Podklady k přiznání k dani z příjmů právnických osob - CZ - Účetnictví

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID1870 BID1922 BID1923 BID1924 BID1927 BID1939 BID1873 BID1921

Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob (CZ) - úvod

Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob - CZ jsou funkcionalitou modulu Účetnictví systému HELIOS Orange edice iNUVIO. Slouží k sestavení podkladů z údajů, které jsou dostupné v databázi HELIOS Orange, k ručnímu doplnění dalších údajů, ke kontrole údajů, k předběžnému výpočtu daňové povinnosti a vytvoření podkladu - XML souboru, který lze načíst do aplikace EPO.

V aplikaci EPO je třeba doplnit některé přílohy, které tato funkcionalita Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob - CZ neřeší. Dále je nutno provést veškeré kontroly. Nakonec se přiznání k dani z příjmů právnických osob odešle příslušnému finančnímu úřadu pomocí aplikace EPO vč. příslušné autentifikace. Pro úplnost třeba dodat, že je též možno z aplikace EPO soubor uložit do definitivního XML souboru určeného k uložení do datové schránky a odeslat pomocí datové schránky příslušnému finančnímu úřadu, ovšem tento postup nedoporučujeme.

Upozornění POZOR, podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob - CZ nemají plnou funkcionalitu všech variant přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Jedná se o sestavení podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob podle české legislativy na základě zákona č. 586/1992 Sb. České národní rady o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jedná se o sestavení podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob – organizace účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví – tedy pro podnikatelské subjekty.
 • Pouze pro sestavení podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob ve formátu platném pro účetní období započatá 1.1.2018 nebo později. (Vzor přiznání k DzP PO č. 29 a vyšší).
 • Některé méně frekventované přílohy nejsou do funkcionality zapracovány. Pokud se týkají Vaší společnosti, je třeba tyto přílohy doplnit v aplikaci EPO.
 • Odkaz na legislativu - zákon České národní rady o daních z příjmů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-586
 • Odkaz na formulář MF vzor č. 29 https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5404_29.pdf?201901161146
 • Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob https://www.financnisprava.cz/assets/tiskopisy/5404-1_29.pdf?201901161146

Funkcionalita v HELIOS Orange

Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob se nacházejí v nabídce modulu Účetnictví:

Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob

V adresáři System instalace systému HELIOS Orange bude k dispozici soubor DPzPPO.xml se vzorem přiznání k dani z příjmů právnických osob platné pro zdaňovací období započaté roku 2018. Na základě tohoto vzoru bude vytvořen vlastní Podklad pro přiznání k dani z příjmů právnických osob (dále jen podklad…). Bez vzoru přiznání k dani z příjmů právnických osob není možno podklad sestavit.

Upozornění Pro správné napojení na data z Helios Orange, musíte mít funkcionalitu Helios Controlling (ne pouze Legislativní výkazy)

Příprava zpracování

Před zpracováním Podkladů pro přiznání k dani z příjmů právnických osob je zapotřebí provést akce viz další popis:

Obecné požadavky

Obecné požadavky zejména na účetní podklady, evidenci majetku a případně zaměstnanců:

 • Je zapotřebí mít úplné a zkontrolované účetnictví, tj. všechny prvotní doklady musí být zkontrolovány a zaúčtovány.
 • Musí být provedeny všechny účetní operace související s účetní závěrkou (inventarizace, zaúčtování časového rozlišení, dohadných účtů, rezerv, opravných položek, kurzových rozdílů, splatné a odložené daně z příjmů, resp. rezervy na daň z příjmů atd.).
 • Účetní záznamy v účetním deníku musí být úplné, zkontrolované, doklady nesmí zůstat ve fázi Pořízeno.
 • Doporučujeme, aby byly sestaveny a zkontrolovány statutární výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty případně i Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu).
 • Doporučujeme, aby byla provedena akce uzavření a otevření účetních knih a uzavření účetního období.
 • Pokud evidujete majetek v modulu Majetek HELIOS Orange, je zapotřebí mít provedenou inventuru majetku, evidence majetku musí být úplná a zkontrolovaná vč. všech pohybů majetku, zejména daňových pohybů a účetních pohybů.
 • Na daňových odpisech, zejména daného zdaňovacího období, musí být zkontrolovaný atribut Řádky daňového přiznání – sloupec v daňových pohybech. Po kontrole tohoto údaje doporučujeme karty majetku a zejména daňové pohyby uzavřít.
Tip pokud neevidujete majetek v modulu Majetek HELIOS Orange, je zapotřebí po příslušných řádků podkladu doplnit sumární částky daňových odpisů ručně.
 • Pokud vedete evidenci zaměstnanců v modulu Mzdy HELIOS Orange, musí být i tato evidence úplná a zkontrolovaná (pro Průměrný přepočtený počet zaměstnanců).
Tip Pokud nevedete evidenci zaměstnanců v modulu Mzdy HELIOS Orange, je zapotřebí průměrný přepočtený počet zaměstnanců doplnit ručně.


Funkcionalita Podklady pro přiznání k dani z příjmů

Vlastní funkcionalita Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob - CZ

 • Import číselníků z webu – stisk tlačítka Import číselníků z webu. Nutno mít funkční připojení k internetu. Akce potrvá několik vteřin, konec akce je oznámen hláškou:
Hláška

Z webu finanční správy se zaktualizují číselníky: finanční úřady, pracoviště finančních úřadů, číselník činností (OKEČ) a číselník obcí.


 • Vzory podkladů DzPPO – stisk tlačítka Vzory podkladů DzPPO. Otevře se přehled Vzory podkladů k přiznání z příjmu právnických osob - CZ. Tento přehled bude při prvním otevření prázdný. Volbou Import vzorů se otevře adresář System instalace HELIOS Orange, je nutné vyhledat soubor DPzPPO_CZ292018001.xml (v budoucnu bude k dispozici více vzorů) a tlačítkem Otevřít vzor podkladů naimportovat:
Vzory podkladů k přiznání z příjmu právnických osob


Postup zpracování Podkladu pro přiznání k dani z příjmů právnických osob

 • Volbou Nový založit nový Podklad pro přiznání k dani z příjmů právnických osob. Po stisku tlačítka Nový se zobrazí dotaz na Účetní období (nutno vybrat příslušné účetní období neboli rok) a Typ daňového přiznání.
PDzPPO004.png


Upozornění Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob lze použít pouze pro zdaňovací období počínající 1.1.2018 nebo později.
 • Otevře se editor Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob:

Vyberete příslušný vzor. Některé údaje se předvyplní, pokud existují v databázi HELIOS Orange, další musíte zadat sami na záložce 1 - Podklady k přiznání k dani z příjmů a záložce 2 – Ostatní. Uložíte stiskem tlačítka OK.

PDzPPO005.png
Tip Je nutno zaškrtnout pole Závěrka přiložena. Uvolní se následující pole Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha. Zde vyberete výkazy Výkaz zisku a ztráty, resp. Rozvaha za celou firmu pro přiznávané období. Tyto výkazy musí být předem zaktualizované a zkontrolované!

Dále uvedete v poli Osoba, jejíž podpisový záznam byl připojen k účetní uzávěrce vyplníte příjmení a jméno uvedené osoby.

V poli Povinná příloha (dokument Helios Controlling) vyberete příslušnou zaktualizovanou, vyplněnou a zkontrolovanou povinnou přílohu z přehledu Dokument, viz Výkazy a reporty, Dokument. Automaticky se doplní i pole Povinná příloha.

Pokud tuto funkcionalitu nepoužíváte, prostřednictvím pole Povinná příloha vyberete dokument, kde je povinná příloha v závěrce uložena jako soubor např. v PDF nebo wordu apod.:

PDzPPO006.png

Popis ostatních polí odpovídá jejich názvům, případně se jedná o pole s výběrem, kde vyberete požadovanou volbu.

 • Doplnění vazeb účtů – stiskem tlačítka Doplnění vazeb účtů se pro řádky přehledu Řádky daňového přiznání, kde je Druh údaje: Údaj z Heliosu s vazbou na účty, předvyplní účty na jejichž základě bude možno čerpat údaje z účetního deníku Helios Orange. Přiřazené účty můžete v případě potřeby přidat nebo odebrat podle vašeho účtového rozvrhu na záložce 2- Účtový rozvrh jednotlivých řádků podkladu.
 • Pokud máte v účtovém rozvrhu správně rozlišeny nákladové účty daňově neuznatelné jako nedaňové, doporučujeme stisknout tlačítko Doplnit nedaňové náklady. Na řádcích Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů na záložce 2 - Řádky daňového přiznání zkontrolujte předvyplněné údaje vč. textů, případně upravte a doplňte.
 • Aktualizace přiznání - stiskem tlačítka Aktualizace přiznání se do přehledu Řádky daňového přiznání předvyplní údaje, které lze získat z databáze HELIOS Orange. Aktualizované údaje se zobrazí ve sloupci Výpočet. Tyto údaje je možno korigovat, viz detailní popis v samostatné kapitole.
 • Dokumenty – stiskem tlačítka Dokumenty lze přidávat obecné přílohy – dokumenty jako soubory v povolených formátech:
  • DOC, DOCX (dokument Microsoft Word),
  • XLS, XLSX (sešit Microsoft Excel),
  • PDF (dokument Adobe Acrobat),
  • JPG (obrázek z grafického programu nebo skeneru),
  • TXT (textový soubor bez formátování),
  • TXT/CSV (jednoduchý formát textového souboru určený pro výměnu tabulkových dat),
  • RTF (Rich Text Format, soubor z textového editoru - např. Microsoft Word nebo OpenOffice Writer).
 • Nové opravné, dodatečné, resp. dodatečné opravné přiznání – stiskem tlačítka Nové opravné/dodatečné lze z označeného řádného přiznání vytvářet řádné opravné přiznání, případně dodatečné přiznání nebo opravné dodatečné přiznání. Údaje se zkopírují z označeného řádného přiznání, příslušné údaje nutno upravit a znovu zaktualizovat.
 • Uzavření přiznání - stiskem tlačítka Uzavření přiznání se podklad uzavře, není jej možno poté editovat.
 • Otevření přiznání - stiskem tlačítka Otevření přiznání se uzavřený podklad otevře, aby jej bylo možno v případě nutnosti editovat. Nesmí však existovat žádné další přiznání stejného období, je tedy možno otevřít pouze časově poslední přiznání daného období.
 • Akce Zprávy – Generování zpráv – lze použít pouze na uzavřeném podkladu k přiznání. Touto akcí se otevře přehled zpráv, definici zprávy je nutno založit, viz obrázek:
PDzPPO007.png

Zejména je nutno doplnit pole Název zprávy, Formát zprávy (Daň z příjmů právnických osob - XML podání na EPO) a Adresa místa určení zpráv (adresář, do kterého se uloží vygenerovaná XML zpráva). Až bude definice zpráv uložena, stiskem tlačítka Přenos se vytvoří příslušný XML soubor, o výsledku exportu budete informováni zprávou, např.:

PDzPPO008.png


Pro podání podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob (CZ) ve webovém prohlížeči otevřete odkaz na aplikaci EPO: https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces, vyberete Daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období…

PDzPPO009.png
 • Tlačítkem Načtení souboru, Procházet vyberete uložený XML soubor a načtete do aplikace EPO.
PDzPPO010.png
 • Tlačítkem Protokol chyb provedete kontrolu formálních chyb. Případné zjištěné chyby opravte. Doplňte i speciální přílohy.
 • Akcí Úplný opis k tisku vytiskněte vyplněný tiskový formulář a všechny údaje zkontrolujte.
 • V případě opravy lze podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob (CZ) otevřít, chyby opravit, uzavřít, vyexportovat nový XML soubor a naimportovat znovu do aplikace EPO a celý postup kontrol zopakovat.
 • Akcí Odeslání písemnosti přiznání k dani z příjmů právnických osob v aplikaci EPO přiznání k dani z příjmů právnických osob předepsaným způsobem podepíšete a odešlete finančnímu úřadu.
 • Doporučujeme z webu aplikace EPO stáhnout a uložit potvrzení o odeslání přiznání k dani z příjmů právnických osob – soubor PKCS # 7 (soubor s potvrzením elektronickou značkou s příponou "p7s"). Tento soubor obsahuje příslušný elektronicky podepsaný XML soubor přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně data a času doručení a elektronické značky společného zařízení správců daně.

Vazby účtů

Na řádcích podkladu, kde je druh údaje: Údaj z Heliosu s vazbou na účty, se doplňují údaje z účetního deníku HELIOS Orange za příslušné účetní období, případně časový interval. Toto funguje na základě přiřazených účtů. Na těchto řádcích podkladu, kde je druh údaje: Údaj z Heliosu s vazbou na účty, je proto v editoru řádku podkladu k dispozici i záložka 2 – Účtový rozvrh, kam se akcí Doplnění vazeb účtu přednastaví příslušné účty.

PDzPPO011.png

Pomocí akce Nový (nebo klávesa F2) lze přidávat účty a akcí Zrušit (nebo klávesa Del) lze odebírat účty. Kromě čísla účtu se doplní i Koeficient (1 nebo -1). Koeficient slouží k tomu, aby bylo možno výsledek získaný z HELIOSu zobrazit v podkladu s opačným znaménkem. V tomto případě se aplikuje Koeficient -1. Např. výnosy na straně Dal se z HELIOSu získají se záporným znaménkem, do přiznání potřebujeme kladně, proto Koeficient -1. Náklady na straně MD se z HELIOSu získají s kladným znaménkem, ale pro výsledek hospodaření potřebujeme náklady odečíst, proto se opět použije Koeficient -1. Koeficient lze hromadně změnit na označených účtech pomocí akce Koeficient +/- (případně pomocí hotkey: Alt+Insert].

Upozornění Po změně přiřazených účtů resp. koeficientu je zapotřebí podklad znovu zaktualizovat.
Tip V některých případech si můžete upravit i Definici řádku. Např. pro řádek Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§ 8b zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání je v Definici řádku: --A 391%. Znak –A znamená, že se účty 391 při akci Doplnění vazeb účtu nedoplní, --A 391% funguje pouze jako komentář. Máte však možnost „—A“ odstranit a doplnit správné účty, např. 3916%, 3917%. Akce Definice účtů Vám podle příkladu doplní všechny účty, které začínají na 3916 nebo na 3917.
Upozornění Akce Doplnění vazeb účtu již dříve přiřazené účty nikdy neodstraní, pouze účty podle Definice řádku doplní, pokud účet již není přiřazen dříve.


Částky které zvyšují resp. snižují příjmy resp. výdaje

Jedná se o údaje na str. 2 Přiznání k DzP PO. Většina těchto údajů se nedoplňuje z účetnictví. Prosím, všechny údaje zkontrolujte, příp. doplňte.

Tip Zejména ř. 50 resp. 150 - rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy nutno zadat ručně.

Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů

Jedná se o přílohu č. 1 II. oddílu část A. V přehledu řádků vidíte pouze řádek II. oddíl číslo řádku 40 Výdaje (náklady) neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10. Na záložce 2 – Řádku daňového přiznání jsou zobrazeny jednotlivé řádky této přílohy. Vždy v jednom řádku, sloupec 1 je název účtové skupiny (včetně číselného označení) a v dalším řádku, sloupec 2 je příslušná číselná hodnota:

PDzPPO012.png

Pokud využijete akci Doplnit nedaňové náklady, systém automaticky doplní příslušné účtové skupiny a definici účtů pro účty nákladů, které mají nastaveno Výsledovka D/N: Nedaňový, tj daňově neuznatelné náklady. Doplnění názvů účtových skupin a definici účtů můžete provést i ručně. Aktualizaci přiznání je nutno spustit až po doplnění definic účtů.

Odpisy majetku

Na řádcích Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do daňové odpisové skupiny 1 až 6 a dalšího majetku a řádek Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 písm. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm. v) zákona j jsou sumarizované daňové odpisy příslušného období načtené z evidence modulu Majetek, daňové pohyby.

Na daňových pohybech je atribut Řádek daňového přiznání. Zkontrolujte v přehledu daňových pohybů, zda mají daňové pohyby odpisů správné číslo řádku přiznání pro daňový odpis příslušného období. Číslo řádku přiznání se doplňuje automaticky z číselníku Koeficienty, sazby a počty měsíců modulu Majetek.

V modulu Majetek je možnost číslo řádku přiznání doplnit nebo změnit po označení zaškrtávátka před polem Číslo řádku přiznání. Pozor, pokud takto označíte, musíte sami nastavovat číslo řádku přiznání pro daný majetek. Pokud nepoužíváte pro evidenci majetku modul Majetek v HELIOS Orange, je zapotřebí příslušné odpisy doplnit ručně přímo do příslušných řádků podkladu k přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Kontrola a editace

Po doplnění vazeb účtů a případné ruční editaci účtů a koeficientu je nutno provést akci Aktualizace přiznání. Tím se načtou údaje, které je možno získat z databáze HELIOS Orange, do podkladu. Poté je nutno podklad otevřít a na záložce 4 – Řádky daňového přiznání je nutno všechny údaje zkontrolovat! Údaje datového typu datum a text lze editovat, viz pole: Přiznání datum nebo Přiznání text. Číselné údaje lze editovat prostřednictvím pole Korekce číslo.

PDzPPO013.png

Podle příkladu 2 701 619 + 333 = 2 701 952. Pole Přiznání číslo se koriguje o údaj v Korekci číslo. Pomocí Korekce číslo lze údaj v Přiznání číslo zvýšit (pomocí kladné Korekce číslo) nebo snížit (pomocí záporné Korekce číslo). Použitím korekce se přepočítají všechny součtové řádky.

PDzPPO014.png
Tip Pokud znovu použijete akci Aktualizace přiznání, zobrazí se dotaz:
PDzPPO015.png

Pokud nechcete ručně provedené korekce zrušit, stisknete tlačítko Ano. Pokud chcete ručně provedené korekce zrušit (provést znovu výpočet úplně od začátku), stisknete tlačítko Ne.

Tip Ve všech případech zůstanou k dispozici údaje načtené z databáze Helios Orange, do vlastního XML se dostanou údaje ze sloupců Přiznání číslo, Přiznání datum resp. Přiznání text.

Návazný přehled

Řádky, kde je Druh údaje: Návazný přehled – týká se II. Oddílu, přílohy E. a F. Řádek se otevře do opravy a na záložce 2 – Návazný přehled se vyplní požadované údaje, pokud pro danou organizaci mají být tyto údaje vyplňovány. Poznámka – pro návazný přehled Odečet daňové ztráty lze v případě daňové ztráty přiznávaného roku použít i akci Doplnit daňovou ztrátu aktuálního roku. Tuto akci použijte až po doplnění případných odečtů daňové ztráty předchozích let.

PDzPPO016.png

Význam jednotlivých polí:

 • Název údaje – plný název údaje – pole, resp. řádku v přiznání k dani z příjmů právnických osob.
 • Zkrácený název - zkrácený název údaje
 • Definice řádku – definice pro doplnění navázaných účtů, popis viz výše. Využívá akce Doplnění vazeb účtů
 • Výpočet číslo, Korekce číslo a Přiznání číslo – v případě polí, kam se zadává číslo (většina polí) se jedná o číselné údaje –
  • Výpočet číslo – výpočet z podkladů databáze Helios Orange (účetnictví, majetek, mzdy)
  • Korekce číslo – pokud není podklad v Helios Orange, lze zadat číselný údaj zde.
  • Přiznání číslo – výsledný číselný údaj, který bude přenesen do XML zprávy.
 • Výpočet text a Přiznání text - v případě polí, kam se zadává text – většinou název řádku.
  • Výpočet text – text z podkladů databáze Helios Orange
  • Přiznání text - výsledný text, který bude přenesen do XML zprávy
 • Výpočet datum a Přiznání datum - v případě polí, kam se zadává datum.
  • Výpočet datum – datum z podkladů databáze Helios Orange
  • Přiznání datum - datum, které bude přeneseno do XML zprávy
 • Pokyny k vyplnění – text, který slouží jako pokyny k vyplnění daného pole nebo řádku. Poklepáním myší (double click) můžete text zobrazit ve větším samostatném okně.
 • Textová příloha – v případě polí, ke kterým je umožněno vkládat textovou přílohu (komentář k danému údaji) vyplníte příslušným komentářem. Tato příloha bude přenesena do XML zprávy.
 • Vlastní poznámka – pole pro interní poznámku. Tato poznámka NEBUDE přenesena do XML zprávy. Slouží pouze pro vaše interní potřeby.

Kontrola přiznání

Po provedení aktualizace doporučujeme spustit akci Kontrola přiznání.

Akce Kontrola přiznání v přehledu podkladu pro přiznání k dani z příjmů právnických osob kontroluje:

 • Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob neobsahuje řádky
 • Podklad k přiznání k dani z příjmů právnických osob je generován dříve, než je konec zdaňovaného období. Pokračovat? (jen před XML, dotaz zobrazen v případě, že je Konec zdaňovacího období vyšší než aktuální datum.)
 • není zadáno číslo finančního úřadu
 • není zadáno číslo územního pracoviště
 • není zadáno DIČ
 • v účetním deníku sledovaného období existují doklady ve fázi pořízeno! (jen varování)

Pokud se nenaleznou výše uvedené chyby, budete informování hlášením:

Dotaz nebo informativní hláška Při kontrole podkladu k přiznání k dani z příjmů právnických osob nebyly nalezeny formální chyby nebo varování.

V opačném případě budou vypsány chyby.

Tisk formuláře podkladu pro přiznání k dani z příjmů právnických osob

Upozornění Z technických důvodů nelze vytisknout Přiznání k DPH ve formátu tiskopisu ministerstva financí.

Tisk provedete stiskem tlačítka Tisk, Tisk formulářem (resp. stisk klávesy F8) na označeném podkladu k přiznání. Ukázka tisku první strany formuláře Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob:

PDzPPO017.png

Ukázka tisku druhé strany formuláře Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob:

PDzPPO018.png
Upozornění Tento formulář je pouze podkladem pro přiznání k dani z příjmů právnických osob a nelze jej podat finančnímu úřadu.

Není řešeno

Upozornění Některé speciální přílohy pro přiznání k dani z příjmů právnických osob nejsou v tomto nástroji Podklady pro přiznání k dani z příjmů právnických osob řešeny.

Jedná se o tyto přílohy:

 • Transakce uskutečněné se spojenými osobami -> Samostatná příloha k položce 12 I oddílu
 • Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře -> J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti
 • Odečet bezúplatných plnění podle § 20 odst. 8 zákona (nejvýše 10% z částky na ř. 250) -> G. Celková hodnota bezúplatných plnění, kterou lze podle § 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odečet od základu daně sníženého podle § 34 zákona
 • Řádek 290 - Příloha č. 2 II. oddílu -> Stanovení daně z příjmů právnických osob uváděné na ř. 290 II. oddílu, poplatníkem daně z příjmu právnických osob, který byl jen část zdaňovacího období základním investičním fondem
 • Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (nejvýše do částky na ř. 290) -> H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani (§ 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona), který lze uplatnit na ř. 300
 • Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 (nejvýše do částky uvedené na ř. 310) -> I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí
 • ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K PŘÍLOZE č. 1 II. ODDÍLU:
  • Příloha k řádku 6 části H5
  • Příloha k řádku 4 části H5
  • Příloha k řádku 1 části I
Upozornění Tyto přílohy je zapotřebí doplnit až po načtení podkladu pro přiznání k dani z příjmů právnických osob do aplikace EPO.
Tip

Doporučujeme napřed provést v EPO všechny kontroly, v HELIOS Orange udělat případné opravy, vyexportovat podklad znovu, načíst do EPO. Až bude podklad v EPO definitivně zkontrolován, teprve poté doplnit uvedené speciální přílohy.

další

Za obsah tohoto článku odpovídá Miloš Šimíček, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail