Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Souhrnná hlášení - Evidence DPH

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID673

Editor Souhrnné hlášení (SH)

Nové souhrnné hlášení zadáte z hlavní nabídky Evidence DPH, Souhrnná hlášení v záložce Přehled → Nový.

Souhrnné hlášení se nezakládá automaticky (jako např. období DPH), je nutné jej založit ručně pomocí akce „Nový“, popř. „Nové následné souhrnné hlášení…“.
Souhrnné hlášení není nutné zakládat před prvním účtovaným dokladem, účetní doklady se do SH propíší dodatečně při použití funkce Zobrazení přehledu SH s aktualizací, která se nachází na záložce Akce. BID675

Při nápočtu účetních dokladů do souhrnného hlášení probíhá kontrola na existenci DIČ v rámci jednoho dokladu. V případě problému se zobrazí chybové hlášení

Dotaz nebo informativní hláška „Na některých účetních dokladech je nejednoznačné nebo chybí DIČ organizace.“

Je-li země DIČ na dokladu účetního deníku shodná se zemí souhrnného hlášení, doklad není napočítán ani do výkazu souhrnného hlášení ani do přehledu dokladů pro skupinovou registraci. V tomto případě se zobrazí chybové hlášení

Dotaz nebo informativní hláška „DIČ je stejná jako Země DPH na hlavičce SH.“


V přehledu účetního deníku a účetního deníku celkem došlo k rozšíření nabídky funkce Nastav. Zde je k dispozici nová „obálka“ s označením „Souhrnná hlášení“, ze které je možné si zobrazit informaci např. o názvu souhrnného hlášení, do kterého se účetní doklad načetl.

Záložka 1 - Souhrnné hlášení

Na tuto záložku vyplňte údaje o Vaší organizaci a o období, za které se SH podává. Povinné údaje jsou Název, Rok, Čtvrtletí, DIČ vlastní organizace.
Dále lze zadat údaje pro formulář souhrnného hlášení - údaje o firmě, odpovědná osoba apod. Některé údaje jsou předvyplněny z údajů vlastní organizace (organizace s číslem 0).

Upozornění Od 1.1.2010 lze podávat Souhrnné hlášení jen elektronicky (ne v papírové podobě). Pro elektronickou komunikaci nezapomeňte vyplnit "Číslo Finančního úřadu".

Datum uzavření souhrnného hlášení na první záložce je možno zadat a posléze uložit jen v případě, že všechna navázaná období DPH obsažená v příslušném souhrnném hlášení jsou také uzavřena.

Upozornění POZOR, tato funkcionalita platila do konce r.2009. Od 1.1.2010 se s legislativními změnami změnila i funkcionalita nápočtu hodnot do souhrnného hlášení, vazba mezi SH a obdobím DPH byla zrušena, tato záložka tedy chybí. Zařazení účetních dokladů se řídí pouze datumem DUZP.

Záložka 3 - El.podání

V případě, že používáte elektornické odesílání SH, naleznete zde informace o stavu podání a datumech odeslání a zpracování na FÚ.

Záložka 4 - Call-of stock

SH druhacast 02.png

Pro zadání údajů o režimu call of stock, slouží samostatná záložka. Údaje se nenačítají při aktualizaci, ale je nutné je zadat ručně.

Pás karet Přehled - Nový

Záznamy přidáte přímo na záložce 4, pomocí akce Nový.

SH_druhacast_03.png

Pořadí - pořadí řádku, bude doplněno automaticky
Země DPH - vybíráte z číselníku zemí
IČ DPH příjemce - při zadávání "IČ DPH příjemce" a "IČ DPH původního příjemce" je číselník DIČ zafiltrován na zadanou zemi DPH
IČ DPH původního příjemce
Kód záznamu

 • Přeprava zboží do skladu pro předpokládaného pořizovatele
 • Úplné nebo částečné vrácení zboží dodavateli nebo oprava chyby
 • Změna předpokládaného pořizovatele u části nebo veškerého zboží


Je-li zadán "Kód záznamu" = "Přeprava zboží do skladu pro předpokládaného pořizovatele" nebo "Úplné nebo částečné vrácení zboží dodavateli nebo oprava chyby", nelze zadat "IČ DPH původního příjemce"
Je-li zadán "Kód záznamu" = "Změna předpokládaného pořizovatele u části nebo veškerého zboží", je povinné zadat "IČ DPH původního příjemce"

 • Poznámka - poznámka pro interní účely
Tip Je-li souhrnný výkaz uzavřený, nelze přehled "Souhrnné hlášení druhá část (Call-off stock)" měnit.

Při generování XML podání se generují záznamy souhrnného výkazu a záznamy druhé části souhrnného výkazu - věty S

Záložka 6 - Doplňující údaje

Zde doplňujete údaje o zástupci. Editor je doplněn o tlačítko nápovědy, jaké kódy je povoleno zadat.
Při podávání výkazu DPH nebo souhrn. hlášení elektronicky, je případné zadání kódu zástupce kontrolováno.
Více informací lze nalézt na cds.mfcr.cz

Pás karet - Přehled

Nový

Akce založí nové SH, přednastaveny jsou údaje roku a čtvrtletí navazující na poslední zadané souhrnné hlášení, hlavičkové údaje jsou předvyplněny z vlastní organizace.

Oprava

Oprava již založeného SH. Volba je přístupná pouze u neuzavřeného SH.

Zprávy

Elektronické odeslání SH.

Pás karet - Akce

Import číselníků z webu

Pomocí této akce si můžete naimportovat číselníky, které potom využijete pro vyplňování údajů do výkazů DPH. Například číselník finančních úřadů, číselník územních pracovišť, číselník činností (číslo první hlavní činnosti).
Akce je dostupná nad Přiznáním DPH, Kontrolním a Souhrnným hlášením. Stačí stáhnout z jednoho místa, číselníky se již v dalších výkazech budou nabízet.
Po kliknutí na akci Import číselníků z webu se číselníky začnou stahovat, o ukončení informuje okno s hláškou:

Import dokonc.png

Zobrazení přehledu SH s aktualizací

Zobrazení výkazu s aktualizací hodnot (kromě aktualizace hodnot počtu plnění, viz dále). BID675
Před provedením aktualizace vás systém vyzve ke spuštění kontroly zadaných dokladů. Doporučujeme spustit kontrolu před odevzdáním, čímž se předejde situaci, kdy se zašle SH s nějakou chybou.
Je-li DPH do deníku zadána ručně, nekontroluje se existence kurzového lístku pro dané DUZP a měnu.
Jestliže je zvolena při kontrole varianta Ano, dojde napřed ke kontrole účetních dokladů.
Jsou kontrolovány ty účetní doklady, které:

 • obsahují řádek s daňovým účtem s kódem plnění = odeslání zboží, přemístění zboží, třístranný obchod, poskytnutí služby
 • nemají zadáno datum DUZP nebo datum DUZP spadá do období daného souhrnného hlášení
 • není navázáno období DPH nebo navázané období DPH má stejnou zemi jako dané souhrnné hlášení
 • úč. záznam není navázán na jiné souhrnné hlášení.

Všechny tyto doklady jsou kontrolovány s výpisem chyb:

 • fáze pořízeno
 • chybí DUZP
 • chybí období DPH
 • chybí kurz DPH
 • chybí DIČ
 • nejednoznačné DIČ
 • neaktuální DIČ
 • DIČ není ze země EU
 • nesoulad země a DIČ (první 2 znaky DIČ musí být kód země)

případně s výpisem varování:

 • chybí párovací znak
 • v rámci dokladu více DIČ (toto varování znamená, že je sice DIČ zadáno přímo na úč. řádku souhrnného hlášení, ale v rámci úč. dokladu existuje na jiném řádku jiné DIČ)

Chyby i varování jsou vypisovány v procesním okně pro každý úč. doklad, který je identifikován názvem období / DUD / číslo dokladu.
Po uzavření procesního okna je zobrazen dotaz na pokračování v aktualizaci. Lze pokračovat v aktualizaci, i když jsou nalezeny chyby a varování.
Jestliže nejsou nalezeny chyby nebo varování, procesní okno kontroly se po doběhnutí kontrol samo zavře a je spuštěna aktualizace.
Není-li v úč. deníku nalezen žádný záznam k danému souhrnnému hlášení, kontrola neproběhne a je zobrazen prázdný výkaz souhrnného hlášení. Jinak je zobrazen výkaz souhrnného hlášení, stejně jako v následující volbě Zobrazení přehledu.

Zobrazení přehledu

Zobrazení výkazu souhrnného hlášení. Nad jednotlivými řádky v přehledu Výkaz souhrnného hlášení je v pásu karet - Akce možnost voleb:

Akce

 • Aktualizace - provede aktualizaci zobrazeného přehledu
 • Řádky deníku aktuálního řádku SH - zobrazí pouze řádky z účetního deníku
 • Doklady aktuálního řádku SH - zobrazí celé doklady z účetního deníku. I pro kontrolu z čeho vzniká počet plnění na hlášení.

Ověření a kontrola formátu DIČ

 • Ověření VIES
 • Log ověření DIČ
 • Kontrola formátu DIČ

Souhrnné hlášení druhá část (Call-of stock)

Do druhé části SH lze doplnit příslušné údaje, které se týkají režimu skladu (Call-of stock). V případě přemístění zboží do jiného státu EU za účelem prodeje se uplatní tento režim.
Na druhé části SH je třeba doplnit příslušné údaje:

 • země, do které je zboží přepraveno
 • DIČ předpokládaného příjemce, případně i DIČ původního příjemce
 • kód záznamu (1 = přemístění zboží, 2 = zboží je vráceno zpět do tuzemska nebo se jedná o opravy, 3 = zboží neodebere předpokládaný příjemce, ale jiný příjemce (ze stejné země))

Při generování souboru xml je do SH zahrnuta i tato jeho druhá část.

Nové následné souhrnné hlášení

K označenému souhrnnému hlášení založí následné hlášení, hlavičkové údaje jsou zkopírovány z SH řádného (kurzorem musíte stát na řádném SH toho období, ke kterému chcete vytvořit následné).

Evidence pro účely DPH neseskupeno

Neseskupené daňové doklady - zobrazí se přehled účetních řádků, které vstupují do daného souhrnného hlášení BID1181

Aktualizace daňových dokladů dle kurzů

Aktualizace účetních dokladů v deníku s použitím aktuálních kurzů kurzovního lístku. Aktualizace probíhá jen nad doklady, které vstupují do daného souhrnného hlášení.

Evidence dokladů souhrnného hlášení

Tuto akci mají jen uživatelé s licenci na modul "Skupinové DPH". Členové skupiny sem mohou exportovat vlastní daňové záznamy pro souhrnné hlášení a zastupující člen tyto záznamy může importovat do vlastní databáze.
Do souhrnného hlášení zastupujícího člena jsou poté zpracovány jak vlastní daňové záznamy zastupujícího člena tak i importované daňové záznamy členů. Jak export tak import daňových záznamů probíhá přes zprávy (formát XML), zpráva je zašifrována. BID1156

Pás karet - Akce

 • Aktualizace vlastních daňových dokladů
 • Účetní řádky

Přehled účetních dokladů z účetního deníku celkem. Na kartě Akce jsou k dispozici volby stejně jako nad účetním deníkem.

Uzavření souhrnného hlášení

Volba je dostupná pouze pokud SH není dosud uzavřeno a pokud je vyplněno datum v editoru SH (na 1.záložce vpravo nahoře).
Ještě před uzavřením budete dotázáni, zda spustit aktualizaci před uzavřením.

 • Po volbě Ne je souhrnné hlášení okamžitě uzavřeno.
 • Po volbě Ano je spuštěna aktualizace souhrnného hlášení včetně dotazu na provedení kontroly účetních dokladů a poté je zobrazen výkaz souhrnného hlášení.

Po jeho uzavření je souhrnné hlášení uzavřeno.

Otevření souhrnného hlášení

Otevře označené SH, akce vyžaduje globální heslo.

Změna periody (měsíc/čtvrtletí) souhrnného hlášení

Provede případnou změnu původně čtvrtletního SH na měsíční tak, že původní SH rozpadne na 3 nová SH po jednotlivých měsících odpovídající původnímu čtvrtletí (po použití akce je potřeba opětně aktualizovat všechna nově vzniklá SH).
Provede případnou změnu původně měsíčního SH na čtvrtletní tak, že původní 3 měsíční SH sloučí do jednoho čtvrtletního odpovídajícího původním třem měsíčním.
Akci nelze spustit nad uzavřeným SH.

Pro jedno období nelze mít otevřeno současně více souhrnných hlášení. Není tedy možné založit nové následné SH, pokud je řádné SH otevřené nebo pokud existuje v daném období jiné otevřené následné SH. Na tento stav jste upozorněni hláškou

Dotaz nebo informativní hláška Existuje neuzavřené souhrnné hlášení, následné nelze vytvořit.

Také nelze otevřít SH, pokud existuje v daném období jiné otevřené SH. Na tento stav jste upozorněni hláškou

Dotaz nebo informativní hláška Existuje jiné otevřené souhrnné hlášení stejné periody. Souhrnné hlášení nelze otevřít.

Upozornění Uzavírání/otevírání období DPH nemá od 1.1.2010 žádný vliv na uzavírání/otevírání SH a naopak. Jedná se o zcela nenávazné přehledy.

Výkaz souhrnného hlášení a následného souhrnného hlášení

Výkaz souhrnného hlášení zobrazíte akcí Zobrazení přehledu - jedná se o napočítanou sestavu souhrnného hlášení, nad kterou je možný tisk formulářem.
Od ledna 2010 se SH podává pouze elektronicky, proto vznikl formulář "Souhrnné hlášení k DPH - Kontrolní opis". BID675

Upozornění Tisk formulářem je nutno provést nad zobrazenými doklady souhrnného hlášení, nikoliv přímo nad obdobím souhrnného hlášení.

Výkaz souhrnného hlášení obsahuje jednotlivé řádky setříděné dle čísla řádku a obsahuje sloupce vyžadované na formuláři souhrnného hlášení:

 • Číslo řádku
 • Kód země
 • DIČ DPH (bez kódu země)
 • Kód plnění
 • Počet plnění
 • Částka (v hlavní měně)

Číslo řádku zde uvedené se nemusí shodovat s číslem řádku na formuláři. Na formuláři se číslují řádky pro každou stránku od 1.

Počet plnění je údaj, který systém určí jako počet účetních dokladů pro jednu organizaci, stejné DIČ, stejný kód plnění, ale různé párovací znaky. Může se tedy stát, že tento údaj nebude stanoven dle výše uvedeného postupu zcela přesně. Proto je možné počet plnění opravit přímo ve výkazu souhrnného hlášení.

Daňové účty, které mají být nasměrovány do výkazu souhrnného hlášení, musí mít v Účtovém rozvrhu nastavenu položku Kód plnění. Může nabývat 4 stavů: 0 = Odeslání zboží, 1 = Přemístění zboží, 2 = Třístranný obchod, 3 = Poskytnutí služby.

Do souhrnného hlášení vstupují účetní řádky, které musí splňovat následující podmínky:

 • Příslušný účetní doklad musí být ve fázi účtováno nebo uzavřeno.
 • Na účetním řádku musí být zadán daňový účet, který má vyplněn kód plnění.
 • DUZP a období DPH - účetní doklad musí obsahovat informaci o DUZP a zároveň o uplatněném období DPH.
 • Účetní doklad musí obsahovat informaci o DIČ, které musí být ve správném formátu, a zároveň správně vyplněné políčko země.
 • Země musí mít zaškrtnuto pole EU.

Opravy souhrnného hlášení

Upozornění Platí pro souhrnné hlášení od verze 2.0.2010.0315

Seznam použitých zkratek:

DPH – Daň z přidané hodnoty
SH – Souhrnné hlášení
KH – klíčové hodnoty (DIČ, země, kód plnění)
PZ – párovací znak

Pro opravu účetních dokladů z pohledu SH (a tedy tvorbu následného SH) není nutné používat v účetním deníku funkci „Kopie, storno, oprava pro SH“ jako tomu bylo doposud. Doklady je možné opravit běžným účetním zápisem.


Přehled možných oprav z pohledu souhrnného hlášení (viz tabulka):


Období DPH Otevřené Uzavřené
Souhrnné hlášení Uzavřené Uzavřené Otevřené
Nový zápis – doklad existuje (doplnění DIČ, země, kódu plnění) Účetní doklady jsou správně v období DPH, ale nejsou v SH: opravit nebo doplnit DIČ, zemi, kód plnění na původní

doklad; v případě uzavřeného SH založit následné SH

Nový zápis – úč. doklad se stejným DIČ, zemí, kódem plnění v SH neexistuje (zcela nový zápis do SH) Běžným způsobem pořídit účetní doklad do řádného období DPH s odpovídajícími náležitostmi DPH + SH; založit následné SH; v SH 1 řádek s novou hodnotou Běžným způsobem pořídit účetní doklad do dodatečného období DPH s odpovídajícími náležitostmi DPH + SH; v případě

uzavřeného SH založit následné SH; v SH 1 řádek s novou hodnotou

Nový zápis – úč. doklad se stejným DIČ, zemí, kódem plnění v SH existuje (změna počtu plnění v SH)> Běžným způsobem pořídit účetní doklad do řádného období DPH s odpovídajícími náležitostmi DPH + SH; založit následné SH; v následném

SH 1 řádek storna a 1 řádek s novou hodnotou

Běžným způsobem pořídit účetní doklad do dodatečného období DPH s odpovídajícími náležitostmi DPH + SH; v případě uzavřeného SH založit následné SH; v následném SH 1 řádek storna a 1 řádek s novou hodnotou
Storno zápisu – úplný výmaz řádku ze SH (v SH neexistuje podobný účetní doklad) Pomocí akce „Kopie, storno, oprava pro SH - Kopie dokladu“ vytvořit storno účetního dokladu do řádného období DPH s odpovídajícími náležitostmi DPH + SH; založit následné SH; v následném SH 1 řádek storna Pomocí akce „Kopie, storno, oprava pro SH - Kopie dokladu“ vytvořit storno účetního dokladu do dodatečného období DPH s odpovídajícími náležitostmi DPH + SH; v případě uzavřeného SH založit následné SH; v následném SH 1 řádek storna
Storno zápisu – částečný výmaz řádu ze SH (v SH existuje podobný účetní doklad) Pomocí akce „Kopie, storno, oprava pro SH - Kopie dokladu“ vytvořit storno účetního dokladu do řádného období DPH s odpovídajícími náležitostmi DPH + SH; založit následné SH; v následném SH 1 řádek storna a 1 řádek s novou hodnotou Pomocí akce „Kopie, storno, oprava pro SH - Kopie dokladu“ vytvořit storno účetního dokladu do dodatečného období DPH s odpovídajícími náležitostmi DPH + SH; v případě uzavřeného SH založit následné SH; v následném SH 1 řádek storna a 1 řádek s novou hodnotou
Oprava zápisu – oprava pouze částky Několik možností řešení:
 • pomocí akce „Kopie, storno, oprava pro SH – Oprava pro SH“ vytvořit účetní doklad, kdy na storno řádcích ponechám původní hodnoty a na kladných řádcích upravím částku tak, jak potřebuji
 • pomocí akce „Kopie, storno, oprava pro SH – Kopie dokladu“ vytvořit storno účetního dokladu, ve kterém upravím částku tak, aby vyjadřovala „o kolik“ chci původní částku ponížit/navýšit
 • pomocí akce „Kopie, storno, oprava pro SH – Kopie dokladu“ vytvořit nejprve storno původního dokladu a následně pomocí stejné akce vytvořit klasickou kopii dokladu a změnit částky

V případě uzavřeného období DPH se založí dodatečné období DPH; v případě uzavřeného souhrnného hlášení je nutné založit následné SH. V následném SH vznikne 1 řádek storna a 1 řádek s novou hodnotou

Oprava zápisu – oprava pouze počtu plnění Pomocí akce „Kopie, storno, oprava pro SH – Kopie dokladu“ vytvořit nejprve storno původního dokladu a následně pomocí stejné akce vytvořit klasickou kopii dokladu a změnit PZ

V případě uzavřeného období DPH se založí dodatečné období DPH; v případě uzavřeného souhrnného hlášení je nutné založit následné SH. V následném SH vznikne 1 řádek storna a 1 řádek s novou hodnotou.

Oprava klíčových hodnot – pro původní KH neexistuje zápis v SH, pro novou KH existuje Účetní doklady nejsou navázány do SH, stačí pouze opravit nebo doplnit DIČ, zemi, kód plnění na původní doklad; v případě uzavřeného SH založit následné SH. V následném SH vznikne 1 řádek storna pro novou KH a 1 řádek obsahující všechny údaje nové KH.
Oprava klíčových hodnot – pro původní KH existuje zápis v SH, pro novou KH neexistuje Pomocí akce „Kopie, storno, oprava pro SH – Kopie dokladu“ vytvořit nejprve storno původního dokladu a následně pomocí stejné akce vytvořit klasickou kopii dokladu a změnit KH.

Založit dodatečné období DPH a následné SH. V následném SH vznikne 1 řádek storna pro původní KH a 1 řádek s novou hodnotou pro původní KH.

Na původním účetním dokladu změním kteroukoliv KH.
Oprava klíčových hodnot – pro původní KH existuje zápis v SH, pro novou KH existuje Pomocí akce „Kopie, storno, oprava pro SH – Kopie dokladu“ vytvořit nejprve storno původního dokladu a následně pomocí stejné akce vytvořit klasickou kopii dokladu a změnit KH.

Založit dodatečné období DPH a následné SH. V následném SH vznikne 1 řádek storna pro původní KH a 1 řádek s novou hodnotou pro původní KH a 1 řádek storna pro novou KH a 1 řádek s novou hodnotou pro novou KH.

Na původním účetním dokladu změním kteroukoliv KH.


Tip pozn. 1: Kombinace „Období DPH = otevřené“ a „Souhrnné hlášení = otevřené“ je z pohledu tohoto dokumentu bezpředmětná, neboť v takovém případě záleží čistě na účetní jednotce, jakým způsobem doklady opraví.


Tip pozn. 2: Varianta uzavřeného období DPH ovlivňuje pouze nutnost založení dodatečného období DPH. Dále je důležité si uvědomit, co za opravu či změnu provádím. Jestliže se jedná o změnu ovlivňující pouze SH, slouží dodatečné období DPH pouze jako „pomocné“ období a nemusím jej zasílat na finanční úřad. V případě, že prováděnou změnou měním zároveň daňové hodnoty, založené dodatečné období DPH musím odeslat na finanční úřad.


Tip pozn. 3: Výše zmiňovanou kopii dokladu je potřeba vytvářet s aktivním řádkem se základem daně (zvýrazněný řádek s výsledkovým účtem) z důvodu dotažení DUZP a období DPH na kopii nebo storno dokladu; při pořízení kopie dokladu s aktivním řádkem bez DUZP je potřeba toto datum do dokladu doplnit.


Tip pozn. 4: Veškeré prováděné opravy přes akci „Kopie dokladu“ je možné nahradit běžným „ručním“ pořízením účetních dokladů.


Opravu klíčových hodnot je možné provést několika způsoby. Námi doporučovaný způsob je pomocí dvou účetních dokladů – storno doklad obsahující původní hodnoty a nový doklad s novými klíčovými hodnotami. Opravu KH je možné provést vytvořením jednoho účetního dokladu, kdy je nutné ohlídat existenci organizace a DIČ na účetních řádcích s daňovým účtem. Mohou totiž nastat dvě situace:

a) na řádcích s daňovým účtem NENÍ organizace a DIČ – tato změna se do následného SH nepromítne

b) organizace a DIČ je zadaná i na řádcích s daňovým účtem – tato změna se do následného SH promítne

Při běžném způsobu účtování se organizace a DIČ vyplňuje pouze na řádek s účtem pohledávky (311x), při opravě jedním účetním dokladem (= storno + nové hodnoty) se tyto opravy do SH nedoplní. Z tohoto důvodu není možné tento způsob oprav doporučit!!!

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail