Plánovací kalendáře - Výroba

Z WikiOrange
Přejít na: navigace, hledání

BID11163

Popis

V tomto přehledu se definují kalendáře, které mohou být využity k definici pracovní doby u jednotlivých výrobních zdrojů jako jsou např. stroje, kooperace a personální zdroje.
Jednotlivé záznamy o kalendářích obsahují pouze předpis, na jehož základě probíhá generování daného kalendáře. Skutečná pracovní doba daného kalendáře je zobrazena v grafické podobě v pravé části přehledu.
Po vytvoření daného předpisu je tedy nutné provést tzv. Generování kalendáře pomocí tlačítka v pravé části přehledu. Tato funkce zobrazí dialog, ve kterém se definuje časový interval pro generování aktuálního kalendáře. Pokud se vybere interval, který již byl vygenerován, tak údaje v tomto intervalu budou přepsány dle nového předpisu. Generování by mělo být provedeno na "rozumně" dlouhou dobu (např. jeden až dva roky). Příliš velký vygenerovaný interval má vliv na rychlost výpočtů v Kapacitním plánu. Před uplynutím této doby se nesmí zapomenout provést vygenerování kalendáře na další období. Pro zvýšení rychlosti přepočtů v kapacitním plánu je pak vhodné provádět odmazání staré nepotřebné části vygenerovaného kalendáře. Odmazávání se provádí pomocí funkce Vymazání vygenerovaných položek, která se nachází v místní nabídce grafického kalendáře.
Ve vygenerovaném kalendáři je možné provádět dodatečné odchylky od standardního předpisu daného kalendáře. Tyto odchylky se provádí stisknutím tlačítka Oprava dne na konkrétním požadovaném dni nebo na skupině označených dnů. Provedené úpravy se potvrdí tlačítkem Uložit den.

Jednotlivé kalendáře je možné přiřadit příslušným zdrojům. V rámci definice těchto zdrojů (např. u jednoho konkrétního stroje) lze také provádět individuální odchylky od zvoleného plánovacího kalendáře.
Jeden z plánovacích kalendářů je označen jako výchozí. Takto označený kalendář je automaticky přednastaven při definování nového výrobního zdroje.
Výchozí kalendář se uplatňuje také při zaplánování výrobního plánu v modulu Řízení výroby. Při tomto zaplánování sytém využívá tento kalendář například k rozlišení pracovních a nepracovních dnů.

Hlavní uplatnění plánovacích kalendářů je v modulu Kapacitní plánování. Při přepočtu kapacitního plánu je respektována zadaná pracovní doba jednotlivých výrobních zdrojů, včetně individuálních odchylek těchto výrobních zdrojů od přednastaveného kalendáře.

Seznam atributů

  • Výchozí - Příznak, který informuje, zda daný kalendář je výchozím kalendářem v modulu TPV a Řízení výroby.
  • Označení - Unikátní alfanumerické označení kalendáře.
  • Název - Krátký textový popis.
  • Počet týdnů předpisu - Počet týdnů, kterými je daný předpis definován. Pokud je třeba defonovat kalendář, kde liché týdny se pracuje na ranní a sudé týdny na odpolední směnu, tak počet týdnů předpisu bude roven dvěma. V prvním týdnu předpisu se definuje pouze ranní směna a v týdnu druhém pouze odpolední směna. Při následném generování kalendáře na určité období se systém zeptá, kterým týdnem předpisu začít při generování kalendáře.
  • Uplatnit svátky - Tato volba stanovuje, zda se při generování kalendáře mají zohledňovat svátky, které jsou definovány v číselníku svátků.
  • Vygenerováno od - Datum, od kterého je daný kalendář vygenerován.
  • Vygenerováno do - Datum, do kterého je daný kalendář vygenerován.

Jednotlivé časové úseky jsou definovány Časem Od, Časem Do, Koeficientem plnění a kódem směny. Koeficient plnění vyjadřuje násobek disponibilní kapacity zdroje v daném časovém úseku.

Funkce

Kopie kalendáře

Tato funkce vytvoří kopii aktuálního kalendáře z přehledu. Touto funkcí je provedena pouze kopie předpisu - skutečný kalendář je nutné vygenerovat.


Změna výchozího kalendáře

Pomocí této funkce se provede nastavení příznaku "Výchozí" u aktuálního kalendáře v přehledu.


další