Pohyby nedokončené výroby - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11227

Popis

Jakýkoliv tok financí přes modul Řízení výroby je zaznamenán v pohybech nedokončené výroby (dále jen pohyby NV). Rozlišujeme pohyby typu přírůstek a úbytek, kde přírůstek znamená zatížení nedokončené výroby určitým nákladem (např. výdej materiálu do výroby) a úbytek naopak snížení nedokončené výroby (např. při odvedené hotového výrobku na sklad).
Finanční stav nedokončené výroby je vždy sledován ve skutečných nákladech. I když způsob výpočtu odváděcí ceny je nastaven tak, že odváděcí cena hotového výrobku se má počítat na základě plánované kalkulace výrobku, tak úbytek nedokončené výroby je vždy proveden podle skutečně odvedených nákladů.


Životní cyklus každého výrobního příkazu se skládá z přírůstků NV a úbytků NV. Po dokončení výrobního příkazu (např. odvedením posledního kusu na sklad) by součet všech přírůstků a úbytků měl být roven nule. Vzhledem k tomu, že se všechny pohyby NV sledují na dvě desetinná místa, tak díky zaokrouhlení může být součet pohybů NV daného příkazu různý od nuly. Tuto zaokrouhlovací odchylku systém řeší pomocí speciálního pohybu NV typu Účetní dorovnání.


Každému pohybu NV je automaticky přednastaven "Kód účtování", který je specifikovaný danou kontací v přednastavené "Skupině účetních kódů" na konkrétním výrobním příkaze. Je možné, že daná skupina nemá definovanou kontaci pro daný pohyb NV, a tak "Kód účtování" nebude nastaven. Tento stav lze automaticky ošetřit zapnutím kontroly "Kontrolovat zadání účetního kódu" na Řadě výrobního příkazu na záložce "Pořízení příkazu".
Zaevidovaný pohyb NV s vyplněným "Kódem účtování" lze pak následně dle nastavených kontací zaúčtovat. Po uzavření určitého období je pak možné pomocí funkce Datum účetní uzávěrky nastavit účetní uzávěrku v nedokončené výrobě.


Existující druhy pohybů NV:

 • Přírůstky
  • Výdej materiálu - Výdej materiálů do výroby pomocí výdejky - dokladu oběhu zboží. Tento pohyb vzniká při realizaci tohoto dokladu.
  • Výdej polotovaru - Výdej polotovaru do výroby pomocí výdejky - dokladu oběhu zboží. Tento pohyb vzniká při realizaci tohoto dokladu.
  • Evidence operací kmenového střediska - Tento pohyb vzniká při evidenci vlastních operací, kde "nákladové středisko" z evidence je totožné s "kmenovým střediskem" z výrobního příkazu.
  • Evidence operací jiného střediska - Tento pohyb vzniká při evidenci vlastních operací, kde "nákladové středisko" z evidence je různé od "kmenového střediska" z výrobního příkazu.
  • Evidence kooperací - Tento pohyb vzniká při evidenci operací typu kooperace.
  • Ostatní přímé náklady - Tento pohyb vzniká při evidenci OPN.
  • Příjem do nadřízeného výrobního příkazu - Tento pohyb vzniká při přímém převodu polotovaru na nadřízený výrobní příkaz.
   Současně tento pohyb může vzniknout při opravě zmetku jiným příkazem. Jedná se o náklady vzniklé při výrobě zmetku, které jsou přesunuty na opravný výrobní příkaz.
  • Inventurní narovnání - Speciální pohyb pro navedení rozpracovaného stavu nedokončené výroby pomocí funkce Test stavu nedokončené výroby.
 • Úbytky
  • Odvedení vedlejšího produktu - Příjem vedlejšího produktu z výroby na sklad pomocí příjemky - dokladu oběhu zboží. Tento pohyb vzniká při realizaci tohoto dokladu.
  • Odvedení na sklad - Příjem dílce z výroby na sklad pomocí příjemky - dokladu oběhu zboží. Tento pohyb vzniká při realizaci tohoto dokladu.
  • Odvedení do zmetků - Tento pohyb vzniká při zaevidování neopravitelného zmetku při evidenci operací.
  • Odvedení do úbytku - Tento pohyb vzniká při odvedení nákladů z výrobního příkaz do úbytku.
   Současně tímto pohybem je označen i speciální pohyb typu Účetní dorovnání.
  • Odvedení z podřízeného výrobního příkazu - Tento pohyb vzniká při přímém převodu polotovaru na nadřízený výrobní příkaz.

Současně tento pohyb může vzniknout při zaevidování opravitelného zmetku při evidenci operací..


Seznam atributů

 • Výrobní příkaz - Odkaz na výrobní příkaz daného pohybu NV. Daný pohyb mění stav nedokončené výroby tohoto příkazu.
 • Hlavička pohybového dokladu na příkaz - Odkaz na hlavičku dokladu oběhu zboží, na jehož základě vznikl daný pohyb.
 • Položka pohybového dokladu na příkaz - Odkaz na konkrétní položku dokladu oběhu zboží, na jejíž základě vznikl daný pohyb.
 • Evidence výrobních operací - Odkaz na konkrétní záznam v evidenci výrobních operací, na jehož základě vznikl daný pohyb.
 • Ostatní přímé náklady - Odkaz na konkrétní záznam v evidenci OPN, na jehož základě vznikl daný pohyb.
 • Číselník ostatních přímých nákladů - Odkaz na konkrétní kód OPN z číselníku OPN, na který byla provedena evidence OPN na výrobních příkazech. Na základě této evidence následně vznikl daný pohyb.
 • Převody polotovarů a nákladů mezi výrobními příkazy - Odkaz na konkrétní záznam o převodu polotovarů na nadřízený příkaz, na jehož základě vznikl daný pohyb.
 • Dodatečné související náklady - Odkaz na hlavičku dodatečných souvisejících nákladů.
 • Zakázka - Odkaz na zakázku z výrobního příkazu.
 • Vyráběný dílec - Odkaz na hlavní dílec z výrobního příkazu.
 • Číslo záznamu - Jednoznačné identifikační číslo záznamu přidělené systémem.
 • Datum účtování - Datum zaúčtování daného záznamu.
 • Účtováno - Příznak, který informuje, zda daný záznam byl zaúčtován.
 • DSN - Příznak, který informuje o tom, že daný záznam vznikl pomocí dodatečných souvisejících nákladů.
 • Kód účtování - Přiřazený kód účtování z číselníku účetních kódů.
 • Datum případu - Datum, ke kterému se vztahuje daný pohyb NV. V tento časový okamžik byl proveden přírůstek/úbytek nedokončené výroby.
 • Druh pohybu - Specifikuje druh pohybu NV (viz výše).
 • Provádějící středisko - Odkaz na středisko, na kterém proběhl daný pohyb NV.


Následuje celková cena pohybu NV včetně jejího kalkulačního rozpadu. Jak přírůstek tak i úbytek je vyjádřen kladným číslem. Storna těchto pohybů jsou naopak vyjádřena záporným číslem.

 • Materiál, Materiál(A/B/C), Materiálová režie, Kooperace, Mzda, Režie střediska, Režie provozu, Režie pracoviště, Náklady pracoviště, OPN, Výnos z vedlejších produktů, Opotřebení nářadí, Nespecifikované náklady, Celková cena


Následuje přímá složka ceny pohybu NV včetně jejího kalkulačního rozpadu. Jak přírůstek tak i úbytek je vyjádřen kladným číslem. Storna těchto pohybů jsou naopak vyjádřena záporným číslem.

 • Přímé náklady na materiál, Přímé náklady na materiál(A/B/C), Přímé náklady na materiálovou režii, Přímé náklady na kooperaci, Přímé náklady na mzdu, Přímá režie středisek, Přímá režie provozu, Přímá režie pracoviště, Přímé náklady pracoviště, Přímé OPN, Přímé výnosy z vedlejších produktů, Přímé náklady na opotřebení nářadí, Součet přímých nákladů


Následuje celková cena druhová pohybu NV včetně jejího kalkulačního rozpadu. V tomto případě je přírůstek označen kladným číslem a úbytek záporným. Storna těchto pohybů mají opačné znamínko.

 • Materiál (druhový), Materiál(A/B/C) (druhový), Materiálová režie (druhová), Kooperace (druhová), Mzda (druhová), Režie střediska (druhová), Režie provozu (druhová), Režie pracoviště (druhová), Náklady pracoviště (druhové), OPN (druhové), Výnos z vedlejších produktů (druhový), Opotřebení nářadí (druhové), Nespecifikované náklady (druhové), Celková cena (druhová)


'Následuje přímá složka ceny druhové pohybu NV včetně jejího kalkulačního rozpadu. V tomto případě je přírůstek označen kladným číslem a úbytek záporným. Storna těchto pohybů mají opačné znamínko.

 • Přímé náklady na materiál (druhové), Přímé náklady na materiál(A/B/C) (druhové), Přímé náklady na materiálovou režii (druhové), Přímé náklady na kooperaci (druhové), Přímé náklady na mzdu (druhové), Přímá režie středisek (druhové), Přímá režie provozu (druhové), Přímá režie pracoviště (druhová), Přímé náklady pracoviště (druhové), Přímé OPN (druhové), Přímé výnosy z vedlejších produktů (druhové), Přímé náklady na opotřebení nářadí (druhové), Součet přímých nákladů (druhový)
 • Účetní dorovnání - Tento příznak informuje, zda se jedná o automaticky vygenerovaný pohyb NV, pomocí kterého je provedeno dorovnání halířového zaokrouhlování.

Všechny pohyby z důvodu účetnictví se sledují s přesností na 2 desetinná místa - dochází k zaokrouhlení. Z tohoto důvodu součet všech přírůstků a úbytků u dokončeného výrobního příkazu se nemusí rovnat nule, i když by samozřejmě po korektním ukončení a tedy odvedení všech zbývajících nákladů měl. V takovém případě, kdy součet není roven nule, systém při uzavření výrobního příkazu vygeneruje speciální pohyb typu "účetní dorovnání", který zajistí, aby součet všech pohybů byl roven nule.

Funkce

Zobrazit

Tato funkce zobrazí pro aktuální záznam přehled s dokladem, na jehož základě byl daný pohyb vygenerován.


Datum účetní uzávěrky

Pomocí této funkce je možné nastavit datum účetní uzávěrky výroby. Pokud je datum nastaveno, tak není možné provést zaevidování jakéhokoliv pohybu NV před tímto datem (včetně tohoto data). Rozhodující je datum případu daného pohybu.


Účtování

Tato funkce provede zaúčtování označených pohybů NV. Účtování probíhá na stejném principu jako v ostatních modulech programu Helios Orange (viz např. účtování faktur)
Zaúčtované pohyby NV nelze bez odúčtování stornovat.

Tip Po potvrzení akce se objeví okno "Zvolte datum případu pro účtování". Buď zadáte datum, ke kterému chcete zaúčtovat, nebo datum vymažete a datum případu se bere z jednotlivých záznamů.Pohled do účetnictví

Tato funkce zobrazí pro aktuální zaúčtovaný záznam z přehledu účetní deník s dokladem, který odpovídá danému zaúčtovanému pohybu NV.


Odúčtování dokladu

Tato funkce zruší zaúčtování označených pohybů NV. Pokud při účtování došlo ke kumulaci pohybů, tak jsou současně odúčtovány i pohyby, které byly součástí kumulace.


Zrušení příznaku účtování

Tato funkce umožňuje zrušit příznak zaúčtování pohybu NV (nejedná se o odúčtování). Volbu lze použít pouze v případě, že u pohybu NV je příznak zaúčtování, ale v účetnictví neexistuje odpovídající účetní záznam.

Hromadná změna kódu účtování

Pomocí následujících funkcí je možné ručně nastavit "Kód účtování" u označených záznamů v přehledu.


Podle nastavení výrobního příkazu

Po aktivaci této funkce se provede automatické nastavení účetního kódu na základě nastavené "Skupiny účetních kódů" z příkazu, ke kterému náleží daný pohyb. Nastavení kódu je podmíněno nalezením odpovídající kontace v definované skupině účetních kódů.
Tento způsob nastavení je prováděn automaticky u všech nově vygenerovaných pohybů NV.


Podle skupiny účetních kódů

Po aktivaci této funkce se zobrazí číselník Skupin účetních kódů. Po potvrzení výběru konkrétní skupiny funkcí "Přenos" se provede nastavení účetního kódu na základě vybrané skupiny účetních kódů. Nastavení kódu je podmíněno nalezením odpovídající kontace v dané skupině účetních kódů.


Výběrem z účetních kódů

Po aktivaci této funkce se zobrazí číselník Účetních kódů - kontací. Po potvrzení výběru účetního kódu funkcí "Přenos" se provede nastavení účetního kódu v pohybu NV. Nastavení kódu je podmíněno vybráním účetního kódu s odpovídajícím druhem pohybu.


Přehledy

Stav k datu

Tato funkce slouží k zobrazení celkového stavu nedokončené výroby ke konkrétnímu zadanému datumu.

Test stavu nedokončené výroby

BID11228

Pomocí této funkce je možné prověřit, zda údaje v pohybech NV jsou konzistentní. Za normálních podmínek provozu systému Helios Orange není nutné tuto funkci spouštět.
Naopak funkci je nutné spustit tehdy, pokud program Helios Orange byl nasazen v době, kdy neobsahoval přehled pohybů NV. Pomocí této funkce se pak provede synchronizace stavu nedokončené výroby v pohybech NV se skutečným stavem výrobních příkazů.
Po aktivaci této funkce se zobrazí přehled, který bude zobrazovat výrobní příkazy, u kterých se neshoduje stav nedokončené výroby v pohybech NV s jejich skutečným stavem. Pomocí funkce "Narovnání stavu nedokončené výroby" je pak možné pro označené záznamy provést vygenerování speciálního pohybu NV typu "Inventurní narovnání", který daný nesoulad opraví. Narovnání se provede k aktuálnímu dni. Všechny následující pohyby nedokončené výroby by již neměli zasahovat do období před tímto datumem.


další