Strukturní kusovník - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11295

Popis

Přehled zobrazuje kompletní konstrukční stromovou strukturu všech požadavků z předběžného plánu. Přímo z tohoto místa je možné provádět následně optimalizaci požadovaného množství jednotlivých polotovarů a materiálů s respektováním stavu skladů, generování objednávek na požadovaný materiál či přímo připravit neadresné skladové výdejky materiálů a polotovarů.


Seznam atributů

 • Zadání výpočtu - Odkaz na záznam v předběžném plánu, ke kterému náleží daná kusovníková položka.
 • Kmen zboží - finál - Odkaz na vyráběný dílec ze zadání v předběžném plánu.
 • Kmen zboží - vyšší - Odkaz na nadřízený vyráběný dílec z kusovníkové vazby.
 • Kusovníková vazba - Odkaz na konkrétní kusovníkovou vazbu, z které vzešel daný požadavek.
 • Položka kusovníku - Odkaz na materiál / polotovar, z kterého se skládá kusovník.
 • Stav skladu pro výdej - Odkaz na skladovou kartu kusovníkové položky z přednastaveného skladu pro výdej.
 • Stav skladu - Odkaz na skladovou kartu kusovníkové položky ze skladu, který je nastaven na liště.
 • Skupina - Odkaz na skupinu plánu, ke které patří daná položka - nastaveno dle zadání v předběžném plánu.
 • Strom - Tento atribut slouží k třídění přehledu. V atributu je zakonzervován stromový rozpad kusovníku.
 • Vnoření - Úroveň vnoření položky v kusovníkovém rozpadu. Finální výrobek se nachází na patře 0.
 • Množství na finál - Celkové množství kusovníkové položky potřebné pro výrobu dílce dle zadání v předběžném plánu.
 • Požadováno - Tento údaj zobrazuje množství, které je požadováno na dané položce po optimalizaci nadřízených celků. Údaj je napočten po spuštění funkce Optimalizace polotovarů.
 • Vyrobit - Tento údaj zobrazuje množství daného polotovaru, které by se mělo vyrobit k uspokojení požadavku. Údaj je napočten po spuštění funkce Optimalizace polotovarů.
 • Kalkulační cena - Atribut obsahuje jednotkovou kalkulační cenu materiálu nebo v případě polotovaru cenu dílce ze základních kalkulací.
 • Celková kalkulační cena - Celková kalkulační cena materiálu/polotovaru odpovídající "Množství na finál".
 • Režijní položka - viz slovník pojmů
 • Vyřadit z kalkulace - viz slovník pojmů
 • Sklad pro výdej - Přednastavený sklad pro generování návazných dokladů.
 • Plánované zadání - Napočtený termín, kdy by mělo dojít k zadání do výroby daného polotvaru.
 • Plánované ukončení - Napočtený termín, kdy by mělo dojít k ukončení výroby daného polotvaru.
  Plánované termíny jsou napočteny na základě parametrů nastavených na kartách dílců. Jedná se o "Typ průběžné doby", "Plánovací dávku" a "Průběžnou dobu výroby dávky ve dnech". Jejich způsob použití je popsán v seznamu atributů vyráběných dílců. Při výpočtech termínů je brán zřetel na pracovní kalendář firmy. To znamená, že se respektují dny pracovního volna či plánované výluky ve výrobě. Tento kalendář se nachází v číselníku Plánovacích kalendářů - jedná se o ten kalendář, který je přednastaven jako výchozí.
  Pokud byla spuštěna funkce Optimalizace dílců, tak vypočtené termíny odpovídají navržené výrobní dávce v atributu "Vyrobit". V opačném případě termíny odpovídají dávce v atributu "Množství na finál".

Funkce

Přehled skladů

Funkce zobrazí seznam všech skladových karet, ve kterých se daná položka kusovníku nachází.

Alternativy kmene zboží

Funkce zobrazí přehled alternativ kmene zboží k dané položce kusovníku.

Souhrnný kusovník v rámci skupiny plánu

Funkce provede nad všemi záznamy v tomto přehledu seskupení stejných položek materiálů a polotovarů v rámci jedné skupiny plánu. Souhrnné požadované množství je pak možné porovnat s celkovým stavem skladu.

Změna skladu

Pomocí této funkce je možné u označených položek v přehledu změnit přednastavený sklad. Funkce se zeptá na sklad, který si přejete přiřadit. Po jeho výběru funkcí "Přenos" se provede jeho přiřazení do atributu "Sklad".

Automatické přednastavení skladu

Pomocí této funkce je možné u označených položek v přehledu změnit přednastavený sklad dle přednastavených údajů v TPV. Sklad je vyhledáván v následujícím pořadí:

 • Výchozí sklad pro výdej do výroby z kusovníkové vazby
 • Výchozí sklad pro výdej do výroby z parametrů na kmenové kartě materiálu/dílce.
 • Přednastavený sklad z [[Kmenového střediska z vyššího celku - u polotovaru se jedná o "Výrobní mezisklad", u materiálu se jedná o "Sklad materiálů".
 • Přednastavený sklad ze střediska, na kterém probíhá operace vyžadující tento materiál/polotovar - u polotovaru se jedná o "Výrobní mezisklad", u materiálu se jedná o "Sklad materiálů". Operace je vyhledána podle atributu "Operace". Pokud tento údaj není vyplněn, tak daný požadavek bude automaticky náležet první operaci daného vyššího dílce.

Optimalizace polotovarů

Spuštěním této funkce se provede bilancování polotovarových požadavků - dojde k napočtení atributů "Požadováno" a "Vyrobit". Při výpočtu systém bere v úvahu množství na skladech a tzv. budoucí pohyby, které ovlivní stav skladu. Po spuštění se zobrazí formulář pro zadání kritérií pro respektování množství ve výrobě a na skladech. Mechanismus je podobný jako při funkci Generování objednávek, kdy dle zadaných kritérií je provedeno bilancování požadavku. Ve výsledku to může znamenat, že požadavek bude buď ještě navýšen nebo ponížen nebo dokonce eliminován z důvodu nadbytečnosti. Tato úprava množství dle existujících požadavků se netýká finálních výrobků, které jsou zadané v předběžném plánu, ale pouze podsestav, které jsou potřebné k výrobě finálních výrobků. Současně se tyto úpravy také nedotknou montážních dílců.

Generování objednávek

Potvrzením této volby se aktivuje funkce Generování objednávek.

Generování rezervace/výdejky

Tato funkce slouží ke generování skladových dokladů (Výdej, Výdej v evidenční ceně, Expediční příkaz, Rezervace, Objednávka) z označených záznamů v přehledu. Po aktivaci funkce se zobrazí přehled všech vybraných položek - přípravná fáze. V tomto přehledu je možné provést korekci množství či změnu skladu. V případě objednávek je možné provést i nastavení dodavatele zboží.


Seznam atributů:

 • Kmen zboží - Odkaz na kmenovou kartu položky.
 • Sklad - Odkaz na sklad, pro který by se měl generovat skladový doklad.
 • Stav skladu - Skladová karta položky.
 • Dodavatel - Odkaz na dodavatele pro případ generování objednávek. Dodavatel je přednastaven podle údajů na kmenové kartě. V editoru dané položky je možné dodavatele změnit dvěma způsoby: buď výběrem z Číselníku organizací nebo výběrem z přednastavených dodavatelů daného zboží.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku, pro kterou je daná položka určena.
 • Množství - Množství určené ke generování skladového dokladu. Zobrazí se na položce budoucího skladového pohybu.


Funkce:
Přehled skladových karet
Funkce zobrazí všechny skladové karty daného zboží.

Přepočet množství podle stavu skladu
Tato funkce upraví hodnotu požadavku (sníží ji) u označených záznamů podle skutečného množstevního stavu dané skladové karty. Po aktivaci této funkce je možné vybrat typ skladového množství (množství, množství k dispozici, ...) na jehož základě se má provést korekce požadavku.

Změna skladu
Pomocí této funkce je možné u označených záznamů změnit sklad. Funkce zobrazí seznam všech skladů. Po výběru skladu a potvrzením funkcí "Přenos" se provede přiřazení.

Výrobní čísla
Funkce zobrazí přehled výrobních čísel, v kterém uživatel může definovat výrobní čísla k danému požadavku.

Změna dodavatele
Pomocí této funkce je možné u označených položek v přehledu změnit dodavatele pro generování objednávek. Funkce se zeptá na dodavatele, kterého si přejete přiřadit. Po jeho výběru funkcí "Přenos" se provede jeho přiřazení k záznamům.

Nastavit dodavatele dle posledního nákupu
Tato funkce přiřadí k vybraným záznamům dodavatele z posledního realizovaného příjmu daného zboží na daný sklad - určeno pro generování objednávek.


Generování skladových dokladů se dokončí pomocí tlačítka Generuj popřípadě Generuj pro označené záznamy. Program se zeptá na Řadu dokladu pro generování návazného skladového dokladu. Vybraným typem řady se určí, o jaký druh skladového dokladu se jedná. Po výběru řady dokladu funkce vygeneruje pro každý sklad (v případě objednávek i pro každého dodavatele) samostatný doklad oběhu zboží. Pokud si uživatel přeje vytvořit i samostatné doklady pro jednotlivé zakázky, učiní tak zaškrtnutím volby Dělit po zakázkách. Datum případu generovaných dokladů bude nastaveno dle hodnoty ve formuláři. Pokud si uživatel přeje zobrazit vygenerované doklady, je zapotřebí zaškrtnout volbu Zobrazit výsledek. Funkce současně umožňuje pomocí zaškrtnutí volby Seskupit stejné požadavky seskupit identické požadavky na danou skladovou kartu v rámci jednoho skladového dokladu a založit je jako jeden jediný požadavek (pokud není zaškrtnuta volba "Dělit po zakázkách", pak se v případě seskupení nepřenáší informace o zakázce). Při aktivaci funkce "Generuj pro označené záznamy" se po generování dokladů vynulují požadavky, které již byly vygenerovány a program se vrátí do přehledu položek v přípravné fázi. Tímto postupným generování je možné generovat doklady vždy pod jinou dokladovou řadou.

Upozornění Výrobní čísla lze generovat k dokladu oběhu zboží jen tehdy, pokud je v konfiguraci modulu "Oběh zboží" nastavena vlastnost "Přepočet MJ i na výrobních číslech". Pokud tato podmínka není splněna, tak systém na tento stav upozorní a neumožní generovat doklad OZ s vybranými výrobními čísly.

Oprava zadání

Potvrzením této volby je možné provést opravu položky zadané v Předběžném plánu, ke které se vztahuje aktuální záznam v přehledu. Po opravě zadání je uživatel dotázán systémem, zda si přeje provést přepočet strukturního kusovníku.

Výpočet strukturního kusovníku

Funkce provede na základě zadaných parametrů (Respektovat plánované ztráty při výrobě dílců, Dělit fixní množství optimální výrobní dávkou, Použít platné kalkulační ceny k dnešnímu dni) výpočet (aktualizaci) strukturního kusovníku (z platných dat TPV) pro všechny položky předběžného plánu.


další