Update Helios Orange - Společné kapitoly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Úvod

Tento článek je určen především administrátorům, kteří provádějí pravidelné aktualizace HELIOS Orange. Update všech součástí systému HELIOS Orange je komplexní operace zasahující do oblasti serveru, sdílených prostředků, uživatelských stanic a případně i HW periférií.

Článek si klade za cíl popsat vhodnou posloupnost jednotlivých kroků, možnosti a také známá úskalí s aktualizací spojená. Není a nemůže být vyčerpávajícím zdrojem popisujícím veškeré možné okolnosti.


Tip V článku jsou uváděny informace o umístění souborů aplikace HELIOS Orange.

Pro zjednodušení je v článku dále používán relativní název adresáře programu jako ..\APLIKACE.
Aplikace bývá obvykle na serveru umístěna v jednom z těchto adresářů, ale umístění může být různé, skutečné cesty je potřeba upravit dle konkrétní instalace.

C:\Asseco Solutions\Helios          (výchozí cesta u novějších licencí)
C:\Program Files\Asseco Solutions\Helios   (výchozí cesta u starších licencí)
C:\Program Files\LCS International\HELIOS IQ (výchozí cesta u starších licencí)
Upozornění Aktualizace HELIOS Orange jsou uloženy na webových stránkách výrobce, odkud se prostřednictvím systému HELIOS Orange stahují.


Interaktivní mapa procesu aktualizace


 • Kliknutím na aktivitu (žlutý obdelník) budete přesměrování na konkrétní kapitolu článku na této WIKI.


Update Helios Orange - Společné kapitolyUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Rozšíření instalaceUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Přihlášení uživateléHelios Store - Společné kapitolyUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#OprávněníHelios Store - Společné kapitoly#Helios OrangeUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Stažení updateUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Instalace nových souborůNový způsob řízení licence - upgrade - Poradna (CZ)#Proces aktualizaceUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Obnova aplikaceUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Obnova aplikaceUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Instalace nových souborůNový způsob řízení licence - upgrade - Poradna (CZ)#Zadání licenčních údajů s přístupem HELIOS Orange na InternetUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Obnova aplikaceNový způsob řízení licence - upgrade - Poradna (CZ)#Zadání licenčních údajů s přístupem HELIOS Orange na InternetNový způsob řízení licence - upgrade - Poradna (CZ)#Zadání licenčních údajů s přístupem HELIOS Orange na InternetNový způsob řízení licence - upgrade - Poradna (CZ)#Výběr cvičné databáze (nově N produkčních a N cvičných)Zálohy - Společné kapitolyUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Spuštění změnových skriptůUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Import aktualizovaných číselníkůUpdate Helios Orange - Společné kapitoly#Aktualizace doplňků a rozšířeníAktualizaceHeOBPMN.jpg
O tomto obrázku

Co je třeba zajistit před aktualizací

Rozšíření instalace

V případě dokupu nových modulů, které vyžadují zadání rozšiřujícího licenčního kódu, je doporučeno provést rozšíření instalace před samotným updatem. Některé moduly totiž vyžadují instalaci dalších programových souborů, které se do systému dohrají právě updatem, na základě nové licence.


Záloha dat (databází)

Zálohu databází provedete buď pomocí nástrojů MS SQL serveru nebo v systému HELIOS Orange. Přes aplikační tlačítko HELIOS vyberete nabídku Možnosti, Konfigurace a ve stromové struktuře zvolíte nabídku Zálohy. Podrobný popis vytvoření zálohy databáze najdete zde.


JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

 • Plné edice MS SQL (vyšší než Express) umožňují zálohy provádět pravidelně a automatizovaně pomocí vlastních nástrojů MS SQL (služba SQL Server Agent, SQL Server Management Studio - Management - Maintenance Plans.
 • Existují i alternativní možnosti automatického zálohování pro MS SQL Express, viz např. Znalostní databáze HELIOS Orange.


Oprávnění

Práva v databázi

Uživatel, který provádí update, musí mít SQL databázovou roli db_owner, aby mohl měnit objekty a jejich vlastnosti. Tato role je pro uživatele HELIOS Orange implicitní. Nemusí však být nastavena, používáte-li např. Aplikační role.


Práva v aplikaci

Aktualizaci systému může provádět pouze uživatel, který má v HELIOS Orange nastaveno právo na Stahování nové verze z webu. Nastavení provádíte přes aplikační tlačítko HELIOS a nabídku Možnosti, Konfigurace v nabídce Uživatelé. Nad daným uživatelem provedete povolení k provedení stažení verze na kartě Akce na pásu karet přes nabídku Další práva, Speciální systémová práva zatržením volby Stahování nové verze z Webu. Pro povolení políčko zatrhněte.


Práva ve Windows

Z hlediska práv operačního systému je třeba, aby uživatel, který aktualizaci provádí, měl plná práva v adresáři, ve kterém je aplikace nainstalovaná, včetně podadresářů. Proces update zde zapisuje, přesouvá a mění soubory.

Upozornění Práva ukládání do adresáře mohou být také omezena Windows nástrojem Řízení uživatelských účtů (UAC). Doporučujeme systém při update spouštět pomocí pravé myši, volbou Spustit jako správce.
Upozornění Některá specifická řešení (např. plugin Creditcheck) běží na serveru ve formě služby Windows. Pokud služba běží v instalačním adresáři aplikace, uživatel instalující update, musí mít oprávnění k případnému zastavení a spuštění služby.
Upozornění Rozšiřující moduly typu plugin (*.dll) vyžadují oprávnění zápisu do registru na lokálních Windows. Ideální je při instalaci přístup uživatele s oprávněním administrator.


Přístup na web

Na proxy/firewall musí být povolen přístup na adresy https://forum.helios.eu a http://forum.helios.eu [porty:80,443] a umožněno stahování dat z tohoto webu.

Přihlášení uživatelé

V průběhu aktualizace je nutné zajistit, aby v systému nikdo nepracoval. Kontrolu přihlášených uživatelů provedete tak, že přes aplikační tlačítko HELIOS vyberete nabídku Správa systému, Monitor. Po stisku volby Monitor se zobrazí seznam uživatelů přihlášených k MS SQL Serveru. Ve sloupci Program Name vidíte, kdo má spuštěnou aplikaci HELIOS Orange.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Pokud chcete zamezit přístup uživatelů do aplikace a databáze v průběhu přípravy aktualizace, můžete např.:

 • dočasně ukončit sdílení adresáře s aplikací, tak aby nikdo nemohl program kromě Vás spustit; program pak spustíte přímo na ploše serveru
 • sdílený adresář zkopírovat jinam a v původním přejmenovat soubor Helios.exe (třeba na Helios.ex_) tak aby program nemohl spustit uživatel; poté update provést ve zkopírovaném adresáři na serveru a nakonec aktualizované soubory do sdíleného adresáře překopírovat
 • pozastavit službu SQL Server (SQL Server Configuration Manager - Services - SQL Server - PAUSE) - tato funkce znemožní přihlášení novým uživatelů, zároveň zachová existující připojení; před provedením PAUSE je tedy třeba být v HELIOS Orange přihlášen a ostatní uživatele informovat, aby program ukončili


Přístupy mimo HELIOS

Některá specifická řešení třetích stran mohou přistupovat do databáze aplikace nebo i využívat soubory vlastní aplikace. Tato řešení, pokud běží, mohou blokovat provedení update. Je třeba tato řešení a podmínky jejich provozu konzultovat s dodavatelem řešení a případně je po dobu update pozastavit.

Příklad Jedním z takových řešení jsou např. Stacionární terminály (výrobce Gatema).


Aktualizace HELIOS Orange

Update probíhá postupně v těchto krocích:

 1. Stažení update
 2. Instalace nových souborů
 3. Spuštění změnových skriptů
 4. Import aktualizovaných číselníků (tiskové formuláře, výkazy ...)
 5. Stažení a instalace rozšiřujících modulů


Stažení update

Pro aktualizaci systému HELIOS Orange zvolíte přímo v systému HELIOS Orange přes aplikační tlačítko HELIOS volbu Helios Store a nabídku Helios Store.


Helios store.png
Aktualizace Helios Orange


Tip Helios Store slouží k informacím o verzích a instalacím nových verzí HELIOS Orange a doplňkových řešení. Pomocí Helios Store lze dokupovat volitelné doplňky a například i formuláře, externí atributy, externí akce a jiné. Stejně tak lze ze Store stáhnout veškeré úpravy na míru, které pro Vás připravují konzultanti.


V tomto okně na záložce 1-Helios Orange vidíte aktuálně nainstalovanou verzi HELIOS Orange a verzi ke stažení na webu. Pokud je instalovaná verze nižší než je na webu, je možné zaškrtnout pole "stáhnout novou verzi". Zaškrtnutím tohoto pole se aktivuje tlačítko "Instalovat". Pokud v dané instalaci HELIOS Orange jsou přihlášeni další uživatelé, je v okně viditelné tlačítko "Monitor".

V dolní části okna jsou zveřejňovány důležité technické informace k dané instalaci. Například informace k MS SQL a jiné. Případně je zde upozornění, pokud uživatel nemá k aktualizaci práva.


Upozornění Některé rozšiřující moduly a doplňky na ostatních záložkách se dají stáhnout výhradně z aktuální verze HELIOS Orange.


Potvrzením instalace se spustí stahování souboru IQUpdate.exe z webu. Ten se nejprve uloží do CACHE internetu na daném počítači a poté je kopírován do adresáře systému, kde nadále zůstává uložen. IQUpdate.exe je naskriptovaný archiv, který si sám řídí další instalaci.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Instalaci nových souborů můžete provést v jiném čase než ihned po stažení IQUpdate.exe. V okamžiku kdy se ukončí aplikace a začne probíhat rozbalování souborů je možné tuto akci přerušit a tím proces update ukončit. Soubor IQUpdate.exe je pak možné znovu ručně spustit. IQUpdate.exe je jednotný pro všechny licence, je možné jej kopií distribuovat i do ostatních provozovaných licencí HELIOS Orange, bez nutnosti jej opakovaně stahovat. Toto je řešení pro tzv. distribuované instalace.

ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Varování nebo chybová hláška Licence je blokovaná!

Spuštěná licence HELIOS Orange má aktuálně zablokovanou možnost stažení nové verze. Důvody zákazu mohou být různé, je potřeba se spojit s dodavetelem licence a domluvit se na dalším postupu.

Varování nebo chybová hláška Nelze rozpoznat název nebo adresu serveru. -URL: https://forum.helios.eu
Varování nebo chybová hláška Dokument XML musí obsahovat element na nejvyšší úrovni Line 0.

Z aktuálního počítače není možné prostřednictvím HELIOS Orange přistoupit na web s aktualizacemi. Je třeba ověřit nastavení lokální sítě a bezpečnostních prvků (antivirus, firewall, proxy server ...).

Varování nebo chybová hláška Web je dočasně zastaven! Provoz bude obnoven dd.mm.rrrr.

Stahování verzí je globálně pozastaveno z důvodu údržby webu výrobce. Je uveden čas kdy bude stahování obnoveno.

Popis chybových hlášení je uveden ZDE.

Instalace nových souborů

Po stažení IQUpdate.exe tento ukončí spuštěnou aplikaci Helios.exe a rozbalí se v adresáři TEMP na stanici ze které byl update spuštěn. Provede zálohu souborů z adresáře ..\APLIKACE a zkopíruje je do ..\APLIKACE\Backup ve formátu ZIP s názvem "BackupXXX.zip" (kde XXX je datum a čas zálohy ve formátu RRRRMMDDHHmmss). Nakonec nahradí původní programové soubory novými a znovu spustí Helios.exe.

ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Varování nebo chybová hláška CRC failed in souborXXX. Unexpected end of archive.
Varování nebo chybová hláška Podezřele malý soubor.

V průběhu stahování může dojít k technickým potížím a soubor se nestáhne kompletní, to se projeví těmito hláškami při rozbalování. V takovém případě je vhodné smazat samotný soubor IQupdate.exe, vymazat CACHE (dočasné soubory) internetu a stáhnout update znovu.

Varování nebo chybová hláška Nepodařilo se přesunout soubor HeXXX.bpl. Proces nemá přístup k souboru, neboť jej právě používá jiný proces.

Hláška se objeví po rozbalení, v průběhu instalace nových souborů. Proces update nemůže přesunout/přejmenovat jeden nebo více programových souborů aplikace HELIOS Orange. Uvedený stav se může vyskytnout i v případě, že byl přihlášen pouze uživatel, který provádí aktualizaci. V některých případech Windows stále detekují, že se s daným souborem pracuje (po zkušenostech se domníváme, že je to neošetřená chyba operačního systému).
Je třeba ve Windows tyto soubory zavřít, nebo je v krajním případě přesunout ručně, viz https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=167 a poté znovu spustit IQUpdate.exe

Update "distribuované" instalace HELIOS Orange

Distribuovaná instalace = každá klientská stanice má aplikační soubory HELIOS zkopírované na svém lokálním disku,
ale přistupuje ke stejnému MS SQL serveru a databázi. Tím lze řešit např. pomalý přístup ke sdílenému umístění aplikace.

Pro distribuované instalace systému HELIOS Orange jsou dvě možnosti provedení update celého systému:

 • Rozkopírování celého aktualizovaného adresáře s aplikací
 • Distribuce aktuálního souboru IQUpdate.exe a jeho spuštění na každé stanici
JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Pro tyto potřeby doporučujeme vytvořit takzvanou master instalaci.
Jedná se o výchozí stanici, která bude updatovaná vždy jako první a vždy se z ní provede také update databáze. Z této stanice lze poté distribuovat jednotlivé soubory aktualizace na stanice ostatní.
Pro další postup se předpokládá, že master instalace je již aktualizovaná.

Rozkopírování "master instalace" na ostatní stanice

V tomto postupu vezmeme celý adresář ..\APLIKACE, který je umístěn v master instalaci a překopírujeme ho na jednotlivé stanice (přepíšeme původní soubory).

Upozornění Vzhledem k velikosti systému může být toto řešení časově náročnější.
Distribuce aktuálního souboru IQUpdate.exe

V tomto postupu se na jednotlivé stanice kopíruje pouze soubor IQUpdate.exe, který se následně na stanici spustí. Vlastní průběh update je stejný jako v bodě Instalace nových souborů.

Tip Po provedení update doporučujeme z master instalace zkopírovat soubor Licence.INI pro správnou funkčnost systému.

Spuštění změnových skriptů

Po prvním spuštění aplikace po aktualizaci souborů se zobrazí okno s volbou databáze.

Upozornění V tomto okamžiku je třeba novou verzi jako první spustit do tzv. nulté databáze, tj. databáze, která se nabízí jako první v pořadí, s pořadovým číslem 0.

Dále se objeví dotaz na provedení změn ve struktuře databáze, které je třeba udělat pro správnou funkčnost nové verze aplikace. V tuto chvíli máte poslední možnost provést doporučovanou zálohu databází. V případě, že máte zálohy databází již provedeny, zkontrolujte zaškrtnutí políček pro kontrolu konzistence databáze a provedení údržby databáze. Provedení změn spustíte kliknutím na tlačítko Provést. V okně informujícím o změnách při přechodu na novou verzi je zaškrtávátko "Uložit seznam změn do souboru". Pokud je zaškrtnuto, je uživatel po stisknutí tlačítka Provést dotázán na název souboru. Do daného souboru se potom přidá informace o prováděných změnách. Nejedná se o logování probíhajících změn, ale skutečně pouze o informativní seznam co se při přechodu na novou verzi HELIOSu bude provádět.

Upozornění Aby byl proces aktualizace dokončen kompletně, je třeba novou verzi HELIOS Orange spustit postupně do všech používaných databází a zajistit tím provedení potřebných změn.
Zmena struktury DB.png


JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Provedení změnových skriptů může být časově náročnější, zvláště v případě vícedatových licencí (např. účetní firmy). Update databází je možné provést i bezobslužně pomocí dávkového příkazu a předem připravených skriptů. V rámci dávky je možné naimportovat také aktualizované formuláře, výkazy a další distribuční číselníky. Problematika automatických dávek je popsána zde: https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=75


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Varování nebo chybová hláška Vstupní bod procedury @XXX se nepodařilo v dynamicky propojované knihovně XXX.bpl nalézt.
Varování nebo chybová hláška HeXXX.bpl není navržena na spuštění v systému Windows nebo obsahuje chybu. ...
Varování nebo chybová hláška Can’t load package HeXXX.bpl. %1 není platná aplikace typu Win32.

Hlášky se objeví po spuštění Helios.exe. Instalace update neproběhla korektně, programové soubory Helios Orange nemají jednotnou verzi. Je třeba znovu spustit soubor IQUpdate.exe a nechat provést instalaci nových souborů. Viz také https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=331.

Důvod těchto hlášek může být také na lokálním počítači, který spouští HELIOS ze sítě. Soubory spouštěné ze serveru mohou Windows uložit do lokální cache a pracovat s touto kopií i když je v síťovém adresáři už verze novější. V takovém případě může pomoci restart lokální stanice, cache se uvolní a ze sítě se načte aktuální verze souboru.

Varování nebo chybová hláška Změnový skript na verzi NNN nebyl aplikován úspěšně.

Z důvodu nekonzistence systémového katalogu nelze provést dílčí změny v databázi. V případě této chyby kontaktujte hotline HELIOS Orange tel. 244 104 155, hotline.orange@assecosol.com.

Tip V případě, že provádíte kontrolu konzistence a údržbu databáze v rámci pravidelné údržbové politiky, není nutno zaškrtávat příslušná políčka v okně detekce změny struktury databáze a celý proces tak urychlit.

Import aktualizovaných číselníků

Pokud v průběhu update aplikace zjistí dostupné nejnovější verze distribučních souborů k automatickému importu (tiskové formuláře [*.HFMX], účetní výkazy [*.HIC], povinné přílohy [*.HLE] apod.), nabídne možnost importu těchto souborů. Zobrazí se tabulka, kde je možné u detekovaných souborů zaškrtnout nebo odškrtnout volbu importu (výchozí je zaškrtnuto). Tento import nahradí staré distribuční číselníky. Formuláře, sestavy apod., které si vytvořili uživatelé, zůstanou beze změny. Pokud neprovedete import v tuto chvíli, máte možnost ho provést později ručně. Soubory jsou uloženy adresáři ..\APLIKACE\System\.

Upgrade import.png

Pokud je tabulka ukončena tlačítkem Ne, nic se neimportuje, ale při dalším spuštění systému se opakovaně nabídne volba pro import. Pokud je tabulka ukončena tlačítkem Ano a soubor nabídnutý k importu nebyl zaškrtnut, je možné provést import pouze ručně z adresáře ..\APLIKACE\System\ dané instalace HELIOS Orange.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Zmíněné možnosti automatizovaného importu nových distribučních součástí pomocí definičního souboru *.HIM
viz https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=25&t=75.
Nejčastěji jsou aktualizovány definované formuláře [TiskForm.HFMX].
Je možné provést update na jedné (nejlépe nulté) databázi ručně, zjistit které číselníky jsou nové a následně upravit soubor *.HIM podle situace.


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Varování nebo chybová hláška Duplicitní označení - nelze vložit záznam! Violation of UNIQUE KEY constraint 'UQ__TabFormDef__GUID'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TabFormDef'.

Tato hláška se může objevit při importu nových definovaných formulářů. Problém je v duplicitě atributu GUID, stejná hodnota se vyskytuje na importovaném formuláři a zároveň na jiném formuláři v databázi. Informace a řešení najdete zde: https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=533

Aktualizace doplňků a rozšíření

Manažerské rozhraní

Modul Manažerské rozhraní ukládá některé soubory na lokální počítače. Tyto soubory je vždy třeba po update celého systému nakopírovat i na stanici, která modul používá. O to se stará utilita RunIQMR.exe, která je uložena v adresáři ..\APLIKACE. Tu je potřeba vždy po update znovu spustit. Před spuštěním programu je nutné na dané stanici ukončit MS Excel. Detaily viz příručka k modulu Manažerské rozhraní.

Upozornění Stejně jako v případě update mohou být omezena práva do lokálních adresářů nástrojem Řízení uživatelských účtů (UAC). Doporučujeme RunIQMR.exe spouštět pomocí pravé myši, volbou Spustit jako správce.


Následující informace popisují update součástí, které jsou k dispozici v nabídce Helios Store.
Zvlášť jsou zmíněny doplňky, které se vymykají standardní instalaci.


Rozšiřující moduly (pluginy)

Tzv. pluginy, jsou uloženy obvykle ve formě dynamických knihoven (soubory *.dll) a napojeny do systému HELIOS Orange. U těchto pluginů musí dojít k registraci COM objektu do registru Windows a to na každé stanici, která funkce pluginu bude používat. Zápis do registru musí proběhnout před prvním použitím pluginu. Zápis do registru zajistí HELIOS Orange při spuštění sám, pokud je již plugin stažen a nainstalován a uživatel má dostatečná oprávnění.

V nabídce Helios Store lze zvolit jeden nebo i více doplňků, které si přejete nainstalovat na dostupných záložkách. Stahovat je nutné jen ty, které mají staženou verzi (Store - Vaše verze) nižší než je verze aktuální (Store - Verze na webu). Souhrn zvolených pak uvidíte na záložce Vybrané. Volbou Instalovat se provede stažení archivů (*.ZIP) s pluginy z webu do TEMP adresáře Windows a následně jejich umístění do adresáře ..\APLIKACE. Poté se spustí vlastní instalace v HELIOS Orange, objeví se okno s výběrem databází a můžete zvolit do kterých chcete stažené pluginy nahrát. Do zvolených firem se nainstalují potřebné objekty (tabulky, procedury, definované přehledy, akce...), které jsou součástí pluginu a provede se zápis pluginu do registrů.

JAK NEJLÉPE:
Jak nejlépe

Problematika registrace pluginů je blíže řešena v těchto článcích:
https://forum.helios.eu/orange/forum/viewtopic.php?f=2&t=189


ZNÁMÉ POTÍŽE:
Známé potíže

Varování nebo chybová hláška Databáze XXX je ve verzi NNN (aktuální verze aplikace je NNNN). Žádné balíčky nemohou být do této databáze nainstalované.

Instalace pluginu do databáze je možná pouze pokud již databáze prošla aktualizací (byla do ní spuštěna nová verze HELIOS Orange a byly provedeny změnové skripty). Tato chyba se může objevit, pokud vyberete více firem pro hromadnou instalaci pluginu a některá z firem není ještě aktualizovaná.

Varování nebo chybová hláška Chyba při registraci pluginu (pro registraci je třeba mít administrátorská práva). Nespecifikovaná chyba.

Účet Windows nemá oprávnění zapsat COM objekt pluginu do registrů. Je třeba spustit HELIOS Orange s oprávněním lokálního administrátora.

Plugin Creditcheck

Specifický plugin, který kromě dynamické knihovny obsahuje i program, běžící jako služba (service) ve Windows.
Tato služba je spuštěna na serveru (tam kde je MS SQL Server).
Pokud je služba nainstalována z přímo v adresáři aplikace, před provedením update pluginu je třeba službu zastavit, provést stažení a instalaci nové verze pluginu a poté službu opět spustit. Z tohoto důvodu doporučujeme službu instalovat raději do podadresáře, kde tato nutno odpadá.
Viz Aktualizace pluginu Creditcheck.

Obnova aplikace

 • Na začátku aktualizace je provedena záloha HELIOSu (programu, nikoliv Databáze)
  • Zálohuje se vše z umístění ..\APLIKACE kromě IQUpdate.exe a složky Backup
  • Tato záloha je umístěna ve složce ..\APLIKACE\Backup ve formátu ZIP s názvem "BackupXXX.zip" (kde XXX je datum a čas zálohy ve formátu RRRRMMDDHHmmss)
  • Jsou udržovány tři poslední zálohy Heliosu
   • Při tvorbě nové zálohy se nechávají poslední dvě předchozí "nejmladší" zálohy + nová záloha; ostatní starší zálohy jsou smazány
  • V případě, že v průběhu aktualizace není možné stávající soubory HELIOSu přepsat novými, tak se z poslední zálohy vrátí původní soubory z doby před aktualizací.


 • Pro obnovení předchozí verze HELIOSU v případě, že není možné zadat licenční údaje a databáze nejsou převedeny na novou verzi změnovými skripty je třeba:
  • Vybrat poslední BackupXXX.zip soubor - ten odpovídá verzi HELIOSu ve které je DB
  • Tento ZIP rozbalit
  • Rozbalený obsah zkopírovat do ..\APLIKACE
   • Při kopírování nahradit soubory v ..\APLIKACE soubory z rozbaleného ZIPu
  • Takto je navrácena předchozí verze HELIOSu - HELIOS je možné spustit