • Kmen zboží - finál - Odkaz na finální výrobek, který je možné z daného dílce vyrobit.
 • Vazby vedlejších produktů - Odkaz na vazbu mezi vedlejším produktem a dílcem.
 • Množství na finál - Množství vedlejšího produktu, které vznikne při výrobě finálního výrobku.
 • Vnoření - Úroveň vnoření dílce v kusovníku finálního výrobku.

Vedlejší produkty z výroby

Pro vybraný vedlejší produkt z přehledu zobrazí seznam existujících požadavků nad výrobními příkazy.

další