Nově uvolněné mobilní aplikace nebude možné provozovat s tzv. self-signed certifikáty - více informací ZDE.Platební příkazy tuzemské - Banka

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání


BID53

Přehled tuzemských platebních příkazů je tvořen platebními příkazy, které se sem dostávají automaticky z jiných agend (z modulů Účetnictví, Fakturace nebo Mzdy) a také je zde možné platební příkazy pořizovat ručně.


Do přehledu tuzemských platebních příkazů vstoupíte tak, že z hlavní nabídky zvolíte Banka, Platební příkazy tuzemské. V přehledu uvidíte sloupce, jejichž složení a pořadí můžete měnit (viz kap. Nastav).

Upozornění UPOZORNĚNÍ Sloupce, které by v přehledu měly zůstat, jsou ty, které vás zatržením příslušného zaškrtávajícího políčka informují o následujícím:
 • E - platební příkaz byl exportován
 • T - platební příkaz byl tištěn
 • H - jedná se o hromadný platební příkaz


Přehled tuzemských platebních příkazů

Pás karet Přehled

Nový

Ruční vytvoření platebního příkazu.


Oprava

Touto volbou otevřete platební příkaz k prohlížení nebo opravě. Opravu platebních příkazů můžete vyvolat akcí Oprava z pásu karet přehledu. Opravu je možné provádět pouze u těch platebních příkazů, které nejsou vytištěné a vyexprtované. Jestliže chcete provést změnu u již vyexportovaných nebo vytištěných platebních příkazů, je možné změnu realizovat až poté, co se provede Zrušení příznaku exportu nebo Zrušení příznaku tisku, resp. zrušení obou těchto příznaků.

V případě, že provádíte opravu u platebních příkazů, které nejsou vyexportované ani vytištěné, můžete měnit všechny položky platebního příkazu, tedy měnit například účet, ale také přidávat další řádky platebního příkazu apod. Provedené změny uložíte tlačítkem OK. Pokud chcete z formuláře platebního příkazu odejít bez uložení změn, stiskněte tlačítko Storno.


Zrušit

Touto volbou můžete zrušit již vystavené platební příkazy. Nelze rušit platební příkazy, které mají příznak, že byly vyexportované nebo vytištěné. Jestliže chcete tyto platební příkazy zrušit, musíte nejdříve zrušit příznak exportu a/nebo tisku. Zrušení platebního příkazu provádíte nastavením se na konkrétní platební příkaz a stiskem tlačítka Zrušit nebo volbou z místní nabídky. Poté se objeví hlášení:

Opravdu si přejete smazat aktuální záznam?

Potvrzením tlačítka OK dojde ke zrušení platebního příkazu. Stiskem tlačítka Storno nebo Ne zůstane platební příkaz v přehledu a k jeho zrušení nedojde.

Upozornění Pokud byl platební příkaz generován z modulu Mzdy, nelze ho smazat z modulu Banka, ale pouze z modulu Mzdy.


Tisk

 • Tisk formulářem

Volba je určena k vytištění jednotlivých nebo hromadných platebních příkazů a dále k vytištění přehledu platebních příkazů. Pro vytištění platebních příkazů zvolíte tlačítko Tisk z pásu karet. Po potvrzení nabídky určujete, zda chcete vytisknout jednoduchý nebo hromadný platební příkaz. Výběr formuláře, prostřednictvím kterého se platební příkaz vytiskne, provedete poklepáním myši.

 • Opis přehledu

Pro vytištění opisu platebních příkazů zvolíte Opis přehledu. Opisem přehledu máte možnost vytisknout sestavu, která bude obsahovat vybrané údaje platebního příkazu v pořadí, které si sami zvolíte (viz kap. Nastav).


Zprávy, Generování zpráv

Přenos vytvořených tuzemských platebních příkazů do banky (pomocí pluginu). Podrobněji viz kapitola Elektronická komunikace - Banka


Pás karet Akce

Suma vybraných příkazů

Po potvrzení nabídky se zobrazí informační obrazovka, kde bude zobrazena částka sečtená z platebních příkazů, které jste označili. Pokud nebylo označeno více příkazů, bude zobrazena částka platebního příkazu, na kterém byl nastaven kurzor.

Suma_PP_1


Položky

Řádky aktuálního příkazu

Volba zobrazí všechny řádky pouze jednoho aktuálně označeného (podbarveného) příkazu. BID562

Řádky označených příkazů

Volba zobrazí všechny řádky všech aktuálně označených (podbarvených) příkazů.

Řádky všech příkazů

Volba zobrazí všechny řádky všech příkazů zobrazených v přehledu, bez ohledu na případně označené příkazy.


Detaily aktuálního příkazu

Volba zobrazí detaily ke všem řádkům pouze jednoho aktuálně označeného (podbarveného) příkazu. Pomocí funkce "Nastav" je třeba do pohledu vybrat sloupce s požadovanými informacemi. BID712

Detaily označených příkazů

Volba zobrazí detaily ke všem řádkům všech aktuálně označených (podbarvených) příkazů.

Detaily všech příkazů

Volba zobrazí detaily ke všem řádkům všech příkazů zobrazených v přehledu, bez ohledu na případně označené příkazy.


Řádky a detaily společně aktuálního příkazu

Volba zobrazí všechny řádky a detaily pouze jednoho aktuálně označeného (podbarveného) příkazu. BID711

Řádky a detaily společně označených příkazů

Volba zobrazí všechny řádky a detaily všech aktuálně označených (podbarvených) příkazů.

Řádky a detaily společně všech příkazů

Volba zobrazí všechny řádky a detaily všech příkazů zobrazených v přehledu, bez ohledu na případně označené příkazy.


Změna data splatnosti a vystavení

Po potvrzení nabídky se zobrazí okno pro změnu datumů. Zde zaškrtnete, které datum se má změnit a jak. Změnu nelze provést u již realizovaných (vytisknutých nebo vyexportovaných) platebních příkazů. Datumy budou změněny u všech platebních příkazů, které jste označili, nebo u platebního příkazu, na kterém byl nastaven kurzor.

Změna

Změna bankovního spojení plátce

Volbou můžete provést změnu vlastního bankovního spojení, ze kterého se provedou platby bankovního příkazu. V otevřeném okně vyberete zvolené bankovní spojení a přenesete. Změnu nelze provést u již realizovaných (vytisknutých nebo vyexportovaných) platebních příkazů. Bankovní spojení bude změněno u všech platebních příkazů, které jste označili, nebo u platebního příkazu, na kterém byl nastaven kurzor. Následuje informace o průběhu procesu.


Kontrola správnosti bankovního spojení a datumu

Před provedením exportu platebních příkazů je vhodné spustit tuto kontrolu. Provádí se kontrola správnosti platebního příkazu. Pokud program při exportu najde platební příkazy, které obsahují jakékoliv chyby, budete o těchto chybách informováni protokolem.

U tuzemských platebních příkazů se provádějí kontroly:

V hlavičce formuláře

 • Označení peněžního ústavu příkazce jako tuzemského (zda je peněžní ústav vyplněn jako tuzemský)
 • Kód banky příkazce (zda je vyplněn a má správnou délku)
 • Kód banky příkazce (zda neobsahuje nepovolené znaky)
 • Číslo účtu příkazce (zda je vyplněno a má správnou délku)
 • Číslo účtu příkazce (zda neobsahuje nepovolené znaky)
 • Předčíslí čísla účtu příkazce (kontrola na modulo 11)
 • Hlavní číslo účtu příkazce (kontrola na modulo 11)
 • Není zadán žádný řádek platebního příkazu (zda existuje alespoň jeden řádek v platebním příkazu)
 • Datum splatnosti je menší než datum vystavení
 • Kód měny (zda je vyplněn kód měny)
 • Datum splatnosti je nižší než povolená mez

V řádku platebního příkazu

 • Označení peněžního ústavu příkazce jako tuzemského (zda je peněžní ústav vyplněn jako tuzemský)
 • Kód banky příjemce (zda je vyplněn a má správnou délku)
 • Kód banky příjemce (zda neobsahuje nepovolené znaky)
 • Číslo účtu příjemce (zda je vyplněno a má správnou délku)
 • Číslo účtu příjemce (zda neobsahuje nepovolené znaky)
 • Předčíslí čísla účtu příjemce (kontrola na modulo 11)
 • Hlavní číslo účtu příjemce (kontrola na modulo 11)
 • Nevyplněný konstantní symbol (pouze v případě, že je v menu Možnosti/Konfigurace/Firemní
 • Nepovolené znaky v konstantním symbolu
 • Nevyplněný variabilní symbol
 • Nepovolené znaky ve variabilním symbolu
 • Nepovolené znaky ve specifickém symbolu
 • Nepovolené znaky v dispozičním symbolu
 • Nulová částka

Vzory tuzemských platebních příkazů

Zde máte možnost zadat vzory platebních příkazů, které se pravidelně opakují, a poté z nich generovat platební příkazy. Editor vzoru platebního příkazu odpovídá formuláři platebních příkazů tuzemských, liší se pouze tím, že zde nezadáváte datumy splatnosti a vystavení. Tyto se doplní ve chvíli použití vzoru pro generování platebního příkazu. Po výběru tlačítka Vzory platebních příkazů tuzemských vidíte na kartě Přehled seznam vytvořených vzorů, případně tlačítkem Nový přidáte nový vzor. Pokud chcete vytvořit příkaz za vzoru, použijete nabídku v Pásu karet Akce:

Generování platebních příkazů

Po potvrzení nabídky Generování platebních příkazů v menu místní nabídky bude na základě vzoru, na kterém jste byli nastaveni kurzorovým řádkem, vytvořen platební příkaz. Nejprve se zobrazí okno, kde bude nabídnuto datum splatnosti, datum máte možnost změnit. Po potvrzení tlačítkem OK bude vytvořen platební příkaz, který bude zařazen do přehledu vytvořených platebních příkazů (nabídka Platební příkazy tuzemské), kde můžete s příkazem dále pracovat (opravovat, tisknout, exportovat, rušit). Po stisku tlačítka Storno se platební příkaz nevytvoří.

Vygenerované platební příkazy

Po potvrzení nabídky Vygenerované platební příkazy v menu místní nabídky bude zobrazen přehled platebních příkazů vygenerovaných na základě vzoru platebního příkazu, na kterém jste nastaveni kurzorovým řádkem. S tímto přehledem můžete pracovat stejně jako s přehledem platebních příkazů v nabídce Platební příkazy tuzemské (opravovat, tisknout, exportovat apod.).

Uživatelské konstanty

Další akce

Přenos do banky - export

Starší způsob vyexportování příkazu do souboru pro banku - pomocí bankovního skriptu.


Zrušení příznaku exportu

Jestliže chcete u již vyexportovaných platebních příkazů zrušit příznak exportu, tzn. chcete opakovaně provést export, vyberete volbu Zrušení příznaku exportu (pomocí kombinace kláves <Ctrl><Alt><E> se dostanete do stejné nabídky). Objeví se dialogové okno, do kterého zadáte vaše přihlašovací jméno a stisknete tlačítko OK.

Následuje hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Byl zrušen příznak exportu. Počet záznamů xx

Z přehledu platebních příkazů ze sloupce označeného E (Export) zmizí označení exportu. Písmena xx jsou nahrazena počtem záznamů, u kterých byl zrušen příznak exportu.

Upozornění Zrušení příznaku exportu provádějte až po dostatečné úvaze. Neuváženým zrušením příznaku exportu může nastat situace, že dojde k opětovnému exportu platebního příkazu, tzn. může dojít k opakované platbě.


Zrušení příznaku tisku

Vytištěné platební příkazy jsou stejně jako vyexportované příkazy needitovatelné. Jestliže chcete u již vytištěných platebních příkazů zrušit příznak tisku, vyberete volbu Zrušení příznaku tisku (pomocí kombinace kláves <Ctrl><Alt><T> se dostanete do stejné nabídky). Objeví se dialogové okno, do kterého zadáte vaše přihlašovací jméno a stisknete tlačítko OK.


Následuje hlášení:

Dotaz nebo informativní hláška Byl zrušen příznak tisku. Počet záznamů xx

Z přehledu platebních příkazů ze sloupce označeného T (tisk) zmizí označení tisku. Písmena xx jsou nahrazena počtem záznamů, u kterých byl zrušen příznak tisku.

Upozornění Zrušení příznaku tisku provádějte až po dostatečné úvaze. Neuváženým zrušením příznaku tisku může nastat situace, že dojde k opětovnému tisku příkazu, tzn. může dojít k opakované platbě.


Kontrola správnosti bankovního spojení a datumu

Opis exportu

Opis exportu platebních příkazů lze vytisknout i dodatečně. Akce je aktivní pouze pro realizované platební příkazy.


Za obsah tohoto článku odpovídá Jana Půrová, máte-li k obsahu připomínky, pošlete nám mail