Výrobní a nákladová střediska - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11226

Popis

V přehledu výrobních a nákladových středisek je zobrazen pohled na organizační strukturu podniku. Jsou zde však zobrazena pouze výrobní, montážní nebo nákladová střediska - jedná se tedy o podmnožinu organizační struktury. O jaký typ střediska se jedná určuje hodnota atributu "Typ střediska" na záložce "Další údaje" v editoru organizační struktury.
Založení číselníku středisek s výrobními popřípadě montážními středisky je nezbytným předpokladem pro definování číselníku pracovišť. Nákladová střediska slouží pro potřeby účtování.

U každého střediska lze nastavit hodnoty režií. Tyto hodnoty se uplatní při evidenci mezd, kdy z každé zaevidované mzdy se na daném středisku napočítají režie dle nastavení. Tyto vypočtené režie zatíží kalkulaci celého výrobku. Hodnoty režií podléhají změnovému řízení.


Seznam atributů

Jak již bylo napsáno - tento přehled je pouze podmnožinou organizační struktury. Obsahují tedy standardní atributy organizační struktury. V následujícím výčtu se proto omezíme pouze na atributy, které mají přímou vazbu na výrobu, případně ovlivňují chování některých funkcí ve výrobních modulech.

  • Sklad materiálů – Přednastavený sklad pro výdej materiálů do výroby, které jsou zapotřebí k výrobě dílce s tímto kmenovým střediskem.
  • Výrobní mezisklad - Přednastavený sklad pro výdej či odvádění polotovarů.
  • Sklad hotových výrobků - Přednastavený sklad pro odvádění hotových finálních výrobků.
  • Nákladové středisko - Středisko pro potřeby účtování nedokončené výroby.

Všechna tyto přednastavení se uplatní při výrobě dílce, který má dané středisko nastavené jako kmenové středisko.


Funkce

Následuje popis funkcí spojených s výrobním modulem.


Pracoviště

Zobrazí se přehled všech pracovišť daného výrobního střediska (viz Číselník pracovišť). Tuto funkci nelze volat pro nákladová střediska.


Změna režie středisek

BID11030

Výrobní střediska se používají při evidenci operací technologického postupu. Z každé zaevidované operace se počítá do celkové kalkulace výrobku mimo jiné i režie střediska a režie provozu. Údaj režie střediska a režie provozu se zadává v procentech ze mzdy a nebo hodinovou sazbou ze zadaného času evidované operace. Hodnota režie podléhá změnovému řízení. V daném okamžiku může být na režiích středisek rozpracovaná pouze jedna změna. Po jejím pořízení musíte nastavit v číselníku změn platnost provedené změny k určitému datu. Pokud změna není platná, nepromítne se v modulu Řízení výroby.
V případě, že historii režií nechcete sledovat, nastavte si v číselníku změn jednu změnu, vytvořenou v řadě "Změna režie", jako permanentní. Tato změna bude stále platná a systém se již na ni nebude dotazovat.

Po aktivaci této funkce se otevře přehled "Změny režie". V tomto přehledu je zobrazen seznam všech změn (platných i rozpracovaných), které kdy ovlivnily režie středisek. Popis standardních funkcí číselníku změn je popsán v kapitole Číselník změn. Jedinou odlišností jsou funkce:

Přidat
Funkce umožní zahájit změnování v hodnotách režií středisek. Aktivací funkce se zobrazí seznam rozpracovaných změn, z kterého se vybere nová požadovaná změna.

Odebrat
Funkce zruší rozpracovanou změnu v hodnotách režií středisek. Změna nebude vymazána - nadále zůstane v globálním číselníku změn.

Zobrazit
Funkce zobrazí stav hodnot režií středisek k aktuální vybrané změně. Pokud tato změna je již platná, tak se data zobrazí pouze pro čtení. Pokud se jedná o neplatnou změnu, tak se zobrazí poslední rozpracovaný stav režií, kde je možné měnit všechny potřebné údaje.

Pokud je nastavena permanentní změna v oblasti "Změny režie", odpadá dotaz na změnu a funkce automaticky přejde do stavu editace režií středisek.

Přehled Režií středisek zobrazí seznam všech výrobních, montážních a nákladových středisek a jejich hodnoty režií.

Seznam atributů:

  • Režie střediska– První režie, která ze zaevidované operace na daném středisku zatíží kalkulaci výrobku.
  • Režie střediska (Typ)– Definuje typ hodnoty zadané v poli Režie střediska. Hodnotu je možné definovat jako procento z ceny operace a nebo hodinovou sazbou z evidovaného strojního času operace.
  • Režie provozu– Druhá režie, která ze zaevidované operace na daném středisku zatíží kalkulaci výrobku.
  • Režie provozu (Typ)– Definuje typ hodnoty zadané v poli Režie provozu. Hodnotu je možné definovat jako procento z ceny operace a nebo hodinovou sazbou z evidovaného strojního času operace.

Pokud jsou definovány externí atributy nad tímto přehledem, podléhají tyto externí atributy také změnovému řízení.

Funkce:

Historie změn režie střediska
Funkce zobrazí pro aktuální středisko všechny změny režií, které na něm v historii proběhly a současně stav hodnot režií k jednotlivým změnám.


další