Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Rezervace vozidel - Doprava

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID10553 "Rezervace vozidel" H1008

Rezervace jednotlivých vozidel je další součástí systému Helios Orange a je vytvořena pro jednodušší a přehlednější práci s knihou jízd. Přehled rezervací získáte volbou Doprava, Jízdy, Rezervace z hlavní stromové nabídky systému. Touto volbou se v pravé části obrazovky otevře přehled doposud vytvořených rezervací. Rezervaci vozidel můžete využít před samotným vystavením příkazu k jízdě nebo stazky. Typický proces vystavování dokladu může např. být: Rezervace - Příkaz k jízdě - Stazka.

Rezervace jsou tedy jakýmsi volnějším předstupněm jízdního příkazu a stazky. Pokud při tvorbě jízdního příkazu nebo stazky zadáte přenosem rezervaci, pak rezervace zaniká a její údaje se předvyplní do vznikajícího dokladu.

Pokud je na některé vozidlo již vystavena rezervace, systém upozorní na její existenci a nepovolí vystavit na toto vozidlo další doklad ve stejném termínu.

Pro práci s přehledem rezervací můžete využít standardní nástroje z panelu nástrojů systému Helios Orange nebo lze prostřednictvím akcí využít nástroje používané pouze pro práci s tímto přehledem. Jde především o tvorbu nových rezervací, využití jednotlivých vozidel a smazání starých rezervací.

Nová rezervace

Záznam nové rezervace do přehledu je umožněn tlačítkem Nový záznam nebo klávesou klávesy <F2>. Po této volbě se otevře formulář, ve kterém zadáváte vstupní údaje pro záznam nové rezervace vozidla.

V tomto formuláři je třeba vyplnit evidenční číslo vozidla a časové údaje o počátku a konci rezervace. Bez těchto údajů nebude rezervace uložena a systém upozorní na nevyplnění údajů. Číslo rezervace systém generuje automaticky a nelze ho dále měnit. Po realizaci jízdy a vyplnění stazky s příslušnou rezervací již tuto rezervaci přehled Rezervace vozidel nebude obsahovat. Pokud se blíží termín plánované údržby nebo kontroly vozidla (tyto možnosti systému jsou popsány v dalších kapitolách), najdete ve spodní části karty rezervace upozornění na blížící se údržbu.

Evidenční číslo vozidla

Jde o číslo pod kterým je dané vozidlo evidováno v přehledu vozidel. Můžete zadávat přímo nebo otevřením číselníku vozidel a vyhledáním příslušného vozidla.

SPZ

Tato položka je určena pro zadávání státní poznávací značky vozidla, pro které provádíte rezervaci. Pokud jste vyplnili položku evidenční číslo vozidla, položka SPZ se doplní automaticky. Pokud jste naopak nevyplnili Ev.č.vozidla a vyplníte položku SPZ, systém sám doplní evidenční číslo vozidla. Opět zde můžete SPZ vyplnit ručně nebo využít číselníku vozidel.

Typ

Toto pole s výběrem je určeno pro odlišení rezervací jízd od ostatních rezervací vozidla. Implicitně je tato hodnota nastavena na rezervaci typu Jízda. Příkladem pro ostatních rezervací může být např. pronájem vozidla, dlouhodobá odstávka, STK apod.

Počátek

Časový údaj, který se týká začátku doby, pro kterou bude rezervace provedena. Můžete zadávat ručně i využít vestavěného kalendáře.

Konec

Časový údaj pro konec zaznamenávané rezervace.

Text

Textová položka pro záznam důvodu rezervace. Máte možnost využít až 60 znaků.

Dispozice pro posádku

Textové pole pro záznam dispozic pro posádku k této jízdě.

Poznámka

Textová položka pro záznam detailních poznámek k dané rezervaci.

Systém kontroluje, zda je dané vozidlo k dispozici. V případě, že existuje již jiná jízda nebo rezervace, systém nedovolí zapsat takovou rezervaci a upozorní na existenci jiného dokladu v tomto termínu. Rezervace jsou automaticky číslovány. Volbou tlačítka OK je rezervace uložena do přehledu rezervací.

Na základě takto vytvořené rezervace můžete dále vytvořit příkaz k jízdě, stazku nebo při neuskutečnění jízdy tuto rezervaci smazat. Pokud rezervaci převedete na příkaz k jízdě či stazku, bude automaticky vymazána z přehledu rezervací.

Systém automaticky čísluje rezervace číslem nejbližším vyšším od poslední rezervace a to včetně rezervací smazaných nebo převedených.

Využití vozidel

Tato akce je určena pro znázornění využití jednotlivých vozidel nebo celých skupin vozidel ve zvoleném období. Je především pracovním nástrojem dispečera dopravy. Zahrnuje všechny uskutečněné nebo naplánované aktivity, které se týkají daných vozidel, jako jsou jednotlivé jízdy či rezervace. Potvrzením této volby se otevře formulář pro zadávání parametrů využití vozidel.

Volbu časového období provádíte zadáním data do horní části formuláře a to buď přímo vložením data nebo výběrem z vestavěného kalendáře. Je zde nastaveno datum od aktuálního data do konce dalších dvou týdnů. Pokud chcete výběr omezit střediskově, lze zafiltrovat podle nastaveného střediska v kmenové kartě vozidla pomocí políčka Středisko. Ve středu tohoto formuláře provádíte výběr skupin a typů vozidel, které budou zahrnuty do přehledu využití vozidel.

V levém okně určujete podmínky na skupinu vozidel. Tvorbu jednotlivých skupin vozidel provádíte v nabídce Doprava, Konstanty a číselníky, Skupiny vozidel ve stromové nabídce systému Helios Orange. V pravém okně vkládáte podmínky na typ vozidel, které budou zahrnuty do výběru. Jednotlivé typy vozidel máte možnost definovat v nabídce Doprava, Konstanty a číselníky, Typy vozidel.

Přiřazení vozidla do jednotlivých typů nebo skupin provádíte při evidenci nového vozidla vyplněním příslušných položek vstupního formuláře.

Upozornění UPOZORNĚNÍ Pokud budete využívat typy a skupiny vozidel je nutné mít vytvořené příslušné číselníky typů a skupin vozidel a při evidenci nových vozidel dbát na vyplnění daných údajů do karet vozidel.

Ve střední části formuláře nastavujete podmínku na provedení výběru vozidel. Pokud chcete, aby přehled využitých vozidel splňoval oba požadavky, zaškrtnete tlačítko a zároveň. V případě, že do výběru chcete zahrnout vozidla splňující alespoň jednu podmínku, zaškrtnete volbu nebo. Ve spodní části jsou tlačítka, kterými zahrnete do výběru všechny typy a skupiny anebo naopak všechny vyloučíte z výběru. Tlačítkem Původní hodnoty obnovíte výběr, který obsahoval formulář při otevření.

Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí Přehled využití vozidel. Jde o přehledný kalendář, který obsahuje jednotlivá vozidla, dny a příslušné činnosti.

V přehledu jsou zobrazeny všechny rezervace a to v rozlišení na jízdy a ostatní, jízdní příkazy a stazky. Legenda popisující charakter akce je v dolní části přehledu. Klepnutím levým tlačítkem myši nebo najetím kurzorem na některou položku přehledu se zobrazí legenda, která podává podrobnější informace o skutečnosti dané akce. Tato legenda obsahuje období ve kterém se akce uskuteční či uskutečnila, charakter akce a její popis a informace o jejím pořízení.

Poklepáním levým tlačítkem myši na konkrétní akci z přehledu se otevře formulář související s touto akcí. V něm můžete editovat či doplňovat další skutečnosti této akce. To neplatí pro stazky, které touto cestou nelze upravovat.

Klepnutí pravého tlačítka myši v tomto přehledu vyvolá místní nabídku pro práci s přehledem. Máte zde možnost přímo v tomto přehledu zapisovat nové rezervace a jízdní příkazy. Pokud si vyberete nějakou již vytvořenou rezervaci, máte možnost ji navíc ihned převádět na příkaz k jízdě. Vybranou rezervaci nebo příkaz k jízdě můžete také editovat nebo smazat.

Také můžete přímo v přehledu měnit a obnovovat parametry pro výběr vozidel do tohoto přehledu a zvětšovat či zmenšovat obrazovku o legendu na pravé straně přehledu.

Smazání staré rezervace

Vyvoláním akce v přehledu rezervací Smazat staré rezervace otevřete jednoduchý formulář pro mazání rezervací. Tímto nástrojem můžete vymazat hromadně všechny staré rezervace. V tomto formuláři nastavujete datum, které je hranicí pro mazání rezervací. Implicitně je zde nastaveno aktuální datum. Po výběru data a stisknutí tlačítka OK, budou rezervace, starší než vybrané datum, vymazány z přehledu rezervací.

Jednotlivé rezervace můžete mazat klávesou <Del> nebo tlačítkem Zrušit v přehledu rezervací.

Upozornění Přehled rezervací obsahuje rezervace vozidel, které dosud nebyly převedeny na jízdní příkaz, stazku nebo rezervace na jízdy, které se neuskutečnily. Rezervace převedené na jízdní příkaz nebo stazku jsou z tohoto přehledu automaticky vymazány.


Další nástroje místní nabídky v přehledu rezervací jsou standardní pro práci ve všech přehledech systému Helios Orange. Umožňují označovat a seskupovat, nastavovat automatickou šířku sloupců, nastavovat třídění a filtry pro věty v přehledu a obnovovat přehled.

další