Pokročilé plánování výroby - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11308

Popis

Modul pokročilé kapacitní plánování slouží ke sledování kapacitního vytížení jednotlivých výrobních zdrojů. Mezi výrobní zdroje, které se plánují, řadíme:

 • Výrobní pracoviště a jejich Stroje
 • Výrobní profese a jejich Výrobní personální zdroje
 • Dodavatele kooperací
 • Vstupní materiál

Výsledkem kapacitního plánování je seznam výrobních dávek. Jedna dávka kapacitního plánování definuje předpokládaný termín výroby konkrétní dávky jedné výrobní operace a stanovují zdroje, které tato dávka spotřebovává. Velikost dávky v případě vlastních operací se definuje v parametrech vyráběného dílce. Jedná se o tzv. "Transportní dávku". V případě operací typu kooperace stanovuje velikost dávky parametr "Přepravní dávka" v parametrech číselníku kooperací.
Každá dávka se dále dělí na jednotlivé úseky, kde úsek znázorňuje jeden spojitý časový úsek z kalendáře např. pracovní směnu. K danému úseku může být napočten senznam potřebných profesí včetně konkrétních personálních zdrojů, které budou zapotřebí k provedení daného úseku kapacitní dávky.
K dávce může být napočtena i materiálová soupiska. Tato soupiska obsahuje seznam materiálů včetně konkrétního množství potřebného ke zhotovení dané dávky.

Výsledek výpočtu je možné zobrazovat pomocí standardních přehledů nebo v grafické podobě pomocí Ganttových diagramů. Uživatel vidí souvislosti mezi průběhem zakázky a kapacitou jednotlivých zdrojů. Dle vlastního uvážení může přímo v grafickém znázornění kapacitního plánu provádět korekce.

Počet kapacitních plánů není omezen. Je možné vytvořit hned několik různých variant plánů. Pouze jeden z nich je však označen jako Aktivní. Aktivní kapacitní plán je závazný pro výrobu a načítají se z něj data do modulu Řízení výroby. Ostatní plány je možné využít pro různé simulace, případně dlouhodobé výhledy plánů apod. Jednotlivé kapacitní plány je možné mezi sebou vzájemně kopírovat.

Vzhledem k tomu, že modul Kapacitní plánování vychází při svých výpočtech z dat TPV (číselníky pracovišť, strojů, ...) i Řízení výroby (výrobní příkazy, výrobní operace, ...), je prvořadým předpokladem pro funkčnost tohoto modulu korektní vyplnění všech potřebných údajů. Jedná se o následující oblasti:

 • Plánovací kalendáře – Jedná se o číselník pracovních kalendářů, které definují pracovní dobu jednotlivých strojů, personálních zdrojů a kooperací, přiřazených k těmto kalendářům. Každý kalendář musí být vygenerovaný funkcí "Generování kalendáře" na dostatečně dlouhou dobu, tak aby pokryl všechny výrobní požadavky, které by se měly umístit do kapacitního plánu.
 • Číselník pracovišť - Jedná se o seznam pracovišť, na kterých se provádějí jednotlivé vlastní (ne kooperační) operace. Technologický postup určuje, na kterém pracovišti probíhá daná konkrétní operace. U každého pracoviště je možné nastavit parametry pro plánování operací, probíhajících na tomto pracovišti. Například zda se vůbec má dané pracoviště zahrnout do výpočtů v kapacitním plánování či nikoliv.
 • Číselník strojů – Každému pracovišti je možné nadefinovat libovolný počet strojů. Každý stroj může mít přiřazený plánovací kalendář, který definuje jeho pracovní dobu. Pracovní dobou stroje je dána jeho plánovaná kapacita (v normohodinách). V kapacitním plánování se plánují kapacity stroje, nikoli pracoviště! Každé pracoviště, které chcete kapacitně plánovat, musí mít nadefinováno minimálně jeden stroj s přiřazeným plánovacím kalendářem.
  Použití konkrétního stroje daného pracoviště je možné docílit jeho přednastavením přímo v definici technologického postupu.
 • Číselník výrobních profesí - Jedná se o seznam profesí, které můžou být zapotřebí u jednotlivých operací. Technologický postup určuje, které profese jsou vyžadovány pro provedení dané konkrétní operace. U každé profese je možné nastavit parametry pro plánování operací, vyžadujících danou profesi.
 • Výrobní personální zdroje - Každé profesi je možné nadefinovat libovolný počet personálních zdojů. Současně je možné, že jeden personální zdroj může být schopen vykonávat více profesí(činností). Každý personální zdroj může mít přiřazený plánovací kalendář, který definuje jeho pracovní dobu. Pracovní dobou personálního zdroje je dána jeho plánovaná kapacita (v normohodinách). V kapacitním plánování se plánují kapacity lidských zdrojů, nikoliv profesí. Každá profese, kterou chcete kapacitně plánovat, musí obsahovat minimálně jeden personální zdroj s přiřazeným plánovacím kalendářem.
 • Číselník kooperací - Jedná se o seznam kooperací, na kterých se můžou provádět jednotlivé operace typu kooperace. Technologický postup určuje, na které kooperaci probíhá daná konkrétní operace. U každé kooperace je možné nastavit parametry pro plánování. Například zda se vůbec má daná kooperace zahrnout do výpočtů v kapacitním plánování či nikoliv. U každé kooperace, která má být zahrnuta do kapacitního plánování, musí být přiřazen plánovací kalendář, který definuje pracovní dobu tohoto kooperačního zdroje. Pro správný výpočet délky trvání kooperační operace je také nutné korektně vyplnit na každé kooperaci v Číselníku kooperací následující údaje – "Přepravní dávka", "Zpracovatelská dávka", "Doba zpracování dávky". Pro správný výpočet zpoždění dané operace z důvodu přepravy zboží ke kooperující organizaci je nutné vyplnit údaj "Doba přepravy". Každá operace bude posunuta o polovinu zadaného času. Stejně tak bude posunuta i následující operace.
 • Vyráběné dílce – V parametrech dílce je důležité správně nastavit velikost transportní dávky. Tento údaj definuje velikost plánovacích dávek u vlastních operací. Pokud je hodnota rovna nule, tak celá výrobní dávka výrobního příkazu je vždy jedna nedělitelná plánovací dávka.
 • Materiály – Pro správné bilancování dostupnosti materiálových zdrojů je nutné u materiálů nastavit vlastnosti "Dodací lhůta" a "Lhůta naskladnění". Pokud oba tyto parametry jsou nulové, tak to znamená, že toto zboží je vždy dostupné a nemá tedy vliv na termín zaplánovaných dávek.
 • Výrobní plány - Pokud se mají kapacitně plánovat i Plánované výrobní příkazy z výrobních plánů, tak je nutné správně nakonfigurovat odpovídající Řady výrobních plánů. Přímo na řadě se definuje, zda výrobní plány se mají či nemají kapacitně plánovat.
 • Výrobní příkazy – Každý příkaz, který má být součástí kapacitního plánování, musí mít nastavenu vlastnost "Zahrnout do kapacitního plánování". Tuto vlastnost lze pro nově vznikající příkazy přednastavit na Řadě výrobních příkazů. Současně musí platit, že se jedná o předzpracovaný nebo zadaný živý výrobní příkaz. Hromadně lze vlastnost "Zahrnout do kapacitního plánování" nastavit pomocí funkce Hromadné změny.
  V případě specifické transportní dávky je možné tuto transportní dávku definovat přímo i na výrobním příkaze.
 • Výrobní operace - Určují časovou normu, která je podkladem pro kapacitní plánování. V případě vlastních operací je nutné správné vyplnění jednotlivých časů operace - TBC, TAC, TEC. U operací typu kooperace je nutné správné nadefinování "Kooperačního množství" a parametrů kooperací v Číselníku kooperací. Na každé operaci je možné definovat speciální plánovací parametry. Tyto parametry je možné již definovat při tvorbě technologické dokumentace v TPV. Do výpočtu kapacitního plánu vstupují pouze nerealizované kusy - živé kusy operací. To znamená, pokud byl požadavek na 100 ks a 60 jich již bylo zaevidováno v evidenci výrobních operací, přepočet kapacitního plánu bude plánovat pouze zbývající živé množství - tedy 40 ks.
 • Kooperační objednávky - Kooperační objednávky, které se mají respektovat při kapacitním zaplánování operací typu kooperace, musí mít vyplněný Potvrzený nebo alespoň Požadovaný termín dodání.


Kapacitní plán je možné plnit několika způsoby:


U kapacitního plánu rozlišujeme tři základní způsoby zaplánování:

 • Standardní zaplánování s respektováním plánovaného termínu dokončení s optimalizací rozpracovanosti - Soustava výrobních příkazů je zaplánována na základě termínu plánovaného ukončení finálního příkazu. Základem je tedy zpětné plánování. Toto zaplánování je završeno optimalizací na rozpracovanost. To znamená, že se snaží operace zahájit co nejpozději to je možné a snížit tak rozpracovanost výroby.
 • Okamžité zaplánování od data výpočtu - Soustava výrobních příkazů se plánuje od ručně zadanáho termínu. Základem je dopředné plánování.
 • Zaplánování s respektováním plánovaného termínu dokončení - Soustava výrobních příkazů je zaplánována na základě termínu plánovaného ukončení finálního příkazu. Základem je tedy zpětné plánování.


Napočítané kapacitní plány je možné zobrazit a popřípadě ručně upravovat pomocí grafických diagramů.
Jedná se o následující diagramy:

 • Diagram pracovišť – Zobrazuje využití jednotlivých středisek, pracovišť, strojů a kooperací v závislosti na čase.
 • Diagram úkolů – Zobrazuje průběh jednotlivých zakázek v závislosti na čase.
 • Diagram profesí – Zobrazuje využití jednotlivých profesí a personálních zdrojů v závislosti na čase.
 • Sumační diagram zdrojů za období - Zobrazuje vytížení jednotlivých středisek, pracovišť, strojů a kooperací v zadaném období (možnost zobrazení v hodinách nebo v procentech).
 • Sumační diagram zdrojů za dny – Zobrazuje vytížení vybraných středisek, pracovišť, strojů a kooperací po dnech (možnost zobrazení v hodinách nebo v procentech).

Systém umožňuje současné zobrazení různých typů diagramů v jeden okamžik. Kdy změny v jednom diagramu se automaticky ihned promítají v ostatních zobrazených diagramech. Celý systém zobrazení je účelově přízpůsoben vicemonitorovému zobrazení.


Jednotlivé zaplánované dávky kapacitního plánu lze tzv. Uzamknout. Uzamčení lze provést v diagramech nebo nad přehledem Dávky kapacitního plánu. Takto uzamčené operace se při opětovném přeplánování výrobních příkazů již neplánují a jsou ponechány na svém původním místě.

Seznam atributů

 • Aktivní - Informuje, zda daný kapacitní plán je přednastaven jako hlavní. Jedná se o závazný plán, podle kterého je naplánována výroba ve firmě. Všechny ostatní plány jsou pouze testovací (pokusné). Aktivní kapacitní plán nelze smazat. V přehledu může být aktivní pouze jeden kapacitní plán.
 • Kód - Unikátní alfanumerické označení kapacitního plánu.
 • Název - Krátký textový popis.
 • Probíhá přepočet - Informuje uživatele, že daný plán je právě přepočítáván a nelze jej tedy měnit.
 • Oblasti plánování
  • Režijní operace, Jednicové operace, Kooperační operace – Definuje typy operací, které se mají kapacitně plánovat a které se mají z procesu plánování vyřadit.
  • Způsob blokace kapacit režijních operací, Způsob blokace kapacit jednicových operací, Způsob blokace kapacit kooperací – U operací, které se kapacitně plánují, definuje způsob zaplánování. Na výběr je:
   • Dle nastavení operace - Nastavení se bude hledat v následujícím pořadí - Výrobní operace, Pracoviště/Kooperace/Profese, Globální nastavení plánovacích parametrů na daném kapacitním plánu.
   • Blokovat kapacitu - Operace budou blokovat kapacitu zdrojů. Budou zaplánovány tak, aby nedošlo k překryvu s jinou výrobní operací, která taky blokuje kapacitu.
   • Neblokovat (bez respektování kalendáře) - Operace nebudou blokovat kapacitu. Budou plánovány do neomezených kapacit bez respektování pracovní doby (24 hodinový kalendář).
   • Neblokovat (s respektováním kalendáře) - Operace nebudou blokovat kapacitu. Budou plánovány do neomezených kapacit, ale jen v rámci pracovní doby kalendáře daného zdroje.
  • Výrobní profese - Definuje, zda se při plánování bude brát ohled na výrobní profese a kapacity výrobních personálních zdrojů.
  • Materiály – Definuje, zda se bude při plánování napočítávat i materiálová soupiska a zda při výpočtu bude zohledněna dostupnost materiálů na skladě. K dispozici jsou dvě možnosti plánování:
   • Plánovat s neomezenými skladovými dispozicemi - Tato volba zajistí provedení nápočtu materiálové soupisky ke každé plánovací dávce. Dispoziční stav skladu však bude ignorován.
   • Plánovat s omezenými skladovými dispozicemi - Tato volba provede nápočet materiálové soupisky ke každé plánovací dávce a navíc zajistí, že se bude při plánování brát ohled na stav zásob daného materiálu. Při nedostatečném pokrytí materiálových vstupů u právě plánované kapacitní dávky se daná dávka může díky této volbě posunout do okamžiku, kdy daný materiál je již dostupný. Maximálně se však může posunout o čas, který je potřebný k dodání chybějícího množství. Tento čas je definován na kartě materiálů ve vlastnostech "Dodací lhůta" + "Lhůta naskladnění". Pomocí tlačítka "Konfigurace" se stanovují oblasti, které se mají zohlednit při výpočtu dostupnosti materiálů. Např. zda vedle aktuálního stavu skladu se má počítat i s materiálem, který je na cestě, neboli že na něj existuje vydaná objednávka v OZ apod.
  • Využít alternativní operace - Tento parametr určuje, že při zaplánování jedné výrobní operace se funkce pokusí zaplánovat i všechny její možné alternativy a ta, která bude nejvhodnější, bude vybrána. Ve výsledném kapacitním plánu bude tedy pouze jedna z alternativ výrobní operace.
  • Včetně předzpracovaných příkazů – Při zaškrtnutí této volby se do výpočtu zahrnují velde zadaných výrobních příkazů i předzpracované výrobní příkazy.
  • Včetně plánovaných výrobních příkazů – Při zaškrtnutí této volby se při kompletním přepočtu zaplánují i ty Plánované výrobní příkazy z Výrobních plánů, které mají nastavené na řadě výrobního plánu, že se mají zahrnout do kapacitního plánování.
 • Zaznamenat důvody posunu - Pomocí tohoto parametru je možné aktivovat logování důvodů, které způsobují oddálení výroby. Tyto důvody je pak možné zobrazit v grafické podobě v Diagramu úkolů. Mezi důvody posunu zahrnujeme: Nedostatek materiálu, Krátká pracovní doba pracoviště, Obsazená kapacita pracoviště, Krátká pracovní doba personálního zdroje, Obsazená kapacita personálního zdroje.
 • Plánovací parametry
  • Datum výpočtu – Datum výpočtu, které bylo použito při posledním nápočtu kapacitního plánu.
  • Datum fixace – Datum fixace, které bylo naposledy použito při Aktualizaci kapacitního plánu.
 • Globální nastavení plánovacích parametrů - Některé plánovací parametry je možné přednastavit již přímo na operacích v TPV nebo na plánovacích zdrojích (pracoviště/kooperace/profese). Pro plánovanou operaci se pak hledá nastavení v dané posloupnosti – operace, plánovací zdroj, globální nastavení.
  • Způsob zaplánování požadavku - Přednastavený způsob zaplánování.
   • Standardní zaplánování s respektováním plánovaného termínu dokončení s optimalizací rozpracovanosti - Soustava výrobních příkazů je zaplánována na základě termínu plánovaného ukončení finálního příkazu. Základem je tedy zpětné plánování. Toto zaplánování je završeno optimalizací na rozpracovanost. To znamená, že se snaží operace zahájit co nejpozději to je možné a snížit tak rozpracovanost výroby.
   • Okamžité zaplánování od data výpočtu - Soustava výrobních příkazů se plánuje od ručně zadanáho termínu. Základem je plánování zepředu.
   • Zaplánování s respektováním plánovaného termínu dokončení - Soustava výrobních příkazů je zaplánována na základě termínu plánovaného ukončení finálního příkazu. Základem je tedy zpětné plánování.
  • Plánovat do neomezených kapacit při nedodržení limitních termínů - Tato volba způsobí, že pokud dojde při plánování stromu výrobního příkazu ke zjištění, že nelze dodržet plánovaný termín ukončení řídícího příkazu, tak se proces plánování tohoto stromu výrobního příkazu opakuje a to tak, že bude ignorovat obsazenost zdrojů a bude plánovat, jako by všechny zdroje (pracoviště/kooperace/profese) byly volné.
  • Způsob blokování kapacit pracoviště/kooperace, Způsob blokování kapacit profese - Definují způsob zaplánování daných zdrojů u operací, které se mají kapacitné plánovat. Na výběr je:
   • Blokovat - Operace budou blokovat kapacitu zdrojů. Budou zaplánovány tak, aby nedošlo k překryvu s jinou výrobní operací, která taky blokuje kapacitu stejného zdroje.
   • Neblokovat (bez respektování kalendáře) - Operace nebudou blokovat kapacitu zdroje. Budou plánovány do neomezených kapacit bez respektování pracovní doby (24 hodinový kalendář).
   • Neblokovat (s respektováním kalendáře) - Operace nebudou blokovat kapacitu. Budou plánovány do neomezených kapacit, ale jen v rámci pracovní doby kalendáře daného zdroje.
  • Způsob použití TBC – Definuje způsob aplikování přípravného času výrobní operace při plánovacím procesu.
  • Způsob použití TEC – Definuje způsob aplikování ukončovacího času výrobní operace při plánovacím procesu.
  • Přerušení transportní dávky – Tato volba stanovuje, zda mezi jednotlivými zaplánovanými úseky v rámci jedné transportní dávky může být vloženo přerušení – např. nepracovní sobota a neděle.
  • Přerušení operace – Tato volba stanovuje, zda mezi jednotlivými zaplánovanými dávkami v rámci jedné výrobní operace může být vloženo přerušení (jiná operace) anebo zda dávky dané operace musí být spojité. (Přerušení pracovní doby neznamená přerušení operace.)
  • Paralelní zpracování transportních dávek – Určuje, zda kapacitní proces může rozhodit plánovací dávky jedné operace současně na více strojů jednoho pracoviště.
  • Povolit změnu výrobního personálního zdroje v rámci jedné dávky - Definuje, zda požadavek na danou profesi může být vykryt několika personálními zdroji či pouze jedním.
  • Maximální čas blokace zdroje mezi transportními dávkami – Tato volba má význam při plánovaní operace pouze tehdy, pokud není povoleno "Přerušení transportní dávky" ani "Přerušení operace". V tomto případě může nastat stav, kdy chceme udržet všechny dávky spojitě za sebou, ale čas dávek není násobkem pracovní doby. Např. při 7,5 hodinové pracovní směně se snažíme spojitě zaplánovat 10 dávek, kde jedna dávka má trvání 1 hodinu. V tomto případě neexistuje řešení, protože na konci pracovní směny vždy zůstává 0,5 hodin nevyužito a to je v rozporu s požadavkem spojitosti dávek. Pak nezbývá nic jiného, než pomocí této volby povolit 0,5 hodinovou blokaci zdroje. Ta způsobí, že se na konci směny do zbývající půlhodinky vloží fiktivní dávka na 0 kusů dané operace tzv. "Mrtvý čas". Ten zajistí, že nám tento čas nevyužije jiná operace a tím pádem budou dávky plánované operace nepřerušené jinou operací.
  • Konstantní mezioperační čas - Určuje technologickou přestávku nebo rezervu mezi dvěma po sobě jdoucími operacemi. Pokud je zadán "Mezioperační čas" i v definici Výrobní operace, budou tyto časy sečteny.
  • Časový interval pro změnu priority personálního zdroje - Při požadavku na zaplánování výrobní profese se hledá optimální personální zdroj dané profese. Jednotlivé personální zdoje dané profese mají stanovené priority použití. Pomocí tohoto parametru se dá ovlivnit, za jakých okolností se může použít personální zdroj nižší priority.
   Příklad: Zdroj A s prioritou 1 má pří dopředném plánování volnou kapacitu od 8 hodin a zdroj B s prioritou 2 má volnou kapacitu již od 7 hodin. Pokud by časový interval pro změnu priority byl roven nule, tak zvítězí zdroj B. Pokud si přeji, aby personální zdroj B (s nižší prioritou) systém využil až při případném zpoždění výroby o 2 hodiny, tak se tento parametr nastaví na 2 hodiny. Při tomto nastavení by zdroj B byl využit pouze tehdy, pokud by měl volnou kapacitu před 6-tou hodinou. Nastavená hodnota časového intervalu se počítá na každý stupeň priority. Pokud by zdroj B měl prioritu 3, tak by se uplatnil pouze tehdy, pokud by měl volnou kapacitu před 4-tou hodinou.
 • Konfigurace
  • Výrobní řada – Umožňuje vybrat řadu výrobních příkazů. Pokud je řada definovaná, tak dané kapacitní plánování bude sloužit k plánování pouze výrobních příkazů v dané výrobní řadě.
  • Zohlednit evidenci výrobních operací ve stavu Pořízeno - Proces plánování standardně pracuje pouze s živými operacemi, které doposud nebyly provedeny(vykázány). Pomocí této volby se za vykázané operace začnou považovat i ty vlastní operace, které jsou již zapsány v evidenci operací, ale nejsou doposud realizovány.
  • Zohlednit evidenci kooperací ve stavu Pořízeno - Pomocí této volby se za vykázané operace začnou považovat i ty operace typu kooperace, které jsou již zapsány v evidenci kooperací, ale nejsou doposud realizovány.
  • Přepočítat pouze již zaplánované výrobní příkazy - Tento údaj slouží k přednastavení této vlastnosti ve funkci Přepočet kapacitního plánu. Stanovuje, zda při kompletním přepočtu kapacitního plánu se mají zaplánovat všechny odpovídající živé výrobní příkazy a nebo se mají opětovně zaplánovat jen ty příkazy, které jsou již součástí daného kapacitního plánu.
  • Způsob aktualizace stavu operací – Definuje způsob aktualizace stavu operací. Je na výběr aktualizace podle zaevidovaných kusů anebo podle zaevidovaného času.
  • Automatická aktualizace stavu operací – Stanovuje, zda před jakoukoliv činností, která manipuluje s kapacitním plánem, se má provést Aktualizace stavu operací.
  • Respektovat plánované zadání výrobních příkazů při aktualizaci kapacitního plánu – Pokud je tato volba zaškrtnuta, tak v rámci funkce Aktualizace kapacitního plánu se při přeuspořádání výrobních příkazů bere ohled na "Plánované zadání" výrobního příkazu a výrobní příkaz tedy nebude posunut před toto datum.
  • Optimalizovat využití strojů - Pokud je tato volba zaškrtnuta, tak v rámci funkce Aktualizace kapacitního plánu systém opětovně vyhodnocuje aktuální vytížení jednotlivých strojů v rámci daného pracoviště. V případě, že je jiný stroj méně obsazen, tak proces aktualizace provede přesun transportních dávek na tento vhodnější stroj.
  • Zdroj pro zobrazení požadovaného ukončení - Toto nastavení definuje zdroj informací pro zobrazení požadovaného ukončení úkolu v diagramech.
   • Požadavek oběhu zboží - termín je načten z původního požadavku oběhu zboží. Posloupnost hledání je Potvrzený termín dodání z položky, Požadovaný termín dodání z položky, Termín dodávky z hlavičky. Pokud není termín definován, tak je načten z finálního výrobního příkazu.
   • Termín z výrobního plánu - termín je načten z výrobního plánu. Pokud není plán definován, tak je načten z finálního výrobního příkazu.
   • Termín z finálního výrobního příkazu - termín je načten z finálního výrobního příkazu.
  • Povolit změnu pracoviště/kooperace pouze v rámci alternativ - Pokud je volba zaškrtnuta, tak při editaci dávek v kapacitních diagramech je umožněna změna pracoviště/kooperace jen na ty pracoviště/kooperace, které jsou definované v alternativních výrobních operacích.
 • Barevné schéma
  • Důvody posunu - Definuje barevný způsob interpretace jednotlivých důvodů posunu při zobrazování v diagramu úkolů.
 • Nástroje přizpůsobení
  • Uživatelský sloupec výrobní operace pro obarvování úkolů – Zde je možné vybrat z existujících uživatelských sloupců (vytvořených nad přehledem výrobních operací) sloupec, který vrací číselný kód barvy. Následně je možné v diagramech kapacitního plánu aktivovat funkci "Barevné zvýraznění operací", která provede barevné zvýraznění operací právě podle tohoto vybraného sloupce. Pokud sloupec není vybrán a funkce pro barevné zvýraznění je aktivována, tak systém vygeneruje paletu barev, kterou následně využije při vizuálním znázornění operací.
  • Nástroje přizpůsobení – Zakázky, Kmenové karty zboží, Výrobní příkazy, Výrobní operace, ... – Pomocí těchto polí je možné vybrat z jednotlivých oblastí uživatelské sloupce, které následně je možné využit v diagramech při definování "Masky zobrazení/Masky úkolů".

Funkce

Přepočet kapacitního plánu

Tato funkce provede kompletní přepočet kapacitního plánu. Původní napočtená data budou vymazána (mimo uzamčené dávky kapacitního plánu). Při aktivaci funkce se zobrazí dialog na zadání vstupních parametrů:

 • Datum výpočtu - Toto datum slouží jako pomyslná spodní zarážka, která říká, že veškeré plánování bude probíhat od tohoto data dál do budoucnosti.
 • Přepočítat pouze již zaplánované výrobní příkazy - Tento údaj je přednastaven z konfigurace kapacitního plánu. (viz Seznam atributů).
 • Způsob zaplánování požadavku - Údaj je přednastaven z konfigurace kapacitního plánu. Definuje způsob zaplánování (viz Seznam atributů).
 • Plánování do neomezených kapacit při nedodržení limitních termínů - Údaj je přednastaven z konfigurace kapacitního plánu. (viz Seznam atributů).


Po zadání proběhne automatický proces, na jehož konci vznikne kapacitní plán živé (popřípadě i plánované) výroby. Celý tento proces zaplánování fyzicky probíhá na lokálním počítači uživatele, který tento proces spustil. To znamená, že SQL server touto funkcí není výrazným způsobem zatížen.
Pokud není nastavena vlastnost Přepočítat pouze již zaplánované výrobní příkazy, tak systém dohledá všechny živé výrobní příkazy (podle nastavení konfigurace kapacitního plánu), které mají nastavený příznak "Zahrnout do kapacitního plánování". V opačném případě systém připraví seznam jen těch příkazů, které již byly součástí daného kapacitního plánu. Tyto výrobní příkazy seskupí podle vazeb do jednotlivých stromů výrobních příkazů. Každý strom výrobních příkazů je plánován jako celek. Tímto způsobem je zajištěna logická návaznost všech operací v kapacitním plánu. Pořadí plánování těchto stromů příkazů definují dvě hlavní kritéria:

 • 1. priorita zakázky z řídícího výrobního příkazu – Priorita "A" se plánuje před prioritou "B". Příkaz, který nemá definovanou prioritu zakázky, se plánuje až jako poslední.
 • 2. plánovaný termín ukončení řídícího výrobního příkazu – Přednost má ten příkaz, který má být dokončen v dřívějším termínu.

Podle nastavení konfigurace kapacitního plánu se v druhém kroku podobným způsobem zaplánují i Plánované výrobní příkazy Výrobních plánů.


Při nastaveném způsobu zaplánování "Standardní zaplánování s respektováním plánovaného termínu dokončení s optimalizací rozpracovanosti" je jedním z hlavních úkolů plánování minimalizace skladových zásob. To znamená, že každá operace se zaplánuje na co nejpozdější termín a to tak, aby se splnil požadovaný termín ukončení řídícího výrobního příkazu. Z toho plyne, že v prvním kroku se provede tzv. zpětné zaplánování od požadovaného termínu dokončení. Pokud při zpětném zaplánování plánovací proces překročí zadané "Datum výpočtu", tak není možné daný termín dodržet. Plánování začne znovu od "Datumu výpočtu" a to dopředně. Tímto způsobem se zjistí nový reálný termín dokončení stromu výrobního příkazu. Od tohoto zjištěného nového termínu se opět provede zpětné zaplánování celého stromu výrobního příkazu. Tato třetí fáze zaplánování nám zajistí to, že se na jednotlivých operacích začne pracovat co možná nejpozději z důvodu minimalizace skladových zásob.
Pokud je vybrána volba "Okamžité zaplánování od data výpočtu", tak se provede jednodušší zaplánování a to tak, že výrobní příkazy se zaplánují od zadaného "Datumu výpočtu" pouze dopředným způsobem.
Při volbě "Zaplánování s respektováním plánovaného termínu dokončení" se v prvním kroku provede tzv. zpětné zaplánování od požadovaného termínu dokončení. Pokud při zpětném zaplánování plánovací proces překročí zadané "Datum výpočtu", tak není možné daný termín dodržet. Plánování začne znovu od "Datumu výpočtu" a to dopředně.


Průběh plánovacího procesu je vizuálně znázorněn. Pokud dojde při plánování k chybám (Chybějící kalendář, Nelze dodržet požadovaný termín, atd.), tak jsou tyto chyby zobrazeny a plánovací proces ihned pokračuje dál.

Aktualizace kapacitního plánu

Jakmile je kapacitní plán napočten, tak na zdrojích (Pracoviště/Stroj/Kooperace) se můžou vyskytovat mezery mezi jednotlivými kapacitními dávkami. Pro zefektivnění práce v rámci nadcházející směny je vhodné tyto mezery minimalizovat. K tomuto slouží právě tato funkce, která má za úkol provést setřesení zaplánovaných dávek co nejblíže k zadanému "Datu výpočtu" - co nejvíce do leva na časové ose – nikdy však ne do minulosti.
Současně při procesu aktualizace je vždy provedena aktualizace stavu operací a to znamená, že po aktualizaci kapacitního plánu z kapacitního plánu zmizí již dokončené dávky. U rozpracovaných dávek bude zaplánována pouze chybějící část dávky. Nutnou podmínkou pro detekci stavu rozpracované výroby je včasná evidence vykonané práce. V praxi se to realizuje on-line sběrem dat z výroby pomocí terminálů, kde jednotlivý pracovníci provádí evidenci své vykonané práce.
Pokud se plánují i výrobní personální zdroje, tak touto akcí může dojít ke změně použitých personálních zdrojů u aktualizvaných dávek.

Při spuštění akce je uživatel vyzván k zadání "Data fixace". Plánovací dávky, které se nacházejí na časové ose nalevo od zadaného "Data fixace" jsou setřeseny. Všechny dávky, které se nacházejí napravo, jsou odebrány a zaplánovány standardním mechanismem přepočtu kapacitního plánu.
Pokud "Datum fixace" není zadáno, tak jsou všechny zaplánované dávky setřeseny.
Dalším parametrem ovlivňující proces aktualizace je volba "Optimalizovat využití strojů". Údaj je přednastaven z konfigurace kapacitního plánu. Význam této volby je popsán v seznamu atributů.

Aktualizace stavu operací

Tato funkce provede pro daný kapacitní plán u jednotlivých zaplánovaných dávek výpočet hodnoty "% splnění" a "Množství živé". Neboli je schopna u každé zaplánované dávky stanovit, zda je již hotová, částečně hotová anebo zda čeká na zpracování.
Výpočet aktualizace se opírá o evidenci operací. Aktualizace stavu je tak přesná, jak je přesná evidence operací ve výrobě.

Odblokování probíhajícího přepočtu

Pokud nedoběhne funkce přepočet kapacitního plánu až do konce (např. z důvodu výpadku proudu), je u kapacitního plánu nastaven příznak "Probíhá přepočet". Ten způsobí, že daný kapacitní plán nelze měnit či přepočítat. K odblokování uzamčeného kapacitního plánu slouží právě tato funkce.

Přidání položky

Přidání výrobního příkazu

Tato funkce umožní přidat do aktuálního kapacitního plánu vybrané dosud nezaplánované výrobní příkazy.
Po spuštění se zobrazí seznam všech dostupných nezaplánovaných příkazů, které je možné zařadit do plánu. V tomto seznamu označíme požadované příkazy a svůj výběr potvrdíme funkcí "Přenos". Provede se standardní Přepočet kapacitního plánu, který však neprovede vymazání již napočtených dat, ale provede pouze přidání požadovaných příkazů do kapacitního plánu.

Přidání plánovaného výrobního příkazu

Tato funkce umožní přidat do aktuálního kapacitního plánu vybrané dosud nezaplánované plánované výrobní příkazy.
Po spuštění se zobrazí seznam všech dostupných nezaplánovaných plánovaných příkazů, které je možné zařadit do plánu. V tomto seznamu označíme požadované příkazy a svůj výběr potvrdíme funkcí "Přenos". Provede se standardní Přepočet kapacitního plánu, který však neprovede vymazání již napočtených dat, ale provede pouze přidání požadovaných příkazů do kapacitního plánu.

Odebrání položky

Odebrání výrobního příkazu

Tato funkce zobrazí pro aktuální plán přehled všech zaplánovaných výrobních příkazů. Pokud vybereme příkazy a potvrdíme tento výběr pomocí funkce "Přenos", dojde k odmazání vybraných příkazů z daného kapacitního plánu.

Odebrání plánovaného výrobního příkazu

Tato funkce zobrazí pro aktuální plán přehled všech kapacitně zaplánovaných plánovaných výrobních příkazů. Pokud vybereme příkazy a potvrdíme tento výběr pomocí funkce "Přenos", dojde k odmazání vybraných příkazů z daného kapacitního plánu.

Test úplnosti zaplánovaných výrobních příkazů

Pokud dojde ke změně množství na příkaze nebo pokud dojde k přidání operace do výrobního příkazu, tak je zapotřebí provést přeplánování již zaplánovaného výrobního příkazu. Tato funkce provede test všech zaplánovaných výrobních příkazů a zobrazí seznam těch příkazů, které je nutné přeplánovat. Pro zobrazené příkazy je možné zobrazit detailní seznam operací, kterým je třeba věnovat pozornost.
Uživatel svým výběrem potvrdí příkazy, které si přeje přeplánovat.

Nastavení aktivního kapacitního plánu

Pomocí této funkce je možné určit, která z variant kapacitních plánů má být ta hlavní - aktivní.


Přehledy

Výpočty kapacitního plánu

Zobrazí přehled, který obsahuje informace o jednotlivých výpočtech, které proběhly na daném kapacitním plánu.

Dávky kapacitního plánu

Funkce zobrazí přehled všech dávek daného kapacitního plánu.

Seznam atributů:

 • Směna – Odkaz na směnu. Jedná se o směnu, v která daná dávka začíná.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Výrobní plán - Odkaz na výrobní plán, ke které náleží výrobní příkaz z dané dávky.
 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému se vztahuje daná dávka kapacitního plánu.
 • Dílec - Odkaz na dílec z výrobní operace.
 • Výrobní operace - Odkaz na definici výrobní operace, která je reprezentována danou dávkou kapacitního plánu.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Stroj - Odkaz na konkrétní stroj pracoviště, na kterém probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Kooperace - Odkaz na kooperaci, ve které probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Kooperační objednávka - Odkaz na kooperační objednávku, na základě které byla vytvořena daná dávka.
 • Položka kooperační objednávky - Odkaz na položku kooperační objednávky, na základě které byla vytvořena daná dávka.
 • Sdružená výrobní operace - Odkaz na sdruženou výrobní operaci, která sdružuje výrobní operaci dané dávky.
 • Číselník kódů sdružení operací - Odkaz na identifikační kód sdružení sdružené výrobní operace.


 • Číslo dávky – Interní číslo dávky.
 • Datum případu – Datum případu, ke kterému se vztahuje začátek dané dávky kapacitního plánu.
 • Zámek - Příznak uzamčení dané dávky.
 • Celkový čas od – Čas zahájení dávky se zohledněním přepravního času.
 • Celkový čas do – Čas ukončení dávky se zohledněním přepravního a mezioperačního času.
 • Od – Čas zahájení dané dávky kapacitního plánu.
 • Do – Čas ukončení dané dávky kapacitního plánu.
 • Přípravný čas strojní – Hodnota přípravného času, která je obsažena v časovém intervalu Od - Do.
 • Jednicový čas strojní – Hodnota jednicového času, která je obsažena v časovém intervalu Od - Do.
 • Ukončovací čas strojní - Hodnota ukončovacího času, která je obsažena v časovém intervalu Od - Do.
 • Množství – Množství dílce, které zpracovává daná dávka kapacitního plánu.
 • Přepravní čas – Čas potřebný k přepravě dávky ke kooperantovi. V praxi se tedy tento čas uplatní dvakrát – přeprava tam a přeprava zpět.
 • Mezioperační čas – Čas technologické přestávky mezi touto operací a operací následující. Kusy z dané dávky jsou k dispozici až po uplynutí tohoto mezioperačního času.
 • Mrtvý čas – Příznak, který informuje, že daná dávka je pouze fiktivní z důvodu blokace zdroje. Viz nastavení "Maximální čas blokace zdroje mezi transportními dávkami".
 • Blokace zdroje – Příznak, který informuje, že daná dávka fyzicky blokuje kapacitu zdroje.
 • % splnění - Udává procentuální hodnotu splnění dané dávky. Tento údaj se aktualizuje funkcí Aktualizace stavu operací.
 • Množství živé - Udává množství dané dávky, které je zapotřebí ještě zpracovat. Tento údaj se aktualizuje funkcí Aktualizace stavu operací.
 • Zbývající čas (hod) - V závislosti na procentu splnění zobrazuje zbývající čas všech úseků dané dávky kapacitního plánu. Jedná se o čas, který je nutné ještě odvést ke splnění dané dávky.


Funkce:
Zámek Nastavit/Zrušit
Tato funkce nastaví, popřípadě zruší zámek u označených dávek. Dávky, které jsou uzamčené, se při kompletním přepočtu kapacitního plánu nevymažou a zůstanou v nově napočteném plánu beze změny.

Úseky kapacitního plánu
Zobrazí přehled úseků k dané dávce.

Profese kapacitního plánu
Zobrazí přehled profesí k dané dávce.

Materiály kapacitního plánu
Zobrazí přehled materiálových požadavků dané dávky kapacitního plánování.

Důvody posunu kapacitního plánu
Zobrazí přehled důvodů posunu pro danou dávku.

Úseky kapacitního plánu

Funkce zobrazí přehled všech úseků kapacitních dávek daného kapacitního plánu.

Seznam atributů:

 • Dávka kapacitního plánu – Odkaz na dávku kapacitního plánu, ke které náleží daný úsek kapacitního plánu.
 • Směna – Odkaz na směnu, v které probíhá daný úsek.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému se vztahuje daná dávka kapacitního plánu.
 • Dílec - Odkaz na dílec z výrobní operace.
 • Výrobní operace - Odkaz na definici výrobní operace, která je reprezentována danou dávkou kapacitního plánu.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Stroj - Odkaz na konkrétní stroj pracoviště, na kterém probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Kooperace - Odkaz na kooperaci, ve které probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Číslo dávky – Interní číslo dávky.
 • Číslo úseku – Interní číslo úseku v rámci dávky.
 • Datum případu – Datum případu, ke kterému se vztahuje daný úsek kapacitního plánu.
 • Od – Čas zahájení daného úseku kapacitního plánu.
 • Do – Čas ukončení daného úseku kapacitního plánu.
 • Přípravný čas strojní – Hodnota přípravného času, která je obsažena v časovém intervalu Od - Do.
 • Ukončovací čas strojní - Hodnota ukončovacího času, která je obsažena v časovém intervalu Od - Do.
 • Množství – Množství dílce, které zpracovává daný úsek kapacitního plánu.
 • Koeficient plnění – Stanovuje Koeficient plnění použitý při obsazení zdroje daným úsekem.
 • % splnění - Udává procentuální hodnotu splnění daného úseku. Tento údaj se aktualizuje funkcí Aktualizace stavu operací.
 • Množství živé - Udává množství daného úseku, které je zapotřebí ještě zpracovat. Tento údaj se aktualizuje funkcí Aktualizace stavu operací.
 • Zbývající čas (hod) - V závislosti na procentu splnění zobrazuje zbývající čas daného úseku, který doposud nebyl proveden.


Funkce:
Profese kapacitního plánu
Zobrazí přehled profesí k danému úseku.

Profese kapacitního plánu

Funkce zobrazí přehled všech profesí kapacitních dávek daného kapacitního plánu.

Seznam atributů:

 • Úsek kapacitního plánu – Odkaz na úsek kapacitního plánu, ke kterému náleží daná profese kapacitního plánu.
 • Dávka kapacitního plánu – Odkaz na dávku kapacitního plánu, ke které náleží daná profese kapacitního plánu.
 • Výrobní profese - Odkaz na danou výrobní profesi.
 • Výrobní personální zdroj - Odkaz na daný zaplánovaný personální zdroj.
 • Směna – Odkaz na směnu, v které probíhá daný úsek.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému se vztahuje daná dávka kapacitního plánu.
 • Dílec - Odkaz na dílec z výrobní operace.
 • Výrobní operace - Odkaz na definici výrobní operace, která je reprezentována danou dávkou kapacitního plánu.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Stroj - Odkaz na konkrétní stroj pracoviště, na kterém probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Kooperace - Odkaz na kooperaci, ve které probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Číslo dávky – Interní číslo dávky.
 • Číslo úseku – Interní číslo úseku.
 • Pořadové číslo profese – Pořadové číslo požadované profese výrobní operace.
 • Blokace zdroje – Informuje, zda daný zaplánovaný úsek blokuje kapacitu daného personálního zdroje.
 • Počet současně obsluhovaných zdrojů - Počet strojů, který je schopen daný personální zdroj obsluhovat v daném časovém úseku.

Materiály kapacitního plánu

Funkce zobrazí přehled všech materiálových požadavků kapacitních dávek daného kapacitního plánu.

Seznam atributů:

 • Dávka kapacitního plánu – Odkaz na dávku kapacitního plánu, ke které náleží daný úsek kapacitního plánu.
 • Směna – Odkaz na směnu, v které začíná daná dávka.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému se vztahuje daná dávka kapacitního plánu.
 • Kmen zboží – Odkaz na kartu materiálového požadavku.
 • Materiály a polotovary – Definice materiálového požadavku u daného výrobního příkazu.
 • Výrobní operace - Odkaz na definici výrobní operace, která je reprezentována danou dávkou kapacitního plánu.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Stroj - Odkaz na konkrétní stroj pracoviště, na kterém probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Kooperace - Odkaz na kooperaci, ve které probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Číslo dávky – Interní číslo dávky.
 • Množství – Množství požadavku, které zpracovává daná dávka kapacitního plánu.
 • Množství nevydané - Udává množství požadavku, které doposud nebylo vydáno do výroby. Tento údaj se aktualizuje funkcí Aktualizace stavu operací.
 • Nepokryté množství - Udává množství požadavku, které v daný okamžik není k dispozici skladem (a podle nastavené konfigurace není např. ani objednán) a bude tedy chybět k provedení dávky. Tento údaj se napočítává funkcí Aktualizace stavu operací.

Důvody posunu kapacitního plánu

Funkce zobrazí přehled všech důvodů posunu kapacitních dávek daného kapacitního plánu. Přehled je napočten pouze tehdy, když je v parametrech kapacitního plánu povoleno zaznamenávat důvody posunu.

Seznam atributů:

 • Dávka kapacitního plánu – Odkaz na dávku kapacitního plánu, ke které náleží daný důvod posunu kapacitního plánu.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Dílec – Odkaz na kartu dílce, který je zpracováván dávkou.
 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz, ke kterému se vztahuje daná dávka kapacitního plánu.
 • Výrobní operace - Odkaz na definici výrobní operace, která je reprezentována danou dávkou kapacitního plánu.
 • Pracoviště - Odkaz na pracoviště, na kterém probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Stroj - Odkaz na konkrétní stroj pracoviště, na kterém probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Kooperace - Odkaz na kooperaci, ve které probíhá daná dávka kapacitního plánu.
 • Výrobní profese - Odkaz na případnou výrobní profesi, s kterou je spojen daný důvod posunu kapacitní davky.
 • Číslo dávky – Interní číslo dávky.
 • Důvod – Specifikace typu důvodu posunu.
 • Od, Do - Čas zahájení a ukončení daného typu důvodu posunu.

Funkce:

 • Materiály kapacitního plánu - Zobrazí přehled materiálů, které jsou vyžadovány danou kapacitní dávkou. Materiály označené příznakem "Příčina posunu dávky" způsobily posun kapacitní dávky. (!!!Příznakem nemusí být označeny všechny konfliktní materiály. Seznam může obsahovat jen první detekované.)

Diagram pracovišť

Tento diagram zobrazuje využití jednotlivých středisek, pracovišť, strojů a kooperací v závislosti na čase.

Na levé straně diagramu se nachází ve stromové struktuře hierarchické uspořádání zmiňovaných zdrojů.
V místní nabídce stromu zdrojů můžeme najít následující funkce:

 • Zobrazit – Zobrazí detailní informace o daném zdroji.
 • Zobrazení všech zdrojů – Při zaškrtnutí této volby se zobrazí i ty zdroje, které nemají nastavenou vlastnost "Zahrnout do kapacitního plánování".
 • Skrýt nepoužité zdroje - Při zaškrtnutí této volby se ze seznamu zdrojů odeberou ty zdroje, které v daném kapacitním plánu nejsou použity.
 • Maska zobrazení – Pomocí této funkce je možné definovat, jaké informace se mají zobrazovat k danému typu zdroji.
 • Rozbalit - Kompletně rozbalí celý strom zdrojů. Pomocí hvězdičky (např. na numerické klávesnici) je možné kompletně rozbalit pouze jednu větev aktuální položky stromu.
 • Zabalit - Zabalí celý strom zdrojů - zůstane vidět jen první úroveň.
 • Rozbalit jednu úroveň - Ke všem momentálně zobrazeným položkám stromu rozbalí jednu úroveň stromu.
 • Zabalit jednu úroveň - U právě zobrazeného stromu skryje jednu úroveň stromu.


Na horní straně diagramu je zobrazena časová osa. Časové intervaly, které zobrazuje, se dynamicky mění podle momentálně zvoleného měřítka diagramu. Ve vrchní části časové osy je modře zobrazen tzv. posuvník, který vyjadřuje velikost zobrazovaného intervalu z existujících dat. Pokud jeho délka je přesně rovna délce zobrazené časové osy, tak jsou zobrazena všechna data. Pokud jeho délka je pouze 1/4 délky zobrazované časové osy, tak tento stav symbolizuje, že je použita lupa a je vidět jen část - 1/4 dat.
Na spodní stavové liště okna se zobrazují informace o počtu označených dávek kapacitního plánu. Dále také údaje o aktuálním časovém okamžiku a o kapacitním zdroji, které odpovídají aktuální pozici ukazatele myši v diagramu.
Přímo v diagramu jsou zobrazeny k danému času a k danému zdroji jednotlivé dávky. Pokud se jedná o základní zdroj (stroj, kooperace), tak je dávka (úkol) zobrazena jako žlutý (pokud není zapnuto jiné obarvování) obdélník s popisem, který definuje maska úkolů (viz níže). Pokud se jedná o jiný zdroj než základní (pracoviště, středisko, ..), je zobrazen v době, kdy na jeho základních zdrojích probíhá úkol, pouze modrý proužek. Toto označení symbolizuje aktivitu na jeho základních zdrojích.

Přímo v diagramu je možné pomocí myši provádět následující akce:
Na časové ose:

 • Levé tlačítko myši na posuvníku - Dojde k uchopení posuvníku a při jeho tažení dojde k posunu zobrazované plochy.
 • Levé tlačítko myši - Dojde k uchopení časové osy a při jejím tažení dojde k posunu osy a tím i zobrazovaných dat.
 • Ctrl + Levé tlačítko myši - Aktivuje se funkce změna měřítka. Při tažení myši dojde k plynulé změně měřítka zobrazovaných dat.


V diagramu s dávkami:

 • Při aktivaci tlačítka Kapacitni plany - Vyroba1.jpg
  • Levé tlačítko myši - Dojde k uchopení diagramu a při jeho tažení dojde k posunu zobrazované plochy.
 • Při aktivaci tlačítka Kapacitni plany - Vyroba2.jpg
  • Levé tlačítko myši - Označování dávek. Označené dávky jsou orámovány červenou barvou.
  • Levé tlačítko myši + tažení - Vytvoří se obdélníkové ohraničení a po puštění tlačítka dojde k označení všech dávek v ohraničení.
  • Shift+ Levé tlačítko myši - Přidání (odebrání) dávek do (z) množiny označených dávek.
  • Shift+ Levé tlačítko myši+ tažení - Vytvoří se obdélníkové ohraničení a po puštění tlačítka dojde k reverzaci označení všech dávek v ohraničení.
 • Ctrl + Levé tlačítko myši - Aktivuje se funkce změna měřítka. Při tažení myši je zobrazena oblast, která bude po puštění tlačítka myši zobrazena v diagramu. Pokud tlačítko myši pustíte bez zmáčknutého Ctrl, změna měřítka nebude provedena.
 • Alt + Levé tlačítko myši - Při provedení této kombinace nad dávkou se aktivuje editovací režim. Tažením pomocí myši je možné danou dávku přemístit jak v čase, tak na jiný ekvivalentní zdroj. Pokud při puštění tlačítka myši stále držíte tlačítko Alt, dávka se okamžitě uloží s novým nastavením. Tímto způsobem je možné posouvat i skupinu označených dávek. Pokud již tlačítko Alt nedržíte, zobrazí se formulář s novými údaji o dávce, ve kterém je zapotřebí změny potvrdit. Jestliže při editaci navíc přidržíte klávesu Shift, tak editovaná dávka se při posunu bude "zasekávat" o jiné dávky. Tímto způsobem je tak možné editovanou dávku posunout přesně před/za jinou dávku.
 • Přesunutí ukazatele myši nad dávku - Provede se zobrazení informací o aktuální dávce ve formě bublinkové nápovědy. Obsah zobrazených informací definuje tzv. Maska úkolů (viz níže).


Na vrchní straně diagramu se nachází hlavní menu s funkcemi. Některé funkce jsou současně zobrazeny pod hlavním menu jako tlačítka pro rychlé spouštění těchto vybraných funkcí.
Seznam funkcí hlavního menu:

 • Diagram
  • Kapacitni plany - Vyroba3.jpg Uložit - Uloží do databáze změny v kapacitním plánu.
  • Kapacitni plany - Vyroba4.jpg Tisk - Provede vytištění diagramu. Po výběru tiskárny se zobrazí dialog pro nastavení parametrů tisku diagramu.
   Parametry tisku:
   • Nadpis - Textový popis vytištěného diagramu.
   • Interval zobrazení - Definuje oblast z časové osy, která má být vytištěna.
   • Okraje stránky - Definují okraje stránky v cm.
   • Číslování stránek - Povoluje/Zakazuje vytištění v patičce stránky označení stránky. Označení je ve formátu A1, A2, B1, B2, .. (Sloupec Řádek)
   • Tisknout jen označené řádky - Při zaškrtnutí této volby se provede tisk jen těch řádků diagramu, které jsou uživatelem vybrány. Výběr se provádí označením odpovídajících řádků ve stromovém zobrazení zdrojů. V opačném případě se vytisknou všechny řádky. Tisk zohledňuje stav rozbalení stromu zdrojů.
   • Optimalizovat zarovnání textů - Optimalizace zarovnání znamená, že tisk popisu dávky, který prochází přes několik stránek tisku se vytiskne na každé stránce. Pokud se optimalizace neprovádí, tak se popis vytiskne pouze jedenkrát a to uprostřed dané dávky.
   • Šířku popisu řádku převzít z diagramu - Při zaškrtnutí této volby se šířka popisu řádků převezme ze zobrazené plachty. V opačném případě se šířka nastaví tak, aby byl vytištěn i ten nejdelší textový popis řádku.
   • Počet stránek - Definuje matici stránek, ne které se provede tisk. Počet stránek na výšku může uživatel ovlivnit pouze změnou velikosti fontu. Počet stránek na šířku definuje jemnost zobrazovaných dat.
   • Výběr stránek - V matici stránek se provádí označení stránek, které se mají tisknout.
   • Font - Definuje font pro zobrazení textů. Podle nastavení fontu je dopočtena výška řádků a tím i počet stránek na výšku.
  • Aktualizace načtených číselníků - Provede opětovné načtení dat z databázového úložiště SQL serveru do paměti daného počítače. Aktualizuje tak například seznam pracovišť, jejich kalendáře, apod.
 • Přehledy
  • Diagram pracovišť, Diagram úkolů, Diagram profesí, Sumační diagram pracovišť za období, Sumační diagram pracovišť za dny - Zobrazí další okno s vybraným diagramem. Umožní tak v jeden okamžik nahlížet na data různými způsoby.
 • Hledání
  • Kapacitni plany - Vyroba12.jpg Hledání - Tato funkce umožňuje vyhledat v diagramu konkrétní dávku. Funkce zobrazí formulář pro zadání parametrů pro vyhledávání a po potvrzení těchto údajů provede dohledání dávek, které vyhovují podmínce. Nalezená dávka bude v diagramu orámovaná červenou barvou.
  • Kapacitni plany - Vyroba13.jpg Hledej následující - Pomocí této funkce je možné pokračovat v hledání dalších dávek podle dříve zadaných kritérií. Jednou z možností zadání vyhledávacích kritérií je také ruční označení dávky.
  • Hledej předcházející - Pokračuje v hledání předcházejících dávek.
  • Způsob hledání
   • Podle časové posloupnosti - Hledá dávky v tom pořadí, jak jsou umístěny v diagramu.
   • Podle technologické posloupnosti - Hledá dávky v pořadí podle technologické posloupnosti (operace 10, 20, 30, ...). Vyhledávání probíhá i v rámci stromu výrobních příkazů. Pokud není jednoznačné, do které větve technologické posloupnosti má vyhledávání přejít, tak systém vyzve uživatele k výběru správné větve pomocí přehledu.
  • Povolit změnu měřítka - Při zaškrtnutí této volby se při vyhledání provede optimalizace měřítka podle právě nalezené dávky.
 • Zobrazení
  • Kapacitni plany - Vyroba9.jpg Zobrazit aktuální den - Zobrazí přes celou obrazovku diagramu pouze údaje k dnešnímu dni. Za tímto účelem provede změnu měřítka.
  • Kapacitni plany - Vyroba10.jpg Zobrazit aktuální týden - Zobrazí přes celou obrazovku diagramu pouze údaje k právě probíhajícímu týdnu. Za tímto účelem provede změnu měřítka.
  • Kapacitni plany - Vyroba11.jpg Zobrazit aktuální měsíc - Zobrazí přes celou obrazovku diagramu pouze údaje k právě probíhajícímu měsíci. Za tímto účelem provede změnu měřítka.
  • Lupa + - Tato funkce provede změnu měřítka zobrazeného diagramu - provede zjemnění zobrazovaných údajů.
  • Lupa – - Tato funkce provede změnu měřítka zobrazeného diagramu.
  • Vypnout lupu - Tato funkce provede změnu měřítka diagramu takovým způsobem, aby celý kapacitní plán byl vidět na obrazovce.
 • Nastavení
  • Zobrazovat požadované ukončení – Obohatí diagram o svislou červenou čáru, která bude znázorňovat požadovaný termín dokončení úkolů vybraných ze Seznamu úkolů.
   Termín je načten podle nastavení "Zdroj pro zobrazení požadovaného ukončení ".
  • Kapacitni plany - Vyroba5.jpg Zobrazovat splněné operace – Umožní zapnout/vypnout zobrazení splněných dávek. Stav splnění dávky udává atribut "% splnění". Splněná dávka či část splněné dávky je zobrazena průhledným obdélníkem (bez žluté barvy).
  • Kapacitni plany - Vyroba6.jpg Zobrazovat přípravný a ukončovací čas – Umožní zapnout/vypnout zobrazení času TBC a TEC. Tyto časy jsou zobrazeny zelenou barvou.
  • Kapacitni plany - Vyroba7.jpg Zobrazovat pracovní dobu – Umožní zapnout/vypnout zobrazení pracovní doby zdrojů. Barvu jednotlivých směn je možné uživatelsky definovat v Číselníku směn.
  • Kapacitni plany - Vyroba8.jpg Seznam úkolů – Pomocí tohoto tlačítka je možné aktivovat/deaktivovat na levé straně diagramu další stromový přehled, který bude obsahovat seznam úkolů (Zakázky, Výrobní příkazy, Dílce výrobních příkazů, Výrobní operace). Pro vybrané položky v tomto stromě se provede barevné zvýraznění odpovídajících dávek v diagramu pomocí fialové barvy. Označování položek ve stromu úkolů je možné provádět několika způsoby:
   - pomocí Levého tlačítka myši se provádí jednoduché označení
   - pomocí tlačítka Ctrl a Levého tlačítka myši se provádí přidání (odebrání) položek k již označeným položkám
   - pomocí tlačítka Shift a Levého tlačítka myši se provádí označení bloku položek
   Dále v místní nabídce stromu úkolů se nacházejí funkce Najdi operaci, Zobrazit, Přeplánování výrobního příkazu, Odebrání výrobního příkazu, Maska zobrazení, Označit zvýrazněné úkoly a Zrušit označení zvýrazněných úkolů, jejichž význam je patrný z názvu.
   Pomocí přepínače Zobrazení podle technologické posloupnosti je možné vybrat, zda strom úkolů bude vygenerován podle posloupnosti provádění jednotlivých příkazů, dílců, atd. nebo pouze podle abecedního uspořádání jednotlivých úkolů.
  • Barevné zvýraznění okolí operace – Po zapnutí této funkce se všechny dávky operace dané vybrané dávky zvýrazní zelenou barvou. Dávky předcházející operace se zvýrazní barvou červenou a dávky následující operace se zvýrazní barvou modrou.
  • Barevné zvýraznění operací – Po zapnutí této funkce se jednotlivé operace budou zobrazovat různou barvou. Barvu je možné definovat i uživatelsky a to pomocí parametru kapacitního plánu "Uživatelský sloupec výrobní operace pro obarvování úkolů".
  • Barevné zvýraznění pracovišť - Zapnutím této funkce se dávky budou obarvovat podle toho, na kterém pracovišťi/kooperaci se právě nachází. Barva se definuje přímo v číselníku pracovišť/kooperací.
  • Svislé čáry – Provede zapnutí/vypnutí zobrazování svislého šrafování diagramu.
  • Vodorovné čáry – Provede zapnutí/vypnutí zobrazování vodorovného šrafování diagramu.
  • Maska úkolů - Pomocí této funkce je možné definovat obsah zobrazovaných údajů jak přímo v obdélníku, který reprezentuje danou dávku úkolu, tak i bublinkové nápovědy, která se zobrazuje nad dávkou.
 • Plánování
  • Kapacitni plany - Vyroba16.jpg Přidání výrobního příkazu - viz funkce Přidání výrobního příkazu.
   Navíc, v případě aktivace této funkce přímo v grafickém diagramu, je k dispozici další volba - "Průvodce". Po aktivaci této volby proběhne zaplánování jedné operace a výsledek zaplánovaní je ihned zobrazen v diagramu. V tomto okamžiku je možné ručním zásahem provést korekci na zaplánovaných dávkách dané operace. V horní části diagramu se zobrazí několik nových tlačítek:
   • Kapacitni plany - Vyroba17.jpg - Tímto tlačítkem dáme pokyn plánovací funkci, že má zaplánovat následující operaci.
   • Kapacitni plany - Vyroba18.jpg - Tímto tlačítkem dáme pokyn plánovací funkci, že má zaplánovat zbývající operace popřípadě i výrobní příkazy automaticky bez možnosti ručního zásahu - vypne volbu "Průvodce".
   • Kapacitni plany - Vyroba19.jpg - Tímto tlačítkem dáme pokyn plánovací funkci, že má ihned ukončit zaplánování vybraných příkazů. Operace, které již byly zaplánovány budou ponechány v kapacitním plánu.
  • Kapacitni plany - Vyroba16.jpg Přidání plánovaného výrobního příkazu - viz funkce Přidání plánovaného výrobního příkazu
  • Kapacitni plany - Vyroba20.jpg Odebrání výrobního příkazu - viz funkce Odebrání výrobního příkazu
  • Kapacitni plany - Vyroba20.jpg Odebrání plánovaného výrobního příkazu - viz funkce Odebrání plánovaného výrobního příkazu
  • Kapacitni plany - Vyroba Aktualizace.jpg Aktualizace kapacitního plánu - viz funkce Aktualizace kapacitního plánu
  • Kapacitni plany - Vyroba15.jpg Automatické přeplánování následujících operací, Automatické přeplánování předcházejících operací, Automatické přeplánování následujících dávek zdroje - Aktivace/deaktivace automatických přepočtů. Jakmile provedete editaci libovolné dávky, provede se automatické přeplánování všech dávek (úkolů) souvisejících s editovanou dávkou podle nastaveného automatu.


Dále následuje výčet funkcí místní nabídky diagramu, který zobrazuje jednotlivé dávky kapacitního plánu (mluvíme-li níže o konkrétní dávce (úkolu), jedná se o dávku, na které byla aktivována místní nabídka):

 • Editace dávky - Tato funkce umožní měnit u konkrétní dávky její vlastnosti a stav splnění.
 • Rozdělení dávky - Pomocí této funkce je možné rozpůlit konkrétní dávku na dvě samostatné dávky. Zobrazí se dialog s připraveným bodem půlení. Tento bod je dopočítán z pozice ukazatele myši na dané dávce při aktivaci funkce.
 • Zrušit (označené) dávku(y) - Tato funkce vymaže konkrétní dávku z kapacitního plánu.
 • Zámek (označených) dávky - Touto funkcí se provádí uzamykání/odemykání konkrétní dávky. Dávky, které jsou uzamčené, se při kompletním přepočtu kapacitního plánu nevymažou a zůstanou v nově napočteném plánu beze změny.
 • Označit celou operaci - Tato funkce k dané konkrétní dávce, která reprezentuje část operace, nalezne zbývající části této operace a všechny takto nalezené části – dávky - označí.
 • Sloučit označené dávky - Pokud je daná operace rozdělena na několik dávek v kapacitním plánu, je možné tyto označené dávky sloučit do jedné. Rozhodující je, která z dávek bude při označování označena jako první. K této první dávce budou připojeny zbývající označené části dané operace.
 • Přeplánování
  • Přeplánovat následující operace – Provede přeplánování operací, které následují po operaci dané dávky.
  • Přeplánovat předcházející operace – Provede přeplánování operací, které předchází před operací dané dávky.
  • Přeplánovat následující dávky zdroje – Provede přeplánování dávek, které následují po dané dávce na daném zdroji.
 • Přehledy
  • Materiály a polotovary na výrobní operaci – Zobrazí přehled materiálů a polotvarů operace dané dávky.
  • Evidence výrobních operací – Zobrazí přehled evidencí operace dané dávky.
  • Zaplánované profese na výrobní dávku – Zobrazí přehled profesí a personálních zdrojů, které jsou využívany danou dávkou.
  • Zaplánovaný materiál na výrobní dávku – Zobrazí přehled napočtených materiálových požadavků dané dávky.
 • Nastavení - Obsahuje stejné funkce jako položka hlavního menu "Nastavení".

Diagram úkolů

Tento diagram zobrazuje zakázky, výrobní příkazy, dílce výrobních příkazů a výrobní operace a jejich průběh v čase.
Na levé straně diagramu se nachází ve stromové struktuře hierarchické uspořádání již zmiňovaných úkolů výroby. Na horní straně diagramu je zobrazena časová osa. Přímo v diagramu jsou zobrazeny k danému času a k danému výrobnímu úkolu jednotlivé části daného naplánovaného úkolu – dávky.
Veškerá funkcionalita diagramu úkolů je až na malé odlišnosti shodná s funkcionalitou Diagramu pracovišť.

V místní nabídce stromu úkolů můžeme navíc najít následující funkce:

 • Zobrazit důvody posunu úkolu - Zobrazí přehled Důvodů posunu, který bude zobrazit příčiny zpoždění daného úkolu. viz funkce Důvody posunu kapacitního plánu
 • Přeplánování výrobního příkazu - Provede odebrání a opětovné zaplánování vybraných výrobních příkazů.
 • Odebrání výrobního příkazu - Provede odebrání vybraných výrobních příkazů z kapacitního plánu.
 • Zobrazení podle technologické posloupnosti - Pomocí tohoto přepínače je možné vybrat, zda strom úkolů bude vygenerován podle posloupnosti provádění jednotlivých příkazů, dílců, atd. nebo pouze podle abecedního uspořádání jednotlivých úkolů.
 • Zobrazení rozpadu na výrobní operace - Tento přepínač stanoví, zda ve stromě úkolů budou zobrazeny i jednotlivé operace vyráběných dílců. Pokud operace nejsou zobrazeny, tak dávky kapacitního plánu jsou zobrazeny u jednotlivých vyráběných dílců.
 • Rozbalit po úroveň... - Provede rozbalení/sbalení stromu úkolů přesně tak, aby na konci rozbalených větví stromu byla zobrazena vybraná položka zobrazení.


Seznam funkcí hlavního menu je navíc rozšířen o následující položky:

 • Zobrazení
  • Legenda: Důvody posunu - Tato funkce je přístupná pouze tehdy, když je aktivní funkce "Zobrazit důvody posunů". Funkce zobrazí okno popisující barevné schéma důvodů posunu.
 • Nastavení
  • Zobrazit důvody posunů - Zapíná/vypíná grafické zobrazení případných důvodů posunu jednotlivých dávek. Barevné schéma zobrazení se definuje v parametrech kapacitního plánu.
   Tato volba má význam jen tehdy, když je v parametrech kapacitního plánu povoleno zaznamenávat důvody posunu.

Diagram profesí

Tento diagram zobrazuje profese, personální zdroje a jejich průběh využívání v čase.
Na levé straně diagramu se podle konfigurace nachází profese a jejich personální zdroje a nebo pouze seznam personálních zdrojů. Na horní straně diagramu je zobrazena časová osa. Přímo v diagramu jsou zobrazeny k danému času a k danému personálnímu zdroji jednotlivé zaplánované úseky kapacitního plánu.
Veškerá funkcionalita tohoto diagramu je popsána v Diagramu pracovišť.

Sumační diagram pracovišť za období

Tento diagram zobrazuje celkové vytížení jednotlivých zdrojů (středisek, pracovišť, strojů, kooperací) za dané období, které se zadává ve spodní části diagramu. Nově nastavené období se promítne po potvrzení tlačítkem Proveď. Zadávané období je možné přednastavit z existujících dat pomocí funkce v místní nabídce spodní lišty Přednastavit maximální interval. Pomocí tlačítka Výběr směn je možné nastavit filtr zobrazených dávek na konkrétní pracovní směny.

Na levé straně diagramu se nachází ve stromové struktuře hierarchické uspořádání zmiňovaných zdrojů.
Na horní straně diagramu je zobrazena v závislosti na aktivaci funkce Procentuální zobrazení osy X- Kapacitni plany - Vyroba22.jpg - buď časová osa, udávající velikost obsazené kapacity zdroje v hodinách, anebo procentuální osa, udávající procentuální vytížení kapacity zdroje. Procentuální vytížení nelze zobrazit u zdrojů, které mají nulovou kapacitu v daném období. Na spodní stavové liště okna se zobrazují informace o aktuální hodnotě horní osy a o zdroji, které odpovídají aktuální pozici ukazatele myši v diagramu.
Přímo v diagramu jsou zobrazeny k danému zdroji jednotlivé dávky z daného zadaného období sumačním způsobem - jedna dávka za druhou, aby vytvořily informaci o celkovém vytížení zdroje. V případě nadřízených zdrojů, jako je například středisko, jsou zobrazeny všechny dávky podřízených zdrojů. Výpočet kapacity těchto zdrojů se odvíjí od kapacity jeho podřízených zdrojů. Jakmile dávky přesahují kapacitu daného zdroje, jsou zobrazeny červenou barvou.
Veškerá funkcionalita tohoto diagramu je popsána v Diagramu pracovišť.

Sumační diagram pracovišť za dny

Tento diagram zobrazuje celkové vytížení jednotlivých vybraných zdrojů (středisek, pracovišť, strojů, kooperací) za dané období po jednotlivých dnech. Požadované období se zadává ve spodní části diagramu. Nově nastavené období se promítne po potvrzení tlačítkem Proveď. Zadávané období je možné přednastavit z existujících dat pomocí funkce v místní nabídce spodní lišty Přednastavit maximální interval. Pomocí tlačítka Výběr směn je možné nastavit filtr zobrazených dávek na konkrétní pracovní směny.

Na levé straně diagramu se nachází ve stromové struktuře hierarchické uspořádání zmiňovaných zdrojů. V diagramu jsou zobrazeny pouze dávky označených zdrojů.
Napravo od stromu zdrojů se nachází seznam dní z daného zadaného období, pro které se bude zobrazovat denní vytížení označených zdrojů.
Na horní straně diagramu je zobrazena v závislosti na aktivaci funkce Procentuální zobrazení osy X- Kapacitni plany - Vyroba22.jpg - buď časová osa, udávající velikost obsazené kapacity označených zdrojů v hodinách v daném dni, anebo procentuální osa, udávající procentuální vytížení kapacity označených zdrojů v daném dni. Procentuální vytížení nelze zobrazit, pokud označené zdroje mají nulovou kapacitu v daném dni. Na spodní stavové liště okna se zobrazují informace o aktuální hodnotě horní osy a o dni, které odpovídají aktuální pozici ukazatele myši v diagramu.
Přímo v diagramu jsou zobrazeny k danému dni jednotlivé dávky z označených zdrojů sumačním způsobem - jedna dávka za druhou, aby vytvořily informaci o celkovém vytížení kapacity dne. Jakmile dávky přesahují kapacitu daného dne, jsou zobrazeny červenou barvou.
Veškerá funkcionalita tohoto diagramu je popsána v Diagramu pracovišť.

Hromadné změny

Aktualizace plánovaných termínů na výrobních příkazech

Tato funkce slouží k přenastavení (zakonzervování) údajů "Plánované zadání" a "Plánované ukončení" na zaplánovaných výrobních příkazech a výrobních operacích na základě zaplánovaných dávek vybraného kapacitního plánu.

Aktualizace pracoviště/kooperace na výrobních operacích

Tato funkce slouží k přenastavení údajů Pracoviště/Kooperace na zaplánovaných výrobních operacích na základě zaplánovaných dávek vybraného kapacitního plánu. Kromě aktualizace pracoviště a kooperace je možné přidat i aktualizaci stroje.

Přednastavení zaplánovaných alternativních výrobních operací

V případě, kdy se při plánování povolí využití alternativních operací, je možné pomocí této funkce tyto zaplánované alternativní operace přednastavit. Stanou se tak výchozí (přednastavenou) alternativou ve výrobní dokumentaci zaplánovaných výrobních příkazů.

Kopie kapacitního plánu

Pomocí této funkce je možné aktuální plán v přehledu zkopírovat na jiný vybraný plán. Kopírování proběhne včetně všech plánovacích parametrů a napočtených kapacitních dávek.


Definice práv

Tato funkce umožní definovat přístupová práva k jednotlivýcm kapacitním plánům. Pokud uživatel nemá právo, tak nemůže provádět jakékoliv modifikace daného plánu. Může pouze prohlížet tento plán.
Práva je možné definovat jak na jednotlivé uživatele, tak na uživatelské role. Pokud kapacitní plán nemá v právech přiřazeného uživatele/roli, tak na daný kapacitní plán není přístup omezen.


další