Výrobní operace - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11051

Popis

Tento přehled zobrazuje výrobní operace výrobních příkazů.
Tyto požadavky na provedení úkonu jsou generovány buď při předzpracování nebo při zadání výrobního příkazu do výroby. Současně při generování těchto operací z platné dokumentace TPV je brán zřetel na nadefinované alternativní operace a dále také na alternativy pracoviště.

Tyto jednotlivé operace výrobních příkazů lze měnit, vytvářet nové nebo rušit pomocí tzv. odchylkového řízení. Každá tato změna v dokumentaci je zakonzervována pod konkrétní odchylkou z Číselníku odchylek. V přehledech je zobrazován vždy poslední existující stav této dokumentace - platný či neplatný, ale pouze u platné dokumentace (daná odchylka má nastavenou platnost) je možné provádět návaznou evidenci. Pokud si uživatel nepřeje archivovat jednotlivé změny v dokumentaci, tak je možné odchylkové řízení vypnout pomocí tzv. permanentní odchylky.


Seznam atributů

 • Příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému náleží daná operace.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Kmen zboží - Odkaz na dílec, který vyžaduje provedení dané operace. Jedná se o dílec přímo z výrobního příkazu nebo o montážní podsestavu daného příkazu.
 • Dílce výrobního příkazu - Odkaz na dílec výrobního příkazu, ke kterému náleží daný požadavek (viz přehled Dílce výrobního příkazu).
 • Doklad - Jednoznačná číselná identifikace požadavku v rámci jednoho příkazu. !!! Všechny alternativní náhrady dané operace jsou označeny stejným číslem.
 • Alternativa - Unikátní označení alternativní náhrady. Jednotlivé alternativní náhrady dané operace jsou označeny písmeny "A", "B" .. "Z", kde základní operace po vygenerování požadavků je označena písmenem "A" a její náhrady pak následujícími písmeny z abecedy.
 • Přednastaveno - V případě, kdy u dané operace existují alternativní náhrady, tento příznak stanovuje, která z alternativ je přednastavená - výchozí.
  Ve všech návazných funkcích se automaticky pracuje s přednastavenými operacemi (Hromadná evidence operací, kapacitní plánování atd.).
 • Předzpracováno - Informuje, zda výrobní příkaz dané operace je ve stavu "Předzpracováno".
 • Odváděcí operace - Informuje, zda se jedná o odváděcí operaci.
 • Sdružená výrobní operace - Informuje, zda daná výrobní operace je součástí Sdružených výrobních operací.
 • Kusy zadané - Celkové množství, které je třeba zpracovat danou operací. Jedná se o množství na celou výrobní dávku.
 • Kusy nepotřebné - Množství, které již nebude zapotřebí zpracovávat danou operací.
  Tento údaj se plní při evidenci zmetků na výrobní operaci. Pokud zaevidujete zmetek na operaci 10, tak následující operace již nebude třeba provádět.
 • Kusy požadované - Celková velikost požadavku na zpracování po odečtení nepotřebných kusů. (Kusy požadované = Kusy zadané - Kusy nepotřebné)
 • % splnění - Zobrazuje procentuální splněnost dané operace na základě zaevidovaných kusů.
 • Kusy živé - Počet kusů, které zbývá na dané operaci zaevidovat (Kusy živé = Kusy požadované – Kusy realizované – Zmetky opravitelné – Zmetky neopravitelné). Tento údaj zohledňuje zaevidované množství v alternativních operacích.
 • Kusy před operací - Tento údaj informuje o tom, jaké množství výrobku čeká na zpracování danou operací.
  Máme-li operace 10, 20, 30 a do výroby jsme zadali 10 ks, tak ihned po zadání příkazu bude na 10 operaci čekat 10 ks na zpracování. Pokud zaeviduji 4 ks na této 1. operaci, tak na operaci 10 bude čekat už jen 6 ks, na operaci 20 bude čekat na zpracování 4 ks a na 30 operaci nebude zatím čekat žádný kus. Pokud je operace označena příznakem "Vyřadit z kontroly posloupnosti operací", tak je přeskakována při nápočtu tohoto údaje.
 • Kusy v kooperaci - Tento údaj v případě operace typu kooperace vypovídá o množství, které momentálně prochází přes externí zpracování kooperační firmou. Je to časový okamžik, kdy dané množství je převedeno na kooperační objednávku a toto množství není objednávkou ještě vykryto. Vykrytí se provádí buď ručním uzavřením objednávky nebo zaevidováním daného množství v evidenci kooperací s návazností na tuto objednávku.
 • Kusy na nerealizovaných záznamech v evidenci operací - Počet kusů, které se nachází v evidenci operací na nerealizovaných záznamech.
 • Kusy realizované - Počet dobrých kusů, které byly zaevidovány a tedy prošli danou operací.
 • Zmetky opravitelné - Počet kusů, které byly zaevidovány na dané operaci jako zmetek, který lze opravit. Tyto kusy jsou vyjmuty z evidence aktuálního příkazu. Opravu takto zaevidovaných zmetků je možné provést pomocí návazného výrobního příkazu.
 • Zmetky IO - Počet zmetků, které byly zaevidovány na dané operaci. Jedná se o zmetky, které je možné opravit tím způsobem, že se daná operace provede znovu - Interní Oprava. Takto zaevidované kusy zůstávají nadále v evidenci aktuálního výrobního příkazu - výrobní příkaz zatíží pouze finančně.
 • Zmetky neopravitelné - Počet kusů, které byly zaevidovány na dané operaci jako zmetek, který nelze již opravit. Tyto kusy jsou vyjmuty z evidence aktuálního příkazu.
 • Kusy odvedené - "Kusy realizované", které již byly odvedeny z nedokončené výroby pohybem typu úbytek nedokončené výroby např. při odvádění hotového výrobku na sklad.
  Rozdíl hodnot "Kusy realizované" a "Kusy odvedené" stanovuje, jaké množství zpracovaných kusů zatěžuje rozpracovanou výrobu.


Náklady plánované

 • Mzda plánovaná - V případě vlastních operací se jedná o plánovanou mzdu na operaci.
 • Kooperace plánovaná - V případě operací typu kooperace se jedná o plánovanou cenu kooperace na operaci.


Náklady realizované - Následuje cena, za kterou daná operace byla zaevidována. Jedná se o následující složky:

 • Mzda realizovaná - V případě vlastních operací se jedná o mzdu, která je vypočtená na základě buď normované mzdy nebo na základě skutečně odpracovaného času. Součástí mzdy je také zaevidovaný doplatek.
 • Kooperace realizovaná - V případě operací typu kooperace se jedná o cenu provedené kooperace, která je součtem dohodnuté ceny, zaevidované ceny dopravy a případného doplatku.
 • Režie střediska realizovaná - Režie střediska vypočtená z ceny nebo času operace.
 • Režie provozu realizovaná - Režie provozu vypočtená z ceny nebo času operace.
 • Režie pracoviště realizovaná - Režie pracoviště vypočtená z ceny nebo času operace.
 • Náklady pracoviště realizované - Náklady pracoviště vypočtené z ceny nebo času operace.
 • Opotřebení nářadí realizované - Náklady za opotřebení použitého nářadí.
 • Cena realizovaná - Součet všech složek realizovaných nákladů na výrobní operaci.


Náklady odvedené - Následuje cena zaevidovaných kusů na dané operaci, která již byla odvedena z nedokončené výroby:
(Rozdíl hodnot ceny realizované a odvedené stanovuje, jaká cena zatěžuje rozpracovanou výrobu.)

 • Mzda odvedená, Kooperace odvedená, Režie střediska odvedená, Režie provozu odvedená, Režie pracoviště odvedená, Náklady pracoviště odvedené, Opotřebení nářadí odvedené, Cena odvedená


 • Uzavřeno - Každou operaci je možné ručně uzavřít a tak prohlásit, že daný požadavek na provedení úkonu není již zapotřebí neboli je již splněný. Uzavřená operace neblokuje kapacitní požadavky, nejde na ni evidovat mzda ani zmetek.
 • Autor uzavření - Uživatel, který provedl uzavření operace.
 • Odchylkováno - Informuje, zda daná operace byla odchylkována.
 • Splněno - Informuje, zda daná operace je již splněna. To znamená, že již bylo zaevidováno požadované množství nebo operace byla ručně uzavřena. Tento údaj zohledňuje i zaevidované množství v alternativních operacích tohoto požadavku.
 • Priorita - Informativní údaj stanovující prioritu náhrady dané alternativy ve skupině alternativ dané operace.


Následuje specifikace dané operace na jednu Dávku TPV dílce. Jedná se o údaje známé z popisu technologického postupu v TPV.

 • Pracoviště, Stroj, Kooperace, Tarif, Typ, Typové označení, Konstrukční a technologická dávka (Dávka TPV), Operace, Název, Přípravný čas strojní, Přípravný čas obsluhy, Přípravná mzda, Jednicový čas strojní, Jednicový čas obsluhy, Jednicová mzda, Násobek TAC, Ukončovací čas strojní, Ukončovací čas obsluhy, Ukončovací mzda, Celkový jednicový čas strojní, Celkový jednicový čas obsluhy, Celková jednicová mzda, Kooperační množství, Text operace, Počet lidí, Počet kusů, KVO, Obrázek, Způsob zaplánování, Minimální plánovací dávka, Mezioperační čas, Způsob použití TBC, Způsob použití TEC, Přerušení transportní dávky, Přerušení operace, Paralelní zpracování transportních dávek, ...


 • Plánované zahájení, Plánované ukončení - Jedná se o informativní nepovinné údaje, které definují termín provedení dané operace. Tyto údaje lze naplnit automatem z hodnot kapacitního plánu a tím provést zakonzervování navržených termínů.


 • Vytištěno - Informuje, zda daná operace má nastaven příznak "Vytištěno".
 • Autor tisku - Zobrazuje uživatele, který provedl nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Datum tisku - Zobrazuje čas nastavení příznaku "Vytištěno".
 • Vytištěna související dokumentace - Informuje, zda je nastaven příznak "Vytištěno" u daného příkazu nebo u dané operace nebo u dílce výrobního příkazu.
 • Čárový kód - Jednoznačná identifikace operace, určená pro tisk čárového kódu CodaBar. Čárový kód lze využít při evidenci mezd a zmetků.
 • Vypočítané zahájení - Zobrazuje čas zahájení výrobní operace, který byl vypočten v přednastaveném (aktivním) kapacitním plánu.
 • Vypočítané ukončení - Zobrazuje čas ukončení výrobní operace, který byl vypočten v přednastaveném (aktivním) kapacitním plánu.
 • Alternativy - Informuje, zda existuje alternativní náhrada k dané operaci.

Pokud jsou definovány externí atributy nad výrobními operacemi, podléhají tyto externí atributy také odchylkovému řízení. Pokud si přejete přenášet externí atributy z technologického postupu z TPV při generování požadavků, je zapotřebí nad přehledem technologického postupu definovat stejné externí atributy jako v těchto požadavcích (testuje se shoda systémového názvu atributů).

Při pořizování nových výrobních operací je možné využít přednastavené údaje z typových operací. Při využití těchto typových operací nedojde k provázání nově vzniklé operace s touto typovou operací jako je tomu v případě technologického postupu v TPV. Údaje jsou pouze zkopírovány a následné změny v typové operaci nebudou mít vliv na tuto novou operaci. Vedle typových operací je také možné využit i tzv. přednastavení pro operace postupu z TPV. Tyto funkce je možné vyvolat v místní nabídce editoru výrobních operací.

Funkce

Zobrazení

Pomocí této funkce se provede zobrazení záznamu v editoru v režimu pouze pro čtení.


Oprava

Pomocí této funkce je možné provést odchylku ve výrobní dokumentaci. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se provede odchylkování aktuálního záznamu a následné otevření záznamu v editoru. I když se v editoru zvolí akce "Storno", tak záznam zůstane odchylkován.
Pokud záznam je již odchylkován neplatnou odchylkou, tak odpadá dotaz na požadovanou odchylku a záznam je přímo zobrazen v editoru.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku také odpadá a odchylkování je provedeno automaticky pod touto permanentní odchylkou.


Nový

Pomocí této funkce je možné založit novou výrobní operaci. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se pod vybranou odchylkou založí nový záznam a tento záznam je následně otevřen v editoru.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku odpadá a nový záznam je automaticky vytvořen pod touto permanentní odchylkou.
Jakmile není možné určit pro jaký výrobní příkaz je zobrazen přehled Výrobních operací, tak je navíc zobrazen dotaz na výrobní příkaz, ke kterému si přejeme přidat novou operaci.
Jestliže daný přehled zobrazuje alternativy konkrétní operace (viz přehled Alternativní operace), tak se pomocí této funkce založí nová alternativa k operaci, jejíž alternativy jsou právě zobrazeny.


Zrušit

Tato funkce provede zrušení výrobní operace. Systém bude vyžadovat výběr nezpoplatněné odchylky. Po potvrzení výběru funkcí "Přenos" se provede odmazání aktuálního záznamu pod vybranou odchylkou.
Pokud záznam je již odchylkován neplatnou odchylkou, tak odpadá dotaz na požadovanou odchylku a záznam je přímo smazán pod jeho rozpracovanou odchylkou.
Pokud je odchylkové řízení vypnuto pomocí tzv. permanentní odchylky, tak dotaz na odchylku také odpadá a odmazání je automaticky provedeno pod touto permanentní odchylkou.
Odmazáním přednastaveného záznamu v "rodině" odchylek se provede odmazání i všech jeho alternativních náhrad.


Tisk - Nastavení/Zrušení příznaku tisku

Pomocí této funkce je možné u označených záznamů nastavit/zrušit příznak "Vytištěno". Tento příznak je možné nastavovat i automaticky při tisku dokumentace. Tento automat se aktivuje na Řadě výrobních příkazů.


Zobrazení alternativ

Jedná se o přepínač, pomocí kterého je možné stanovit, zda v právě zobrazeném přehledu mají být zobrazeny jen přednastavené výrobní operace nebo všechny operace včetně jejich alternativních náhrad.

Nastavení platnosti odchylky

Funkce u vybraných záznamů v přehledu provede nastavení platnosti neplatné odchylky.

Nastavení odváděcí operace

Pomocí této funkce je možné ručně stanovit, která výrobní operace daného příkazu má být tzv. odváděcí.


Hromadné zaevidování výrobních operací

BID11194

Tato funkce slouží k rychlému zaevidování označených výrobních operací v přehledu.
Po aktivaci funkce se zobrazí přehled všech vybraných operací - přípravná fáze. V tomto přehledu je možné provést korekci množství a popřípadě pomocí dalších voleb stanovit způsob zaevidování.


Seznam atributů:

 • Příkaz - Odkaz na výrobní příkaz dané operace.
 • Výrobní operace - Odkaz na parametry dané výrobní operace, u které provádíte zaevidování.
 • Kmen zboží - Odkaz na dílec, ke kterému náleží daná operace.
 • Doklad, Alternativa - Identifikace operace v rámci daného výrobního příkazu.
 • Maximální počet kusů - Určuje maximální množství, které je možné zaevidovat. Pokud na řadě příkazu na záložce "Evidence realizovaných operací" je nastavena vlastnost "Nekontrolovat počet odvedených operací", tak maximální hodnota není definována.
 • Kusy požadované - Dané množství určené k zaevidování. Tato hodnota je přednastavena na hodnotu zbývajícího nezaevidovaného množství dané operace s přihlédnutím na již zaevidované množství alternativních náhrad této operace.
 • Maximální počet operací, Operace požadované - Tyto údaje jsou duplicitní k údajům "Maximální počet kusů" a "Kusy požadované". Vztah mezi nimi je definován nastavením na operaci a to tak, že počet operací je roven počtu kusů vynásobených podílem atributů z operace "Násobek TAC" / "Počet kusů". V editoru tohoto přehledu je pak možné požadované množství stanovit buď pomocí množství výrobku(dílce) nebo pomocí množství provedených základních operací.
  Tyto údaje jsou dostupné pouze u vlastních operací.
 • Platit přípravný čas - Stanovuje, zda se má platit přípravný čas.

Tento údaj je přednastaven z konfigurace daného pracoviště.

 • Platit ukončovací čas - Stanovuje, zda se má platit ukončovací čas.

Tento údaj je přednastaven z konfigurace daného pracoviště.

Funkce:

Přidat
Tato funkce umožní dodatečně přidat do zobrazeného seznamu operací k zaevidování další operace ze systému.
Zobrazí se přehled všech dostupných operací. V tomto přehledu se provede výběr a funkcí "Přenos" se tento výběr potvrdí.

Odebrat
Tato funkce odebere označené operace ze seznamu pro zaevidování.

Evidence výrobních operací
Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence výrobních operací, který bude zobrazovat záznamy o provedení aktuální vlastní operace z přehledu. Současně budou zobrazeny i záznamy o provedených alternativách vlastních operací.

Evidence kooperací
Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence kooperací, který bude zobrazovat záznamy o provedení aktuální operace typu kooperace z přehledu. Současně budou zobrazeny i záznamy o provedení alternativních operací typu kooperace.

Zaevidování operací se dokončí pomocí tlačítka Generuj popřípadě Generuj pro označené záznamy. Program se zeptá na Datum, ke kterému se má provést zaevidování. K tomuto datu se provede pohyb v nedokončené výrobě. Dále se zeptá na Stav, ve kterém se mají záznamy vygenerovat - zda jen ve fázi Pořízeno nebo už ve fázi Realizováno. Pokud se jedná i o vlastní operace, tak je navíc zobrazen dotaz na zaměstnance, na kterého se má daná evidence provést.
Pokud si uživatel přeje zobrazit vygenerované záznamy, tak je zapotřebí hned v úvodu zaškrtnout volbu Zobrazit výsledek.
Při aktivaci funkce "Generuj pro označené záznamy" se po generování záznamů vynulují požadavky, které již byly vygenerovány a program se vrátí do přehledu operací v přípravné fázi. Tímto postupným generováním je možné generovat záznamy vždy s jiným nastavením.

Uzavření dokladu

Pomocí této funkce je možné ručně provést nastavení/zrušení uzavření vybraných operací a tak je prohlásit předčasně za splněné. Na uzavřenou operaci se ve výrobě neblokují kapacitní požadavky, nejde na ni evidovat mzda ani zmetek.


Přednastavit alternativu

Každý požadavek na provedení úkonu může obsahovat skupinu alternativních náhrad. V této skupině je jeden záznam nastaven jako výchozí pomocí atributu "Přednastaveno". Pomocí této funkce je možné v dané skupině ručně stanovit, která z náhrad bude výchozí - přednastavená.


Změna priority

Ve skupině alternativních náhrad k dané operaci jsou tyto náhrady seřazeny podle priority. Jedná se více méně o informativní údaj. Pomocí této funkce je možné měnit prioritu jednotlivých náhrad. Funkce je aktivní pří zobrazení alternativních náhrad funkcí Alternativní operace.


Přehledy

Sdružené výrobní operace

Funkce zobrazí přehled všech Sdružených výrobních operací, které se týkají aktuální výrobní operace v přehledu.

Alternativní operace

Tato funkce zobrazí přehled všech alternativních náhrad k dané operaci včetně této operace.

Materiály a polotovary na výrobní operaci

Potvrzením této volby se otevře přehled Materiály a polotovary pro výrobu, který bude zobrazovat seznam materiálů a polotovarů, které vstupují do výrobku na aktuální operaci z přehledu.

Vedlejší produkty z výrobní operace

Potvrzením této volby se otevře přehled Vedlejší produkty z výroby, který bude zobrazovat seznam vedlejších produktů, které vzniknou při provedení aktuální operace z přehledu.

Nářadí na výrobní operaci

Potvrzením této volby se otevře přehled Nářadí pro výrobu, který bude zobrazovat seznam přípravků a nářadí, které je třeba na aktuální operaci z přehledu.

Položky kooperační objednávky

Potvrzením této volby se otevře přehled Položky kooperační objednávky, který bude zobrazovat všechny položky kooperačních objednávek, které vznikly z aktuální operace typu kooperace z přehledu.

Historie

Tato funkce zobrazuje historii odchylkování ve výrobních operacích daného příkazu. V zobrazeném přehledu je zobrazen poslední stav každé operace. Záznamy zrušené pod odchylkou jsou zobrazeny šedým písmem. Detailní přehled o odchylkách na konkrétní operaci je možné zobrazit pomocí funkce Historie dokladu. V tomto přehledu je také možné zrušit rozpracovanou odchylku na konkrétní operaci a vrátit se tak na původní stav. Slouží k tomu volba Zrušení neplatné odchylky.

Hromadné změny

Hromadná změna plánovaných termínů

Pomocí této funkce je možné pro označené výrobní operace nastavit údaje Plánované zahájení/ukončení. Nastavení je možné provést fixní hodnotou a nebo načtením termínů z aktivního kapacitního plánu.

Evidence výrobních operací

Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence výrobních operací, který bude zobrazovat záznamy o provedení aktuální vlastní operace z přehledu. Současně budou zobrazeny i záznamy o provedených alternativách vlastních operací.

Evidence kooperací

Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence kooperací, který bude zobrazovat záznamy o provedení aktuální operace typu kooperace z přehledu. Současně budou zobrazeny i záznamy o provedení alternativních operací typu kooperace.


další