Stav saldokonta (Ctrl-S) - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Stav saldokonta jednotlivých saldokontních složek pro určité saldokonto zjistíte akcí Stav saldokonta z Pásu karet karty Akce. Otevře se přehled vybraného saldokonta napočtený z účetního deníku bez ohledu na datum (rozdíl oproti salda k datu, kdy se berou v úvahu jen účetní zápisy k určenému datu).

BID101

Stav salda.png


V tomto přehledu jsou na jednotlivých řádcích zobrazeny saldokontní případy podle vazeb, které jsou definovány pro danou saldokontní skupinu. Jednotlivé saldokontní řádky jsou součtovými řádky složenými z jednotlivých účetních řádků. Tyto řádky jsou napočteny dle vazeb nastavených na příslušné saldokontní skupině. Např. pro klasické dodavatelské nebo odběratelské saldo má obvykle vazbu na Párovací znak (číslo faktury) a na Organizaci. Pro všechny účty zařazené do této saldokontní skupiny jsou všechny účetní řádky (pokud se nacházejí ve stavu účtováno nebo uzavřeno) seskupeny dle párovacího znaku a organizace. Pokud je vazba příp. ještě na zakázky a útvary, saldokontní řádek se načítá na základě vazeb všech těchto atributů.

Pás karet - karta Přehled

Tisk

Tisk stavu saldokonta s rozpadem na účty je možno provést pomocí tiskových formulářů (volbou F8) nad stavem saldokonta. Počet řádků, ze kterých je tvořen saldokontní řádek, je možné si zobrazit pomocí Nastav volbou Počet řádků v deníku.

Upozornění Saldokonto je vytvořeno z řádků účetních dokladů, kde je účtováno na daný saldokontní účet a tyto účetní doklady jsou ve fázi rozpracovanosti účtováno nebo uzavřeno. (Pokud je účetní doklad v nejnižší fázi pořízeno, do saldokonta se nepromítne. Pro zařazení do salda je nutno převést účetní doklad do stavu účtováno nebo následně uzavřeno. Další podmínkou je vyplnění pole Datum salda jinou hodnou než Není a následně vyplněné příslušné datum)Uložené sestavy

Pod touto volbou jsou předdefinované různé varianty zobrazení stavu saldokonta. Např. saldokonto vyrovnané, nevyrovnané, po splatnosti, před splatností atd.

Příklad Cizí měna

Za účelem sledování salda v cizích měnách je třeba pomocí nástroje Nastav nastavit sledování salda v cizí měně.

Sledování salda v cizí měně je umožněno dvojím způsobem:

  • ve stavu saldokonta si přes Nastav vyberete sloupce Saldo 1 CM a Měna.
  • na konkrétní měně (Číselníky - Kurzovní lístky - Kódy měn) zatrhnete Sledovat saldo. Tím si z Nastav můžete vybrat sloupec týkající se salda konkrétní měny - např. Saldo 1 EUR. (Sloupec Saldo 1 CM se potom nenaplňuje hodnotami té měny, na které je zatrženo Sledovat saldo.)

Tyto sestavy si můžete pomocí Nastav upravovat, přidávat další podle toho, jaké informace chcete získat.

Pás karet - karta Akce

Pro zobrazení jednotlivých řádků účetních dokladů, tisk upomínek, penalizačních faktur a platebních příkazů slouží akce v pásu karet. Jsou -li v přehledu salda zobrazeny sloupce týkající se prodlení faktur - sloupce PNF, KPZF, KPNF, KPF, PF a PZF, pak je umožněno tato sumovat a počítat průměry. Při výpočtu průměrů se používá běžný aritmetický průměr, nikoliv vážený aritmetický průměr používaný v modulu Řízení peněžních toků. (Toto pravidlo platí i pro zobrazení přehledů ve Stavu salda k datu a v Saldu archívním.)


Účetní řádky

BID260 Otevře se přehled účetních zápisů pro daný saldokontní případ.


Saldo ucradky.png


V tomto přehledu jsou zobrazeny jednotlivé účetní zápisy, ze kterých je vytvořen saldokontní řádek. Struktura údajů v podstatě odpovídá údajům v deníku a její zobrazení lze změnit pomocí tlačítka Nastav.

Spárování

Tato funkce umožňuje přímo z přehledu salda párovat jednotlivé saldokontní případy, tj. sjednotí na označených případech všechny párovací atributy.

Musí být označeny alespoň dva saldokontní případy. Po zvolení akce Spárování se objeví editor spárování, ve kterém je možno vybrat párovací hlediska přístupná na dané saldokontní skupině, která nejsou stejná na příslušných úč.zápisech. V editoru se vždy přednastaví hodnoty z aktuálního záznamu. Jednotlivé hodnoty je možno také přenést z jiného saldokontního případu tlačítkem Výběr sal.údajů. Po potvrzení editoru dojde ke spárování všech označených saldokontních případů dle hodnot zadaných v editoru spárování.

Saldo sparovani.png

Oprava párovacích údajů probíhá na účetních řádcích navázaných na dané saldokontní případy. Proto akci nelze provést, je-li uzavřen účetní doklad, uzavřené období nebo doklad je navázán v archivním saldu nebo je součástí zápočtu nad saldokontem.

Tip Při změně organizace nebo párovacího znaku jsou měněné účetní doklady kontrolovány, zda nespadají do některého kontrolního hlášení.

Pokud spadají do uzavřeného kontrolního hlášení, je zobrazena chyba s číslem dokladu a proces spárování je ukončen. Pokud spadají do otevřeného kontrolního hlášení, je zobrazen dotaz na pokračování.

Účtování

Kurz. rozdíl k fakturám

Je přístupný pouze pro řádky, kde Saldo 1 CM je nulové, tedy vyrovnané. Poté lze spustit zaúčtování kurzového rozdílu k fakturám. Po potvrzení nabídky je zobrazena tabulka pro zadání údajů, podle kterých se mají vygenerovat zápisy pro saldokonto. Tato akce se provede pro všechny označené saldokontní případy. Nabídka je umístěna v místní nabídce (pravé tlačítko myši) Účtování - Kurzový rozdíl k fakturám.

Tip Datum případu v editoru před účtováním lze zadávat jen v případě, že na zadané kontaci není nastaveno zaškrtávátko "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady".

Je-li naopak toto zaškrtávátko zaškrtnuto, není pole pro datum případu přístupné a není vyžadováno jeho zadání.


Saldo kurzrozdil.png

Akce účtování kurzového rozdílu před samotným výpočtem výše kurzového rozdílu kontroluje označené saldokontní řádky. Kontroly na jednoznačnost cizí měny na saldokontním případu a na vyrovnanost salda v cizí měně (Saldo1 v CM = 0).

Číslo kontace

Číslo kontace pro daný druh pohybu Saldokonto. Stiskem pomocného tlačítka máte možnost vstoupit do přehledu účetních kódů a vybranou kontaci přenést.

Vzor kontace pro účtování kurzového rozdílu:

Saldo kontace01.png

Volba Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady je přístupná pouze při zaškrtnutí atributu neseskupovat stejné řádky. Je-li zaškrtnuto, datum případu a případně i datum úhrady ve vygenerovaných deníkových řádcích je naplněno datumem poslední úhrady daného saldokontního případu. V případě, že datum úhrady je prázdné, je použito zadané datum. V případě, že datum poslední úhrady pro jednotlivé saldokontní případy spadá do různých obdobích, je vygenerováno více dokladů do jednotlivých období. Doklady jsou v přehledu před zaúčtováním setříděny primárně podle období. Je-li zadáno období stavu, je do jednotlivých účetních dokladů dotaženo odpovídající období stavu, existuje-li.


Upozornění V případě vytváření kontace pro kurzové rozdíly lze vynechat řádky - Saldokontní řádek a nechat pouze řádky Vyrovnání zisk a Vyrovnání ztráta.


Datum případu, Období stavu
Vyplníte datum případu, Období stavu se doplní dle tohoto datumu.

Text
Můžete vybrat z nabídky nebo vypsat ručně.

Vyplněné údaje potvrdíte stiskem tlačítka OK.

Každý saldokontní případ generuje 1 účetní řádek na opačnou stranu než je předpis. Účet je dotažen z deníkových zápisů tvořících daný saldokontní případ, není-li jednoznačný, dotahuje se z řádky kontace - saldokontní řádek příslušné strany (neexistuje-li takový řádek kontace, je hlášena chyba, že chybí účet). Párovací údaje (PZ, zakázka, organizace...) jsou přetahovány ze saldokontního případu, nejsou-li obsaženy, tak z deníkových zápisů tvořících saldokontní případ (jsou-li jednoznačné).

Po generování těchto řádků jsou v účetním zápise vygenerovány řádky - vyrovnání zisk a ztráta, které vyrovnávají účetní doklad. Není-li nalezen řádek kontace příslušné strany, je použit řádek se stranou stejnou, ale částka má opačnou hodnotu. Údaje se přetahují z kontace - řádky - vyrovnání zisk a vyrovnání ztráta, nejsou-li údaje v kontaci, dotahují se stejným mechanismem, jako řádky saldokonta.

Při účtování kurzového rozdílu k fakturám může dojít k chybovému hlášení

Varování nebo chybová hláška Nebylo dohledáno datum poslední úhrady v deníkových dokladech. Účtování nelze provést

K této chybě dojde, je-li na kontaci nastaveno zaškrtávátko "Datum případu (případně i datum úhrady) podle data poslední úhrady" a v úč. deníku není dohledáno datum poslední úhrady. Systém správně neprovede zaúčtování.

Kurz. rozdíl k bil. dni

Tato akce se provádí pro označené saldokontní případy. Po potvrzení této nabídky je zobrazena tabulka pro zadání údajů, podle kterých se mají vygenerovat zápisy. Doporučujeme tuto funkcionlitu využívat spíše ve Stavu saldokonta k datu..., kde jsou obsaženy údaje ke konkrétnímu datumu - většinou k poslednímu dni účetního období na rozdíl od Stavu saldokonta, které je tvořeno ze všech účetních zápisů, které jsou alespoň ve fázi Účtováno.

Číslo kontace

Číslo kontace pro druh pohybu Saldokonto. Kontace obsahuje stejný Druh řádků jako kontace pro haléřové dorovnání. Stiskem pomocného tlačítka máte možnost vstoupit do přehledu účetních kódů a vybranou kontaci přenést.

Datum kurzu, Datum případu, Období stavu
Vyplníte datum případu, Období stavu se doplní dle tohoto datumu.Zadáte datum kurzu. Kurz pro toto datum a měnu musí být obsažen v kurzovním lístku. Při účtování ze saldokonta k datu se dotáhne lokální období dle zadaného datumu případu, projde kontrolami a účtování je provedeno do tohoto období (toto platí pro všechny druhy účtování v přehledu salda k datu).

Text
Můžete vybrat z nabídky nebo vypsat ručně.

Vyplněné údaje potvrdíte stiskem tlačítka OK.

Kontroluje se období, je-li zadán řádek kurzový zisk/ztráta v kontaci, je-li saldokontní případ veden v cizí měně a je-li saldo v cizí měně nevyrovnané, je-li pro danou měnu a datum kurzu zadán v kurzovním lístku kurz.

Do deníku jsou zapsány doklady o 2 řádcích ke každému saldokontnímu případu. První na účet kurz.zisk/ztráta zadaných u konkrétní měny (není-li, tak účet z kontace) a druhý na účet saldokonta (není-li jednoznačný, tak účet z kontace).


Tip Při účtování kurzového rozdílu k fakturám/k bil.dni nebo účtování dorovnání a v případě, že na saldokontním řádku kontace není zadán účet, je při dohledávání účtu zohledněno nastavení "Párování plateb z bankovních výpisů" na účtu. Pro účtování se primárně přebírá účet s příznakem "Účet použít prioritně (pouze saldokontní)", když takový není, pak s příznakem "Účet použít". Jestliže je účet nejednoznačný nebo není dohledán žádný, potom dojde k chybovému hlášení "Není zadán účet"

Dorovnání setin - v hlavní měně

Tato akce vytvoří účetní doklad k dorovnání částky v hlavní měně. Musí být zadáno Číslo kontace - vyberete z číselníku nebo máte přednastaveno na saldokontní skupině Datum úhrady - musí být vyplněno Datum případu Text - zadáte nebo vybíráte z číselníku

Dorovnání setin - v hlavní i cizí měně

Dorovnání setin - v cizí měně

Přeúčtování

Pomocí vhodně nastavené kontace (postačují dva řádky s Druhem řádku Saldokontní řádek a Přeúčtování) umožňuje přeúčtování saldokontních případů (refaktoring). Je nutno zvolit, zda bude datum splatnosti přebráno ze saldokontního případu.
Druh řádku "Přeúčtování", lze zařadit do kontace vícekrát, účtuje se tak, jak je uvedeno v kontaci (tolikrát, na uvedenou stranu s uvedeným účtem) a má k dispozici stejné nastavení jako Druh řádku Saldokontní řádek.

Saldo za účty

Zobrazí stav saldokonta i se sloupcem Účet.

Kontrola na stav účtu

Zobrazí sestavu seskupenou za účet s napočtenými sloupci:
Suma saldo 1 - stav účtu ze salda
Suma zůstatek deník - stav z účetního deníku
Suma rozdíl - případný rozdíl.

Archiv

Přesun saldokontních případů do archiv

Tato akce provede převedení označených saldokontních případů do archivu. Nejprve bude zobrazen dotaz:

Opravdu převést označené saldokontní případy do archivu ? Pokud na tento dotaz odpovíte Ano, budete vyzváni k zadání hesla a potom bude proveden přesun.

Podmínkou převodu dokladů do archívu je jeho vyrovnanost. Kontrola na vyrovnanost v hlavní a cizí měně je prováděna jen pro saldokontní případy, které obsahují právě jednu cizí měnu (kromě hlavní měny). V ostatních případech, kdy saldokontní případ neobsahuje žádnou cizí měnu nebo obsahuje více cizích měn, je kontrolována vyrovnanost pouze v hlavní měně.

Archiv saldokontních případů

Zobrazí archiv saldokontních případů - tedy případy, které jste do archivu přesunuli, např. pokud jsou vyrovnané. Kromě funkcí popsaných ve stavu saldokonta, je zde v pásu karet karty Akce volba Přesun saldokontních případů do salda - tedy z archivu zpět do běžného saldokonta.

Další akce

  • Korekce pro řízení peněžních toků
Saldo korekceRPT.png
  • Poznámky k saldokontnímu případu

K saldokontnímu případu lze přivázat textovou poznámku.

  • Poznámky
  • Dokumenty
  • Dokumenty navázané i nepřímo

Popis naleznete v systémové části dokumentace.Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail