Platební terminál (POS) – fakturace - Rozšiřující moduly

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


Úvod

Popisované rozšiřující moduly slouží k propojení platebních terminálů a modulu Fakturace v IS Helios Orange. U vydané faktury lze částku kladného salda odeslat do platebního terminálu a po úspěšné platbě se k faktuře uloží úhrada. Uživateli tedy odpadá nutnost vyplňovat ručně částku na platebním terminálu. Kromě rozhraní SONET pro UCB (řešeno zaškrtávátkem v konfiguraci pluginu) se přenáší také číslo dokladu (řada + pořadové číslo). Rozšiřující moduly zvládají též návrat na platební kartu a další operace, které ovšem závisí na nastavení platebního terminálu a na dohodě s bankou popř. s poskytovatelem platebního terminálu.
Tento popis je určen pro rozšiřující moduly s názvem:

 • Platební terminál (POS) – fakturace – SONET
 • Platební terminál (POS) – fakturace – GPE
 • Platební terminál (POS) – fakturace – ČSOB (MONET+)
*Platební terminál (POS) – fakturace – ČS a.s. - tento plugin již není dostupný, ČS a.s. nově využívá služeb GPE viz plugin výše

Pozn.: Výjimky jednotlivých modulů jsou uvedeny v textu.

Dotazy, které je potřeba zodpovědět před objednáním:

 • Banka - od jaké banky máme platební terminály?
 • Poskytovatel - jakého poskytovatele platebních terminálů banka využívá?
 • Typ terminálu - jaké typy terminálů využíváme (HW)?
 • Rozhraní - jaké využíváme rozhraní pro připojení platebních terminálů (RS232 nebo TCP/IP)?
 • Oblast HeO - kde chceme využívat platby kartou (Fakturace, Pokladní prodej - viz popis Platební terminál (POS) - pokladní prodej nebo oba moduly)?


Upozornění Plugin Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s. je otestovaný na těchto typech terminálů:
 • Ingenico ICT220
 • Ingenico i5100

U dalších je nutné vždy prověřit funkčnost.
Ostatní pluginy fungují pro všechny typy terminálů, u kterých jejich poskytovatel zaručil funkci napojení na pokladní systém.

Upozornění Pokud bude v jedné databázi instalován modul pro pokl. prodej i pro fakturaci od jednoho poskytovatele (GPE, SONET atd.), tak se MUSÍ moduly aktualizovat společně, aby byla zaručena kompatibilita.

Po instalaci pluginu (viz kap. Instalace pluginu) je nutné nejprve provést konfiguraci.

Upozornění Instalací pluginu Platební terminál (POS) – fakturace – SONET se do programové složky Helios Orange stáhne také knihovna 'hcterm.dll', která slouží jako rozhraní pro komunikaci mezi pokladním systémem a platebním terminálem. Autorem této knihovny je firma SONET, s.r.o. Verze knihovny je 4.0.24.1.

Konfigurace

Konfigurace pluginu

V modulu Nástroje přizpůsobení v přehledu Externí akce se volbou místní nabídky Speciální pluginy zobrazí seznam nainstalovaných pluginů, kde lze volbou místní nabídky Konfigurace... provést konfiguraci vybraného pluginu.

GPE, SONET, ČSAS
Automaticky zahájit - příznak pro automatické zahájení komunikace s platebním terminálem.
Automaticky ukončit - příznak pro automatické ukončení komunikace s platebním terminálem po úspěšné operaci (platbě,...).
Povolit přerušení - příznak pro povolení/zákaz možnosti přerušení komunikace s platebním terminálem.
Prodleva přerušení (sek.) - časová prodleva v sekundách, po které se aktivuje tlačítko pro přerušení komunikace s platebním terminálem. Má význam pouze, pokud je přerušení povoleno.
Popis úhrady pro platbu - přednastavený text, který se doplní k úhradě faktury do pole Popis
Popis úhrady pro vrácení - přednastavený text, který se doplní k úhradě dobropisu do pole Popis

GPE, SONET
Tiskový formulář pro stvrzenku - když je v HW profilu nastaveno, že tisk se má provádět v pokladním systému, tak zde musí být vyplněn tiskopis, který se použije pro tisk stvrzenky. V rámci pluginů jsou k dispozici tiskopisy viz obrázky výše - Stvrzenka platebního terminálu.
Tiskový formulář pro kontrolu podpisu - když je v HW profilu nastaveno, že tisk se má provádět v pokladním systému, tak zde musí být vyplněn tiskopis, který se použije pro tisk kontroly podpisu. V rámci pluginů jsou k dispozici tiskopisy viz obrázky výše - Stvrzenka plateb. term. - podpis.
Tiskový formulář pro mezisoučet - když je v HW profilu nastaveno, že tisk se má provádět v pokladním systému, tak zde musí být vyplněn tiskopis, který se použije pro tisk mezisoučtu. V rámci pluginů jsou k dispozici tiskopisy viz obrázky výše - Stvrzenka.
Tiskový formulář pro uzávěrku - když je v HW profilu nastaveno, že tisk se má provádět v pokladním systému, tak zde musí být vyplněn tiskopis, který se použije pro tisk uzávěrky. V rámci pluginů jsou k dispozici tiskopisy viz obrázky výše - Stvrzenka.

Upozornění V pluginu Platební terminál (POS) – fakturace – Česká spořitelna, a.s. lze stvrzenky tisknout pouze pomocí platebního terminálu.

SONET
Odesílat variabilní symbol - tímto příznakem lze nastavit, zda se má v transakci odesílat variabilní symbol či nikoliv (např. do UniCredit Bank se var. symbol neodesílá).

Nastavení HW profilu

Pro nastavení připojení platebního terminálu k počítači se využívá konfigurace HW profilu pokladního prodeje. HW profil bez uvedeného jména PC se bere jako výchozí pro počítače bez vlastního profilu. Nastavení HW profilu pro pluginy Platební terminál (POS) ... se provádí na záložce ext. informací pojmenované po nainstalovaném pluginu (Platební terminál GPE, Platební terminál ČS, Platební terminál SONET). Konfigurace je společná s pluginy napojenými na modul Pokladní prodej - viz popis Platební terminál (POS) - pokladní prodej.

GPE, ČSAS
COM port - vyplňuje se číslo COM portu, na který je připojen platební terminál. Používá se v případě připojení přes sériové rozhraní (RS232).
Diagnostický režim - příznak pro zapnutí diagnostiky komunikace s platebním terminálem (standardně ponechat vypnuto).

GPE, SONET
Tisk stvrzenky v Helios Orange - příznak pro nastavení tisku stvrzenky v Helios Orange. Použije se v případě, kdy platební terminál nemá tiskárnu (např. Ingenico iPP320) nebo je nastaven tak, aby tisk stvrzenek byl prováděn v pokladním systému (ECR).

GPE
IP adresa - vyplňuje se IP adresa platebního terminálu. Používá se v případě připojení přes síťové rozhraní (TCP/IP). Pokud je vyplněn COM port, tak se vyplněná IP adresa ignoruje.
Číslo portu TCP/IP - vyplňuje se číslo portu, na který je připojen platební terminál. Pokud není vyplněn, tak se použije výchozí port 2050. Používá se v případě připojení přes síťové rozhraní (TCP/IP).

Upozornění U pluginu Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s. je k dispozici pouze sériové rozhraní (RS232).

SONET
Soubor konfigurace platebního terminálu - uvede se cesta ke konfiguračnímu souboru 'hcterm.ini', který lze stáhnout v níže uvedeném odkazu. V souboru se musí provést nastavení komunikace.

Konfigurační soubor
Základní popis konfiguračního souboru
 • V sekci [initialize] se určuje způsob komunikace - RS232 nebo TCPIP.
Pozn.: Středník na začátku řádku určuje neplatnou volbu.
type=rs232
;type=tcpip
 • V sekci [tcpip] se určuje IP adresa terminálu a port
server=192.168.0.1
port=1818
 • V sekci [rs232] se určuje číslo COM portu.
port=1
Tip Ostatní nastavení konfiguračního souboru je potřeba konzultovat s firmou SONET.


RDP

 • Popis nastavení komunikace mezi platebním terminálem a Heliosem provozovaným na terminal serveru.
 • Mezi terminálovým serverem a platebními terminály je internet a není zřízeno VPN (myšleno VPN mezi přípojnými body – Site to site).
 • Na straně platebního terminálu je nutné zajistit:
  • pevnou internetovou IP adresu nebo dynamickou adresu s pevným DNS záznamem
  • směrování portu na internetové adrese firmy/pobočky na platební terminál v konfiguraci NAT na firewallu (při více platebních terminálech v jedné firmě/pobočce je nutné použít různé porty na internetové adrese pro jednotlivé terminály). Doporučujeme omezit provoz jen na odchozí internetovou IP adresu terminálového serveru.
  • povolení komunikace s internetovou IP adresou terminálového serveru v konfiguraci terminálu
 • Na straně terminálového serveru je nutné zajistit:
  • pevnou internetovou IP adresu terminálového serveru, pokud možno vyhrazenou jen pro danou firmu (jedná se o bezpečnostní prvek, komunikaci lze filtrovat jen pro odchozí IP adresu. Pokud více firem (zákazníků) u daného cloudového providera sdílí stejnou internetovou IP adresu, mohou komunikovat s platebním terminálem)
  • odchozí TCP/IP připojení z aplikace Helios Orange na příslušném portu (viz níže) – bývá standardně otevřeno
 • V Helios Orange je nutné nastavit:
  • v konfiguraci HW profilu pokladního prodeje v Helios Orange uvést internetovou IP adresu firmy/pobočky (případně DNS název) a číslo portu, se kterým byl daný platební terminál konfigurován v NAT na firewallu firmy/pobočky. U platebních terminálů poskytovatele SONET jsou tyto údaje v konfiguračním souboru odkazovaném v konfiguraci HW profilu.
 • Z uvedeného vyplývá, že poté, co je vše zajištěno na straně terminálového serveru, je nutná součinnost s:
  • poskytovatelem platebních terminálů
  • správcem sítě firmy/pobočky


Operace terminálu

Jednotlivé pluginy umožňují tyto funkce:

 • Platba kartou
 • Vrácení peněz na kartu
 • Mezisoučet
Upozornění Tato funkce není k dispozici pro Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s.
 • Uzávěrka
Upozornění Tato funkce není k dispozici pro Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s.

Jedná se o externí akce, které jsou vždy rozděleny do příslušného podmenu podle zakoupeného modulu (Platební terminál ČS, Platební terminál GPE, Platební terminál SONET).

Platba kartou

Platba kartou lze provést pouze u vydané faktury a lze provést dvěma způsoby. Spuštěním externí akce přímo na faktuře nebo založením úhrady a spuštění akce přímo na existující úhradě faktury.

Faktura vydaná

Spuštěním externí akce Platba kartou nad vybranou vydanou fakturou se zahájí komunikace s platebním terminálem (podle konfigurace ručně nebo automaticky). Na terminál se odešle částka kladného salda (kromě rozhraní SONET pro UCB (řešeno zaškrtávátkem v konfiguraci pluginu) se přenáší také číslo dokladu (řada + pořadové číslo)) a čeká se na zadání PIN nebo na přiložení bezkontaktní karty. Po úspěšné platbě terminál odesílá zprávu o provedení platby a uloží se úhrada faktury a případně se provede tisk stvrzenky. Zároveň je o částku úhrady poníženo saldo v přípravě.

Platba kartou z faktury

Automaticky generovaná úhrada se uloží s aktuálním datem s těmito parametry:

 • V přípravě - ANO - platba kartou ponižuje saldo v přípravě.
 • Párovat s bankou - ANO - slouží pro automatické dorovnání úhrad v modulu Banka na bankovním výpisu.
 • Původ - Plat. příkaz z fakturace - důvodem tohoto původu je nemožnost editace úhrady.
 • Autorizační kód - jedinečný kód transakce, který slouží k identifikaci v karetním centru.
Úhrada faktury
Upozornění POZOR!!! Pokud ještě není na úhradu navázaný bankovní výpis, tak lze úhradu smazat. Pokud bude úhrada vymazána, tak může opakováním platby dojít k duplicitní platbě v karetním centru.

Pokud z nějakého důvodu selže platba na platebním terminálu (chyba komunikace, nedostatek prostředků na kartě, ...) a obsluha uzavře okno v IS Helios Orange, tak se objeví chybové hlášení "Platba kartou neproběhla!!!" a k faktuře není uložena úhrada. V tom případě je možnost pokusit se o úhradu znovu.

Chyba - platba neproběhla

Pokud z nějakého důvodu neproběhne zpracování karetní operace v platebním terminálu, tak je možné opakovat odeslání částky na terminál stiskem tlačítka Zopakovat. V tomto případě se opakuje standardní postup (viz výše).

Obecná chyba z terminálu
Tip PŘERUŠENÍ PLATBY

Tlačítkem Přerušit lze přerušit komunikaci s platebním terminálem ze strany IS Helios Orange a objeví se hlášení, které upozorní uživatele, aby v případě potřeby ukončil probíhající transakci na platebním terminálu (přerušení a příp. časovou prodlevu lze nastavit v konfiguraci pluginu).

Kontrola transakce na terminálu


Upozornění POZOR!!! Pokud dojde k přerušení komunikace ze strany IS Helios Orange a na terminálu bude platba dokončena, tak v IS bude účtenka jako neuhrazená. V tomto případě může opakováním platby dojít k duplicitní platbě v karetním centru.

Úhrada faktury vydané

Platbu kartou lze provést také na ručně založené úhradě faktury vydané spuštění akce "Platba kartou". Akce zahájí komunikaci s platebním terminálem (podle konfigurace ručně nebo automaticky). Na terminál se odešle částka úhrady (kromě rozhraní SONET pro UCB (řešeno zaškrtávátkem v konfiguraci pluginu) se přenáší také číslo dokladu (řada + pořadové číslo)) a čeká se na zadání PIN nebo na přiložení bezkontaktní karty. Po úspěšné platbě terminál odesílá zprávu o provedení platby a případně se provede tisk stvrzenky. K úhradě se uloží autorizační kód transakce a změní se původ na Plat. příkaz z fakturace, aby bylo zaručeno, že úhrada nelze editovat.

Platba kartou z úhrady

Kontrola podpisu

Pokud zákazník použije kartu, u které je vyžadována kontrola podpisu, tak se vytiskne stvrzenka pro kontrolu podpisu (z terminálu nebo z IS Helios Orange - podle nastavení) a obsluze se zobrazí dotaz, zda se podpisy shodují. Pokud potvrdí shodu, tak se platba ukončí úspěšně (viz popis výše) a pokud shodu nepotvrdí, tak se faktura neuhradí (v terminálu dochází ke stornu) a je možnost provést opakování platby.

Kontrola podpisu

Návrat na kartu

Návrat na platební kartu lze provést také dvěma způsoby. Spuštěním externí akce přímo na dobropisu vydaném nebo spuštěním akce přímo na existující úhradě.

Dobropis vydaný

Spuštěním externí akce Vrácení peněz kartou nad vybraným dobropisem vydaným se zahájí komunikace s platebním terminálem. Ostatní funkce je stejná jako při platbě kartou s tím rozdílem, že peníze se vrací na kartu.

Vrácení na kartu

Mezisoučet

V přehledu vydaných faktur v modulu Fakturace se spuštěním akce "Mezisoučet" odešle požadavek na platební terminál a podle nastavení se vytiskne mezisoučet z platebního terminálu nebo z IS Helios Orange.

Upozornění Tato funkce není k dispozici pro Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s.

Uzávěrka

V přehledu vydaných faktur v modulu Fakturace se spuštěním akce "Uzávěrka" odešle požadavek na platební terminál a podle nastavení se vytiskne uzávěrka z platebního terminálu nebo z IS Helios Orange.

Upozornění Tato funkce není k dispozici pro Platební terminál (POS) – pokladní prodej – Česká spořitelna, a.s.Tip Protokol

Každý plugin má v definovaných přehledech svůj protokol (Protokol platebních terminálů GPE, Protokol platebních terminálů ČS,...), kam se zapisují všechny transakce (a jejich detaily) mezi platebním terminálem a IS Helios Orange.