Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Tranzit - Celní případy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Program CLA umí zpracovat národní i společný tranzit. Pro určení typu tranzitu je rozhodující kód v pravé části odstavce 1. Podle něj program pozná, jak má provádět kontroly a převod do elektronické podoby.

Každý tranzitní případ je rozdělen na 7 záložek - hlavičku, organizace, položky, závěrečné údaje, EUR.1, CMR/CIM a záruky.

Hlavička

Formulář Tranzit záložka č. 1 Hlavička


Při vyplňování doporučujeme začít hlavičkou. Nejprve je třeba rozlišit tranzitní operaci na TCP (tranzit vydaný) nebo na TPP (tranzit přijatý) přepínačem TCP/TPP. Podle této volby se mění možnosti vyplnění deklarace. Nepřístupné odstavce 2 a 8 vyplníte v záložce organizace, nepřístupný odstavec 5 (počet položek deklarace) program vyplní sám podle skutečného počtu deklarovaných položek v záložce položky. Chcete-li jako schválený odesílatel přidělit deklaraci evidenční číslo to se vyplní v odstavec C na záložce č. 4 Závěrečné údaje.

1 Deklarace

Podle vybrané hodnoty se rozlišuje společný tranzit (T1, T2); nebo národní tranzit.

SPZ

Vyplňujete-li odst. 18 nebo 21, lze kromě volného zápisu využít evidenci vozidel v číselníku vozidel. V tomto číselníku je možné evidovat vozidla, které pravidelně používáte při přepravě a pomocí přenosu z návazného číselníku si zrychlit zadávání deklarace. Navíc číselník vozidel např. umožňuje vyplňovat vozidlo tahače včetně návěsu.

15a. Země odeslání; 17a. Země určení

Stiskem tlačítka Tritecky.jpg vyvoláte návazný číselník zemí, pomocí kterého lze přenést záznam zpět do formuláře. Vyplňujete-li odst. 15a. Země odeslání, 17a. Země určení automaticky se vyplňují i odst. 15.Země odeslání název a 17 Země určení název

Organizace

Formulář Tranzit záložka č. 2 Organizace

Tranzit - Celni pripady3.jpg


V záložce organizací vyplníte údaje pro odstavce 2 – odesílatel, 8 – příjemce a 50 – hlavní povinný. Jména a adresy firem lze zapisovat přímo volným textem nebo je přebírat z číselníku organizací, který je sdílen všemi moduly systému Helios Orange. V takovém případě lze podle firem řadit či filtrovat. Kliknete-li na tlačítko Tritecky.jpg v poli Zastoupen kým - budete podepsáni plným jménem uživatele vyplněném v definici uživatelů v Konfiguraci / Správa systému. Pokud provedete dvojitý klik v poli Podpis - provede se to samé.

Položky

Záložka položek skrývá přehled jednotlivých položek zboží. Položky lze klávesou <F2> přidávat, klávesou <Del> rušit. Novou položku lze vytvořit i kopií již zadané položky nebo Odpisem z položky SCP přes tlačítko Akce.

Formulář pro položky TCP s číslováním od 0

Tranzit - Celni pripady4.jpg
Upozornění Číslování položek ve vícepoložkovém TCP je rozdílné od číslování v JCD vývoz a dovoz. V TCP první položka v řadě obsahuje souhrnné údaje (cenu, hmotnost, předchozí režim) a je pro orientaci označena 0, druhá položka v řadě má číslo 1, třetí v řadě má číslo 2 atd. Při tisku se 0. položka vytiskne do TCP (bez očíslování) a ostatní položky očíslované od 1 do ložných listů.

Nová položka

Formulář pro vyplnění 0 - té položky Tranzit

Tranzit - Celni pripady5.jpg


Formulář pro vyplnění 0 - té položky je stejný jako formulář pro vyplnění položek ložných listů.

31. Značky a čísla - č.kont. - počet a druh

Každá položka obsahuje především popis zboží (odstavec 31), který lze zapsat volným textem nebo načíst z již vyplněných deklarací nebo ze skladových karet a údaj o ekonomické měrné jednotce a množství. Pokud je v nastavení parametrů zaškrtnuto „Automatické předvyplnění odst.31 z EČIT“ a odstavec 31 je prázdný, dojde po vyplnění odst. 33. Zbožový kód a opuštění odstavce pro doplňkový kód k vyplnění odstavce 31 orientačním popisem položky z celního sazebníku.

Údaje o ceně zboží se zapisují do spodní části odstavce 31 vlevo, podléhá-li zboží spotřební dani, údaj o množství se zapisuje do spodní části odstavce 31 vpravo.

33.Zbožový kód; DK

Dalším důležitým údajem je celní zařazení zboží (odstavec 33). Při jeho vyplňování můžete nahlédnout do celního sazebníku a případně z něj celní kód převzít. Podrobný popis celního sazebníku najdete v kapitole Celní sazebník.

Cena v Kč

Údaje o ceně zboží se zapisuje do odstavce Cena v Kč. Lze zapsat částku ve fakturované měně do pole Čistá cena ve fakt. měně při opuštění tohoto pole se přepočte Statistická hodnota podle čisté ceny a kurzu v hlavičce deklarace.

Na 0 - té položce lze využít Tritecky.jpg u pole Cena v Kč pro provedení součtu všech cen v Kč u položek ložných listů.

Závěrečné údaje

Formulář Tranzit záložka č. 4 Závěrečné údaje

Tranzit - Celni pripady6.jpg

Do záložky závěrečných údajů k tranzitu se v případě zjednodušených postupů uvádí evidenční čísla tranzitu vydaného a tranzitu přijatého. Obsah polí k vyplnění se proměňuje podle přepínače TCP/TPP v záložce č. 1 Hlavička.

Máme-li zatrženo TCP - pak je k dispozici pouze odstavec C. Celnice Odeslání a tlačítko Tritecky.jpg umožňuje využít funkci pro automatické přiřazení evid. čísla. Pro vytvoření evidenčního čísla a údržbu číselné řady obsahuje program mechanizmy popsané v Nastavení parametrů - Evidenční čísla.

Máme-li zatrženo TPP - pak je k dispozici odstavec C. Celnice Odeslání, Ev. číslo TPP, Ev. číslo zahraniční, Celní úřad odeslání. V odstavci Ev. číslo TPP umožňuje tlačítko Tritecky.jpg využít funkci pro automatické přiřazení evid. čísla jako viz výše. Do Ev. číslo zahraniční se uvádí v případě společného tranzitu evidenční číslo zahraniční.

EUR.1

Formulář EUR.1 slouží vašemu zahraničnímu odběrateli k prokázání původu zboží a k dosažení celních úlev při dovozu. Jeho vyplňování je rozděleno do 3 záložek.

Hlavička obsahuje adresy, které program přebírá ze záložky organizace. Dále obsahuje informace o zemi původu a zemi určení, podrobnosti o dopravě a místo pro poznámky.

Položky obsahují místo pro popis vyváženého zboží, který bývá vyžadován dvojjazyčně (česky a jazykem zahraničního odběratele). Dvojitým poklepnutím levého tlačítka myši se sem přenesou popisy položek z TCP.

Prohlášení vývozce obsahuje informace nutné k uznání původu zboží. Tisknou se na zadní stranu posledního listu formuláře EUR.1.

CMR/CIM

Při přepravě nákladním vozidlem budete občas potřebovat vytisknout formulář CMR, při přepravě po železnici formulář CIM. Jejich vyplňování je rozděleno do 2 záložek.

Hlavička CMR obsahuje údaje o místě nakládky a vykládky a název a adresu dopravce (nebo jen jeho razítko). Dále obsahuje seznam připojených dokladů (čísla faktur, JCD…).

Položky CMR obsahují především místo pro popis vyváženého zboží. Dvojitým poklepnutím levého tlačítka myši se sem přenesou popisy položek z TCP.

Hlavička CIM obsahuje podrobnosti o způsobu přepravy a placení přepravného.

Položky CIM obsahují především místo pro popis vyváženého zboží. Dvojitým poklepnutím levého tlačítka myši se sem přenesou popisy položek z TCP.

Záruka

Formulář JCD pro dovoz záložka č. 7 Záruka

Tranzit - Celni pripady7.jpg

Pro potřeby sledování výše záruk, jejich ukončení a souvisejících údajů najdete v dovozním případu záložku Záruka. Na základě vyplněných údajů lze tisknout opis např. s výší záruky a datumem a místem ukončení nebo zobrazovat pouze neukončené případy.

Výše záruky

Výpočet záruk se provede stiskem tlačítka Tritecky.jpg v poli Výše záruky. Záruka se vypočte jako procentní částka z 0 - té položky podle Nastavení parametrů - Záruky. příslušné procento se bere automaticky a to podle odst. 1. Deklarace z Hlavičky formuláře Tranzitu.

Datum ukončení záruky

Datum ukončení záruky vyplňuji tehdy - je-li celní dluh zaplacen. Po vyplnění Datumu ukončení záruky nebo po uplynutí počtu dnů z Nastavení parametrů ode dne vystavení dokladu (Datum v závěrečných údajích) dojde k uvolnění zaručené částky.

Datum přechodu hranic

Datum přechodu hranic je informace, kdy zásilka překročila hranice.

Celní úřad ukončení záruky

Vyplňuje se celní úřad kde došlo k ukončení záruky.

Aktuální údaje o stavu tranzitních případů, jako je ukončení nebo přestup hranic, získáte pomocí elektronických dotazů na stav tranzitu přes VAN operátora (viz Doručenky a odpovědi). Informace o aktuálním stavu čerpání záruk získáte v Nastavení parametrů, Tisk formulářem a sestava nazvaná Výše záruk.