Struktura modulu - Leasing

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Struktura modulu Leasing

Hlavním požadavkem na modul Leasing je sledování jednotlivých pronajatých automobilů, dopravních prostředků, výrobních strojů, nemovitostí, obecně předmětů leasingu.

Součástí modulu Leasing jsou i příslušné číselníky - v Konstantách a číselnících. Umožňující nastavení a definici části předmětů, druhů pohybů, skupin. V samostatných přehledech jsou kontace leasingu a přehled nastavení zaokrouhlení, viz obrázek - struktura modulu Leasing:


Leasing struktura.png

Skupiny

Obdobně jako např. každé zboží nebo služba ve skladech nebo karta majetu i každý předmět leasingu je povinně zařazen do některé ze Skupin. Skupiny se zakládají pro základní rozdělení jednotlivých předmětů.

Protože modul Leasing v sobě zahrnuje čtyři funkcionality - vlastní leasing, opakované platby (automatickou fakturaci), splátky (splátkový prodej) a časové rozlišení, pro každou z těchto funkcionalit je zapotřebí povinně zadat svoji skupinu - liší se nastavením pole Účel.

Ale i v rámci jednoho účelu pro snadnější orientaci (zejména pokud je např. pronajímaných předmětů větší počet) je je možno založit více Skupin. Doporučujeme vytvořit podle vašich potřeb příslušný počet Skupin. Např. skupina pro pronajaté osobní automobily, výrobní zařízení, výpočetní tectniku, nemovitosti a pod. Pro generování časového rozlišení je nutno založit samostatnou skupinu např. pro časové rozlišení nákladů a jinou skupinu pro časové rozlišení výnosů. Stejně tak pro Opakované platby (automatickou fakturaci) je možno založit více skupin podle druhu smluv, poskytovaných služeb, slupin zákazníků a pod., dtto u splátek (splátkového prodeje).

Na skupině se nastavuje základní nastavení pro předměty, které jsou pro danou skupinu přiřazeny. Na skupině je možno též přednastavit některé údaje, které se přednabízejí na jednotlivých předmětech při jejich zadávání. Lze říci, že se jedná o určitou analogii s Typy majetku.

Druhy pohybů

Důležitou částí pronájmu předmětu leasingu jsou splátky. Ke každému předmětu se generuje rozpis splátek. Ovšem v tomto rozpisu splátek nejsou jen vlastní splátky, existují i jiné pohyby jako je např. zavedení předmětu leasingu, splátka mimo pořadí, zvýšení nebo snížení ceny, prodej za odkupní hodnotu. Každý z pohybů na předmětu leasingu je jednoznačně určen druhy pohybů, které si nadefinujete v přehledu Druhy pohybů. Základní druhy pohybů jsou přednastavené v okamžiku instalace programu, můžete je upravit, zrušit nebo doplnit další Druhy pohybů. Druhy pohybů určují časový průběh leasingové smlouvy od zavedení předmětu, přes jednotlivé splátky až po ukončení smlouvy nebo odkoupení předmětu za odkupní cenu.

Pro generování časového rozlišení doporučujeme založit samostatné Druhy pohybů. Obdobně pro generování splátek doporučujeme založit samostatné Druhy pohybů.

Část předmětu

U většiny leasingových smluv se sledují i jednotlivé "části" předmětu. Jedná se např. o cenu vlastního předmětu (celkovou i rozpis do splátek), cena finanční služby (marže), cena pojištění vozidla nebo výše zálohy placené v okamžiku předání do užívání. Dále se může jednat i o některé další poplatky (za zprostředkování a pod.). V přehledu Části předmětu si sami tyto části předmětu nadefinujete, obvykle se jedná pouze o několik částí předmětu.

Pro generování časového rozlišení doporučujeme založit samostatnou Část předmětu např. Časové rozlišení. Obdobně pro generování splátek doporučujeme založit samostatnou Část předmětu např. Splátka.

Předměty

Základní přehled modulu Leasing. Seznam všech předmětů pořízených formou leasingu. V tomto přehledu uvidíte i časové rozlišení nebo prodeje na splátky. V přehledu jsou k dispozici i základní finanční údaje o stavu splácení předmětu. Zobrazovat lze i údaje z návazných číselníků. Na jednotlivých předmětech lze zobtazit pohyby daného přehledu i detaily pohybů.

Pohyby

Přehled všech pohybů všech předmětů leasingu. Na každém pohybu kromě Druhu pohybu i finanční údaje jako je základ DPH, DPH a částka celkem, saldo a saldo předběžně, uhrazeno a uhrazeno předběžně, časové rozlišení.

Pohyb detail

Každý pohyb je složen z jednoho nebo více Pohybů detail. Pohyb detail má kromě přímé vazby na Pohyb (a následně vazby na Druh pohybu a Předmět) i vazbu na Část předmětu. Tím je zabezpečena detailní evidence jednotlivých pohybů (např. splátek). Je k dispozici finanční vyjádření splátky vlastního předmětu, finanční služby, pojištění apod.

Koeficienty splátek

Přehled Koeficientů splátek použijete v případě nerovnoměrných splátek. Pokud máte pouze rovnoměrné splátky, tak tento přehled nemusíte vůbec používat. V opačném případě se nadefinuje jeden nebo více předpisů nerovnoměrných splátek. Každý předpis nerovnoměrných splátek obsahuje časový vývoj koeficientů těchto splátek.

Kontace Leasingu

K účtování pohybů slouží účetní předpisy - kontace. V přehledu Kontace Leasingu uvidíte pouze účetní předpisy - kontace pro modul Leasing. Samozřejmě kontace pro modul Leasing budou obsaženy i v celkovém přehledu Účetní kódy - kontace v části Číselníky. Ovšem v přehledu Kontace Leasingu je dovoleno k těmto kontacím navazovat i Druh pohybu a Část předmětu, což umožní v případě potřeby i detailní účtování na úrovni jednotlivých druhů pohybů v kombinaci s částmi předmětu.

Zaokrouhlení

Jedná se o přehled konstatnt pro zaorouhlení. Toto zaokrouhlení lze nastavit buď jako společné pro základ daně, daň i celkovou částku vč. daně nebo je možno nastavit zaokrouhlení pro základ daně, daň i celkovou částku samostatně. Navíc lze nastavit zaokrouhlení rozdílně i pro každou Skupinu.

Nastavení časového rozlišení

Přehled Nastavení časového rozlišení je určen k nadefinování chování časového rozlišení. Časové rozlišené se nastavuje zvlášť pro časové rozlišení leasingu - způsob Leasing - a časové rozlišení nákladů (případně výnasů) - způsob Časové rozlišení. V tomto případě se nabízí v dialogovém oknu při generování časového rozlišení z řádků dokladů účetního deníku a určuje přednastavení v tomto oknu.

Schema modulu Leasing

Základní struktura vazeb mezi základními číselníky a přehledy modulu Leasing je zřejmá z následujícího schematu.


Schema modulu Leasing


Schema modulu Leasing


Na Skupině jsou přiřazeny číselníky Druhů pohybů a Částí předmětu. Předmět leasingu patří do Skupiny a ke každému předmětu jsou vygenerovány Pohyby s vazbou na Druhy pohybů. Ke každému pohybu existuje jeden nebo více Pohybů detail a vazbou na Části předmětu. Na příkladu vytištěné leasingové smlouvy jsou zřejmé reálné vazby strukrury modulu Leasing


Příklad Příklad k schematu modulu Leasing


Příklad k schematu modulu Leasing

Přímo na ukázkovém formuláři splátkového kalendáře k leasingové smlouvě je graficky vyznačeno, co z terminologického hlediska představuje číselníky:

  • Skupiny - např. osobní automobily (na obrázku není vyznačeno)
  • Druhy pohybů - např. zavedení, rozpis splátek. Druhy pohybů určují jednotlivé pohyby.
  • Části předmětu - např. automobil, marže - finanční služba, pojištění. Části předmětu určují jednotlivé pohyby detail.


Dále je graficky znázorněno, které údaje na splátkovém kalendáři znamenají:

  • Předmět - např. Název předmětu, jeho bližší specifikace, údaje o leasingové společnosti, době smlouvy atd...
  • Pohyby - Jednotlivé splátky - řádky splátkového kalendáře
  • Pohyby detail - v rámci jednotlivých pohybů detailnější členení finančních údajů k automobilu, marži a k pojištění. Může být uspořádáno různě, na příkladu je jednodušší forma využívající sloupců, kde je několik sad sloupců pro různé pohyby detail.

Další strana