Výrobní dokumentace - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11337

Popis

Výrobní dokumentace slouží k evidenci změnovaných dokumentů ve výrobě. Na dokumetech můžeme provádět změnování - sledování úprav dokumentů pod změnou z číselníku změn a verzování - sledování úprav dokumentů v rámci jedné změny. Do výrobních dokumentů je možné uložit jakýkoliv typ souboru. Zobrazení a editace daného souboru probíhá přes asociovanou externí aplikaci operačního systému Windows. Oproti klasickým dokumentům systému Helios Orange se výrobní dokumenty vždy ukládají do SQL databáze a jsou tedy součástí standardních dat systému. Jednotlivé dokumenty se řadí do kategorií. Kategorie definuje přístupová práva k dokumentům a definuje, zda se mají provádět archivace úprav dokumentů - tzv verzování.

Výrobní dokumenty se dělí podle místa vzniku - atribut "Zdroj". Zdroj může být:

 • Standardní TPV - Jedná se o standardní změnované (a popřípadě podle nastavení kategorie i verzované) dokumenty, které se použijí při definici konstrukce a technologie jednotlivých vyráběných dílců.
 • Zakázková modifikace - Jedná se o dokumenty, které jsou založené na konkrétní zakázkové modifikaci vyráběného dílce. Tento typ dokumentu neprovádí změnování. Podle nastavení odpovídající kategorie se může provádět verzování.
 • Výrobní příkaz - Jedná se o dokumenty, které jsou založené na konkrétním výrobním příkazu. Tento typ dokumentu neprovádí změnování. Podle nastavení odpovídající kategorie se může provádět verzování. Tyto dokumenty nejsou zobrazeny v obecném přehledu výrobních dokumentů. Jsou zobrazeny pouze v přehledu výrobních dokumentů na konkrétním výrobním příkazu.

Při založení nového výrobního dokumetu nebo při editace zpoplatněného dokumentu, na kterém se provádí změnování, systém vyžaduje zadání neplatné změny z Číselníku změn. V daném okamžiku může být na dokumentu rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, úpravy dokumentu se nepromítnou v modulu Řízení výroby. V případě, že změny nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu v řadě "Konstrukce a technologie" jako Permanentní. Tato změna bude stále platná od nastaveného datumu a systém se již na ni nebude dotazovat.

Upozornění Vzhledem k tomu, že veškeré verze a změny dokumentů se ukládají do SQL databáze, tak je zapotřebí zvážit, zda pro daný případ sledování dokumentů je vhodné použít Výrobní dokumenty a nebo zda stačí standardní dokumenty uložené na disku. Standardní dokumenty je možné napojit ke konkrétnímu vyráběnému dílci (bez možnosti napojení na změnové řízení dílce).

Při zadání konkrétního výráběného dílce do výrobních příkazů se při předzpacování/zadání daného příkazu do výroby provede zakonzervování informace o aktuálně platných verzí výrobních dokumentů daného dílce. Dokumenty se v tomto případě v SQL databázi nezdvojují. Nad výrobním příkazem je pak možné zobrazit Výrobní dokumenty daného výrobního příkazu. Tyto zobrazené dokumenty pocházející ze Standardního TPV nelze nad výrobním příkazem měnit. V případě potřeby editace je nutné provést kopii dokumentu, původní dokument odebrat z výrobního příkazu a následně provést editaci vytvořené kopie.

Seznam atributů

 • Kategorie - Odkaz do číselníku kategorií výrobních dokumentů. Pomocí kategorie je možné dokumenty sdružovat do různých skupina přidělovat jim odlišné přístupové oprávnění.
 • Číselník zakázkových modifikací - Zobrazuje zakázkovou modifikaci pro dokument, který byl pořízen pro konkrétní zakázkovou modifikaci vyráběného dílce.
 • Číslo dokumentu - Jednoznačná identifikace výrobního dokumentu přidělená systémem.
 • Aktivní dokument - Informuje, zda daný dokument je stále napojený v oblasti, kde vznikl a toto napojení není časově omezeno změnou.
 • Verze - Verze dokumentu. Automaticky se zvyšuje při změnování i verzování.
 • Archivní záznam - Tento příznak označuje historické dokumenty vzniklé při verzování.
 • Zdroj - Označuje místo vzniku dokumentu.
 • Index změny - Textový popis stavu dokumentu.
 • Popis - Textový popis dokumentu.
 • Jméno souboru - Jméno původního souboru, ze kterého daný výrobní dokument vznikl.
 • Typ dokumentu - Typ výrobního dokumentu - přípona původního souboru.
 • Počet napojení - Zobrazuje počet napojení daného dokumentu - počet dílců, zakázkových modifikací dílců, výrobních příkazů.
 • Poznámka - Dlouhý textový popis dokumentu.

Funkce

Zobrazení

Zobrazí editační okno výrobního dokumentu pouze pro čtení.

Oprava

Oprava záznamu o výrobním dokumentu.
Při opravě změnovaného dokumentu, který má nastavenou platnost, je uživatel vyzván k zadání nové neplatné změny. Při tomto změnování dochází automaticky ke zvednutí čísla verze dokumentu.
Pokud je na kategorii dokumentu zapnuta "Archivace úprav dokumentů", dochází při každé editaci záznamu i k verzování. To znamená, že při každé opravě dokumentu je vytvořena jeho záložní kopie a každou opravou se zvedá číslo verze dokumentu.
Editor obsahuje funkce:

 • Otevřít - Provede zobrazení dokumentu externí aplikací pomocí asociací operačního systému. I když provedete změny v tomto dokumentu a provedete v externí aplikaci i uložení změn, tak se tyto změny nepromítnou zpět do databáze programu Helios Orange.
 • Načíst - Do záznamu o výrobním dokumentu provede načtení zvoleného souboru.
 • Editace - Provede zobrazení dokumentu externí aplikací pomocí asociací operačního systému za účelem úpravy tohoto dokumetu. Jakmile provedete změny v tomto dokumentu a provedete v externí aplikaci uložení změn, tak systém Helios detekuje upravený dokument s dotazem, zda tyto změny si přejete načíst do programu databáze Helios Orange.

Otevřít dokument

Provede zobrazení dokumentu externí aplikací pomocí asociací operačního systému. I když provedete změny v tomto dokumentu a provedete v externí aplikaci i uložení změn, tak se tyto změny nepromítnou zpět do databáze programu Helios Orange.

Oblasti napojení

Tato funkce zobrazí přehled oblastí možných napojení daného dokumentu. Následně pak pro každou oblast je možné zobrazit konkrétní záznamy, které toto napojení provádí.
Pokud je funkce spuštěna pro dokument, který vznikl ve Standardním TPV, tak na zobrazené oblasti "Standardní TPV" je možné z tohoto místa provádět Připojení(Odpojení) daného dokumentu k vyráběným dílcům.

Historie výrobní dokumentace

Tato funkce zobrazí přehled všech verzí vybraného dokumentu.

Kopie dokumentu

Tato funkce vytvoří nový záznam o výrobním dokumentu. Do tohoto záznamu nakopíruje informace z aktuálně vybraného dokumentu z přehledu.

Uložit na disk

Funkce umožní zpětné uložení dané verze dokumentu z programu Helios Orange do uživatelem zvoleného souboru.

Zrušení rozpracované změny

Na záznamu o výrobním dokumentu, který je editován pod neplatnou změnou, umožní funkce zrušení této úpravy a návrat k původnímu stavu před editací touto změnou.


další