Sdružené výrobní operace - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11413

Popis

Sdružené výrobní operace slouží k seskupování operací, které se mají provádět společně. Může se jednat například o lisování levo-pravých dílů, o nástřihové plány či skupinu po sobě jdoucích operací, které se nesmí rozdělit z technologických důvodů. Základní členění na různé druhy sdružení definuje Číselník kódů sdružení operací. Ten rozlišuje, zda se jedná o tzv. paralelní či sériové sdružení. Toto nastavení má význam zejména pro správný chod modulu Pokročilé plánování výroby.
Sdružení může seskupovat buď vlastní operace a nebo operace typu kooperace. Každé sdružení se definuje pomocí kódu sdružení, pracoviště/kooperace na kterém se má sdružení provádět a jednotlivých sdružených výrobních operací. Sdružení může vznikat ručně až při výrobním procesu například na základě nástřihových plánů a nebo automaticky z definice technologického postupu z TPV. V TPV je možné u každé operace definovat kód sdružení a v okamžiku zadání příkazu do výroby se takto označené operace automaticky sdruží a vznikají tak sdružené výrobní operace. Pokud se mají automaticky sdružovat operace z různých vyráběných dílců (výrobních příkaz), tak je nutné taktéž zajistit sdružení těchto vyráběných dílců (výrobních příkazů).

Seznam atributů

Hlavička:

 • Sdružené výrobní příkazy - V případě napojení sdružené operace na sdružený výrobní příkaz obsahuje odkaz na příslušný sdružený výrobní příkaz.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém má být provedena daná sdružená operace.
 • Stroj - Odkaz na stroj, na kterém má být provedena daná sdružená operace.
 • Kooperace - Odkaz na kooperaci z číselníku kooperací, na které má být provedena daná sdružená operace.
 • Číselník kódů sdružení operací - Odkaz na identifikační kód sdružení operací.
 • Číslo záznamu – Jednoznačná číselná identifikace sdružené operace.
 • Číslo alternativní skupiny – Jednoznačná číselná identifikace alternativní skupiny sdružených operací.
 • Přednastaveno - Identifikuje výchozí (přednastavenou) sdruženou operaci v rámci skupiny alternativních sdružených operací.
 • Generováno automatem z TPV - Příznak, zda dané sdružení vzniklo automaticky při zadání výrobního příkazu do výroby podle předpisu z TPV.
 • Uzavřeno - Příznak, zda dané sdružení je či není již uzavřené.
 • Autor uzavření - Uživatel, který provedl uzavření požadavku.
 • Typ - Identifikuje, zda se jedná o vlastní sdruženou operace či kooperační sdruženou operaci.
 • Název - Krátký textový popis daného sdružení.
 • Výroba
  • Splněno - Zobrazuje informaci, zda všechny operace sdružení jsou již splněny a tudíž, zda je splněna celá sdružená operace.
  • % splnění - Procento splnění dané sdružené operace
  • Stav výrobních příkazů - Zobrazuje nejnižší stav z výrobních příkazů z jednotlivých sdružených operací.
  • Převedeno do evidence operací - Informuje, zda existuje v evidenci operací záznam s vazbou na dané sdružení.
  • Vypočítané zahájení - Zobrazuje čas zahájení sdružené výrobní operace, který byl vypočten v přednastaveném (aktivním) kapacitním plánu.
  • Vypočítané ukončení - Zobrazuje čas ukončení sdružené výrobní operace, který byl vypočten v přednastaveném (aktivním) kapacitním plánu.
 • Poznámka - Textový popis.
 • Čárový kód - Jednoznačná identifikace sdružené operace, určená pro tisk čárového kódu typu CodaBar.


Položka (jednotlivé výrobní operace, které jsou sdruženy):

 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému náleží daná operace.
 • Výrobní operace - Odkaz na konkrétní výrobní operaci.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště z předpisu výrobní operace.
 • Kooperace - Odkaz na kooperaci z předpisu výrobní operace.
 • Kmen zboží - Odkaz na vyráběný dílec dané výrobní operace.
 • Generováno automatem z TPV - Příznak, zda daná položka sdružení vznikla automaticky při zadání výrobního příkazu do výroby podle předpisu z TPV.
 • Kusy zadané - Celkové množství, které je třeba zpracovat danou položkou sdružené operace. Nezadaný údaj znamená, že dané sdružení obsahuje celkové množství dané výrobní operace.
 • Splněno - Informuje, zda daná operace je již splněna. To znamená, že již bylo zaevidováno požadované množství nebo operace byla ručně uzavřena. Tento údaj zohledňuje i zaevidované množství v alternativních operacích tohoto požadavku.
 • % splnění - Zobrazuje procentuální splněnost dané operace na základě zaevidovaných kusů.
 • Kusy realizované - Počet dobrých kusů, které byly zaevidovány na dané operaci s vazbou na dané sdružení.
 • Zmetky opravitelné - Počet kusů, které byly zaevidovány na dané operaci s vazbou na dané sdružení jako zmetek, který lze opravit.
 • Zmetky IO - Počet zmetků, které byly zaevidovány na dané operaci s vazbou na dané sdružení. Jedná se o zmetky, které je možné opravit tím způsobem, že se daná operace provede znovu - Interní Oprava.
 • Zmetky neopravitelné - Počet kusů, které byly zaevidovány na dané operaci s vazbou na dané sdružení jako zmetek, který nelze již opravit.
 • Poznámka - Textový popis.

Funkce

Nový (Vlastní operace)

Založí novou sdruženou výrobní operaci, která bude sdružovat vlastní operace. Při založení je nutné vybrat pracoviště, na kterém se daná operace bude provádět.

Nový (Kooperace)

Založí novou sdruženou výrobní operaci, která bude sdružovat operace typu kooperace. Při založení je nutné vybrat kooperaci z číselníku kooperací, u které se daná operace bude provádět.

Zobrazení alternativ

Jedná se o přepínač, pomocí kterého je možné stanovit, zda v právě zobrazeném přehledu mají být zobrazeny jen přednastavené sdružené výrobní operace nebo všechny sdružené výrobní operace včetně jejich alternativních náhrad.

Položky

Pro vybrané sdružené výrobní operace zobrazí seznam jejich položek (operací).

Výrobní operace

Pro vybrané sdružené výrobní operace zobrazí přehled výrobních operací zafiltrovaný na operace z daných sdružení.

Převod do evidence operací

Tato funkce slouží k rychlému zaevidování všech operací z vybraných sdružení. Viz funkce Hromadné zaevidování výrobních operací z přehledu výrobních operací.

Přednastavit alternativu

Každá sdružená výrobní operace může obsahovat skupinu alternativních náhrad. V této skupině je jeden záznam nastaven jako výchozí pomocí atributu "Přednastaveno". Pomocí této funkce je možné v dané skupině ručně stanovit, která z náhrad bude výchozí - přednastavená.

Uzavření dokladu

Pomocí této funkce je možné ručně provést nastavení/zrušení uzavření vybraných sdružených výrobních operací a tak je prohlásit předčasně za splněné. Na uzavřené sdružení se ve výrobě neblokují kapacitní požadavky, nejde na ni evidovat mzda ani zmetek.

Přehledy

Alternativy

Tato funkce zobrazí přehled všech alternativních náhrad k dané sdružené výrobní operaci.

Evidence výrobních operací

Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence výrobních operací, který bude zobrazovat záznamy o provedení jednotlivých operací z aktuální sdružené výrobní operace z přehledu.
Novou evidenci konkrétní operace ze sdružení jo možné provést, pokud je tato akce volána přímo z konkrétní položky sdružené výrobní operace.

Evidence kooperací

Potvrzením této volby se otevře přehled Evidence kooperací, který bude zobrazovat záznamy o provedení jednotlivých operací z aktuální sdružené výrobní operace typu kooperace z přehledu.
Novou evidenci konkrétní operace ze sdružení jo možné provést, pokud je tato akce volána přímo z konkrétní položky sdružené výrobní operace.


další