Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Společné číselníky - Celní případy

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Organizační struktura

Každý z útvarů organizační struktury může fungovat jako sklad nebo přehled fakturačních položek. O skladech byste měli mít jasno než začnete pracovat v modulu Oběh zboží. Sklad (nový útvar) přidáte do organizační struktury takto:

Z hlavní nabídky systému vyberte Pomocné číselníky, Organizační struktura. Při prvním spuštění systém automaticky vytvoří v první úrovni útvar Středisko 001. V přehledu, v pravé části okna aplikace, vyberte z místní nabídky Nový.

Do pole Název vyplňte název skladu (slovní popis). V části Struktura vyplňte novým číslem alespoň první pole ze všech pěti zobrazených.

Upozornění Jakmile k útvaru existují „vazby“, tzn. zařazené položky z katalogu, vystavené doklady apod., nelze již útvar zrušit !


Další informace o organizační struktuře najdete viz Organizační struktura.

Oběh zboží

V základní verzi programu HELIOS ORANGE najdete i zredukovaný modul Oběh zboží. Jsou přístupné pouze nabídky Zboží a služby a Stav skladu. Mohou Vám posloužit pro zápis údajů o dováženém či vyváženém zboží a pro naplňování odstavců 31 v položkách celních deklarací.

V kompletním modulu Oběh zboží, který lze k programu HELIOS ORANGE dokoupit, najdete všechny běžné skladové operace, jako je příjem, výdej, nabídky, rezervace, fakturace, zaúčtování.

Při práci v modulu Oběh zboží využijete řadu číselníků. Útvary v číselníku Organizační struktura fungují jako sklady, skladové položky zadáváte do jednotného „katalogu“ Zboží a služby. Pak si „ve skladu“ vybíráte z „katalogu“, jaké položky budete na skladě mít. Z každého skladu můžete údaje o zboží přenášet do položek celních deklarací.

Konstanty

Systém HELIOS ORANGE má řadu nastavení a konstant. Nastavení konstant celého systému popisuje i jedna z úvodních kapitol dokumentace.

Nastavení konstant důležitých pro modul Oběh zboží vyvoláte z pruhu nabídek, volba Možnosti, Konfigurace/správa systému. Zobrazí se okno Konfigurace.

V levé části vyberte volbu Oběh zboží. V pravé části se zobrazí konstanty. Popsány jsou ty, na které nesmíte zapomenout:

Druh skladu

Vybíráte metodu pro skladovou evidenci. Máte na výběr metodu FIFO a metodu Průměry. Metodu lze nastavit i samostatně pro sklad. Také můžete využít „sklad“ typu služby, což je vlastně přehled fakturačních položek.

Délka registračního čísla zboží

Registrační číslo je spolu se skupinou zboží základním údajem položky v katalogu. Touto konstantou nastavíte maximální délku registračního čísla. Přednastavená hodnota je 6 míst. Maximální hodnota je 30 míst.

Více o konstantách viz Konfigurace.

Upozornění Pozor, systémové konstanty je nutné nastavit před začátkem práce v modulu. Během provozu nelze nastavení měnit !


Zboží a služby

Položky, se kterými chcete ve skladové evidenci pracovat, zadáváte do „katalogu“. Ten najdete v hlavní nabídce, volba Oběh zboží, Zboží a služby.

Nejprve musíte určit, v jaké skupině položka bude. Volbou místní nabídky Nový zobrazíte formulář pro zadání skupiny

Do pole Skupina zboží vyplňte třímístné číslo skupiny. Do pole Název vyplňte slovní popis skupiny. Zadanou skupinu uložíte tlačítkem OK. Pak z přehledu vyberete skupinu volbou místní nabídky Přenos a otevře se formulář pro novou položku v „katalogu“.

V kmenové kartě vyplníte minimálně pole:

Skupina

Číslo skupiny zboží. Předvyplněno vybranou skupinou.

Registrační číslo

Základní označení položky. Spolu se skupinou tvoří jednoznačnou dvojici. Nezadáte dvě karty se stejnými čísly (Skupina + Registrační číslo). Pokud se pokusíte uložit takovou kartu tlačítkem OK, vypíše se hlášení

Duplicitní označení - nelze vložit záznam!

Název 1

Pole 100 znaků pro popis položky.

Dále vyplňte údaje v záložce CLO. Celní popis zboží se při přenosu do JSD objeví v odstavci 31, Celní nomenklatura a Doplňkový kód v odstavci 33.

Po vyplnění údajů položku uložíte tlačítkem OK. Tak jste zadali první kmenovou kartu. Další informace o kartách zboží a kmenovém seznamu karet zboží viz Oběh zboží - Zboží a služby.

Kmenové karty zboží zařadíte z katalogu (Seznam kmenových karet) do skladu. Z hlavní nabídky systému vyberte Oběh zboží, Stav skladu. Jste přepnuti do skladu, ve stavovém řádku na dolním okraji obrazovky je zobrazeno, který ze skladů to je.

Upozornění Pokud některý z přehledů modulu Oběh zboží (tzn. pod volbou Oběh zboží v přehledu hlavní nabídky) otevíráte jako první, systém otevře číselník Organizační struktura. Vyberte z něho sklad, se kterým chcete pracovat.

Z místní nabídky vyberte volbu Nový, otevře se přehled Zboží a služby (Seznam kmenových karet). Označte položky, které chcete mít ve skladu (např. kombinací <CTRL>+ tlačítko myši) a zařaďte je do skladu volbou místní nabídky Přenos.

Pokud chcete mít položky i v jiných skladech, poklepejte ve stavovém řádku na políčko zobrazující číslo a název skladu. Z otevřené organizační struktury vyberte jiný sklad. Zopakujte výše uvedený postup zařazení položek do skladu.

Ve skladu se pak k položkám zobrazují vedle společných údajů (Skupina, Registrační číslo, Název 1 apod.) i údaje položky týkající se právě aktuálního skladu (Množství, Množství k dispozici, Stav skladu, apod.). Jde o tzv. skladovou kartu.

Stav skladu

Potvrzením hlavní nabídky Oběh zboží – Stav skladu se zobrazí přehled stavu skladu, který jste si přednastavili jako aktuální. Nemáte-li předvolený žádný sklad, otevře se vám nejprve přehled organizační struktury, ve které si poklepáním myši vyberete, přehled kterého skladu chcete otevřít. V přehledu Stav skladu získáte informace o finančním stavu skladu jednotlivých položek, o jejich skutečném množství na skladě i množství k dispozici. Můžete každému zboží definovat jeho minimální a maximální množství, ve kterém by se mělo na skladě vést. V přehledu můžete tisknout, seskupovat a provádět celou řadu dalších operací. Vzhled tohoto přehledu, způsob setřídění záznamů, závisí na uživatelském nastavení a může jej měnit pomocí volby Nastav (viz kapitola Volby místní nabídky – Nastav).

Evidenci zboží a služeb lze vést pro jeden nebo více skladů. Jednotlivé sklady jsou vázány na organizační strukturu, tzn. každá organizační jednotka v organizační struktuře může být z hlediska modulu Oběh zboží skladem (ale i přehledem fakturačních položek). To znamená, že nový sklad vytvoříte z některé již existující organizační jednotky nebo vytvoříte novou organizační jednotku v organizační struktuře. Informaci o tom, ve kterém skladu se momentálně nacházíte, naleznete v okně stavového řádku (poslední řádek okna systému Helios Orange). Poklepáním na toto okno stavového řádku se můžete přepnout do jiného skladu.

Další popis naleznete přímo v modulu Oběh zboží.

Kurzovní lístek

Nabídka kurzovní lístek umožňuje zadat libovolný počet zahraničních měnových jednotek a jejich kurzových hodnot pro přepočet. Pomocí kurzovního lístku můžete provádět přepočet pro měny Evropské měnové unie prostřednictvím společné měny EURO zemí EMU.

Kurzovní lístek zadáváte stisknutím volby ve stromové struktuře Číselníky, Kurzovní lístek. Otevře se přehled kurzovních lístků. V tomto přehledu vybíráte činnosti z místní nabídky. Jednotlivé nabídky jsou popsány v kapitole Volby místní nabídky.

Kurzovní lístek s celními (měsíčními) kurzy lze načíst ze souboru, který najdete na adrese www.kobler.cz v sekci Kursovní lístky volbou Import místní nabídky.

Podrobný popis viz Kurzovní lístek.

Číselník Země

Tento číselník otevřete samostatně z hlavní nabídky Pomocné číselníky, Země nebo při vyplňování kódů či názvů zemí v JSD, NCTS… Číselník můžete importovat z podkladů pro import v Celní případy, Zákony a číselníky.

Ve formuláři zadáváte údaje do pole Název země (textový popis) a ISO kód a celní kód země. Vyplnit lze také pole Směrový kód země. Pro modul Celní případy je důležitý Typ země a příslušnost k ekonomickému uskupení.

Definice zpráv

obsah

Zprávy slouží ke komunikaci s okolním počítačovým světem. Pomocí zpráv lze údaje ze systému odesílat i do systému přijímat. Odesílat budete především JSD a NCTS ve formě souborů přijímaných celními úřady. Přijímat můžete doručenky a odpovědi od CÚ, komunikujete-li s celním úřadem prostřednictvím VAN operátora.

Po prvním nainstalování programu HELIOS ORANGE najdete v přehledu definice zpráv základní zprávy pro komunikaci s celnicí. U každé zprávy můžete změnit její název a hlavně adresář (můžete zadat i emailovou adresu nebo adresu ftp serveru), do kterého má být zpráva generována či ze kterého bude zpráva načítána.

Políčko Zprávy po vytvoření odeslat zatrhněte v případě, že chcete, aby byly zprávy uloženy do cílového adresáře bezprostředně po pokynu k vytvoření zprávy. Pokyn k vytvoření zprávy budete dávat pomocí pravého tlačítka myši nad vyplněnou celní deklarací. Pokud chcete, aby se zprávy pouze připravily, nechte políčko volné. Připravené zprávy pak odešlete (uložíte do cílového adresáře) hromadně z přehledu zpráv.

Ke každé zprávě lze vybrat návaznou zprávu, která bude odeslána vždy (automaticky) při odesílání hlavní zprávy. Tímto způsobem docílíte zřetězení zpráv, např. pro automatické odesílání údajů o deklarantovi při odesílání vlastní dovozní deklarace.

Pokud určíte jako místo určení zprávy emailovou adresu, můžete v záložce Email – vlastnosti zapsat předmět zprávy a obvyklý text a určit, zda má být email sestaven automaticky nebo zda chcete vstoupit do editoru emailů (interní poštovní klient).

Pokud určíte jako místo určení zprávy ftp adresu, můžete v záložce FTP – vlastnosti zapsat přihlašovací jméno a heslo k FTP serveru. Tímto způsobem si mohou oddělená střediska pohodlně předávat libovolná data, jejichž přenos je programem podporován.

Příchozí zprávy (především odpovědi a doručenky CÚ) načte program HELIOS ORANGE v momentě, kdy vstoupíte do Přehledu definice zpráv a na pozici požadované zprávy dáte pokyn ke stažení. Každá přijatá (a samozřejmě i odeslaná) zpráva je automaticky svázána s dokladem, který s ní souvisí.

Druhou možnost pro příjem zpráv najdete v modulu Celní případy, submodulu Doručenky a odpovědi. Popis najdete v kapitole věnované celním případům.

Přehled zpráv k dokladu

U každého dokladu (např. u JSD) lze pomocí pravého tlačítka myši funkcí Zprávy / Přehled zpráv k aktuálnímu záznamu k dokladu zobrazit všechny související odeslané a přijaté zprávy.

Obsah zprávy zobrazíte tak, že na zprávě stisknete <Enter> nebo poklepnete levým tlačítkem myši a vyberete si Otevřít. Zpráva bude zobrazena v poznámkovém bloku, odkud ji můžete vytisknout či zkopírovat.


Logování zpráv

Veškeré zprávy odeslané na celní úřad, vyexportované na flash disk či do jiného umístění stejně tak jako všechny zprávy do IS Helios Orange načtené (od celního úřadu nebo v interním formátu z jiného pracoviště) naleznete v přehledu Přehled definice zpráv/přehled zpráv.

Dále pod tímto přehledem naleznete přehled Logování zpráv, který slouží k:

  1. - logování všech příchozích i odchozích zpráv z IS Helios Orange /nejen z přehledu Celní případy/,
  2. - logování zpráv v interním formátu IS Helios Orange /formát zprávy NCTS/ECS/ICS Helios Orange/,
  3. - logování chyb při neúspěšném pokusu o načtení příchozích zpráv z celního úřadu.
  4. - zasílání informací o změně stavu dokladu prosgtřednictvím automatické funkce Odeslání informací o stavu.

Zapnutí/vypnutí logování zpráv lze provést v přehledu 'Logování zpráv prostřednictvím funkce Akce/Zapnutí logování zpráv, resp. Akce/Vypnutí logování zpráv.

Definice práv

Program umožňuje pro každý přehled individuálně pro každého uživatele nastavit, jaké akce bude moct spouštět. Více informací najdete zde.

další