Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Skupinové DPH - Účetnictví

Z WikiOrange
Verze z 24. 8. 2020, 12:17, kterou vytvořil Jana.purova (diskuse | příspěvky) (Vzor xml zprávy)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Funkce Skupinové DPH modulu Účetnictví umožňuje vést daňovou evidenci a vystavit přiznání k DPH v případě, že se jedná o skupinu podle § 5a až 5c zákona 235/2004 Sb (dále jen Zákona o DPH). Podle zákona jedná za skupinu její zastupující člen a tedy i přiznává DPH za celou skupinu spojených osob.

Členové skupiny mohou exportovat vlastní daňové záznamy a zastupující člen tyto záznamy může importovat do vlastní databáze Helios Orange. Do výkazu DPH zastupujícího člena jsou poté zpracovány jak vlastní daňové záznamy, tak i importované daňové záznamy členů. Jak export tak import daňových záznamů probíhá přes zprávy (formát XML), zprávu lze šifrovat. Pokud členové skupiny používají jiný informační systém s vlastní evidencí DPH, lze provést import do dat zastupujícího člena jen v tom případě, že bude respektován požadovaný formát exportů.


Příprava

DIČ pro skupinu

Skupina má vlastní DIČ, které má speciální strukturu CZ699xxxxxn. Všechny organizace ve skupině mají ve svém období DPH, za které přiznávají daň ve skupině uvedeno toto DIČ na první záložce 1 - Období DPH a také mají zadané stejné DIČ DPH v číselníku organizací - viz obrázek. Vyplnění DIČ pro účely DPH


Nastavení zpráv

V číselníku období DPH zvolte z místní nabídky Zprávy -> Generování zpráv. Otevře se Přehled definice zpráv. Tady přes ikonu Nový založíte novou zprávu.

Zpráva pro odesílání daňové evidence člena skupiny DPH

Vyplníte:

 • Formát zprávy - vyberete Skupinová registrace DPH.
 • Název zprávy - uživatelský název pro lepší orientaci při práci s programem.
 • Adresa místa zdroje zpráv - adresa, ze které se budou data načítat volbou Načtení zpráv. Vyplňuje zastupující člen skupiny, který načítá zprávy od ostatních členů.
 • Adresa místa určení zpráv - adresa, kam se bude zvolená zpráva generovat, resp. kam se bude po vygenerování odesílat. Vyplňuje pouze člen skupiny, který posílá zprávy zastupujícímu členovi. Adresou může být adresář nebo přímo e-mailová adresa příjemce zprávy.
 • Soubor po načtení smazat - zatržením zajistíte, že se po načtení de Helios Orange soubor ze svého úložiště smaže.
 • Zprávy po načtení převést do dokladů - zatržením zajistíte, že se obsah zprávy převede do příslušné tabulky daňová evidence.
 • Zprávy po vytvoření odeslat - zatržením zajistíte odeslání vygenerovaného souboru do adresy místa určení zpráv Pokud je v adrese e-mail pak zajistíte odeslání na zvolenou mailovou adresu.
 • Jméno pro export. soubor - vybíráte z možností:
  • Použít vygenerované - jméno exportního souboru určí program - doporučeno! Program vygeneruje soubor se jménem HeDPH_ICO_yyyymm_TypDPH_ISOZeme.XML.
  • Vždy použít zadané - použije se jméno souboru zadané v poli Jméno exportního souboru
  • Dotaz na jméno při exportu - při generování zpráv se objeví dotaz na jméno souboru


Tip Zprávu lze elektronicky podepsat a šifrovat - v tomto případě vyplníte příslušné certifikáty na záložku 4-Certifikát.


Více o nastavování zpráv se můžete dozvědět v kapitole Přehled definice zpráv

Export / Import zpráv

Export a import daňových dokladů se provádí prostřednictvím vygenerovaných xml zpráv. Nastavení zpráv viz.předchozí odstavec.

Export daňových dokladů člena skupiny

Člen skupiny, který používá systém Helios Orange bude postupovat následovně:

 • v číselníku období DPH vybere období, pro které chce doklady importovat
 • z místní nabídky zvolí Zprávy -> Generování zpráv
 • v otevřeném přehledu definic zpráv vybere připravenou zprávu pro export (formát zprávy musí být "Skupinová registrace DPH") a stiskne tlačítko Přenos.
  • v případě, že jako Adresa místa určení zpráv je uvedena e-mailová adresa, xml zpráva s doklady se automaticky odešle na tuto adresu
  • v případě, že jako Adresa místa určení zpráv je uveden adresář, je do něj soubor uložen.

Jsou importovány všechny doklady obsažené v označeném období DPH.


Import daňových dokladů zastupujícím členem

Zastupující člen při importu do Helios Orange postupuje následovně:

 • uloží xml soubor s daty do adresáře, který je v nastavení zprávy uveden jako adresa místa zdroje zpráv
 • kdekoliv v číselníku období DPH z místní nabídky zvolí Zprávy-> Načtení zpráv
 • v otevřeném přehledu definic zpráv vybere připravenou zprávu pro import (formát zprávy musí být "Skupinová registrace DPH") a stiskne tlačítko Stažení zpráv.
 • otevře se přednastavený adresář, zde vybere xml zprávy a stiskne tlačítko Otevřít.

Při importu si zpráva podle hlavičkových údajů sama určí konkrétní období DPH, kam daňové doklady patří. Pokud importuji záznamy opakovaně, pak záznamy občerstvuji (tedy stávající záznamy se stejným klíčem jsou z daňové evidence smazány).

Nelze importovat doklady vlastní organizace.

Evidence pro účely DPH skupiny

BID1107 Z pásu karet přehledu Přiznání k DPH lze zobrazit přehled Evidence pro účely DPH skupiny. V tomto přehledu se zobrazují daňové doklady všech členů skupiny, tedy vlastní daňové doklady i doklady importované.

U všech dokladů v této evidenci lze provést opravu čísla účtu/daňového klíče a párovacího znaku.

Oprava dokladů

Pokud například člen skupiny používá jiné analytické účty DPH, není třeba tyto účty sjednocovat, ale lze je před importem v této evidenci opravit. Druhou možností je importovat doklady bez úpravy a sjednocení účtů DPH provést až po importu v daňové evidenci zastupujícího člena.


V přehledu Evidence pro účely DPH skupiny lze z pásu karet, karty Akce spouštět akce

 • Aktualizace vlastních daňových dokladů
 • Účetní řádky - zobrazí účetní řádky dokladu
 • Hromadná změna - nad označenými doklady můžete provést hromadnou změnu účtu DPH/daňového klíče a párovacího znaku

Aktualizace vlastních daňových dokladů

Tato akce přesune vlastní daňové záznamy z deníku do daňové evidence pro vybrané období DPH. Pokud jsou již v daňové evidenci nějaké záznamy, jsou občerstveny.

Účetní řádky

Touto akcí lze zobrazit kompletní účetní doklady k označeným záznamům DPH.

Upozornění Lze zobrazit pouze pro "vlastni" záznamy DPH, ne pro záznamy importované, ty už detailní rozpad na účetní řádky neobsahují.


Hromadná změna

Akce umožňuje hromadně měnit účet DPH/daňový klíč skupiny a párovací znak pro označené záznamy. Pokud v editoru atribut nevyplníte, znamená to, že původní hodnotu si nepřejete změnit.

Tisk přiznání

Zastupující člen skupiny po importu a kontrole daňové evidence postupuje stejně jako v případě přiznání DPH jednotlivce. Tedy období DPH uzavře, a volbou Tisk formulářem tiskne.


Popis struktury zprávy pro import

Název XML souboru

HeDPH_ICO_RRRRMM_N_Mena.xml, kde :

 • ICO ... IČO člena
 • RRRRMM ... rok a měsíc období DPH
 • N ... 0..běžné, 1..opravné, 2..dodatečné období DPH
 • Mena ... kód měny DPH
Příklad Příklad: HeDPH_123456787_200901_0_CZ.xml


Význam a povinnosti jednotlivých elementů

název elementu      typ     povinný     default      popis   
ICO VARCHAR(20) ANO -- IČO člena
GUID BINARY(16) NE -- vlastní GUID
UzivCislo VARCHAR(20) NE -- vlastní číslo řádku
CisloDokladu INT NE -- číslo dokladu
CisloRadku INT NE -- určuje pořadové číslo řádku v rámci dokladu
ISOKodZeme VARCHAR(3) NE -- kód země DPH
MenaDPH VARCHAR(3) NE -- kód měny DPH
NahradniDPH TINYINT ANO 0 0..běžné, 1..opravné, 2..dodatečné období DPH
UcetDPHSkup VARCHAR(30) NE -- účet zastupujícího člena
CisloUcet VARCHAR(30) ANO -- účet člena / účet DPH člena (u řádku částky daně)
UcetDPH VARCHAR(30) NE -- účet DPH člena (u řádku základu daně)
DatumDUZP DATETIME ANO -- datum DUZP
SazbaDane NUMERIC(5,2) NE -- sazba DPH
ZakladDane NUMERIC(19,6)    NE 0.0 základ daně u řádku základu daně
CastkaDane NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka daně u řádku částky daně
Castka NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka (částka celkem / základ daně / částka daně)
CastkaMena NUMERIC(19,6) NE 0.0 částka v cizí měně (částka celkem / základ / částka daně)
Strana TINYINT ANO 0 strana, 0..MáDáti, 1..Dal
DatumPripad DATETIME NE -- datum případu
ParovaciZnak VARCHAR(20) NE '' párovací znak
Mena VARCHAR(3) NE -- kód cizí měny
Popis VARCHAR(255) NE '' popis

Vzor xml zprávy

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<HeliosIQ>


-<header>


-<delivery>


-<message>

<messageID>C:\Users\JANA~1.PUR\AppData\Local\Temp\HeDPH_64949541_202009_0_CZ.xml</messageID>

<sent/>

</message>


-<to>

<address/>

</to>


-<from>

<address/>

</from>

</delivery>


-<manifest>


-<document>

<name>Evidence pro účely DPH skupiny</name>

<description>internal-format-HELIOS:lcs_cz:Skupinová registrace DPH</description>

</document>

</manifest>

</header>


-<body>


-<TabSkupRegDPH>

<ICO>64949541</ICO>

<DatumOd>20200901</DatumOd>

<DatumDo>20200930</DatumDo>

<NahradniDPH>0</NahradniDPH>

<ISOKodZeme>CZ</ISOKodZeme>


-<RadekDPH>

<ICO>64949541</ICO>

<GUID>4EF3DF2A-5AC7-4BCD-BFDA-F58E21541513</GUID>

<IdObdobi>15</IdObdobi>

<Sbornik>100</Sbornik>

<CisloDokladu>190033</CisloDokladu>

<CisloRadku>2</CisloRadku>

<IdObdobiDPH>30</IdObdobiDPH>

<ISOKodZeme>CZ</ISOKodZeme>

<MenaDPH>CZK</MenaDPH>

<NahradniDPH>0</NahradniDPH>

<CisloUcet>042100</CisloUcet>

<UcetDPH>343121</UcetDPH>

<DatumDUZP>20200919</DatumDUZP>

<DatumDoruceni>20191231</DatumDoruceni>

<SazbaDane>21</SazbaDane>

<ZakladDane>224350</ZakladDane>

<CastkaDane>0</CastkaDane>

<Castka>224350</Castka>

<CastkaMena>0</CastkaMena>

<Strana>0</Strana>

<DatumPripad>20190919</DatumPripad>

<ParovaciZnak>20190586</ParovaciZnak>

<Mena/>

<Popis>Faktura 100 190033</Popis>

<UcetDPHSkup>343121</UcetDPHSkup>

<UzivCislo>15/100/190033/2</UzivCislo>

<DICOrg>CZ27082440</DICOrg>

<ISOKodZemeDIC/>

<PomerKoef/>

<IdDanovyKlicSkup>40</IdDanovyKlicSkup>

<KodSkup>IN-Tuz-ZS-Plny-JeMaj</KodSkup>

<ISOKodZemeSkup>CZ</ISOKodZemeSkup>

</RadekDPH>


-<RadekDPH>

<ICO>64949541</ICO>

<GUID>1E18E238-0644-494C-9B9A-E337722C1189</GUID>

<IdObdobi>15</IdObdobi>

<Sbornik>100</Sbornik>

<CisloDokladu>190033</CisloDokladu>

<CisloRadku>3</CisloRadku>

<IdObdobiDPH>30</IdObdobiDPH>

<ISOKodZeme>CZ</ISOKodZeme>

<MenaDPH>CZK</MenaDPH>

<NahradniDPH>0</NahradniDPH>

<CisloUcet>343121</CisloUcet>

<UcetDPH/>

<DatumDUZP>20200919</DatumDUZP>

<DatumDoruceni>20191231</DatumDoruceni>

<SazbaDane>21</SazbaDane>

<ZakladDane>0</ZakladDane>

<CastkaDane>47113.5</CastkaDane>

<Castka>47113.5</Castka>

<CastkaMena>0</CastkaMena>

<Strana>0</Strana>

<DatumPripad>20190919</DatumPripad>

<ParovaciZnak>20190586</ParovaciZnak>

<Mena/>

<Popis>Faktura 100 190033</Popis>

<UcetDPHSkup>343121</UcetDPHSkup>

<UzivCislo>15/100/190033/3</UzivCislo>

<DICOrg>CZ27082440</DICOrg>

<ISOKodZemeDIC/>

<PomerKoef/>

<IdDanovyKlicSkup>40</IdDanovyKlicSkup>

<KodSkup>IN-Tuz-ZS-Plny-JeMaj</KodSkup>

<ISOKodZemeSkup>CZ</ISOKodZemeSkup>

</RadekDPH>

</TabSkupRegDPH>

</body>

</HeliosIQ> </poem>

Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail