Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Stazky - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10503 "Stazky" H6206

Tento přehled obsahuje seznam všech realizovaných jízd (na rozdíl od hlavního přehledu Jízdy, který zobrazuje všechny jízdy i všechny příkazy k jízdě).

Možnost prohlížení, editace a tvorby jednotlivých stazek získáte volbou Doprava, Jízdy, Stazky v okně hlavní stromové nabídky systému Helios Orange. Po potvrzení této akce se otevře přehled všech realizovaných jízd. Jednotlivé věty v přehledu stazek jsou realizované jízdy. Pro práci s tímto přehledem můžete opět využít standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange. Akce jsou shodné s přehledem Jízdy a byly popsány v úvodní kapitole.

Nové stazky je možno vytvořit dvěma způsoby:

1. vytvoření úplně nové stazky k realizované jízdě
2. vystavení stazky na základě již dříve vystaveného příkazu k jízdě nebo rezervace vozidla.

Vystavení nové stazky

Vystavit novou stazku můžete stisknutím tlačítka Nový nebo klávesou <F2>. Potvrzením této akce se otevře formulář pro zadávání údajů potřebných pro vytvoření stazky.

Dotaz nebo informativní hláška Záložka Fakturace se objeví pouze po nastavení střediska služeb v Možnosti, Konfiguraci/Správa systému, Sklady, nákup a prodej.

Základní údaje

Tato záložka obsahuje důležité údaje o evidenčním číslu stazky, o počátku a konci jízdy, o použitých vozidlech a o řidičích. Bez jejich vyplnění systém nedovolí stazku uložit. Ostatní údaje jsou důležité pro další zpracování návazných dokumentů.

Většina polí použitých v tomto formuláři byla popsána v předchozích kapitolách. Nicméně tento formulář obsahuje následující pole:

Číslo stazky (povinný údaj)

Číselné pole určené pro evidenci jednotlivých stazek. Maximální délka 9 míst. Pokud máte nastaveno v Nastavení parametrů automaticky číslovat stazky, doplní se automaticky.

Číslo rezervace

Číselné pole pro záznam rezervace vozidla. Toto pole vyplníte v případě, že jste měli předem vystavenou rezervaci na příslušné vozidlo. Můžete zadávat přímo nebo využít číselník rezervací. Tvorba rezervací vozidel byla popsána v předcházejících kapitolách. V případě, že máte vystavenou rezervaci na vozidlo a vystavujete pro ni stazku, po vyplnění čísla rezervace se automaticky převedou z této rezervace údaje o počátku a konci jízdy a údaje o použitém vozidle a původní rezervace zanikne.

Počátek a Konec jízdy (povinný údaj)

Tato pole jsou určena pro záznam data a času již realizované jízdy. Bez jejich vyplnění systém nevytvoří stazku. Pokud máte vyplněny v Nastavení parametrů, Obvyklý počátek a Obvyklý konec jízdy, doplní se tyto časy automaticky podle těchto hodnot.

JP vrácen dne

Datum vrácení příkazu k jízdě. Je zde nastaveno aktuální datum dne, ve kterém provádíte záznam.

Ev.č. vozidla (povinný údaj)

Číselný údaj určený pro evidenci vozidel. Můžete zde ručně zadávat evidenční číslo vozidla, které je uvedeno v evidenci vozidel, nebo použít číselník vozidel.

SPZ (povinný údaj)

Tato položka je určena pro zadání státní poznávací značky vozidla, které bude pro tuto jízdu použito. Můžete zadávat ručně nebo pomocí číselníku vozidel. Pokud vyplníte Ev.č.vozidla výběrem z číselníku vozidel, bude pole SPZ vyplněno automaticky. Pokud naopak vyplníte pole SPZ výběrem z číselníku vozidel, bude evidenční číslo doplněno automaticky. V případě, že vyplníte špatné evidenční číslo vozidla pro danou SPZ, bude toto evidenční číslo automaticky opraveno podle SPZ.

Ev.č.vleku

Číselná položka pro uvedení evidenčního čísla použitého vleku či přívěsu. Máte opět možnost zadávat přímo číslo nebo použít číselník vozidel. Vleky a přívěsy musí mít správně definovaný typ vozidla (Návěs/Přívěs ) v kartě vozidel.

SPZ vleku

Položka pro zaznamenání státní poznávací značky použitého vleku. Pokud je vyplněna položka evidenční číslo vleku, bude SPZ doplněna automaticky.

Řidič (povinný údaj)

Evidenční číslo zaměstnance kterému vystavujete příkaz k jízdě. Opět můžete zadávat přímo nebo využít číselník zaměstnanců. Pokud nevyplníte v poli řidič číslo řidiče, bude do stazky automaticky zapsán řidič, který je tomuto vozidlu přiřazen v kartě příslušného vozidla.

Příjmení (povinný údaj)

Textové pole pro zápis příjmení řidiče. Pokud je vyplněno pole řidič, bude pole příjmení doplněno automaticky.

Výkon [km]

Pole výkon km vyplníte v případech, kdy jsou na stazce uvedeni dva řidiči a chcete ujeté kilometry mezi ně rozepsat.

Řidič 2

Evidenční číslo zaměstnance který jede jako druhý řidič, případně závozník. Opět můžete zadávat přímo nebo využít číselník zaměstnanců.

Příjmení (řidiče 2)

Textové pole pro zápis příjmení druhého řidiče. Pokud je vyplněno pole řidič, bude pole příjmení doplněno automaticky.

Výkon [km] (řidiče 2)

Počet kilometrů, které ujel druhý řidič.

Typ přepravy

Pole s výběrem, zda se jedná o mezinárodní či tuzemský typ přepravy.

Cílová země

Toto pole je přístupné pouze pro mezinárodní typ přepravy. Vybíráte zde z číselníku Země. Údaj slouží především pro statistické účely.

Cíl cesty

Textové pole o délce 60 znaků pro specifikace cílu cesty.

Číslo zakázky

Číselné pole pro záznam zakázky, pro kterou bude cesta uskutečněna. Můžete zadávat ručně nebo pomocí číselníku zakázek.

Účel cesty

Textové pole pro záznam účelu cesty.

Dispozice pro posádku

Textové pole určené pro záznam pokynů pro posádku.

Základní údaje - čítače

Systém umožňuje sledovat až 4 nezávislé čítače jednotek.

Hlavní ... hlavní pohonná jednotka (sleduje proběh kilometrů)

Hybridní ... vedlejší pohonná jednotka (sleduje proběh kilometrů)

Agregát ... agregát (sledován v MTH)

Topení ... topení (sledováno v hodinách)

Upozornění Přístupnost jednotlivých čítačů na stazce je umožněna zadáním odpovídajících normospotřeb v kartě daného vozidla !!!

Hlavní

Tachometr PS

Číselná položka pro záznam počátečního stavu tachometru vozidla před jízdou. Položky o počtech a stavech km jsou přístupná u vozidel, které mají ve své kartě v poli Sledovat km nastavenou hodnotu na Ano. Hodnota je automaticky přebírána z koncového stavu předchozí jízdy. Máte však možnost údaj podle svých potřeb korigovat. Provádět podstatné změny v návaznosti stavu kilometrů není však příliš časté. Toleranci, ve které se mohou odchylky pohybovat, je možno nastavit v Doprava, Konstatnty a číselníky, Nastavení parametrů.

Upozornění Nesrovnalosti mezi stavy tachometrů lze odhalit pomocí nástroje Kontrola návaznosti. Tento nástroj lze vyvolat v přehledu Vozidla akcí Speciality - Kontrola návaznosti.


Ujeté km

Číselná položka pro záznam celkového počtu kilometrů ujetých během jízdy. Pečlivé vyplnění je důležité pro výpočet konečného stavu a především pro správný výpočet průměrné spotřeby pohonných hmot.

Tachometr KS

Konečný stav tachometru po jízdě. Je automaticky doplněn z počátečního stavu a ujetých km.

Hybridní

Čítač PS

Počáteční stav čítače hybridního pohonu. Hodnota je automaticky načtena z koncového stavu po předešlé jízdě. Můžete ji však ručně opravit podle požadavků.

Ujeto km-H

Počet ujetých kilometrů na hybridní pohon z celkového počtu kilometrů (viz výše). Tento počet km se při výpočtu průměrné spotřeby na 100 km odečte od celkových ujetých km.

Upozornění Tato hodnota má vliv na výpočet skutečné průměrné spotřeby hlavní pohonné jednotky !!!

Čítač KS

Koncový stav čítače hybridního pohonu, který je počítán z počátečního stavu a ujetých km.


Agregát

MTH PS

Počáteční stav motohodin příslušného vozidla. Položky pro záznam motohodin jsou přístupné u vozidel, která mají na své kartě nastaveno sledovat motohodiny. Hodnota je automaticky načtena z koncového stavu po předešlé jízdě. Můžete ji však ručně opravit podle požadavků. Pro kontrolu návaznosti to však není doporučeno tyto stavy měnit. Motohodiny jsou využívány především při chodu přídavného agregátu.

MTH celkem

Pole pro záznam celkových motohodin chodu přídavného agregátu vozidla.

MTH KS

Koncový stav motohodin vozidla, který je počítán z počátečního stavu a motohodin celkem.

Topení

Topení PS

Počáteční stav čítače topení. Hodnota je automaticky načtena z koncového stavu po předešlé jízdě. Můžete ji však ručně opravit podle požadavků. Pro kontrolu návaznosti to však není doporučeno tyto stavy měnit.

Hod.topení

Pole pro záznam celkového počtu hodin chodu topení vozidla.

Topení KS

Koncový stav čítače topení, který je počítán z počátečního stavu a hodin celkem.


Ujeté km vleku

V případě, že použijete vlek a máte na jeho kartě nastaveno v poli sledovat km hodnotu Ano, je třeba i v tomto poli vyplnit počet ujetých kilometrů.

ROLO

Do tohoto číselného pole vyplníte počet kilometrů, kdy bylo vozidlo přepravováno na železnici.


Dispečer

Textová položka určená pro záznam jména dispečera, který vystavil stazku.

Objednávky PS

Tlačítko je viditelné pouze pokud je instalován modul Přepravní služby. Je-li na stazce uvedeno vlastní vozidlo, zobrazí se prostřednictvím tohoto tlačítka přehled všech zásilek nebo pozic, které nemají datum nakládky starší než 30 dnů, je na nich uvedeno shodné vozidlo jako na stazce a mají v kalkulacích nejméně jednu nákladovou položku, kde je dodavatelem vlastní organizace (náklad zásilky je vlastně výnos dopravy).

další