Poptávky vydané - Editor - Obchodní partneři a CRM

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID1961

Editor

Záložka 1 - Poptávkové řízení

EditorPoptavkyV1.png

Základní údaje

Kategorie

 • Zde je uvedeno 3-místné označení kategorie poptávky, které jste vybrali z číselníku "Kategorie QMS" při tvorbě nové poptávky.

Pořadové číslo

 • 6 znaků dlouhý celočíselný atribut reprezentující pořadové číslo aktivity.
 • Do tohoto pole je možné ručně vložit vlastní číslo, které může obsahovat až 10 znaků-číslic.
 • Pokud je znaků méně než šest, Helios doplní zbývající místa nulami.
 • Pokud není pořadové číslo zadáno, není možné editor uložit (uzavření přes volbu OK).

Předmět poptávky

 • Atribut o maximální délce 255 libovolných znaků popisující poptávku.

Stav poptávky

 • Uživatelsky definovaný číselník s atributy:
  • Číslo
   • Jednoznačné označení stavu o maximální délce 3 znaky.
   • Když není toto pole vyplněno, není možné editor uložit.
  • Popis
   • Textový popis stavu o maximální délce 30 libovolných znaků.
   • Popis nemusí být vyplněn.
  • Poznámka
   • Libovolně dlouhé textové pole určené pro zapsání dalších doplňujících informací.
 • Stav poptávky lze přiřadit jednotlivým kategoriím poptávek (QMS)- v editoru stavu je přehled kategorií poptávek, ve kterém je volba přidat / odebrat.

Druh poptávky

 • Uživatelsky definovaný číselník s atributy:
  • Číslo
   • Jednoznačné označení druhu o maximální délce 3 znaky.
   • Když není toto pole vyplněno, není možné editor uložit.
  • Popis
   • Textový popis druhu o maximální délce 30 libovolných znaků.
   • Popis nemusí být vyplněn.
  • Poznámka
   • Libovolně dlouhé textové pole určené pro zapsání dalších doplňujících informací.
 • Druh poptávky lze přiřadit jednotlivým kategoriím poptávek (QMS) - v editoru druhu je přehled kategorií poptávek, ve kterém je volba přidat / odebrat.

Důvod ukončení poptávky

 • Uživatelsky definovaný číselník s atributy:
  • Číslo
   • Jednoznačné označení důvodu o maximální délce 3 znaky.
   • Když není toto pole vyplněno, není možné editor uložit.
  • Popis
   • Textový popis důvodu o maximální délce 30 libovolných znaků.
   • Popis nemusí být vyplněn.
  • Poznámka
   • Libovolně dlouhé textové pole určené pro zapsání dalších doplňujících informací.
 • Důvod ukončení poptávky lze přiřadit jednotlivým kategoriím poptávek (QMS) - v editoru důvodu je přehled kategorií poptávek, ve kterém je volba přidat / odebrat.

Zodpovídá za řešení

 • Z přehledu zaměstnanců zadáváte zaměstnance, který zodpovídá za řešení dané poptávky.

Vybraný dodavatel

 • Z přehledu organizací zadáváte organizaci, které se daná poptávka týká.

Zástupce dodavatele

 • Z přehledu kontaktních osob zadáváte kontaktní osobu na straně dodavatele pro danou poptávku.

Externí číslo poptávky

 • Textový atribut o maximální délce 30 libovolných znaků.

Ukončeno

 • Atribut, do kterého lze zadat datum ukončení poptávky.
 • Při založení nové poptávky je tento atribut prázdný.

Začátek

 • Atribut, do kterého lze zadat datum a čas začátku kontaktního jednání.
 • Při založení nového kontaktního jednání je tento atribut vyplněn aktuálním datem a časem.

Konec

 • Atribut, do kterého lze zadat datum a čas konce kontaktního jednání.
 • Při založení nového kontaktního jednání je tento atribut prázdný.
Upozornění Pokud je čas nastaven na hodnotu 00:00:00 je považován za prázdný (hodnota 00:00:01 je již akceptována jako zadaný čas).


Vazby

Související řízení

 • Z přehledu poptávek zadáváte návaznou poptávku.
 • V otevřeném číselníku jsou zobrazeny poptávky, které nemají vyplněno související řízení, nebo které mají vyplněno související řízení jinou hodnotou, než je aktuální poptávka. Není zobrazena ani aktuální poptávka.

Útvar

 • Z přehledu organizační struktury zadáváte útvar, kterého se poptávka týká.

Číslo zakázky

 • Z přehledu zakázek zadáváte zakázku, které se poptávka týká.


Interní poznámky

Libovolně dlouhé textové pole určené pro zapsání dalších doplňujících informací k poptávce.

Popis

Libovolně dlouhé textové pole určené pro zapsání dalších doplňujících informací k poptávce.

Záložka 2 - Účastníci řízení

EditorPoptavkyV2.png

 • Na záložce "Účastníci řízení" je možné přiřadit k poptávce:
  • organizace,
  • kontaktní osoby
  • kontakty,
  • zaměstnance.
 • Oproti atributům "Zodpovídá za řešení", "Vybraný dodavatel" a "Zástupce dodavatele" ze záložky "Poptávkové řízení" je zde možné definovat více zaměstnanců, organizací, kontaktních osob a kontaktů s vazbou na danou poptávku.
  • Je zde ale využita vazba 1:N, takže takto zadané údaje není možné oproti údajům ze záložky "Poptávkové řízení" zobrazit v přehledu poptávek vydaných, ale až v návazném přehledu (například v editoru).
 • Ve všech přehledech je možné vytvářet nové záznamy, které jsou po založení navázány na poptávku, nebo je možné existující záznamy na poptávku připojit volbou přidat.


Záložka 3 - Poptané položky

BID1965 EditorPoptavkyV3.png

 • Na této záložce je možné zadávat poptávané položky i bez vazby na sklad.
 • Případně je možnost vybrat ze skladových karet a před-nabídnuté údaje (název, minimum dodavatele,...) následně upravit.


Volby pásu karet:

 • Doplň aktuální dodavatele - vyhledá k položkám organizace, které jsou uvedeny na kmenové kartě jako Aktuální dodavatel a dosud nejsou zařazeny do přehledu Organizace na záložce Účastníci řízení - dodavatelé jsou doplněni mezi účastníky řízení.
 • Doplň ostatní dodavatele - vyhledá k položkám organizace, které jsou uvedeny v návazném přehledu Dodavatelé k příslušným kmenovým kartám a dosud nejsou zařazeny do přehledu Organizace na záložce Účastníci řízení - dodavatelé jsou doplněni mezi účastníky řízení.


EditorPoptavkyV3 1.png

Záložka 4 - Nabídnuté položky

BID1966 EditorPoptavkyV4.png

Volby pásu karet:

 • Přidat položky - touto volbou je možné vybrat dodavatele (ze záložky účastníci řízení) a následně poptávanou položku (ze záložky poptané položky) - takto vznikne záznam nabídnuté položky.
 • Akceptace dodavatele - označí nabídnutou položku jako akceptovanou (vyplní datum akceptace a název uživatele, který akceptoval). Akceptovat lze pouze ty položky, které mají zadaného dodavatele.
  • Na generování dokladů nemá akceptace položky vliv.
 • Zrušit akceptaci - vymaže záznamy o akceptaci (viz bod výše).
 • Generuj vydané objednávky - pro označené položky vygeneruje vydané objednávky.


EditorPoptavkyV4 1.png

Upozornění Při zadávání záznamů s nabídnutými položkami se neaplikuje žádná cenotvorba. Ceny musí zadat vždy uživatel.

Záložka 5 - Dokumenty

EditorPoptavkyV5.png

 • Na této záložce jsou zobrazeny dokumenty navázané na danou poptávku.
 • Je zde možné přiřadit poptávce jakýkoli soubor uložený na disku.
  • Jsou to například cenové nabídky, výkresy, zápisy z jednání, atd.
 • Pokud chcete přiřadit nový dokument, použijte volbu Nový.
  • Otevře se okno pro zadání názvu a cesty na daný soubor.
  • Máte možnost zaškrtnout volbu zda, zahrnout tento dokument do všeobecných dokumentů.
  • Pokud tuto volbu zaškrtnete, vidíte jej v přehledu Dokumentů.
  • Pokud tato volba není zaškrtnuta, není dokument v nabídce Dokumenty vidět.
  • Dále je možné volbou "Připojit existující dokumenty" připojit dokumenty, které jsou již uloženy v přehledu dokumentů.
 • Podrobný popis práce s dokumenty naleznete v kapitole Dokumenty.


Záložka 6 - Doklady

BID1436 EditorPoptavkyV6.png

 • Na záložce "Doklady - všechny" jsou zobrazeny všechny doklady skladů, nákupu a prodeje navázané na danou poptávku.
  • Tyto doklady je možné otevřít do opravy, nebo volbou "Najdi doklad" otevřít původní přehled, ve kterém je k dispozici kompletní funkcionalita daného přehledu.
 • Na záložkách Vydané objednávky / Příjemky / Přijaté faktury je k dispozici plná funkcionalita pásu karet původních přehledů kromě volby "Zrušit".
  • Volba Nový spouští generování dokladu z poptávky (včetně přenosu vybraných atributů).
  • Volby Přidat / Odebrat umožňují navázání (zrušení vazby) existujícího dokladu.


Záložka 7 - Úkoly

BID1967 EditorPoptavkyV7.png

 • V přehledu úkolů jsou zobrazeny úkoly navázané k dané poptávce.
 • Volbou "Nový" je vytvořen úkol, který má vazbu na danou poptávku.
 • Úkoly je možné v tomto přehledu editovat i mazat.