Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Silniční daň - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

Karty silniční daně

Tato část modulu Doprava je vytvořena pro práci s výpočty silniční daně za všechna firemní vozidla. Program je pro každé vozidlo, které je uvedeno v seznamu vozidel, schopen vyčíslit na základě zadaných technických parametrů roční výši silniční daně. Program je dále schopen rozpočítat výslednou částku do jednotlivých záloh a doplatků a také zařadit do výpočtu osvobození a slevy na dani. Konečně program umožní na základě výpočtu tisk daňového přiznání a export ve formátu EPO. Do silniční daně lze zahrnout i soukromá vozidla využitá pro potřeby zasměstnavatele.

Podkladem pro správný výpočet daně jsou údaje vyplněné v číselníku vozidel, kódy a sazebníky silniční daně pro osobní a nákladní automobily. Tyto sazebníky se dodávají nastavené podle platného znění Zákona o dani silniční k datu instalace a proto není doporučena jejich úprava, pokud nedojde k legislativním změnám.

Silniční daň je evidována na kartách silniční daně. Pro každý rok je vytvářen samostatný přehled, který obsahuje záznamy pro všechny typy přiznání (řádné, opravné, dodatečné).


Karty silniční daně

Silniční daň je členěna na tzv. karty SD. Pro každé období SD je třeba vytvořit nové karty, které obsahují zcela autonomní údaje o vozidle nutné pro podání přiznání SD.

Důležitá upozornění :

 1. vozidlo může mít v jednom období více karet SD jednoho a/nebo více typů daňového přiznání (kvůli změně majitele, přestavbě, změně SPZ, opravném a/nebo dodatečném přiznání apod.). Uživatel ale zodpovídá za to, že se karty nedostanou do vzájemného daňového konfliktu ! Systém při ukládání karty na případnou multiplicitu v rámci jednoho typu daňového přiznání obsluhu upozorní, ale umožní záznam uložit a pokračovat v práci.
 2. rozhodné údaje pro výpočet SD jsou na kartě SD editovatelné a není nutné je držet synchronní v číselníku vozidel
 3. pro daňové přiznání k SD je rozhodný obsah a správnost údajů v přehledu Karty silniční daně. Číselník vozidel má pro SD pouze informativní charakter, případně slouží pouze jako prvotní podklad pro vygenerování karet SD (údaje o počtu náprav, objemu motoru a hmotnosti se při generování nové karty přebírají z číselníku vozidel).
 4. některé operace nejsou v uzavřeném období přiznání SD dostupné (viz níže)
 5. pokud obsluha chce okamžitě vidět změny při změně údajů rozhodných pro výpočet SD, je nutné v editoru kliknout na tlačítko Přepočet. Jinak se přepočet podle aktuálních údajů provede při uložení formuláře nebo následně po spuštění akce Výpočet SD.
 6. před spuštěním některých funkcí se kontroluje, zda počet záznamů v číselníku vozidel odpovídá počtu vozidel v aktuálním přehledu karet SD. Pokud neodpovídá, je obsluha upozorněna a doporučujeme provést nápravu :
....a) buď dogenerovat chybějící karty u detekovaných vozidel
....b) nebo uvést v číselníku vozidel u nadbytečných záznamů kód silniční daně Neuvádět v přiznání

Funkce Výpočet silniční daně, Tisk a Generování el.podoby SD pracují pouze s kartami, které odpovídají aktuálnímu nastavení typu daňového přiznání (v číselníku Období SD).


Dotaz nebo informativní hláška Vzhled formuláře se mění podle rozlišení majitele.

V záhlaví formuláře lze zvolit evidenční číslo vozidla z číselníku vozidel. Pole SPZ je volně editovatelné, aby bylo možné v případě změny SPZ údaj upravit. Výběr rozlišení majitele ovlivňuje formát zobrazeného formuláře.

Typ daňového přiznání

Pole není přístupné, jeho hodnota koresponduje s aktuálním nastavením v Období přiznání SD.

Kód silniční daně

Pole s výběrem typu vozidla, je předvyplněné, pokud je záznam vygenerován pomocí funkce Vygenerovat nové karty SD, lze jej však upravovat.

Elektromobil

Pole se zatrhává, je-li jediným zdrojem energie elektřina.

Druh alt.pohonu

Uvádí se druh alternativního pohonu - hybridní, LPG/CNG, vodík.

Typ sazby SD

Pro externí vozidla se zpřístupňuje možnost zadat buď roční nebo denní sazbu daně (neplatí pro slovenskou legislativu).

Česká legislativa

Měsíce v provozu

V tomto sloupci volíte měsíce, ve kterých bylo vozidlo v provozu. Implicitně je vybráno všech 12 měsíců. Je třeba odznačit měsíce, kdy vozidlo nebylo v provozu. Pro označení/odoznačení všech měsíců slouží přepínací tlačítko pod seznamem měsíců.

Osvob. par.3

Tento sloupec je přístupný pouze v případě, kdy se vás týká osvobození od silniční daně podle § 3 zákona o daní silniční a máte tedy vyplněno pole §3. Zaškrtnete zde měsíce, ve kterých bylo vozidlo osvobozeno od daně. Pro označení/odoznačení všech měsíců slouží přepínací tlačítko pod seznamem měsíců.

Datum registrace

Datum první registrace vozidla, podle něhož je uplatňována sleva na SD podle §6/odst.6

Upozornění Datum musí být vyplněno u všech vlastních vozidel

Počet náprav

Číselné pole pro záznam počtu náprav příslušného vozidla. Velice důležitá hodnota pro správný výpočet daně u nákladních automobilů, která se určuje podle počtu náprav a celkové hmotnosti.

Objem motoru

Číselné pole důležité pro výpočet daně pro osobní automobily, která se určuje právě podle objemu motoru.

Celková hmotnost [kg]

Číselné pole pro zadání celkové hmotnosti vozidla v kilogramech. Podle této hodnoty a počtu náprav se počítá částka silniční daně. Pokud máte vyplněnou celkovou hmotnost na kartě vozidla, toto pole bude již předvyplněno.

Paragraf 6

Číslo odstavce z §6 zákona o silniční dani, podle kterého je uplatňována snížená či zvýšená sazba daně. Systém verifikuje odst.6,8 (od roku 2008) a 9,10 (od roku 2009).

%§6

Procento snížení či zvýšení sazby daně (např. pro odstavec 6 snížení platné pro období Od - do, které se uplatňuje podle stáří vozidla odvozeného od datumu první registrace vozidla atd.)

Upozornění Pro atributy Od-do jsou přípustné pouze varianty (Od1)1-(Do1)12 nebo (Od1)1-(Do1)n v kombinaci (Od2)n+1 - (Do2)12

D-270

Zde uvedete podle kterého článku uvedeného pokynu se daň u vozidla snižuje (např. pro legislativní úpravu roku 2005 I, II/1 a II/2).

§3

Textové pole pro zadání písmena v odstavci 1 §3, podle kterého máte nárok na osvobození od daně (např. pro legislativní úpravu roku 2005 linková osobní přeprava, vozidla ozbrojených sil, požární ochrany, policie, záchranná služba atd.). Po vyplnění tohoto pole je přístupný sloupec Osvob.SD'Par.3', kde zaškrtnete měsíce, ve kterých bylo vozidlo osvobozeno.

Roční sazba, Sazba §6, Sazba §3

V těchto položkách systém ze zadaných údajů automaticky generuje roční sazbu daně sazbu podle §3 a §6. Pole nejsou přístupná.

Sazba §12

Zde zadáváte částku slevy na silniční dani podle paragrafu 12 zákona o silniční dani (sleva na dani pro kombinovanou přepravu s železniční nebo vodní dopravou podle počtu realizovaných jízd).

Záloha 1.-4.Q, Doplatek

Systém automaticky, podle vyplněných údajů, počítá výši čtvrtletních záloh a doplatku na silniční daň.

Celkem

V této položce systém na základě zadaných údajů o sazbě daně, osvobození od daně a slevy na dani vypočte skutečnou daňovou povinnost.


Výpočet SD za využití soukr.vozidla pro potřeby zaměstanavatele:

Sazba SD za využití soukr.vozidla

Zde se uvede sazba za použití soukromého vozidla pro potřeby zaměstnavatele, která je stanovena v §6 odst.4 zákona o silniční dani. Uvedená sazba musí korespondovat s rokem, za který je silniční daň vytvářena (např. v roce 2005 25Kč/den).

I.-V.

Pole do nichž se uvede počet dnů, po které bylo použito soukromé vozidlo pro potřeby zaměstnavatele. Údaje lze rozdělit do jednotlivých čtvrtletí I.-IV. nebo zapsat celkem do pole V  Podklady se získají v Cestovních příkazech a náhradách (pomocí filtru se vyberou cestovní příkazy, kde je v poli Způsob dopravy Soukromé vozidlo a SD platí zaměstnavatel, z počátku a konce cesty uvedené na cestovním příkaze lze pak odvodit počet dnů).

SD celkem

Nepřístupné pole, ve kterém se pronásobí Sazba SD za využítí soukr.vozidla s počtem dnů zadaných v polích I.-V.

Upozornění Silniční daň v Helios Orange

Obecně

 • v Pokynech (22) se u vozidel, kde se v daném roce láme procentní snížení dle par. 6 odst. 6, zavádí pojem „upravené měsíční sazby daně“, přičemž jejich součet za měsíce, kdy vozidlo bylo provozováno, je roční sazba.
 • Osvobození dle par. 3 ovšem odečítá za každý osvobozený měsíc 1/12 roční sazby. Je tedy evidentní, že v případě souběhu osvobození, zlomu sazby dle par. 6 odst. 6 a využívání vozidla jen po část roku nemusí být celková roční povinnost nulová ( v závislosti na tom, zda se vozidlo využívá začátkem nebo koncem roku může být kladná či záporná) - v těchto případech doporučujeme spíše odst.6 neuplatňovat
 • V případě zlomu sazby dle par. 6 odst. 6 ve čtvrtletí, kdy vozidlo nebylo používáno, vyžaduje EPO (23) pořadová čísla měsíců tohoto čtvrtletí, v nichž používáno bylo.
 • V popisu rozhraní pro EPO se u některých údajů stanovuje zaokrouhlení na celé koruny, ovšem při jejich zaokrouhlení hlásí EPO nesrovnalosti
 • POZOR: při opravě přiznání přímo v aplikaci EPO ořeže aplikace případný víceciferný počet dnů použití u vozidel s denní sazbou a následně chybně vypočte povinnost
 • V případě uplatnění pokynu D-270, pokud se podmínky během roku měnily, uvádí popis struktury DSLDP1 „zapište vozidlo se stejnou poznávací značkou do dvou řádků na daňovém přiznání“ , aniž konkrétně uvádí, jak v takovém případě postupovat.
 • Z pokynů není jasné, jak postupovat v případě souběhu D-270 a snížení daně dle par. 6 odst. 6

Upozornění Doporučení
 • V případě, že provozujete vozidla osvobozená dle paragrafu 3, zkontrolujte, zda se u nich neláme procentní snížení dle par. 6 odst. 6. Je-li tomu tak, bude zřejmě lepší snížení neuplatňovat – vyhnete se komplikaci uvedené výše.
 • V případě souběhu par. 6 odstavců 5 a 8 zapište číslo odstavce 58 a procentní snížení ve výši 10% doplňte ručně
 • V Nastavení parametrů - záložka Přiznání SD - doplňte potřebné náležitosti do záznamu Přiznání SD za rok 2008 (číslo finančního úřadu, zodpovědné osoby a jejich funkce, bankovní účet, datumy a výši odvedených záloh)

Slovenská legislativa

Od roku 2015 se karta silniční daně liší od předchozích let. Záhlaví formuláře je shodné s českou legislativou (viz výše), zde jsou popsána nová pole:

Datum vzniku DP, Datum zániku DP

Jedná se o datum vzniku/zániku daňové povinnosti ve zdaňovacím období. Tyto datumy jsou exportovány do souboru pro import do aplikace daňové správy v závislosti na §3 zákona.

Místo evidence vozidla (FÚ)

Uvede se místo evidence vozidla (označení finančního úřadu), které slouží jako výběrové kriterium při generování elektronického souboru pro finanční správu.

Druh vozidla

Uvádí se druh vozidla (bližší specifikace kategorie vozidla, 3 místný údaj). Jedná se o dynamicky vytvářený číselník, po ručním zadání druhu vozidla se hodnota automaticky zařadí do číselníku (u dalších vozidel je tak již k dispozici pro výběr z číselníku).

Objem motoru / Výkon motoru kW

Pro osobní vozidlo se udává zdvihový objem motoru v cm3, pro vozidla kde je jediným zdrojem energie elektřina (Elektromobil) se název pole mění na výkon motoru.

Snížení daň.kategorie

Pokud se má pro vozidlo uplatnit snížená sazba (nejbližší nižší roční sazba), uvede se nižší hmotnost v kg v rozsahu hmotnosti pro nižší sazbu. Podle této hmotnosti se pak dohledává odpovídající roční sazba.

Par.3,písm

Jedná se o povinný údaj, uvádí se písmeno paragrafu 3 zákona.

Par.4,písm

V případě osvobození od silniční daně se uvádí písmeno paragrafu 4 zákona.

%par.7, Od, Do, SK řádek 14

Tato pole se předvyplňují v závislosti na zadaném datumu registrace. V případě uplatnění 2 rozdílných sazeb po zvýšení/snížení roční sazby podle §7 v průběhu zdaňovacího období se předvyplní příslušné hodnoty ve "sloupcích" pro první a druhou sazbu. Přepočtená sazba se předvyplní do pole SK řádek 14.

Počet měsíců v provozu

Uvede se počet měsíců provozu vozidla v příslušné sazbě, jedná se o skutečný počet měsíců, ve kterých ve zdaňovacím období vozidlo podléhalo dani, tj. po které bylo používáno pro podnikání.

Počet dní v provozu

Je-li třeba ze zákona zadat dny provozu vozidla (služba ve veřejném zájmu), je nezbytné vymazat obě pole "měsíce v provozu", poté se zpřístupní pole pro dny.

SK řádek 20

Vypočtená daň v závislosti na měsících/dnech provozu.

Celkem

Daňová povinnost po všech zvýšeních a sníženích roční sazby.

Původní známá daň

Pole slouží pro dodatečné přiznání, uvádé se výše daně řádného přiznání, případně předcházejího dodatečného přiznání.


další