Rozpouštění režií - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID20659 BID20661 BID20678 BID20662 BID20668


Přehled Rozpouštění režií

Pro potřeby vyhodnocování výkonnosti jednotlivých útvarů (divizí, středisek, provozů atd.) nebo kalkulací zakázek (stavby, produkty, výrobky, projekty) je zapotřebí provádět na úrovni výkazů nebo sestav rozpouštění režií, neboli rozpustit náklady připadající na správní nebo výrobní režii na konkrétní výrobní útvary nebo konkrétní zakázky. K tomu slouží předpisy pro rozpouštění režií. A tyto předpisy režií lze přiřadit jednotlivým výkazům nebo sestavám finanční analýzy a dojde k rozpuštění režií dle příslušných předpisů režií.


Předpisy pro rozpouštění režií lze nadefinovat na úrovni útvarů, zakázek, nákladových okruhů, organizací, vozidel nebo zaměstnanců - podle všech atributů, na které lze účtovat v účetním deníku. Pro každé období se definují předpisy pro rozpouštění režií zvlášť. Náklady na režijním útvaru (zakázce nebo nákladovém okruhu) lze rozpustit na libovolné další výrobní útvary (zakázky, nákladové okruhy, organizace, vozidla nebo zaměstnance) podle zadaných poměrů (například procent, ale mohou být použity i jiné poměry). Pokud je používáno postupné rozpouštění režií (např. při víceúrovňové organizační struktuře), lze nadefinovat více předpisů pro rozpouštění režií s možností postupného rozpouštění režií.


Lze kombinovat různé způsoby (metody) přeúčtování. Např. lze na základě evidence výkonů (např. výroba v tunách, službz v hodinách, ujeté kilometry nebo zoraná plocha, atd...) přeúčtovávat režijní náklady podle výkonů zaměstnanců, výrobních zařízení (strojů), vozidel nebo zemědělských strojů na příjemce těchto výkonů - na střediska, která si výkon objednala, na zakázky nebo organizace, pro které byly výkony prováděny a zároveň na jaký nákladový okruh (např. komoditu nebo pěstební činnost).


Tyto poměry možno nadefinovat buď pevným poměrem nebo dynamicky a buď podle obratu na účtu za dané období zobrazení nebo podle sestavy finanční analýzy, kde jsou zadány ukazatele pro jednotlivé útvary (zakázky, nákladové okruhy, vozidla nebo zaměstnance).


Předpisy pro rozpouštění režií se definují centrálně v přehledu Rozpouštění režií. Zde nadefinované předpisy pro rozpouštění režií slouží zároveň pro výkazy i pro sestavy finanční analýzy.


Definice výkazu nebo sestavy s rozpouštěním režií je naprosto stejná jako u jiných výkazů nebo sestav. Výkazy nebo sestavy se vyhodnocují podle útvarů, zakázek nebo nákladových okruhů - musí být nadefinována vazba na útvar(-y) nebo zakázku(-y) nebo nákladový(-é) okruh(y). Na výkazy se příslušné předpisy pro rozpouštění režií přiřazují na extra záložce Rozpouštění režií.


Aktualizace výkazu nebo sestavy se provádí standardním způsobem, zobrazí se však hodnoty výkazů nebo sestav s provedeným rozpuštěním režijních nákladů na výrobní útvary, zakázky nebo nákladové okruhy.


Kromě možnosti rozpouštění režií, které lze aplikovat při aktualizaci výkazů nebo sestav finanční analýzy je možno využít i fyzického rozúčtování režií vygenerováním účetních záznamů, které poměrem podle příslušných pravidel přeúčtují režie (režijní náklady) formou interních účetních dokladů z režijního útvaru, zakázky, nákladového okruhu, organizace, vozidla nebo zaměstnance na příslušné výrobní útvary, zakázky, nákladové okruhy organizace, vozidla nebo zaměstnance (přeúčtují náklady na organizace např. podle pronajaté plochy). Podrobnosti viz Přeúčtování režií a Doklady přeúčtování.Přehled Rozpouštění režií se otevře výběrem nabídky Účetnictví, Rozpouštění režií. V přehledu Rozpouštění režií se definují jednotlivé předpisy pro rozpouštění režií.


Přehled Rozpouštění režií


Nový předpis pro Rozpouštění režií vytvoříte stiskem tlačítka Nový, případně klávesy <F2>. Otevře se formulář pro zadání údajů předpisu pro Rozpouštění režií :

Formulář Rozpouštění režií

Stiskem tlačítka Nový otevřete formulář Rozpouštění režií. Na formuláři je k dispozici podle nastavení několik záložek, na kterých se nastaveují údaje k rozpouštění režií..


Záložka 1 - Rozpouštění režií

Formulář Rozpouštění režií, záložka 1 - Rozpouštění režií


Formulář Rozpouštění režií, záložka 1 - Rozpouštění režií


Na formuláři Rozpouštění režií, jsou 2 záložky. Na záložce 1 - Rozpouštění režií se zadávají tyto údaje:


 • Číslo - pořadové číslo předpisu pro rozpouštění režií. Povinný číselný údaj, systém předpisy pro rozpouštění režií čísluje automaticky.


 • Období - zde se vybírá účetní období (rok) pro který předpis režie platí. Povinný údaj.


 • Zaškrtávátka, kde se vybírá, na jaké atributy se budou režie rozpouštět - běžně na útvary, ale lze i na jiné. Je možno vybrat kombinaci z těchto způsobů (metod):
  • Výstup útvary
  • Výstup zakázky
  • Výstup nákladové okruhy
  • Výstup vozidla
  • Výstup zaměstnanci
  • Výstup organizace

Je povinnost označit alespoň jedno z uvedených polí. Když budete správní režii (náklady vedení podniku) rozpouštět např. na divize, označíte Výstup útvary. V případě rozpouštění režií na zakázky lze na jednotlivé aktivní zakázky rozpouštět režii např. správní nebo střediskovou, označíte Výstup zakázky

Lze však i kombinovat různé způsoby (metody) přeúčtování. Např. lze na základě evidence výkonů (např. výroba v tunách, ujeté kilometry nebo zoraná plocha) přeúčtovávat režijní náklady k výkonům výrobních zařízení (strojů) nebo vozidel nebo zemědělských strojů na příjemce těchto výkonů - na střediska, která si výkon objednala, na zakázky nebo organizace, pro které byly výkony prováděny a zároveň na jaký nákladový okruh (např. komoditu nebo pěstební činnost). Označíte Výstup útvary, Výstup zakázky (nebo Výstup organizace) a Výstup nákladové okruhy.


 • Název - název předpisu pro rozpouštění režií, povinný údaj


 • Poznámka - nepovinný textový údaj


 • Účty způsob - pole s výběrem, kde se vybírá, jakým způsobem se provádí rozpuštění režií. Je možno vybrat tyto způsoby:
  • Výsledkové - pro rozpouštění režií se použijí jen výsledkové účty
  • Všechny - pro rozpouštění režií se použijí všechny účty
  • Podle masky - pro rozpouštění režií se použijí jen účty, které vyhovují zadání v poli Účty - maska
  • Účty dle výběru - pro rozpouštění režií se použijí jen účty, která je nutno vybrat na záložce 3 - Účty


 • Účty - maska - toto pole je přístupné jen v případě, když je Účty způsob vybráno Podle masky. Zadává se zde číslo účtů i s využitím zástupných znaků, např. 501000 (účet 501000), 521% (všechny účty syntetiky 521), 50[24]% (všechny účty syntetik 502 a 504) nebo 518__9% (všechny účty začínající 518, které mají na 4. a 5. místě libovolné číslo a na 6. místě číslici 9).


 • Základna - - pole s výběrem, kde se vybírá, jakým způsobem se získá základna pro rozpouštění režií neboli poměry pro rozpouštění režií na jednotlivé útvary (zakázky, nákladové okruhy). Je možno vybrat tyto způsoby:
  • Zadaný poměr - natvrdo zadaným poměrem na záložce 2 - Rozpouštění režií detail
  • Účty - v tomto případě je aktivní záložka 4 - Účty základny a v navázaném přehledu se vybírají účty, z jejichž obratů se počítají poměry základny automaticky
  • Sestava - v tomto případě je zobrazeno pole Sestava a příslušnou sestavu (viz dále) je nutno přiřadit. Přiřazená sestava základny se neaktualizuje.
  • Sestava s aktualizací - v tomto případě je zobrazeno pole Sestava (viz dále) a příslušnou sestavu je nutno přiřadit. Při výpočtu sestavy se jako první aktualizuje přiřazená sestava základny a až poté vlastní sestava nebo výkaz.


 • Sestava - toto pole je přístupno pouze pro případ Základna Sestava nebo Sestava s aktualizací. Zde se přiřazuje sestava, která musí splňovat následující podmínku: V sestavě musí být ukazatele, každý z těchto ukazatelů musí mít přiřazený jiný útvar (zakázku, nákladový okruh) - podle útvarů (zakázek, nákladových okruhů) přiřazených na záložce 2 - Rozpouštění režií detail. A z hodnot vypočtených na této sestavě se vytváří poměry pro výpočet v jednotlivých obdobích zobrazení. Například pro způsob Útvary, na záložce 2 - Rozpouštění režií detail budou přiřazeny útvary 001, 002 a 003. Je nutno požít sestavu, do které budou zařazeny 3 ukazatele s vazbou na útvar 001, 002 a 003. Podle hodnot těchto ukazatelů v příslušném měsíci (období stavu) budou vypočítány příslušné poměry základy.


 • Účet MD - rozpustit na: - pokud údaj bude nevyplněn, provede se rozpuštění na stejné účty (nedojde ke změně účtu). Pokud účet vyberete, tak bude rozpuštění provedeno na zadaný nákladový účet (např. na účet 599000 nebo 810000). V případě označení pole Pouze podrozvaha se na tomto účtu provede i storno a tudíž veškeré přeúčtování se provede jen na tomto účtu.


 • Účet Dal - rozpustit na: - pokud údaj bude nevyplněn, provede se rozpuštění na stejné účty (nedojde ke změně účtu). Pokud účet vyberete, tak bude rozpuštění provedeno na zadaný výnosový účet (např. na účet 699000 nebo 820000). V případě označení pole Pouze podrozvaha se na tomto účtu provede i storno a tudíž veškeré přeúčtování se provede jen na tomto účtu.


 • Metoda účtování - Pole s výběrem, kde je možno vybrat z následujících možností:
  • Storno mínusem, na původní účet - zápis storna se provede na původním účtu, na stejné straně se zápornou hodnotou
  • Storno mínusem, přeúčtování na 1 účet - zápis storna se provede na zadaném účtu, na stejné straně se zápornou hodnotou
  • Storno mínusem, přeúčtování na 2 účty - zápis storna se provede na zadaném účtu pro opačnou stranu, na stejné straně se zápornou hodnotou
  • Storno Dal/MD, na původní účet - zápis storna se provede na původním účtu, na opačné straně
  • Storno Dal/MD, přeúčtování na 1 účet - zápis storna se provede na zadaném účtu, na opačné straně
  • Storno Dal/MD, přeúčtování na 2 účty - zápis storna se provede na zadaném účtu pro opačnou stranu, na opačné straně
Upozornění Nabízí se pouze ty metody účtování, které lze skutečně použít v závislosti na vyplněnosti polí Účet MD - rozpustit na a Účet Dal - rozpustit na.


 • Způsob vstup - pole s výběrem, kde se vybírá, jakým způsobem je předpis tvořen pro vstupní údaje. Je možno vybrat tyto způsoby:
  • Útvary
  • Zakázky
  • Nákladové okruhy
  • Organizace
  • Vozidla
  • Zaměstnanci


 • Vícenásobný vstup - pokud bude pole Vícenásobný vstup neoznačeno, je možno na vstupu přiřadit pouze jeden útvar, zakázku, nákladový okruh nebo organizaci, příslušný útvar, zakázka, nákladový okruh nebo organizace se zadávají ve spodní části na záložce č. 1.

Pokud bude pole Vícenásobný vstup označeno, je možno na vstupu přiřadit více útvarů, zakázek, nákladových okruhů nebo organizací, příslušné útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace se vybírají na záložce č. 3 - Rozpouštění režií detail vstup.


 • Údaj nezadán - Toto pole označíte v případě, kdy nejsou povinně účtovány náklady útvary (zakázky, nákladové okruhy). Pokud platí, že se náklady bez útvaru (zakázky, nákladového okruhu) se též rozpouštějí na příslušné útvary (zakázky, nákladové okruhy, organizace, vozidla, zaměstnance) vybrané na záložce 2 - Rozpouštění režií detail, tak se toto pole označí.


Další pole jsou přístupná pouze pokud je pole Vícenásobný vstup neoznačeno a dále podle nastavení pole Účty způsob - je přístupno pouze jedno z následujících polí:


 • Útvar - zde se v případě Způsob - Útvary vybírá útvar, jehož náklady budou rozpuštěny na další útvary vybrané na záložce 2 - Rozpouštění režií detail


 • Číslo zakázky - zde se v případě Způsob - Zakázky vybírá zakázka, jejíž náklady budou rozpuštěny na další zakázky vybrané na záložce 2 - Rozpouštění režií detail


 • Číslo nákladového okruhu - zde se v případě Způsob - Nákladové okruhy vybírá nákladový okruh, jehož náklady budou rozpuštěny na další nákladové okruhy vybrané na záložce 2 - Rozpouštění režií detail


 • Číslo organizace- zde se v případě Způsob - Organizace vybírá organizace, jejíž náklady budou rozpuštěny na další organizace vybrané na záložce 2 - Rozpouštění režií detail (pouze ve speciálních případech)


 • Vozidlo- zde se v případě Způsob - Vozidla vybírá vozidlo, jejíž náklady budou rozpuštěny na další vozidla vybrané na záložce 2 - Rozpouštění režií detail


 • Zaměstnanec- zde se v případě Způsob - Zaměstnanci vybírá číslo zaměstnance, jejíž náklady budou rozpuštěny na další zaměstnance vybrané na záložce 2 - Rozpouštění režií detail

Záložka 2 - Rozpouštění režií detail výstup

Na záložce 2 - Rozpouštění režií detail výstup se zadávají detaily pro rozpouštění, na jaké útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace se rozpouštějí náklady (případně i výnosy) a v jakém podílu se mají rozúčtovat:


Formulář Rozpouštění režií , záložka 2 - Rozpouštění režií detail výstup

Formulář Rozpouštění režií , záložka 2 - Rozpouštění režií detail výstup


Nový detail pro rozpouštění režií vytvoříte stiskem tlačítka Nový, případně klávesy <F2>. Otevře se formulář pro zadání údajů předpisu pro Rozpouštění režií detail:


Formulář Rozpouštění režií detail


Na formuláři pro zadání údajů předpisu pro Rozpouštění režií detail se zadávají tyto údaje:


 • Podíl - povinný číselný údaj, udávající podíl v jakém se na daný útvar (zakázku, nákladový okruh nebo organizaci) rozpustí náklad (případně i výnos). Součet všech podílů pro jeden předpis nemusí být 100 nebo 1, jedná se pouze o vzájemné poměry. Můžete zadat přímo procenta (např. 20% : 30% : 50%) nebo stačí zadat podíly (např. 2 : 3 : 5).


 • Útvar - zde se v případě Způsob výstup - Útvary vybírá útvar, na který budou rozpuštěny náklady z útvaru zadaného na záložce - Rozpouštění režií


 • Číslo zakázky - zde se v případě Způsob výstup - Zakázky vybírá zakázka, na kterou budou rozpuštěny náklady ze zakázky zadané na záložce 1 - Rozpouštění režií


 • Číslo nákladového okruhu - zde se v případě Způsob výstup - Nákladové okruhy vybírá nákladový okruh, na který budou rozpuštěny náklady z nákladového okruhu zadaného na záložce 1 - Rozpouštění režií


 • Číslo organizace - zde se v případě Způsob výstup - Organizace vybírá organizace, na kterou budou rozpuštěny náklady z organizace zadané na záložce 1 - Rozpouštění režií


 • Vozidlo - zde se v případě Způsob výstup - Vozidla vybírá vozidlo, na kterou budou rozpuštěny náklady z vozidla zadané na záložce 1 - Rozpouštění režií


 • Zaměstnanec- zde se v případě Způsob výstup - Zaměstnanci vybírají zaměstnanci, na kterou budou rozpuštěny náklady z organizace zadané na záložce 1 - Rozpouštění režií


Z polí Útvar, Číslo zakázky, Číslo nákladového okruhu, Číslo organizace, Vozidlo nebo Zaměstnanec je vždy přístupno jen jendno podle toho, jak je nastaveno pole Způsob výstup na záložce 1 - Rozpouštění režií.

Záložka 3 - Rozpouštění režií detail vstup

Záložka 3 - Rozpouštění režií detail vstup je přístupná pouze v případě, že je označeno pole Vícenásobný vstup na záložce 1 - Rozpouštění režií.

Na záložce 3 - Rozpouštění režií detail vstup se vybírají vstupní útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace, ze kterých se provádí přeúčtování. Jedná se o vstupní výběr řádků dokladů pro přeúčtování.


Formulář Rozpouštění režií , záložka 3 - Rozpouštění režií detail vstup

Formulář Rozpouštění režií , záložka 3 - Rozpouštění režií detail vstup


Vstupní útvary, zakázky, nákladové okruhy nebo organizace, ze kterých se provádí přeúčtování, navážete stiskem tlačítka Nový, případně klávesy <F2>. Podle nastavení pole Způsob vstup se nabídne přehled:


 • Útvarů - zde se v případě Způsob - Útvary vybírají vstupní útvary
 • Zakázek - zde se v případě Způsob - Zakázky vybírají vstupní zakázky
 • Nákladových okruhů - zde se v případě Způsob - Nákladové okruhy vybírají vstupní nákladové okruhy
 • Organizací - zde se v případě Způsob - Organizace vybírají vstupní organizace
 • Vozidel - zde se v případě Způsob - Vozidla vybírají vstupní vozidla
 • Zaměstnanců - zde se v případě Způsob - Zaměstnanci vybírají vstupní zaměstnanci


Označené útvary, zakázky, nákladové okruhy, organizace, vozidla nebo zaměstnance navážete stiskem tlačítka Přenos nebo kombinace kláves <Ctrl><Enter>.


Záložka 4 - Účty

Záložka 4 - Účty je přístupna pouze, když je pole Účty způsob nastaveno na Účty dle výběru. V tomto případě je nutno vybrat (nákladové) účty, pro které má být rozpouštění režií provedeno. Výběr provedete stiskem tlačítka Nový, případně klávesy <F2>. Otevře se přehled účtů z účtového rozvrhu, označíte příslušné účty a stiskem tlačítka Přenos, případně kombinace kláves <Ctrl+Enter> se označené účty přenesou do přehledu Rozpuštění režií - účty.

Rozpuštění režií - účty


Tip Tímto způsobem lze provést rozpuštění režií tak, že bude např. pro daný útvar a vybraný(-é) účet (účty) provedeno rozpuštění režií podle údajů na záložce 2 - Rozpouštění režií detail na cílové útvary v jednom daném poměru. Jiným předpisem pro daný stejný útvar a jiný(-é) vybraný(-é) účet (účty) bude provedeno rozpuštění režií podle údajů na záložce 2 - Rozpouštění režií detail na cílové útvary (buď stejné nebo jiné) v jiném zadaném poměru.


Záložka 5 - Účty základny

Záložka 5 - Účty základny je přístupna pouze, když je pole Základna nastaveno na Účty. V tomto případě je nutno vybrat (nákladové) účty, pro které má být počítána základna (poměry) pro rozpouštění režií. Výběr provedete stiskem tlačítka Nový, případně klávesy <F2>. Otevře se přehled účtů z účtového rozvrhu, označíte příslušné účty a stiskem tlačítka Přenos, případně kombinace kláves <Ctrl+Enter> se označené účty přenesou do přehledu Rozpuštění režií - účty.

Místní nabídka

Pro nabídku místního menu přehledu Rozpouštění režií jsou specifické tyto akce:

Nabídka místního menu Rozpouštění režií

Nabídka místního menu


 • Kopie předpisu režie - dojde ke zkopírování předpisu Rozpouštění režií se všemi vazbami, je možné potom některý údaj, např. období a zadané poměry změnit.


Upozornění Aby se provedla aktualizace výkazu nebo sestavy včetně rozpouštění režií, MUSÍ být označeno ("zaškrtnuto") pole Rozpouštění režií na výkazu nebo sestavě !


Upozornění Aktualizace výkazu nebo sestavy včetně rozpouštění režií může trvat delší dobu než aktualizace stejného výkazu nebo sestavy bez rozpouštění režií.


Tip Při použití funkcionality rozpouštění režií ve Výkazech nebo Sestavách finanční analýzy se NEVYTVÁŘEJÍ žádné další účetní záznamy ani se stávající účetní záznamy nemění, toto rozpuštění je prováděno vždy znova při provádění aktualizace výkazu nebo sestavy a neprojeví se v žádných dalších částech programu Helios Orange.

Oproti tomu použití funkcionality rozpouštění režií pro přeúčtování režií se VYTVÁŘEJÍ nové účetní záznamy - stávající účetní záznamy se nemění.
další