Skupiny - Leasing

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20545 BID20546 BID20552


Skupiny

Přehled Skupiny

V přehledu Skupiny je nutno nadefinovat jednotlivé skupiny pro základní rozdělení předmětů leasingu, případně i skupinu pro časové rozlišení a pro splátky.


L skupiny.png


Obdobně jako např. každé zboží nebo služba ve skladech nebo karta majetu i každý předmět leasingu je povinně zařazen do některé ze Skupin. Skupiny se zakládají pro základní rozdělení jednotlivých předmětů.

Protože modul Leasing v sobě zahrnuje čtyři funkcionality - vlastní leasing, opakované platby (automatickou fakturaci), splátky (splátkový prodej) a časové rozlišení, pro každou z těchto funkcionalit je zapotřebí povinně zadat svoji skupinu - liší se nastavením pole Účel.

Ale i v rámci jednoho účelu pro snadnější orientaci (zejména pokud je např. pronajímaných předmětů větší počet) je je možno založit více Skupin. Doporučujeme vytvořit podle vašich potřeb příslušný počet Skupin. Např. skupina pro pronajaté osobní automobily, výrobní zařízení, výpočetní tectniku, nemovitosti a pod. Pro generování časového rozlišení je nutno založit samostatnou skupinu např. pro časové rozlišení nákladů a jinou skupinu pro časové rozlišení výnosů. Stejně tak pro Opakované platby (automatickou fakturaci) je možno založit více skupin podle druhu smluv, poskytovaných služeb, slupin zákazníků a pod., dtto u splátek (splátkového prodeje).

Na skupině se nastavuje základní nastavení pro předměty, které jsou pro danou skupinu přiřazeny. Na skupině je možno též přednastavit některé údaje, které se přednabízejí na jednotlivých předmětech při jejich zadávání. Lze říci, že se jedná o určitou analogii s Typy majetku.Editor Skupina

Pro založení nové Skupiny je třeba stisknout tlačítko Nový nebo klávesu <F2>. Otevře se editor - dialogové okno - Skupina. Je zapotřebí zadat alespoň číslo skupiny a Název skupiny 1.


Záložka 1 - Skupina

L skupiny detail.png


V editoru Skupina, záložka 1 - Skupina se zadávají tyto údaje:

 • Číslo skupiny - pořadové číslo skupiny, povinný údaj. Program Číslo skupiny nabízí automaticky. Číslo skupiny lze přepsat, ale Číslo skupiny se nesmí opakovat.


 • Účel - pole s výběrem, kde se vybírá, k jakému účelu bude daná Skupina určena. Podle tohoto nastavení se bude odvíjet další funkcionalita. Je nutno vybrat jednu z následujících voleb, jinak nepůjde dialogové okno uložit:
  • Leasing - pro potřeby evidence a výpočtu leasingových splátek
  • Časové rozlišení - pro tvorbu a rozpouštění časového rozlišení
  • Splátky - pro splátkový prodej a úvěry
  • Opakované platby - (automatická hromadná fakturace) pro tvorbu pravidelně se opakujících se plateb - např. splátky nájemného.
Upozornění Podle nastavení pole Účel se řídí další funkcionalita předmětů, které jsou přiřazeny do jednotlivých skupin! I vlastní generování předmětů a jejich aktualizace v jednotlivých skupinách podle účelu probíhá jinak.


 • Pronajímatel - v případě, že se jedná o skupinu pro evidenci předmětů, které pronajímá vaše organizace jiným subjektům, pole se označí.


 • Název skupiny 1 - název skupiny, povinný údaj.


 • Název skupiny 2 - další název skupiny, nepovinný údaj.


 • Poznámka - textový údaj ke skupině, nepovinný údaj.


 • Popis - delší textový údaj ke skupině, nepovinný údaj.


 • Bankovní spojení - bankovní spojení vaší vlastní organizace, váš bankovní účet ze kterého budete hradit leasingové splátky nebo na který se mají platby od vašich zákazníků převádět. Nepovinný údaj. Při zakládání nového předmětu se přenese do formuláře předmětu.


 • Konstantní symbol - pole pro zadání nebo výběr konstantního symbolu z přehledu konstantních symbolů. Nepovinný údaj. Konstantní symbol se přednabízí při generování platebních nebo inkasních příkazů a faktur.


 • Řada faktur - slouží pro výběr druhu dokladu faktur přijatých nebo i vydaných pro případ, že z jednotlivých pohybů generujete faktury. Nepovinný údaj. Při zakládání nového předmětu se přenese do formuláře předmětu.


 • Povolit platební příkaz - pole s výběrem pro stanovení, zda v dané skupině povolit vystavování platebních (případně inkasních) příkazů či nikoli.Výběr z následujících možností:
  • Zakázáno - v dané skupině nelze vystavovat platební ani inkasní příkazy
  • Platební příkazy - v dané skupině lze vystavovat pouze platební příkazy
  • Inkasní příkazy - v dané skupině lze vystavovat pouze inkasní příkazy
  • Všechny příkazy - v dané skupině lze vystavovat platební i inkasní příkazy


 • Saldokontní skupina - nepovinný údaj. Pokud vyberete Saldokontní skupinu, bude se přednabízet na předmětech dané skupiny. Slouží ke zobrazování účetního saldokonta na pohybu nebo předmětu.


 • Způsob kurzu - pole s výběrem pro nastavení způsobu, jakým budete doplňovat na jednotlivé pohyby kurz. Uplatní se pouze na předmětu, který je evidován v cizí měně. Možnosti nastavení Způsobu kurzu:
  • Přesný denní kurz DPH-D - bude se doplňovat kurz z kurzovního lístku pro měnu na předmětu a pro den pohybu, který je označen DPH denní
  • Denní kurz vč. předchzího DPH-D - bude se doplňovat kurz z kurzovního lístku pro měnu na předmětu a pro den pohybu nebo nejbližší nižší den, který je označen DPH denní
  • Denní kurz vč. předchzího DPH-P - bude se doplňovat kurz z kurzovního lístku pro měnu na předmětu a pro den pohybu nebo nejbližší nižší den, který je označen DPH pevný
  • Přesný denní kurz - bude se doplňovat kurz z kurzovního lístku pro měnu na předmětu a pro den pohybu
  • Denní kurz vč. předchozího - bude se doplňovat kurz z kurzovního lístku pro měnu na předmětu a pro den pohybu nebo nejbližší nižší den
  • Kurz na předmětu - pro všechny pohyby se uplatní kurz, který je zadán na předmětu (přednastaveno)


 • Číslo pokladny - nepovinný údaj. Pokud vyberete Číslo pokladny, bude se přednabízet na předmětech dané skupiny na pohybech při akci generování pokladních dokladů.


 • Rozlišovat DPH splátek - pole s výběrem, je přístupné pouze v případě nastavení pole Účel na Splátky. Vybírá se, zda jsou splátky sledovány podle sazeb DPH nebo nikoli.
  • Rozlišovat DPH - DPH se sleduje, při generování splátek musí být nadefinováno tolik částí předmětů, kolik je na faktuře použito sazeb DPH.
  • Splátka celkem - DPH se nesleduje, při generování splátek stačí mít nadefinovánu jednu část předmětu se sazbou DPH (není).
  • Splátka celkem - úvěr - jako předchozí případ, navíc lze zadávat na jednotlivé splátky úrok, splátka jistiny (úmor) se dopočítá automaticky.

Záložka 2 - Druh pohybu

L Skupina zalozka2.png


V editoru Skupina, záložka 2 - Druh pohybu je přehled, kde je nutno přiřadit minimálně jeden Druh pohybu. Při vybírání Druhů pohybu na Pohybu se budou nabízet pouze Druhy pohybů, které jsou přiřazeny v tomto přehledu ve Skupině, do které patří daný Předmět. Druh pohybu přiřadíte akcí z Pásu karet, Akce Připojit stiskem tlačítka Nový nebo klávesy <F2>, otevře se přehled Druhy pohybů, označíte jeden nebo více Druhů pohybů a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> je přenesete.

Záložka 3 - Část předmětu

L skupina zalozka3.png


V editoru Skupina, záložka 3 - Část předmětu je přehled, kde je nutno přiřadit minimálně jednu Část předmětu. Při vybírání Části předmětu na Pohybu detail se budou nabízet pouze Části předmětu, které jsou přiřazeny v tomto přehledu ve Skupině, do které patří daný Předmět. Část předmětu přiřadíte akcí z pásu karet Akce Připojit, otevře se přehled Část předmětu, označíte jednu nebo více Částí předmětu a stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter> je přenesete.

Záložka 4 - Další

L skupina zalozka4.png


V editoru Skupina, záložka 4 - Dalšíse nacházejí tři nepovinná pole, na které je možno přiřadit z přehledu Zaokrouhlení způsob zaokrouhlení jednotlivých Pohybů detail pro danou Skupinu:

 • Zaokrouhlení hodnoty základu - Nastavení zaokrouhlení při výpočtu základu daně na pohybech detail
 • Zaokrouhlení hodnoty DPH - Nastavení zaokrouhlení při výpočtu DPH na pohybech detail
 • Zaokrouhlení hodnoty celkem - Nastavení zaokrouhlení při výpočtu částky celkem (částka včetně daně) na pohybech detail

Přiřazení jednotlivých způsobů zaokrouhlení pro hodnoty základu daně, DPH i hodnotu celkem je na sobě nezávislé. Nemusí být přiřazeno žádné zaokrouhlení, nebo může být přiřazeno např. zaokrouhlení k DPH, nebo k částce celkem atd, nebo všechny. Jsou povoleny všechny možnosti.

Pro jednotlivá zaokrouhlení (k základu, DPH i celkem) lze všem přiřadit stejný předpis nebo naopak každý jiný atd. Opět jsou povoleny všechny možnosti. Samozřejmě nastavení zaokrouhlení musí mít logický smysl.

Upozornění Není možno z přehledu zaokrouhlení vybrat předpis zaokrouhlení, který je označen jako základní.


 • Nastavení časového rozlišení - Nastavení časového rozlišení pro potřeby leasingu, toto nastavení se přenáší na nové Předměty (na nich lze změnit). Když ponecháte nevyplněno, na nové Předměty se nic nepřenese (na Předmětu lze poté doplnit).
 • Nastavení pro limit kontrolního hlášení - Nastavení pro limit kontrolního hlášení, toto nastavení se přenáší na nové Předměty (na nich lze změnit). Vyberete jednu ze 3 voleb:
  • Vždy nad limit - nastavuje se pouze v případě, že jsou předpisy splátek leasingu uváděny vždy v detailních částech kontrolního hlášení.
  • Podle částky a příjemce - výchozí nastavení. Program podle hodnoty pohybu celkem včetně DPH určí zda se jedná o plnění do limitu 10 000 Kč vč. nebo o plnění nad limit.
  • Vždy pod limit - nastavuje se pouze v případě, že jsou předpisy splátek leasingu uváděny vždy v sumárních částech kontrolního hlášení.
 • Skupiny dokumentů - nepovinné pole. Když se vybere Skupina dokumentů, bude se v dialogovém oknu Předmětu na záložce 5 - Dokument nabízet přímo vybraná skupina dokumentů.
 • Přiřazená sestava - nepovinné pole. Pole s výběrem ze sestav (pohledů, filtrů) z přehledu Pohyby. Sestava musí být napřed vytvořena a uložena v přehledu Pohyby. V případě přiřazení sestavy se v přehledu Pohyby na záložce 4 - Pohybu dialogového okna Předmět nebo při otevření přehledu Pohyby z místního menu akcí Pohyby aplikuje automaticky přiřazená sestava.
 • Napočítat do peněžních toků - výchozí neoznačeno. Při označení tohoto pole se budou do řízení peněžních toků napočítávat i závazky a pohledávky z jednotlivých předmětů (leasingových i jiných smluv) s ohledem na jejich úhrady.Pás karet Skupiny

Zde je specifická pouze jedna akce pro definici práv:

 • Definice práv - standardní akce pro nastavení přístupových práv pro přístup ke skupinám a předmětům zařazených do skupiny, práva pro aktualizaci předmětů zařazených do skupiny.


Otevře se přehled Definice práv ke skupině. Při prvním otevření bude prázdný. Tlačítkem Přidat uživatele Pridat.jpg nebo klávesou <F2> nebo Přidat roli Pridat.jpg nebo kombinací kláves <Ctrl><F2> uživatele nebo roli přidáte, tlačítkem Zrušit Odebrat.jpg nebo klávesou <Delete> uživatele nebo roli zrušíte. Po přiřazení uživatele nebo role na daném uživateli nebo roli stisknete tlačítko Oprava nebo klávesu <Enter>. Otevře se dialogové okno pro nastavení práv.

V horní oblasti Nastavení práv se nastavuje přístup k dané skupině a předmětům zařazených do této skupiny:

 • Plný prístup - neomezený přístup a editace skupiny a navázaných předmětů
 • Jen ke čtení - přístup pouze ke čtení
 • Zakázaný prístup - uživatel příslušnou skupinu ani přiřazené předměty do této skupiny vůbec neuvidí

Ve spodní oblasti Právo aktualizace se nastavuje přístup k akcím aktualizace předmětů ve skupině:

 • Aktualizace - je možná aktualizace předmětů ve skupině
 • Zakázáno - uživatel má všechny aktualizace zakázané

Pravidla pro nastavení práv

 • Práva pro přístup
  • Dokud nejsou ke skupině nastavena žádná práva, mají ke skupině práva přístupu všichni uživatelé.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva přístupu pro plný přístup, mají do definice práv nezařazení uživatelé přístup ke skupině pouze ke čtení.
  • Uživatelé v přehledech nevidí skupiny, k nímž mají zakázaný přístup a nevidí ani doklady skupiny.
 • Práva aktualizace
  • Dokud nejsou ke skupině nastavena žádná práva, mají ke skupině práva na akce všichni uživatelé.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce nejsou zakázána, mají do definice práv nezařazení uživatelé o stupeň nižší právo na akce, než je minimální zadané právo na akce.
  • Pokud jsou ke skupině definována práva a v konfiguraci standardně práva na všechny akce zakázána, nemají do definice práv nezařazení uživatelé žádná práva na akce.
 • Další pravidla
  • Pokud je uživatel nebo role přiřazena, platí právo přístupu a právo na akce podle zadaných práv.
  • Nastavení práv uživatele má přednost před nastavením práv role, do které je uživatel zařazen.

Další strana