Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Silniční daň - výpočet - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Nad přehledem klaret silniční daně lze využívat standardní tlačítko "Nový", "Oprava" atd. Pro podporu tvorby silniční daně jsou dále k dispozici tyto akce:

Výpočet silniční daně

Silniční daň se v systému vypočítává on-line, tzn. přímo při změně údajů na kartě silniční daně. Nástroj Výpočet silniční daně se použije při takové změně, která si vyžádá hromadnou změnu výpočtu silniční daně u více vozidel. Příkladem takovéto změny může být např. změněná sazba silniční daně. Tímto nástrojem tedy systém aktualizuje vypočtené údaje související se silniční daní (výslednou daň, zálohy, osvobození a slevy).

Dotaz nebo informativní hláška

Výpočet (přepočet) probíhá u všech vozidel v seznamu, která mají v Kategorii (kód silniční daně) jinou hodnotu než 0, bez ohledu na aktuálně nastavené filtry !!!

Upozornění Tuto funkci důrazně doporučujeme spustit před tiskem formuláře SD nebo generováním souboru pro EPO - bude tím zajištěn přepočet SD podle platné legislativy pro aktuální verzi Helios Orange !!!
Upozornění

Pokud dojde při spuštění této funkce k tomu, že systém nahlásí chybu, je nutné se zaměřit především na to, zda máte u všech vozidel, která mají nastavenu Kategorii (kód silniční daně) na jinou hodnotu než 0 (nula), správně vyplněny všechny údaje, které jsou nezbytné pro výpočet SD podle platné legislativy. Nejčastější problém je v tom, že uživatel má nastavený nějaký filtr, který nezobrazuje část vozidel, u kterých je chyba v zadání apod. (např. stará, vyřazená vozidla musí mít nastavenu kategorii na 0, jinak je vyžadován datum registrace)

Generování el.podoby SD - česká legislativa

Pomocí této akce lze za daný rok a příslušnou legislativu vygenerovat do zvoleného adresáře XML soubor, jehož struktura odpovídá požadavkům finančního úřadu. Pro elektronický přenos musí být správně vyplněna pole Oprávněná osoba a Sestavil v Období SD na záložce Přiznání SD.


Generování datového souboru

 • Nad přehledem „Karty silniční daně“ spusťte funkci „Generování el.podoby SD“ a zadejte požadované umístění, případně jméno ( standardně SD_rrrr.xml ).

Verifikace v EPO

 • V internetovém prohlížeči přejděte na Daňový portál MF ČR (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces), dále
  • Elektronická podání pro daňovou správu,
  • Elektronické formuláře - v sekci Daň silniční Daňové přiznání k dani silniční – od roku 2009 včetně
  • Po dalších potvrzeních certifikátů atd. se objeví Úvodní stránka pro vyplnění formuláře, kde je tlačítko Načtení souboru
  • pomocí tlačítka Procházet nalezněte svůj xml soubor a zvolte klikněte na tlačítko Načíst
 • Po úspěšném načtením je možno volbou „Kontrola“ zobrazit protokol chyb, volbou „Tisk“ vygenerujete výtisky přiznání v pdf tvaru.

V případě chyb

 • V případě zjištění chyb nedoporučujeme opravovat je přímo v EPO, ale vytisknout protokol chyb, opustit aplikaci, vrátit se do Helios Orange a provést opravy.
 • V případě chyb typu „vozidlo nebylo v daném čtvrtletí provozováno, ale lámala se v něm sazba snížení dle par. 6 odst. 6, doporučuji jen vytisknout pdf soubory a odevzdat přiznání v listinné formě.
 • V případě, že chcete zjištěné chyby konzultovat s námi, zašlete nám, prosím, Váš vygenerovaný soubor (SD_rr.xml) a Protokol chyb.


Upozornění

U nákladních vozidel byly v souvislosti s koronavirem (viz zákon 299/2020 Sb.) sníženy sazby silniční daně. Díky těmto změnám sazeb došlo k rozporu ve výpočtu dílčí silniční daně (sl.24) mezi Heliosem a elektronickým podáním daně přes portál EPO. Nesoulad se projeví u vozidel, kde se uplatňuje sleva dle par.6 a v daném roce dochází ke zlomové změně výše procenta slevy (případně dalšímu osvobození apod.). Částky v tomto sloupci se liší na úrovni haléřů, což ve výsledné výši daně může způsobit rozdíl 1 CZK. Problém je způsoben nesouladem v definici zákona, pokynů k vyplnění DP a způsobem zaokrouhlování resp. nezaokrouhlování v obou algoritmech. Helios se řídí pokyny, které deklarují „nezaokrouhlovat“, ale EPO zaokrouhluje (příklady chybných výpočtů máme zdokumentované). Ve verzi Heliosu k 28.1.2021 jsme dočasně upravili algoritmus výpočtu tak, aby nebyl v rozporu s EPO a blko možné podat DP bez dalších průtahů. Změny na úrovni EPO nadále budeme sledovat a výpočty případně vrátíme. Bohužel ke stávajícím zkušenostem spíše předpokládáme, že úpravu na EPO pro SD MFČR řešit nebude a tato chyba se stane normou (tak, jak se to v minulosti již stalo).

Generování el.podoby SD - slovenská legislativa

Pomocí této akce lze za daný rok (podle zvoleného období přiznání SD) a příslušnou legislativu vygenerovat do zvoleného adresáře odpovídající soubory :

 • pro zdaňovací období <= 2012 ... FDF soubory jejichž struktura odpovídá požadavkům finančního úřadu. V Nastavení parametrů na záložce Přiznání SD musí být pro elektronický přenos správně vyplněna příslušná pole. Soubory slouží jako datový zdroj pro příslušné soubory PDF, které si můžete stáhnout na daňovém portálu.
 • Systém vždy generuje 3 soubory se jmény
  • DMV-RR-124-c.fdf - strana 1,2 a 4 DP
  • DMV-RR-3-cXX.fdf - strana 3 (soubory po maximálně třiceti vozidlech)
  • DMVRR-potvrdenie.fdf - potvrzení o podání DP

Dvojice písmenek RR je nahrazena rokem podání DP Dvojice písmenek XX je nahrazena číslem - pokud se generuje víc souborů (více než 30 vozidel v DP

POZOR !!! Rok ve jménech souborů PDF musí odpovídat roku ve jménech souborů FDF. Pokud se tedy vygeneruje např. soubor DMV-09-124-c.fdf, musíte mít k dispozici odpovídající DMV-09-124-print.pdf.

Kategorie vozidla M,N,L se do souborů doplňuje ze druhé záložky (Technické údaje) z pole Kategorie podle TP

 • pro zdaňovací období >= 2013 ... XML soubory pro načtení do aplikace eDane (aplikace FR SR). Pro každou finanční správu, kterou obsluha vybere před vygenerováním, vznikne samostatný XML soubor.

Atribut pro vyplnění kategorie vozidla M,N,L je součástí editačního formuláře

Upozornění

POZOR !!! Typ souboru je nutné nastavit v Doprava/Nastavení parametrů/záložka Přiznání SD

Převést vozidlo do celoročního provozu

Akce umožňuje hromadně nad označenými kartami SD zatrhnout Měsíce provozu.

Historie silniční daně pro aktuální vozidlo

Systém zobrazí pro aktuální vozidlo přehled všech dostupných karet SD bez ohledu na období.

Zaúčtování silniční daně

Provede přímé zaúčtování záloh SD podle jednotlivých čtvrtletí. Po spuštění funkce obsluha musí doplnit následující údaje :

 • druh účetního dokladu
 • období stavu (nepovinné)
 • účet MD – pro účtování jednotlivých částek podle zvoleného kritéria seskupení
 • účet DAL – pro účtování fixované zálohy
 • kritérium seskupení podle vozidla/střediska


Pro úspěšné spuštění této funkce je nezbytné mít v Nastavení parametrů předvyplněny tyto údaje :

 • Nastavení parametrů/zál.Přiznání SD/Fixovat zálohy po vyplnění datumu – zaškrtnuto
 • Nastavení parametrů/zál.Přiznání SD/je vyplněn datum odvedení zálohy pro dané čtvrtletí

Po proběhnutí zaúčtování se zobrazí vygenerované záznamy účetního deníku.

Vygenerované účetní doklady

Akce zobrazí všechny záznamy z účetního deníku, které se vztahují k aktuálnímu období SD. BID10524 "Kategorie vozidel" H6203

Změna období

Akce je dostupná v přehledu karet silniční daně. Po zvolení období se karty SD zafiltrují podle příslušného roku a podle stavu období se nastaví dostupnost výše uvedených funkcí a editovatelnost údajů v kartě SD.

Vygenerovat nové karty SD

Karty typu řádného daňového přiznání se generují pouze pro vozidla, která uživatel po spuštění funkce označí v přehledu vozidel.

Funkce je určena pro tyto operace :

 1. při založení nového období lze nad prázdným seznamem karet SD vygenerovat karty pro toto období. Vygenerování probíhá tak, že systém vezme z číselníku vozidel všechna vozidla, která mají platný kód SD. U těchto vozidel přebírá z číselníku informaci o objemu motoru resp. počtu náprav a hmotnosti. Ostatní informace přebírá z poslední známé daňové povinnosti z minulého období podle hierarchie Dodatečné->Opravné->Řádné DP a převede je do nového roku. Pokud pro vozidlo neexistuje záznam v minulém období, založí se nová karta podle údajů z číselníku vozidel. Po vygenerování karet se automaticky spustí funkce Výpočet SD.
 2. při založení nového vozidla lze pomocí této funkce doplnit kartu do seznamu pro zvolené období, přičemž z číselníku vozidla se zkopírují údaje rozhodné pro výpočet SD (SPZ, rozlišení majitele, kód SD, datum první registrace, objem motoru resp. počet náprav a hmotnost). Následně je ale nutné doplnit další údaje, které mají vliv na SD !

Vygenerovat opravné nebo dodatečné karty SD

Systém vygeneruje pro označená vozidla nové karty SD podle typu nastaveném v tomto okamžiku v příslušném období SD. Pro totožný typ SD pak lze tuto funkci využít pro kopírování karet (a to i pro řádné přiznání)


SD sazby osobní automobily

Volbou Doprava, Karty silniční daně, SD sazby osobní automobily v hlavní stromové nabídce systému Helios Orange se otevře přehled zákonem daných sazeb pro výpočet částky silniční daně pro osobní automobily, která se podle zákona počítá podle objemu motoru. Tento přehled tedy obsahuje výčet intervalů objemu motoru a k nim příslušných sazeb silniční daně.

V tomto přehledu opět můžete využít standardní nástroje pro práci s přehledy v systému Helios Orange jako je tisk, filtrace, třídění atd.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Seznam sazeb silniční daně se dodává s programem naplněný podle toho, jak ho definuje Zákon o dani silniční v okamžiku instalace systému. Proto se v tomto seznamu nedoporučují žádné změny. Při legislativních změnách však musí uživatel zajistit, aby rok, pro který tiskne přiznání, korespondoval s platnými sazbami.


Přesto, že to není doporučeno, je zde ponechána možnost provádět opravy (pro případné změny v sazbách) nebo evidovat nové sazby (v okamžiku nechtěného smazání některé sazby). Stiskem klávesy <F2> nebo tlčítkem Nový se otevře formulář pro evidenci nové sazby.

Ve formuláři vyplníte tři číselné pole, které se týkají intervalu objemu motoru a částky daně. Není-li uvedena Platnost do, je sazba chápána jako aktuální, bez omezení. Po stisknutí tlačítka OK se formulář uloží.

BID10533 "SD sazby nákladní automobily" H6223

SD sazby nákladní automobily

Volbou Doprava, Karty silniční daně, SD sazby silniční daně se otevře přehled zákonem stanovených sazeb silniční daně pro nákladní automobily. Tato daň se podle Zákona o dani silniční určuje podle počtu náprav a hmotnosti nákladního vozidla. Přehled tedy obsahuje výčet intervalů podle počtu náprav a hmotnosti vozidel a jim příslušných sazeb silniční daně.

Upozornění Přehled sazeb silniční daně pro nákladní automobily se dodává vyplněný podle toho, jak ho upravuje Zákon o dani silniční v okamžiku instalace systému. Z tohoto důvodu není doporučeno tento přehled upravovat. Při legislativních změnách však musí uživatel zajistit, aby rok, pro který tiskne přiznání, korespondoval s platnými sazbami.

Pro případné změny v zákoně je zde ponechána možnost opravy. Pro případ nechtěného smazání některé sazby je zde ponechána i možnost tvorby nové sazby. Po stisku klávesy <F2> nebo tlačítkem Nový se otevřete vstupní formulář pro tvorbu nové sazby.

Ve formuláři vyplníte číselná pole, která se týkají počtu náprav, intervalu hmotnosti a konečně roční sazby silniční daně. Není-li uvedena Platnost do, je sazba chápána jako aktuální, bez omezení. Po stisknutí klávesy OK se nová sazba uloží.


SD sazby tahače/návěsy (SK)

Dotaz nebo informativní hláška Pro slovenskou legislativu.

Od roku 2021 bylo změněno stanovení sazby pro soupravy, pro tahače a návěsy jsou zavedeny samostatné sazby.

Volbou Doprava, Karty silniční daně, SD sazby tahače/návěsy (SK) se otevře přehled zákonem stanovených sazeb silniční daně pro tahače a návěsy. Tato daň se podle Zákona o dani silniční určuje podle počtu náprav a hmotnosti nákladního vozidla. Přehled tedy obsahuje výčet intervalů podle počtu náprav a hmotnosti vozidel a jim příslušných sazeb silniční daně.

Upozornění Přehled sazeb silniční daně pro tahače a návěsy se dodává vyplněný podle toho, jak ho upravuje Zákon o dani silniční v okamžiku instalace systému. Z tohoto důvodu není doporučeno tento přehled upravovat. Při legislativních změnách však musí uživatel zajistit, aby rok, pro který tiskne přiznání, korespondoval s platnými sazbami.

Pro případné změny v zákoně je zde ponechána možnost opravy. Pro případ nechtěného smazání některé sazby je zde ponechána i možnost tvorby nové sazby. Po stisku klávesy <F2> nebo tlačítkem Nový se otevřete vstupní formulář pro tvorbu nové sazby.

Ve formuláři vyplníte číselná pole, která se týkají počtu náprav, intervalu hmotnosti a konečně roční sazby silniční daně. Není-li uvedena Platnost do, je sazba chápána jako aktuální, bez omezení. Po stisknutí klávesy OK se nová sazba uloží.

Aktuální sazby lze importovat akcí Generování sazeb SD pro označené období v přehledu Období přiznání SD.

Místo evidence vozidla

Dotaz nebo informativní hláška Pro slovenskou legislativu.

Kód sazby SD slouží k rozlišení vyššího územního celku, který pro jednotlivé typy vozidel stanoví sazby daně z motorových vozidel, a místo sídla finančního úřadu daného vyššího územního celku.

Kód sazby SD

Pro každý vyšší územní celek, který má stanoveny sazby SD musí být zaveden kód. Kromě základní sazby může vyšší územní celek stanovit další odvozené sazby podle technických parametrů vozidel. Např. Banskobystrický samosprávný kraj stanoví ve všeobecně závazném nařízení o dani z motorových vozidel kromě základní daně daň EURO 2 a EURO 3. Je potřeba vytvořit 3 kódy daně s označením např. BB Z, BB EUR 2, BB EUR 3.

Finanční úřad

Pole obsahuje místo sídla daňového úřadu kde bude na základě evidence vozidla podáváno přiznání k dani z motorového vozidla. Je třeba aby místo sídla bylo uvedeno ve stejném tvaru pro všechny kódy sazeb SD, které se mají vztahovat k danému daňovému úřadu. Např. pro finanční úřad v Banské Bystrici je nezbytné aby u výše uvedených kódů BB Z, BB EUR 2, BB EUR 3 obsahovalo pole Finanční úřad shodný tvar názvu města např. „Banská B.“. Vozidla se shodným finančním úřadem jsou při tisku zahrnuta do stejného přiznání k dani z motorového vozidla.

Dotaz nebo informativní hláška

Pro zdaňovací období >= 2013 je nutné na daňovém přiznání uvádět jak základní sazbu, tak případně sníženou sazbu. Z tohoto důvodu je pro každou kategorii (SD sazby pro osobní automobily i SD sazby nákladní automobily) umožněno pro jeden kód sazby SD zadávat tzv. snížené sazby silniční daně (funkce z menu v příslušném číselníku SD sazeb). Snížené sazby lze využít pro plnění řádků 11 resp.12 DP. POZOR !!! Snížená sazba řádku 11 resp.12 může nabývat tyto hodnoty

 • nevyplněno (neuplatňuje se žádné snížení)
 • vyplněno (uplatňuje se snížení v zadané hodnotě)
 • nebo 0 (uplatňuje se snížení na 0 a vozidlo je osvobozeno od SD - rozdíl od kategorie 2B)


BID10534 "SD Archiv" H6231

Období přiznání SD

Pro každé období přiznání silniční daně je nutné zavést nový záznam. U každého záznamu je možné evidovat :

1 - Základní údaje

Rok

Zdaňovací období (smí být obsaženo v seznamu pouze jednou)

Stav

Otevřené/Uzavřené období. Stav obsluha nastavuje ručně a určuje tím, v jakém období lze resp. nelze dělat změny v kartách SD.

Typ daňového přiznání

Řádné/Opravné/Dodatečné - Pokud jsou v kartách SD pro dané období zavedeny karty typu Opravné resp. Dodatečné přiznání, nelze nastavit atribut typ zpět na Řádné !!! Je nezbytné nejdříve karty typu Opravné resp.Dodatečné přiznání smazat a poté lze nastavit typ období na Řádné. Typ zde nastavený ovlivňuje typ záznamů vytvářených funkcí Vygenerovat opravné nebo dodatečné katry SD.

Datum vystavení SD

Datum, který chcete prezentovat vůči FÚ.

Pův.známá daň.pov.

Při vytváření dodatečného přiznání zde vyplníte původní známou daňovou povinnost - výše (částka) silniční daně, která byla stanovana předchozím přiznáním. Pole není pro řádně a opravné přiznání k dispozici.

Dat.zjiš.skut. pro podání DP

Pole se zpřístupní pouze pro dodatečné daňové příznání. Uvádí se zde datum zjištění skutečností pro podání dodatečného daňového přiznání.

Typ účtování SD - slovenská legislativa

Lze zvolit čtvrtletní nebo měsíční účtování záloh silniční daně. V závislosti na této volbě se zobrazuje sada polí Datum a x-tá záloha, kde x je 1-5 pro čtvrtletní nebo 1-13 pro měsíční účtování. Pro předvyplnění částek záloh lze využít tlačítko Předvyplnit zálohy (umístěné u pole pro první zálohu). Pro rok 2021 dochází z důvodu covidových daňových úlev k rozpočítání záloh na období 2.-4. čtvrtletí nebo 3.-12. měsíc.

Typ výstupního souboru - slovenská legislativa

Pro export přiznání do portálu EPO je možné generovat soubor ve formátu xml nebo FDF.

Výpočet zálohy SD - česká legislativa

 • Rovnoměrně

Zálohy budou vypočteny rovnoměrně podle počtu měsíců v provozu bez ohledu na případné změny dle par.6

 • Zohlednit změnu sazby

Výše záloh respektuje případné změny dle par.6 v daném čtvrtletí (zálohy mohou být nerovnoměrné)

Fixovat zálohy - česká legislativa

Kombinací tohoto parametru a doplněného datumu odvedené zálohy v daném(ných) čtvrtletích lze docílit toho, že při změně parametrů v daném zdaňovacím období, které ovlivňují výši výsledné daně (a tedy i změnu vypočtených záloh) nedochází k přepočtu již odvedených záloh a případný rozdíl se uplatní jako přeplatek resp.nedoplatek daně.

Datum a Záloha v Kč (1 - 5)

V těchto polích vyplňujete datum a částky jednotlivých zaplacených záloh během roku (za každé čtvrtletí a doplatek). Pro slovenskou legislativu se pro typ účtování "měsíční" zobrazí 1 - 13 sad datumů a částek.

Sazba SD za využití soukromého vozidla

Zde se uvede sazba za použití soukromého vozidla pro služební účely, která je stanovena v §6 odst.4 zákona o silniční dani. Uvedená sazba musí korespondovat s rokem, za který je silniční daň vytvářena (např. v roce 2013 25Kč/den).

2 - Přiznání SD

Pro elektronické podání přiznání resp. pro tisk se vyplňují další údaje :

Finančnímu úřadu pro

Do tohoto textového pole se vyplňuje název finančního úřadu, kterému odevzdáváte přiznání k silniční dani.

Číslo FÚ pro

Číslo finančního úřadu stanovené ministerstvem financí (nezbytný údaj pro elektronický přenos). .

Územní pracoviště v

Do tohoto textového pole se vyplňuje název územního pracoviště v rámci výše uvedeného finančního úřadu, kterému odevzdáváte přiznání k silniční dani.

Číslo ÚP pro

Číslo územního pracoviště finančního úřadu stanovené ministerstvem financí (nezbytný údaj pro elektronický přenos).

Bankovní účet

Zde nastavíte název bankovního účtu ze kterého daň hradíte. Vybíráte z číselníku bankovních spojení. Jsou zde přístupná pouze bankovní spojení vlastní organizace.

Telefon do přiznání SD

V tomto poli vyplníte telefonní číslo oddělení, kde bylo daňové přiznání sestaveno.

Fax do přiznání SD

Číslo faxu do oddělení, které sestavilo daňové přiznání.

Prohlášení Jméno a příjmení + Funkce

V tomto poli vyplníte jméno a příjmení osoby odpovědné za daňové přiznání + funkci, kterou zastává ve vaší organizaci

Upozornění Tento údaj je nezbytný pro tisk a generování elektronického souboru pro EPO

SD sestavil + Telefon

Jméno a příjmení pracovníka, který sestavil daňové přiznání + kontaktní telefon.

Upozornění Tento údaj je nezbytný pro tisk a generování elektronického souboru pro EPO

[1] Fyzická osoba

Pokud podává daňové přiznání fyzická osoba, je třeba do této sekce doplnit příjmení, rodné příjmení, jméno a titul


Zástupce pro podání SD - pro slovenskou legislativu

Jméno a příjmení pracovníka, který je statutárním zástupcem (za právnickou osobu) nebo zplnomocněným zástupcem (za fyzickou osobu).

Zástupce pro doručení písemností - pro slovenskou legislativu

Do tohoto pole vyplníte zástupce (vazba na číselník zaměstnanců) v případě, že daňový poplatník zdržuje v cizině.


Období přiznání nelze smazat, pokud pro toto období existují karty SD.

Nad přehledem období jsou k dispozici funkce

 • Uzavření období
 • Otevření období
 • Generování sazeb SD pro označené období

Jejich provedení se zapisuje se do protokolu.