Výkazy - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Tyto sestavy byly využívány ve starších verzích systému Helios Orange. V současných verzích jsou nahrazeny nabídkou Výkazy v samostatném menu v modulu Účetnictví. Popis práce s výkazy je v samostatné části dokumentace popisující i další související možnosti - popis naleznete po potvrzení toto odkazu: Výkazy. Uživatel má možnost dokoupení rozšířené verze výkazů, umožňující rozsáhlejší tvorbu sestav.

Upozornění Pokud nebude zaškrtnuta konstanta Povolit staré výkazy v nabídce Možnosti/Konfigurace/Správa systému-Účetnictví, nebudou tyto výkazy zobrazeny.
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Výkaz zisků a ztrát zkrácený
 • Rozvaha ve zkráceném rozsahu
 • Rozvaha v plném rozsahu

Výkaz zisků a ztrát a Rozvaha v plném rozsahu (pro organizace podléhající auditu) a ve zkráceném rozsahu (pro organizace nepodléhající auditu) ve formě požadované pro roční závěrku se tisknou z výše uvedených přehledů. Přehled každého z výše uvedených výkazů je přehledem všech řádků daného výkazu.

Aktualizace všech sestav daného přehledu se provádí z číselníku Období, jelikož výše uvedené výkazy se tisknou za období. Ve stromové struktuře zvolíte Pomocné číselníky – Období, na pravé straně se zobrazí přehled Období.

V tomto přehledu jsou jednotlivá období ve smyslu účetního období (roku). Klepnutím myši označíte příslušné období a klepnutím pravého tlačítka myši otevřete nabídky místního menu a zvolíte nabídku Aktualizace účetních sestav v daném období. Dojde k aktualizaci sestav, v případě rozsáhlejších dat může tato akce trvat delší dobu.

Ke stejnému výsledku dospějete, když přímo stromové struktuře ve volbě Účetnictví, Účetní deník označíte příslušnou sestavu. Nabídne se vám přehled sestav. V tomto přehledu označíte výkazy, které chcete aktualizovat a klepnutím pravého tlačítka myši otevřete nabídky místního menu a zvolíte nabídku Aktualizace označených sestav. Dojde k aktualizaci sestav.

V přehledu sestav se zadávají nová období sestavy. Stiskem tlačítka Nový nebo stiskem klávesy <F2> se otevře formulář Období sestav.

Období sestav

Vykazy - Ucetnictvi1.jpg


V tomto formuláři je nutno zadat:

 • Název hlavičky sestavy – textový údaj
 • Datum od
 • Datum do
 • Rozsah výkazu v minulém období - možnosti:

Celý rozsah
Ekvivalentní rozsah
Pokud se použije nastavení Celý rozsah, systém počítá s konečnými stavy minulého roku (musí být tedy uzávěrka).
Ekvivalentní rozsah počítá s doklady běžného a počátečního stavu a bere do minulého období pouze ty doklady z minulého roku, které datumově odpovídají nastavenému období aktuálnímu.

 • Období stavu od
 • Období stavu do
 • Název účetní sady - výběr ze seznamu
 • Aktualizovat ručně pořízené korekce
 • Tisk v celých tisících

Zadané údaje uložíte stiskem tlačítka OK.

Pro zobrazení řádků výkazu klepnutím myši označíte příslušné období a klepnutím pravého tlačítka myši otevřete nabídky místního menu a zvolíte nabídku Zobrazení sestavy. Zobrazí se přehled řádků příslušného výkazu.

Výkaz zisků a ztrát – řádky výkazu

Vykazy - Ucetnictvi2.gif


V přehledu řádků daného výkazu jsou zobrazeny řádky a sloupce tak, jak jsou uvedeny na předepsaných formulářích.

Pro tento přehled je v menu místních nabídek jsou specifické volby:

Oprava - na řádcích, které nejsou součtové se zobrazí okno s údaji, kde můžete korigovat údaje pro tisk sestavy v tisících.

Aktualizace sestavy - dojde k aktualizaci sestavy dle aktuálního stavu.

Navázané účty - na řádcích, které nejsou součtové, se zobrazí okno s přehledem účtů načítajících se do aktuálního řádku. V tomto přehledu účtů můžete využít nabídky menu místních funkcí, podobné jako v účtovém rozvrhu (např. zobrazení účetních řádků, stavy účtu..).

Tisk formuláře se provádí standardním způsobem, tj. stiskem klávesy <F8>. Otevře se přehled formulářů jednotlivých stran výkazu.

Přehled tiskových formulářů

Vykazy - Ucetnictvi3.gif


Poklepáním myši nebo stiskem tlačítka Náhled se zobrazí tiskový formulář daného výkazu:

Příslušný list výkazu vytisknete stiskem tlačítka Tisk (tiskárna), náhled uzavřete stiskem tlačítka Close (uzavřít).

Texty účetních výkazů

U každého účetního výkazu se nachází podnabídka Texty. V přehledu textů máte možnost opravovat stávající texty. Zadávat nové a rušit nelze, sestavy jsou dodávány zároveň se systémem.

Vykazy - Ucetnictvi4.gif


Oprava - po stisku tlačítka Oprava se zobrazí formulář textu, kde můžete opravovat pole Označení a Text.

Akce z menu místní nabídky - Navázané účty - zobrazí okno s přehledem účtů načítajících se do aktuálního řádku.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jakub Ryšavý, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail