Výrobní evidence pomocí přijatých faktur - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID134

Na výrobních příkazech v modulu Řízení výroby se provádějí různé typy evidencí požadavků, které svými náklady stanovují skutečnou cenu výrobku. Součástí těchto nákladů jsou i Ostatní přímé náklady (OPN) a náklady za provedení kooperace dodavatelskou organizací. Evidence těchto nákladů lze provádět i v modulu Fakturace pomocí Faktur přijatých.

Evidence OPN

Na základě došlé faktury od dodavatele zboží či služeb je možné provést automatické zaevidování nákladů OPN na konkrétní výrobní příkaz.
Při definování konkrétní položky faktury přijaté je možné v místní nabídce editoru dané položky aktivovat funkci "Navázat OPN". Po aktivaci této funkce se zobrazí přehled živých výrobních příkazů. V tomto přehledu se provede výběr konkrétního příkazu, na který mají být zaevidovány náklady OPN. Po potvrzení vybraného příkazu funkcí "Přenos" se zobrazí přehled číselník OPN. V tomto přehledu se vybere daný druh nákladů a tento výběr se také potvrdí funkcí "Přenos". Jakmile je dokončen výběr a daná položka faktury je uložena tlačítkem "OK", tak tato položka je svázána s daným výrobním požadavkem. V okamžiku realizace dané faktury bude provedeno automatické zaevidování nákladů OPN na vybraném výrobním příkaze - bude přenesena informace o množství a o celkové ceně bez daní v hlavní měně.
Při stornování dané faktury nebo při převodu dané faktury na dobropis budou stornovány i případné náklady ve výrobě.

Evidence kooperační objednávky

Při požadavku výrobního příkazu na provedení kooperace dodavatelskou organizací se provede vystavení kooperační objednávky v modulu Řízení výroby. Na základě vyřízení této objednávky je pak možné provést automatické zaevidování došlých nákladů, které po nás bude požadovat tato dodavatelská firma.
Při definování konkrétní položky faktury přijaté je možné v místní nabídce editoru dané položky aktivovat funkci "Navázat kooperační objednávku". Po aktivaci této funkce se zobrazí přehled živých položek kooperačních objednávek. V tomto přehledu se provede výběr konkrétní položky objednávky, za jejíž provedení je požadována platba a tento výběr se potvrdí funkcí "Přenos". Jakmile je dokončen výběr a daná položka faktury je uložena tlačítkem "OK", tak tato položka je svázána s daným výrobním požadavkem. V okamžiku realizace dané faktury bude provedeno automatické zaevidování výrobní operace typu kooperace na základě vybrané kooperační objednávky - bude přenesena informace o množství a o celkové ceně bez daní v hlavní měně. Měrná jednotka množství na faktuře by měla korespondovat s měrnou jednotkou požadované kooperace z objednávky.
Při stornování dané faktury budou stornovány i případné náklady ve výrobě. Evidence pomocí dobropisu není podporována.

Zrušit návaznost na výrobu

U položek dokladů oběhu zboží, které jsou svázány s výrobními požadavky (viz funkce výše), je možné tuto vazbu zrušit. Přímo na položce daného dokladu je možné v místní nabídce editoru této položky aktivovat funkci "Zrušit návaznost na výrobu". Jakmile daná položka dokladu je uložena tlačítkem "OK", tak vazba na výrobní požadavek je zrušena.


další