Položky upomínky - Účetnictví

Z WikiOrange
(přesměrováno z Upomínky - Účetnictví)
Přejít na: navigace, hledání

BID186

Funkce upomínky slouží pro vystavování upomínky k nezaplacené faktuře. Upomínku vystavíte tak, že označíte kurzorem příslušný řádek faktury v přehledu příslušného salda, z pásu karet karty Akce vyberete volbu Položky upomínky… a potvrdíte. Otevře se přehled Položky upomínky k vybranému saldokontnímu případu. Pro vystavování nové upomínky vyberete z pásu karet karty Přehled vyberete Nový a tak otevřete editor pro pořízení Upomínky.

Upominka.png


Přehled Upomínky

Do formuláře upomínky se přenese číslo a název organizace (odběratele), Název upomínky se nabídne podle příslušného stupně upomínky o jeden stupeň vyšší než nejvyšší stupeň doposud vystavené upomínky k danému saldokontnímu případu (název upomínky lze libovolně v rámci daného počtu znaků editovat), Záhlaví upomínky (lze také libovolně v rámci daného počtu znaků editovat) a Text upomínky (lze také libovolně v rámci daného počtu znaků editovat).

Dále se přenese Bankovní spojení vlastní organizace – nabídne se bankovní spojení, které je označeno jako „Přednastaveno“. Pokud má vlastní organizace navázáno více bankovních spojení a žádné bankovní spojení nemá označeno „Přednastaveno“, bude bankovní spojení prázdné a je nutno vybrat bankovní spojení vlastní organizace, na který má být upomínaná částka zaplacena.

Text v textových polích Název upomínky, Záhlaví, a Text upomínky se nabídne podle stupně upomínky (viz kapitola Upomínky – Stupně upomínek). Při vystavování první upomínky k dané saldokontní složce se automaticky nabídnou texty prvního stupně upomínek, pro druhou upomínku k dané saldokontní složce se automaticky nabídnou texty druhého stupně upomínek atd.

V pravé horní části formuláře jsou údaje o vlastní faktuře – Číslo faktury, Měna, Částka (upomínaná částka), Datum splatnosti a Procento penále. Všechny údaje o vlastní faktuře se dají editovat.

V pravé dolní části formuláře jsou údaje o Vystavení – Datum (datum vystavení), Vyřizuje (kdo vystavil - podle jména přihlášeného uživatele, lze změnit - zadat z klávesnice nebo vybrat z číselníku Zaměstnanci ) a Telefon (telefon lze zadat z klávesnice nebo vybrat z přehledu Kontakty).

Údaje upomínky uložíte stiskem tlačítka OK, pokud údaje nebudete chtít otevřít, stisknete tlačítko Storno.

Vystavení upomínky v cizím jazyce

Pro vystavení upomínky v cizím jazyce, musí být splněno několik podmínek:

  • v číselníku Komunikační jazyky musí být zadán cizí jazyk
  • organizace musí mít navázaný komunikační jazyk (Organizace - způsob platby)
  • stupeň upomínky musí mít jazykovou variantu v tomto komunikačním jazyce

Při dodržení těchto podmínek bude k vybranému saldokontnímu případu vytvořena upomínka v cizím jazyce.

Upozornění Pokud bude saldokontní případ v cizí měně, bude přednabídnuta cizí měna salda a částka v cizí měně.

Vlastní formulář upomínky vytisknete z přehledu upomínek stiskem klávesy <F8> nebo tlačítka Tisk – Tisk…, otevře se přehled formulářů upomínek, a poklepáním myši se otevře náhled před tiskem upomínky. Upomínku můžete vytisknout na tiskárnu stiskem tlačítka Tisk (Print), pomocí tlačítek E-mail nebo Fax lze upomínku přímo odeslat jako e-mail nebo fax.

Upozornění Volba Upomínky je v menu místní nabídky aktivní pouze pro saldokontní skupiny, které mají povoleno vystavování upomínek a penalizačních faktur.


Hromadné vystavení upomínek

Tato volba slouží k automatickému hromadnému vygenerování upomínek k saldokontním případům (neuhrazeným fakturám), které si v přehledu saldokonta označíte. Z pásu karet karty Akce vyberete volbu Hromadné vystavení upomínek. Otevře se přehled:

Polozky upominky.png

Pokud vystavujete upomínky i na opravné daňové doklady (dříve dobropisy), tak pro dobropis tvořený jediným účetním řádkem se upomínka generuje na zápornou částku. Obsahuje-li však saldokontní složka více úč.řádků, program není schopen jednoznačně určit, zda se jedná o fakturu nebo dobropis.

Takto vygenerované upomínky můžete libovolně editovat (viz kapitola Upomínky) a tisknout jednotlivě nebo hromadně (v případě že označíte v přehledu vystavených upomínek více řádků upomínek).


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Problémy dohledání kurzu při vystavení upomínek k faktuře v cizí měně:

Může se stát, že upomínku nevystavíte a dostanete chybovou hlášku:

Dotaz nebo informativní hláška Nenalezen kurz faktury nebo je zadáno více kurzů pro měnu a datum.

Problém může být v kurzu faktury, kterou upomínáte, ale zpravidla je v kurzu, který se Helios Orange snaží dohledat pro vyčíslení penále. Ano, již při vystavení upomínky se vypočítává penále a to kurzem platným ke dni vystavení upomínky. Zkontrolujte tedy nastavení konstanty Způsob dohledání kurzu pro účetnictví v globální konfiguraci modulu Účetnictví, podle které se dohledání kurzu pro penále řídí. Pokud je nastavena na přesný denní kurz, je v kurzovním lístku hledán aktuální kurz dané měny. Chybová hláška říká, že nebyl nalezen nebo je jich k danému dni v kurzovním lístku více.

Řešením je buď

  • zadat do kurzovního lístku kurz s aktuálním datem nebo
  • změnit konstantu na nejbližší předchozí. Tuto volbu ale zvažte, kurz se používá při vystavení upomínek, penalizačních faktur a k přepočtu zápočtů.

Pás karet - Akce

Realizace

Zaškrtnutím příznaku Realizováno dojde k uzavření dokladu - není možné ho opravovat ani rušit. Obdoba funkce Realizace u faktur. Budete vyzváni k zadání globálního hesla.

Zrušení příznaku realizace

Zruší příznak, tedy například pokud potřebujete doklad opravit nebo zrušit.

Zobrazení zdrojových dokladů

Zobrazí zdrojové doklady - faktury, na které byla upomínka vystavena.

Dokumenty

Obecná funkce Heliosu Dokumenty všeobecné - Číselníky

Neplatný doklad

Označit doklad (upomínku) jako neplatnou můžete pouze na realizovaných a nezaúčtovaných dokladech. Zaškrtne se atribut Neplatný doklad. neplatné penalizační faktury se nebudou napočítávat do žádných sumárních částek penalizovaných částek, salda penále a penále vč. příslušenství ani do počtu UPO a PENFAK a dalších počítaných sloupců. Takto označený doklad slouží jen k možnosti zobrazení, jinak jako kdyby neexistoval.

Stupně upomínek

Tlačítko Stupně upomínek slouží k přednastavení údajů jednotlivých stupňů upomínek, případně i k přednastavení těchto textů v cizích jazycích. Tyto přednastavené texty jednotlivých stupňů upomínek můžete v případě potřeby změnit pomocí akce Oprava.

Nový stupeň upomínky zadáte stiskem tlačítka Nový, otevře se editor pro pořízení Stupně upomínky.

Stupne upominky.png


V tomto editoru se automaticky nabídne další pořadové číslo stupně upomínky (toto pořadové číslo nelze editovat – je nutno zadávat jednotlivé stupně upomínek po sobě).Dále zadáváte % penalizace, Počet dnů tolerance (Počet dnů tolerance se uplatňuje při zařazování faktur do a upravujete texty do textových polí Název upomínky, Záhlaví upomínky a Text upomínky. Tyto texty se automaticky nabídnou při tvorbě příslušného stupně upomínky (při vystavování vlastní upomínky lze tyto texty pro jednotlivé upomínky editovat).

Stupně upomínek

Obsahuje dvě akce:

Přednastavení

  • Přednastavit stupeň

Po potvrzení této akce bude pro sdružené upomínky přednastaven ten stupeň, na kterém byl nastaven kurzor.

Upozornění Pozor! Pokud stupeň přednastavíte, bude se vždy používat, tedy i u opakované upomínky. Pokud chcete u opakovaných upomínek používat stupně 1, 2, 3 atd. stupeň nepřednastavujte.
  • Nastavit maximální stupeň

Stupeň bude nastaven jako maximální (nebudou použité další).

  • Zrušit přednastavení

Zruší přednastavení stupně.

Jazykové varianty

BID531 Tato akce umožňuje k jednotlivým stupňům upomínek nastavit texty v cizím jazyce. Po potvrzení této nabídky se otevře přehled Texty v cizích jazycích. Pokud ještě nemáte k danému stupni definován žádný text, bude přehled prázdný.

Pro definici nového textu stisknete tlačítko Nový <F2>. Otevře se editor, kde nejprve vyplníte Komunikační jazyk upomínky. Stiskem pomocného tlačítka Tritecky.jpg můžete vstoupit do pomocného číselníku Komunikační jazyky a vybraný jazyk přenést. Pokud již byl k danému stupni upomínky nadefinován nějaký text v cizím jazyce, nebude již v tomto přehledu tento jazyk zobrazen. Uvidíte tedy pouze ty jazyky, které nebyly na tomto stupni použity. Další pole na editoru která vyplníte jsou Název upomínky, Záhlaví a Text upomínky. Tato pole vyplníte cizojazyčným textem. Editor textu uložíte stiskem tlačítka OK. Ke každému stupni upomínek můžete vytvořit tolik textů, kolik cizích jazyků je nadefinováno v číselníku Komunikační jazyky.

Popis vytvoření upomínky v cizím jazyce viz kapitola Saldokonta - upomínky.


další

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail